31, మే 2021, సోమవారం

అందుకో శ్రీరామనామ మందుకోవయ్యా

అందుకో శ్రీరామనామ మందుకోవయ్యా భజనా
నందసౌభాగ్యమధురిమ నందుకోవయ్యా 

అందుకొని మును భూమిసుతతా నందె లోకమాతృపదము
వందనీయ సుచరితమే వాసికెక్కిను రామకథగా
అందుకే సీతాయాశ్చరిత మనెను తా నాదికవియు
వందయుగములైన వసివాడదా హరినామము

అందుకొని మును దీని మారుతి యందుకొనెను బ్రహ్మపదము
అందుకొని బహురామరాదు లందుకొనిరి మోక్షపదము
అందుకొని నీవిపుడువేగమె అందుకొనవయ్య  బ్రహ్మా
నందమే మరి దానికన్నను పొందదగిన దున్నదా

అందుకొని మును నీవు పలికి నందుకే ఈజన్మలో
ఇందువదను డైన రాముని యందు నీకు భక్తికలిగె
ఎందుకిక నీ వాలసింతువు ఇష్టకామ్యము మోక్షమే
అందుకొనగ నోరువిప్పి ఆలపించవె చక్కగా

చేయరే శ్రీరామనామము చింతలణచే‌ నామము

చేయరే శ్రీరామనామము చింతలణచే‌ నామము
హాయి గూర్చే నామము కడు అందమైన నామము

వేనవేలై తేజరిల్లెడు విష్ణుదేవుని నామములలో
తాను ఖ్యాతిమిగిలిన భవతారకంబగు నామము
మానినీమణీ భూమిసుతకు ప్రాణమైన నామము
వానరోత్తముడైన హనుమకు బ్రహ్మపదమీ నామము

కాలమునకతీతమైన ఘనతతనకే స్వంతమై
నేలమీదను సుస్థిరముగ నిలిచిపోయిన నామము
ధూళినుండిన తన్విశాపము తొలగజేసిన నామము
చాలజపముచేసి వేచిన శ్రమణినేలిననామము

మాయలోపల మునిగియున్న మనుజజాతిని మేలుకొలిపి
మాయనధిగమించు మంచియుపాయమిచ్చే నామము
న్యాయమైన కోర్కెతీర్చే నమ్మదగిన నామము
ధ్యేయమగు శ్రీవిష్ణుపద మందించునట్టి నామము


28, మే 2021, శుక్రవారం

నీసరివారే లేరు నీరజాక్ష

నీసరి వారే లేరు నీరజాక్ష నీ
దాసుల మేలుకోర తామరసాక్ష

చక్కనైన కరుణగల జలరుహాక్ష మా
దిక్కువని నమ్మితి మిందీవరాక్ష
చక్కనయ్య నీవారము శతపత్రాక్ష మా
మ్రొక్కులందుకోవయ్య పుష్కరాక్ష

కూరిమి చూపవయ్య కుశేశయాక్ష సం
సారబాధ లణచవయ్య సారసాక్ష
నేరము లెంచకయ్య సారంగాక్ష నీ
వారమె నిశ్చయముగ వారిజాక్ష

కరిరాజు నేలినట్టి ఖరదండాక్ష సుర
విరోధి మూకనణచు బిసరుహాక్ష
నరనాథ రామచంద్ర నాళీకాక్ష శుభ
వరవృష్టి కురియవయ్య పంకజాక్ష


25, మే 2021, మంగళవారం

అమాయకత్వం.

అమాయకత్వం గొప్పది.

చిన్నపిల్లల అమాయకత్వం అమూల్య మైనది.

మా చిన్నతనంలో మేము గెద్దనాపల్లె అనే ఊరిలో ఉండేవాళ్ళం. 

తూ.గో. జిల్లాలో ఉన్న ఆ ఊరి మిడిల్ స్కూల్ హెడ్మాష్టరు మా నాన్నగారు.

ఆఊరి కరణంగారు సోమప్ప గారు. ఆయన తమ్ముడు గవరప్ప వేరే ఊరికి కరణంగా వేరేచోట ఉండేవాడు.  సోమప్ప గారి చిన్నతమ్ముడు సత్తెప్ప టీనేజర్ - కొంచెం జులాయి మనిషి కూడా. ఈ. అప్పల కన్నతల్లి అన్నపూర్ణమ్మ గారు భలే బోళా మనిషి.

వీళ్ళింట్లో ఒక వాటాలో మేము ఉండేవాళ్ళం.

పల్లె కదా. రోజూ వెచ్చాల వాళ్ళూ గిన్నెలమ్మే వాళ్ళూ కూరలమ్మే వాళ్ళూ ఇంటింటికీ వచ్ఛే వాళ్ళు.

కావిడితో వచ్చి కూరలమ్మే అతను రోజూ రావటమూ మా అమ్మగారు వాడితో బేరమాడి కూరలు కొనటమూ అందరమూ రోజూ చూసే వ్యవహారమే.

ఒక రోజున కూరలు తీసుకుని అతడు ఎప్పటిలాగే ఉదయమే వచ్చాడు.

అమ్మగారూ కూరలు అని కేక పెట్టాడు.

అప్ఫుడు మేం పిల్లలం వీధి చావిడి లోనే ఉన్నాం.

మా అమ్మగారు వచ్చేలోగా మా పెద్దచెల్లెలు కలగజేసుకుంది.

"వంకాయలు వీశ ఎంతా" అని అడిగింది.

"అర్ధరూపాయమ్మా" అన్నాడు కూరలతను.

మా చెల్లెలు బేరమాడింది. 

"ముప్పావలా కిస్తావా?"

కూరలతను కూలబడి పగలబడి నవ్వుతూనే ఉన్నాడు చాలాసేపు.

మాఅమ్మగారు వచ్చి ఏమిటయ్యా నవ్వుతున్నావూ అని ఆశ్చర్యంగా అడిగారు.

అతను నవ్వు ఆపుకొని సమాధానం చెప్పటానికి కొంత సమయం పట్టింది.

చివరికి విషయం తెలిసి మా అమ్మగారూ బాగా నవ్వుకున్నారు.

అతను కూరలు ఇచ్చి వెళ్తూ "పాప గారూ రేపు మీరే బేరం ఆడాలి" అని మరోసారి నవ్వుకుంటూ వెళ్ళాడు.

24, మే 2021, సోమవారం

రామనామ మద్భుతం రామచరిత మద్భుతం

రామనామ మద్భుతం రామచరిత మద్భుతం  
రామసంబంధి యైన ప్రతివిషయ మద్భుతం

కమలాక్షుడు కౌసల్య కడుపునపడు టద్భుతం
కొమరారు శిశువు చేతి కోదండ మద్భుతం
సమజభూమి తాటకను సమయించు టద్భుతం
కుమతుల నణగించి ముని కోర్కెతీర్చు టద్భుతం
 
వీరు లెవ్వ రెత్తలేని వింటి నెత్తు టద్భుతం
భూరిభుజుడు వంచ నది విరుగుటయు నద్భుతం
సీరధ్వజునింట పెండ్లి ధారుణిపై నద్భుతం
తీరైన సీతారాముల కూరిమియే యద్బుతం

పినతల్లి కోరినటుల వనముల బడు టద్భుతం
తనను మాయ క్రమ్మినట్లు తడబడుటయు నద్భుతం
వనితకొరకు చేసిన రావణవధయు నద్భుతం
ఇనకులపతి వెలయుంచిన జనపాలన మద్భుతం 


ఏమయ్యా శ్రీరామనామ మేల చేయవు

ఏమయ్యా శ్రీరామనామ మేల చేయవు ఈ

భూమిమీద పుట్టీగిట్టీ పుట్టదా విసువు


దీనజనుల బాంధవుడైన దేవుదేవుడైన రాముని

మానసమున తలచకున్న మానవులకు

వేనవేలగు జన్మములకును విడుదన్నదియే లేదను

జ్ఞానమించుక లేకయున్న చాలకష్టము


చాలుచాలును దేవతలను సంపదలనుకోరి కొలిచి

బేలవైనది చాలునింక మేము పధ్ధతి

చాల దయలను కురియు రాముని శరణుకోరవయ్య మిక్కిలి

మేలు కలుగును లేకయున్న మిగుల కష్టము


భక్తసులభుని రామచంద్రుని పావనాంఘ్రియుగళమునకు

రక్తిమీఱగ శరణుజొచ్చుట రామనామము

శక్తికొలదిగ జపముచేయుట సర్వశుభకరమైన కార్యము

ముక్తిప్రదమిటు చేయకున్న భూరికష్టము


22, మే 2021, శనివారం

ఏనిముషానికి ఏమి జరుగునో - నిజమే‌ కదా

ఈరోజున ఏనిముషానికి ఏమి జరుగునో అన్న తన టపాలో భండారు శ్రీనివాసరావు గారు ఒకముక్క అన్నారు "నిజంగా ఇలా కూడా మనుషులు చనిపోతారా!" అని.

నా అనుభవం వ్రాస్తున్నాను. నిజానికి ఇది పరోక్షానుభవం అన్నమాట.

మానాన్నగారు స్వర్గస్థులైనపుడు నేను దగ్గర లేను. ఆయన కోరి రాజోలు హైస్కూలు ప్రథానోపాథ్యాయులుగా బదిలీ చేయించుకొని ఆరుమాసాలు కాబోలు ఐనది. నేనేమో అప్పడప్పుడే‌ ఈహైదరాబాదులో కుదురుకుంటున్నాను. ఇ.సి.ఐ.యల్ కంపెనీలో ప్రోగ్రామరుగా ఒకసంవత్సరం పాటు సాగిని నా  ట్రైనింగు ముగిసి కొద్ది మాసాలు ఐనది అప్పుడు. ఆపరేటింగ్ సిస్టం టీములోనికి తీసుకున్నారు నన్ను. అసలు సిసలు పనిలో అప్పుడప్పుడే రుచి తెలుసుకుంటున్నాను. హఠాత్తుగా ఒక ఉదయం టెలిగ్రాం ద్వారా ఈవార్త వచ్చింది.

మా బేబీపిన్ని (సువర్ణలక్ష్మి) ఇరవైల్లోనే హఠాత్తుగా ఒకనాటి రాత్రి, బహుశః తెల్లవారుజామున కోమాలోనికి వెళ్ళిపోయింది. నిడదవోలులో తెలుగుపండిట్ ఉద్యోగం చేస్తూ  వారాంతాల్లో అన్నగారింటికి కొవ్వురు వచ్చేది. తెల్లవారితే సోమవారం. ఉదయమే లేచి తయారయేది హడావుడిగా ఎప్పుడూ. ఈసారి లేవకపోయేసరికి వదినగారు వచ్చి చూచి ఒక్కకేక పెట్టిందట. మామావయ్య ఆమెను ఉన్నపళాన బుజానవేసుకొని ఆస్పత్రికి పరుగెత్తాడు. కోమాలో ఉంది. కొద్దిసేపటికే స్వర్గస్థురాలైనది. అంతకు ముందు రోజునే‌ సంజయ్ గాంధీ మరణించారు. ఆఫిబ్రవరిలో హైదరాబాదు వచ్చింది పెద్దన్న వద్దకు - మాయింటికీ వచ్చింది - అరోజున సంపూర్ణసూర్యగ్రహణం. అమె నాకు ప్రాణస్నేహితురాలు. ఒక యేడాదే‌ పెద్దది మరి. తిరిగివెళ్తూ ఒకసారి నిడదవోలు రారా నీతో చాలా మాట్లాడాలీ‌ అంది. నేను వీలు చూసుకొని వెళ్ళేలోగానే తాను లోకాన్నే వీడిపోయింది.

మా అమ్మగారు స్వర్గస్థులైనపుడు నేను దగ్గర లేను. ఇంట్లో బోలెడు మంది ఆడపిల్లలు. వారందరికీ పెళ్ళిళ్ళు కావాలి కదా. అందుకు దండిగా డబ్బులు కావాలి కదా. అందుకని అయిస్టంగానే ఇ.సి.ఐ.యల్ కంపెనీకి రాజీనామా చేసి అమెరికా వలసవెళ్ళాను. మాఅమ్మగారికి ఇష్టం లేదు. పెద్దకొడుకుని పరాయిదేశం పంపటానికి ఏతల్లికి మనసు వస్తుంది చెప్పండి? కాని పరిస్థితినీ‌ కారణాలను అర్ధం చేసుకొని పంపారు ఆవిడ. కాని ఇంకా నేను అలా వెళ్ళిపోతున్నానని బక్కకోపం‌ పాపం ఆవిడను వదలలేదు. రెండేళ్ళ తరువాత కాని నాకు ఇండియాకు తిరిగి రావటం వీలు కాలేదు. సపత్నీకంగా భారతదేశం తిరిగివచ్చి అందరితో ఒక నెల కాలక్షేపం చేసి మాఅమ్మగారిని సంతోషపెట్టి తిరిగి వెళ్ళాను. ఒకటి నెలరోజులు గడిచాయో‌ లేదో ఆవిడను అస్పత్రిలో చేర్చారు ఇక్కడ హైదరాబాదులో. ఆవిడ పదిరోజులు చికిత్స తరువాత పరమపదించారు. నేను మరలా ఇండియా వచ్చేందుకు అప్పుడు అవకాశమే లేదు. అలా ఆవిడ చివరిక్షణాల్లోనూ‌ నేను దగ్గర లేకుండా ఉన్నాను.

ఇక వర్తమాన కాలం అంటే కరోనాప్రళయకాలం కదా. ఈపాడు కరోనా నా పెద్దతమ్ముడు సత్యశ్రీరామచంద్రమూర్తిని వచ్చి పట్టుకొంది. ఇంట్లో అతడి భార్యనూ‌ ఏకైకకుమారుడినీ‌ కూడా పట్టుకుంది. కాని వారిద్దరూ విడిపించుకొన్నారు. దురదృష్టవశాత్తు మాతమ్ముడు పరమపదం చేరుకున్నాడు. వారుండేది కాకినాడ. హైదరాబాదుకు అప్పట్లో 70ల్లో లాగా గోదావరిజిల్లాలు బహుదూరం కాదు. ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ఉద్యోగజీవితం‌ అని ఎక్కడో‌ లేను. నేను విదేశాల్లో లేను. గట్టిగా మాట్లాడితే కొన్ని గంటల ప్రయాణపు దూరంలోనే‌ ఉన్నాను. కాని కోవిడ్ పుణ్యమా అని మా ప్రియసోదరుడిని చివరిచూపులు చూసుకోవటానికి కూడా వెళ్ళలేకపోయాను. రాత్రి కాకినాడలోని ఆస్పత్రి వర్గం వారు మీతమ్ముడు కోలుకుంటున్నాడనే చెప్పారు చల్లగా. ఇకరేపోమాపో యింటికి వస్తాడని ఆశపడ్డాను. ఉదయం సరిగా ఆరింటికి డాక్టరు గారు ఫోన్ చేసి వాడింక లేడనే‌ మాటను తెలియజేసారు. వాడి గురించి జ్ఞాపకంగా మారిపోయిన నా తమ్ముడు రామం అని ఒక టపా వ్రాసుకోవటం మించి ఏమి చేయగలను!

ఎప్పటినుండో రామకీర్తనలు పుస్తకాలుగా ప్రచురించమని బాగా పోరుపెడుతున్నాడు. నేను ధైర్యం చేయలేక వాయిదాలు వేస్తున్నాను. ఈమధ్యనే సరే అన్నాను. వాడెంతో సంతోషపడ్డాడు. ఇంతలోనే వెళ్ళిపోయాడు వాటిని అచ్చులో చూసుకోకుండానే. తానే ఆ పుస్తకాన్నో పుస్తకాలనో బ్రహ్మాండమైన సభచేసి మరీ విడుదల చేయించాలని ఎంతో ఉబలాటపడ్డాడు. వాడి కల నెరవేరలేదు. కొంచెం ఆగితే వాడికోసమైనా సరే నెరవేరేదేమో‌ కదా.

ఇలా ఇవన్నీ పరోక్షానుభవాలే. ఐనా కుటుంబంలో‌ జరిగినవే‌ కాబట్టి ప్రత్యక్షసాక్షుల కథనాలు ఉంటాయి కదా!

ఆరోజున అంటే 1975-అక్టోబర్-28న దీపావళి ఇంక నాలుగైదురోజుల్లో ఉందనగా నవమి నాడు మానాన్న గారు పరమపదించారు. ఆవృత్తాంతం చిత్రం. రాత్రి ఇంచుమించు ఎనిమిది గంటల ప్రాంతంలో కొంచెం ఛాతీలో పట్టినట్లుగా ఉంది కొద్దిగా వేడినీళ్ళు పెట్టి ఇమ్మని అడిగారు. కొద్దినిముషాల్లో నొప్పి ఎక్కువగా అనిపించిందట. దగ్గర్లోనే గవర్నమెంట్ హాస్పటల్ డాక్టర్ గారున్నారు. కబురు అందగానే అయన హుటాహుటిన వచ్చారు. ఆక్సిజన్ సిలిండర్ కూడా చెప్పి వచ్చారు. ఆయన రాగానే మానాన్నగారు మంచం మీద నుండి కొంచెం‌గా లేచి 'నమస్కారం డాక్టర్ గారూ' అని అన్నారట. ఆయన మీరు ప్రశాంతంగా ఉండండి పరీక్షించాలి అన్నారట. పడకమీద వాలారు. ఉత్తరక్షణం లోనే తలవాల్చేసారట! అప్పటికి సమయం రాత్రి 8:10.

హఠాత్తుగా తీవ్రమైన హార్ట్ అటాక్ రావట‌ం వెనుక కారణాలు ఇప్పటికీ తెలియదు నాకు. నేను రాజోలు చేరుకునే సరికి మూడవరోజు ఉదయం. స్కూలు తాళాలు ఎవరడిగినా ఇవ్వద్దని చెప్పాను. కొన్నాళ్ళ తరువాత డీయీవో గారు కాబోలు వచ్చి రికార్డులు వెరిఫై చేసుకున్నారు. అప్పుడే తాళాలు తీసుకొని వెళ్ళాను. ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే‌ స్కూలు తాలూలు అన్ని రికార్డులనూ‌ నాన్నగారు ఆరోజు ఉదయం 11గం. ప్రాంతంలో  పూర్తిగా సమీక్షించి సంతకాలు చేసారు. స్కూలుకు పదకొండు రకాలు కాబోలు అక్కౌంట్లు ఉంటాయి, డబ్బూ వగైరాతో ముడిపడ్డవి. అన్నింటికీ ఒకరిద్దరు మాష్టర్లు కూడా సహాయకులుగా ఉంటారు. వారిని కూడా పిలిపించి అన్నీ  సమీక్షించి సరిగా ఉన్నాయని నిర్ధారించి సంతకాలు చేయించారు, తానూ చేసివేసారు. డీయీవో &కో వారికి పని ఎంతో‌ సులభం ఐపోయింది. నాన్నగారికి సిక్స్త్ సెన్స్ ఉందా అని కొందరు విస్తుపోయారు. నిజానికి ఆయనకు అనారోగ్యంగా ఏమీ కనిపించనే లేదని అందరూ అన్నారు నాతో.

ఇలా ఇందరు అత్మీయులు వీడి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతిసారీ ఇంత అన్యాయమా అనుకుంటూనే ఉన్నాను. నమ్మలేక ఎంతో‌ క్షోభ అనుభవించాను. ప్రస్తుతమూ అనుభవిస్తున్నాను.

21, మే 2021, శుక్రవారం

శ్రీరామ రామ సీతారమణ

శ్రీరామ రామ సీతారమణ

ధారాధరశ్యామ దయాభరణ


ఈరేడు లోకాల కేలికవు నీవు

కారుణ్యమెంతేని కలవాడవు

నోరార నీపేరు నుడివిన చాలు

కోరినమోక్షమే కొంగుబంగారు


మ్రొక్కినవారికెల్ల మోహబంధములను

చక్కగా తొలగించ జాలువాడ

మ్రొక్కువాడ గానా మొరలేలవినవు

చిక్కులింక చాలురా చక్కనయ్యా


దేవాధిదేవ నీ దివ్యకృపామృతము

సేవింపగోరుదురా చింతదీర్చి

నీవు నావాడవై నిలచినచాలును

రావయ్య కావగా రామచంద్ర

17, మే 2021, సోమవారం

ఎవరి కేమనుచు విన్నవింతునయ్యా

ఎవరి కేమనుచు విన్నవింతునయ్యా
చివరికి నీవే దగాచేసిన పిదప

కరిరాజును కాచితివని గట్టిగా నమ్మితిని
మరి నీవు ప్రహ్లాదవరదుడవని నమ్మితిని
హరి యంత మంచిపే రణిగిపోవు రీతిగా
సరకుచేయవు నేను సలిపిన వినతులను

సురవైరిరావణాసురుని కూల్చినా వందురు
నరకకౌరవాదులను పరిమార్చినా వందురు
మరి చిన్న జబ్బునే‌ మరలించ లేనట్టి
వరవిక్రమము నెంత వర్ణింతు నయ్యా

కొసరి వరములిచ్చే కోదండరాముడా
వెస నీవు సోదరుల ప్రేమించువాడవై
మసలితివే యీరీతి మరి మాదు ప్రేమలును
అసలుసిసలు ప్రేమలే యని కావ వైతివి

16, మే 2021, ఆదివారం

కల యొక్కటి వచ్చిపది

కల యొక్కటి వచ్చినది కరిగి మరుగైపోయినది

తొలగిపోవుదాక యిది కలయే యని తెలియనిది


పంచషష్టివత్సరములు మంచిగా నడచినది

ఇంచుకసేపటిలో యిట్టే కరిగిపోయినది

మంచిమంచి జ్ఞాపకాలు మాత్రము మిగిలించినది

అంచితముగ నాజీవితమంతా పరచుకొన్నది


ఇంతమంచి కలనిచ్చి యెంతో సంతోషమిచ్చి

అంతలోనె దెబ్బకొట్టి ఆడుకొనుట మంచిదా

కొంతమంచి కొంతచెడుగు కూడినదే జీవితమా

పంతగించి యింతచేసినవాడా నిన్నేమందును


కలయెంత మంచిదైనా కరగిపోక తప్పునా

కల కరిగిపోయెనని పలవరించుట మంచిదా

వలదు మోహపాశమనుచు భావించి ఓరాముడా

కలగించితివా కష్టము కానీరా నీయిష్టము13, మే 2021, గురువారం

పరమభక్తవత్సల

పరమభక్తవత్సలబిరుదాంకితా నీకు

కరుణ లేకపోయె నంతే కాదటయ్యా


విన్నపము లన్నీవిని విననట్టులుంటివి

నన్ను వెఱ్ఱివాని జేసి నవ్వుకొంటివి

నిన్ను నమ్ముకొన్నవారి కెన్నెన్నొ జేస్తివట

నన్ను కావకుండుటేమి న్యాయమయ్యా


కరిరాజు గొప్పవాడు కాబోలు నంతేనా

తరుణిపాంచాలి సోదరి యనియేనా

మరి విభీషణు డంటే తరుణాన హితుడాయే

చిరుభక్తుడని నన్ను చిన్నబుత్తువా


తెలిసిన వాడగాను దేవదేవ యేమి

తలచి నాఅర్జీలు దశరథాత్మజా

విలువలేనివని చించివేసితి వతడికి

కలిగించి నావొ మంచి గతిని వానికి


12, మే 2021, బుధవారం

జ్ఞాపకంగా మారిపోయిన మా తమ్ముడు రామం.

 


ఈ పాడు కోవిడ్ మా తమ్ముడు తాడిగడప సత్యశ్రీరామచంద్రమూర్తిని పొట్టన బెట్టుకుంది.

కొద్ది రోజులు ఆ రక్కసితో పోరాడి అలసి చివరకు నిన్న 11వ తారీఖు కాకినాడలో ఉదయం 5:53సమయంలో పరమపదం చేరుకున్నాడు.

స్వయంకృషితో పైకి వచ్చిన వాడు మాతమ్ముడు. 1975లో, మానాన్న గారి మృతి అనంతరం నా అభ్యర్ధనపత్రం మేరకు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కలెక్టరు గారు తక్షణం స్పందించి ఒక చిన్న ఉద్యోగం ఇచ్చారు మాతమ్ముడికి. వాడు చిన్నవాడు. అప్పుడప్పుడే డిగ్రీ పూర్తిచేసి ఉన్నవాడు. నేనా హైదరాబాదులో ఉద్యోగంలో చేరి ఒక సంవత్సరం మాత్రం ఐనది అప్పటికి.

ఆతరువాత అతడి ఎదుగుదల అంతా అతడి స్వయంకృషి ఫలితమే. చివరకు మంచి హోదాలోనే జిల్లాపరిషత్ సర్వీసు నుండి పదవీవిరమణ చేసాడు. ఆ తరువాత కూడా వారు మాతమ్ముణ్ణి వదలలేదు. కొత్తగా వచ్చే బేచ్ అఫీసర్లకు అడ్మిస్ట్రేటివ్ ప్రొసీజర్ల గురించి ట్రయినింగు క్లాసులు కండక్ట్ చేయమని పిలిచే వారు. అలా ఎందరికో కోచింగ్ ఇచ్చాడు. ఇక పెంక్షనర్ల కోసం అవిశ్రాంతంగా సహాయం అందిస్తూనే ఉండే వాడు. సామాజిక కార్యక్రమాల్లోనూ‌చురుగ్గా ఉండేవాడు. ఇలా కాకినాడలో అందరికీ తలలోనాలుకలా ఉండే మాతమ్ముణ్ణీ కరోనా బలితీసుకుంది.

ఉద్యోగరీత్యా నేను హైదరాబాదుకు రావటం వలన మానాన్నగారి నిర్యాణానంతరం మా అమ్మగారూ మిగిలిన సోదరసోదరీమణులూ అందరూ కూడా హైదరాబాదుకు వచ్చేసారు నాదగ్గరకు. కాని జిల్లాపరిషత్ సర్వీసు కావటం వలన మా తమ్ముడు మాత్రం తూర్పుగోదావరిలోనే ఉండిపోవలసి వచ్చింది.  అతడొక్కడూ‌ కాకినాడలో, మిగిలిన అందరమూ హైదరాబాదులో అన్నమాట. ఐనా అస్తమానూ మాకోసం హైదరాబాదు పరుగెత్తుకొని వస్తూ ఉండేవాడు.

మేమంటే సహజమైన అభిమానం అనేకాదు. అతను మిక్కిలి స్నేహశీలి. ఎందరినో ఆదరంగా చూసేవాడు. ఎందరికో చదువు విషయంలో సహాయం చేసేవాడు. ఎప్పుడు చూసినా ఏబంధుత్వమూ లేని ఎవరో పిల్లలు ఒకరిద్దరు ఆతని ఇంట్లో స్వంతమనుష్యుల్లాగా తిరుగుతూనే ఉండేవారు. 

ఇంకా ఎంతో చెప్పవలసింది ఉంది ఆతని గురించి. విడిగా వ్రాస్తాను వీలు చూసుకొని.

ఈ సర్వజనప్రియిడి మృతి విషయం మరునాడు అంటే‌ నేటి స్థానిక పత్రికలలో కూడా వచ్చింది.


అతడి ఫోటోలు, కొన్ని కొన్ని ఆడియో వీడియో రికార్డులు చివరకు మాకు అతడి జ్ఞాపికలుగా మిగిలాయి.


రామకీర్తనలను అచ్చులో చూడాలని రామానికి ప్రగాఢమైన కోరిక. మన తెలుగు వాళ్ళు పుస్తకాలు చదువుతారా అదీ కొని మరీను. అందులోను కీర్తనలూ గట్రా అంటే ఎవరికి ఆసక్తి ఉంటుందిరా పోనివ్వు అని అంత సుముఖంగా ఉండే వాడిని కాను. ఐనా అదే విషయం ఏదో ఒక సందర్భం చూసుకొని ప్రస్తావిస్తూనే ఉండే వాడు. 

ఈ 9వ తారీఖు సాయంత్రం ఐదున్నర మా రామానికి నేను పంపిన చివరి వాట్సాప్ సందేశం.

మధ్యాహ్నం డా. సందీప్ గారితో మాట్లాడాను. ఇంకా కొన్నిరోజుల పాటు ఆక్సిజన్ అవసరం అన్నారు. ముఖ్యంగా ఆహారం సరిగా తీసుకోవాలని నొక్కి చెప్పారు. సహించకపోయినా ధారకం లేకపోతే చిక్కుకదా. పుష్టిగా తినవలసిందే. త్వరలోనే నయం అవుతుంది. పైనెలలో నీచేతులమీద  రామకీర్తనలు  పుస్తకం విడుదల చేయాలి నువ్వు. ఏమీ దిగులు పడకుండా ఆహారం-మందులు-విశ్రాంతితో తొందరగా ఇంటికి వచ్చేయి.
-అన్నయ్య.

ఇలా ఉత్సాహపరుస్తూ ఉంటే ఐనా మానసికంగా ధైర్యం తెచ్చుకొని మాకు దక్కుతాడన్న ఆశతోనే రామకీర్తనలూ పుస్తకమూ అంటూ ఆశపెట్టాను. చిన్నపిల్లవాడికి మందుతాగితే మిఠాయి ఇస్తానని చెప్పినట్లు! ఐనా మా దురదృష్టం. వాణ్ణి దక్కించుకోలేక పోయాం.


నాయనా రామం, నీగురించి ఇలా వ్రాసుకోవలసి వస్తుందని కలలో కూడా ఊహించలేదురా తండ్రీ!

9, మే 2021, ఆదివారం

నావాడే యంటినిరా

నావాడే యంటినిరా నీవాడే యనుకోరా

కావరా రామచంద్ర కరుణజూపరా


బాధలు కన్నీళ్ళు నీవు బాగుగా నెఱుగుదువు

బాధంటే తెలియని బండవు కావు 

వేధించెడు ప్రారబ్ధము సాధించు ఘడియలో

సాధుపోషక నీవు జాలిచూపరా


బంధుప్రేమ యెట్టిదో బాగుగా నెఱుగుదువు

బంధాలే తెలియని బండవు కావు

బాంధవుడవు సుజనులకు బహుప్రసిధ్ధిగ దీన

బాంధవుడవు జాలివహియించరా


నీవా రందరిని నేను నావా రనుకొందునురా

నావా రందరును కూడ నీవారేరా

భావనాతీతమహాప్రభావా నీదయలే

భావింతుము నీదయ వర్షించవయా


నిన్నేనమ్మి యున్నారా

నిన్నేనమ్మి యున్నారా  శ్రీరామచంద్ర

నన్నేమఱక యున్నావా


నన్నేమఱక యున్నావా నాతండ్రీ రామచంద్ర

తిన్నగ నేకోరునది తెలిసి రక్షించేవా

చిన్నచిన్న తప్పులెన్నో చేసియుంటి నేమొ కాని

ఎన్నడు నీయందు భక్తి వన్నె తరుగ లేదుగా


దాటరాని గండములను దాటించిన కన్నతండ్రి

మాటలలో నేను నీదు మహిమ వర్ణించలేను

సాటి లేని నీకరుణను చక్కగ కొనసాగనిమ్ము

వాటముగా మేలుచేయువాడవు నీవేనని


పాహి సుజనహితకర పరమపురుష శ్రీకర

పాహి భక్తజనావన భవరుజావినాశన

పాహి నిగమసంచార పరమమంగళాకార

పాహి పట్టాభిరామ పాహి వైదేహిరామ


కావించ కన్యాయము

 కావించ కన్యాయము కంజదళాక్షా నేను

నీవాడనే కదా నీరజాక్షా


పరమకళ్యాణగుణాభరణ రాఘవా  భక్త

పరిపాలనాధృఢవ్రతప్రసిధ్ధా

నిరుపమాన మనుచు మునులు నీదయ గూర్చి

నిరంతరము పొగడునది నిజమే కాదా


నేను నిన్ను నమ్మితినని నీవెఱుగుదువు

దానికి పలు ఋజువులు తప్పకకలవు

నేనును నీకరుణామృతమాను టెఱుగుదు

పూని పాడితప్పకుము పురుషోత్తమ


సురరక్షక గజరక్షక సురుచిరలీలా

పరిరక్షిత పాండవపక్ష కేశవ

పరమభక్తజనరక్షక పాహి శ్రీరామ శుభ

వరదా నీవెపుడు నా వాడవే కదా


సకలార్తిశమనచణము

 సకలార్తిశమనచణము శ్యామసుందరరూపము

ప్రకటించెడు గాక రక్ష రామదయా రూపము


మునుల మోహపరచినట్టి యినకులేశురూపము

మనసులోన ధ్యానింతును మరువకేనెపుడు

జనకజావదనసరోజాప్తరవిబింబుమును

తనివితీర ధ్యానించెద ననయమేను


హరచాపఖండనమనోహరవీరరూపము

పరశురామగర్వభంగకరశుభరూపము

సురవరోధికంఠలుంఠన ఫరమవీరరూపము

తరచు ధ్యానింతు రఘువరుని రూపము


శివుని మనసులోనల్చి చిందులు త్రొక్కురూపము

భవపంకవిశోషణఘనభానునిరూపము

త్రివిధతాపములనణంచు దేవదేవుని రూపము

వివిధగతులసుజనులకు వేడ్కగొల్పు రూపము


8, మే 2021, శనివారం

శంక లేమీ వద్దురా సరగున బ్రోవరా

శంక లేమీ వద్దురా సరగున బ్రోవరా
వంకలెన్న వద్దురా భక్తులమే లేరా

నీనామ మధురిమ నిరతమును చక్కగా
మానోట చవులూరు మాట నిజమేరా
యేనాడు నీకన్య మెన్ననే యెన్నమని
పూని వచించెదమిది పొల్లు కాదురా

జ్ఞానులము కామనుట సత్యమే‌ కాని య
జ్ఞానులమును కామనుట సత్యమేనురా
మానక నీనామము మననము చేయుదుమని
జానకీవర ప్రతిన సలుపగలమురా

అలసించ వలదిక యమితదయాశాలి
జాలిబూన మాపై సమయమ్మిదేరా
కాలాత్మక రామా కాకుత్స్థ కులతిలక
మేలు దలచరా మమ్మేలుకోరా

 

రక్షించవలెను నీవే రామచంద్రా

రక్షించవలెను నీవే రామచంద్రా వేరు
రక్షకు లెవరున్నారు రామచంద్రా

పక్షీంద్ర ఘనవాహ పద్మనాభ నీవు సుర
పక్షపాతివై భువికి వచ్చినావురా
రక్షించగ సురవరుల రక్షించగ రమణులను
రక్షించగ దీనులను రాముడైతివి

రక్షించితివి నాడు రవిసుతుని వేడ్కతో
రక్షించితివి నాడు రావణానుజుని
రక్షించితివి సతివి లంకలో చెఱనుండగ
రక్షించుచున్నావు రామా సుజనుల

రక్షించరా నేడు రామచంద్రుడా నీ
రక్షవేడితిని సుప్రసన్నుండవై
అక్షీణకృపానిధి అంబుజాక్ష లోక
రక్షకులకె రక్షకుడవు రామదేవుడా

 

వెన్నవంటి మనసు నీకున్నది రామా

వెన్నవంటి మనసు నీకున్నది రామా నీ
కన్న దయాశాలి లేడు కాకుత్స్థ రామా

నిన్నే నమ్ముకుంటినిరా నిరుపమగుణధామ ఆ
పన్నశరణ్యాకృతి నాపాలిదైవమా
చిన్నమెత్తు ఆశలేని చీకటిదినమైనా నీ
చిన్నినగవు వెన్నెలతో శ్రీకరమగురా

భక్తకోటి నేలు వాడ పరమేశ్వరుడా నేడే
యుక్తిచేసి ప్రోవనైన శక్తుడ వీవే
రక్తిమీఱ దినదినమును రామచంద్రుడా బహు
భక్తితో నిన్నుపొగడు వాడను కానా

కరిరాజు నంబరీషుని కాచినవాడవు నీవే
సురవిరోధి పట్టిని సొంపుగ నేలి
సురవిరోధి సోదరుని కరుణించితివే నీ
వరభక్తుని సోదరుని కరుణించవా


6, మే 2021, గురువారం

రాముని స్మరించవే మనసా రాముని స్మరించవే

రాముని స్మరించవే మనసా రాముని స్మరించవే
ఏమని యితరుల నెన్ని చెడెదవే రాముని స్మరించవే

రాతిని నాతిని చేసిన రాముని నమ్మక యితరుల నమ్మెదవా
కోతిని బ్రహ్మను చేసిన రాముని కొలువక యితరుల కొలిచెదవా
ధాతయె పొగడిన రాముని పొగడక తలకొని యితరుల పొగడెదవా
నీతివిశాలుని రాముని పొగడక నీచమానవుల పొగడెదవా

ప్రేమగ బంటుల నేలెడి రాముని విడచి యితరుల కొలిచెదవా
భీమపరాక్రము రాముని విడచి వీఱిడి నరులను కొలిచెదవా
కామవిరోధి పొగడెడు రాముని కాదని యితరుల పొగడెదవా
స్వామిని పురుషోత్తముని రాముని వదలి పామరుల పొగడెదవా

ఎన్ని జన్మముల నెందర గొలిచిన నిందే తిరుగుచు నుందువుగా
ఎన్ని రాఘవుని తిన్నగ గొలువక నెన్నడు మోక్షము లేదు కదా
అన్ని యాశలను అన్ని మోహముల అన్ని బంధముల విడనాడి
వెన్నుడు శ్రీమన్నారాయణుడగు వీరరాఘవుని వేడగదే

 

4, మే 2021, మంగళవారం

జయజయ జగదీశా

 జయజయ జగదీశా జానకీపతే

దయామయా దశరథాత్మజా నమస్తే


లీలాకృత బ్రహ్మాండజాల దేవ నమస్తే

నీలమేఘసుశ్యామ నిరుపమాన నమస్తే

వాలివధోచితధర్మవర్తన హరి నమస్తే

పౌలస్త్యకదళీవన ఖేలనగజ నమస్తే


భవపంకవిశోషణ భాస్కర హరి నమస్తే

భవాటవీదహనదావానల హరి నమస్తే

భవమదాంధసింధురబంధనచణ నమస్తే

భవభీతసముధ్ధరణపండిత హరి నహస్తే


వరభక్త హృదయదివ్యపద్మస్దిత నమస్తే

నిరుపమానసుగుణానీక యుక్త నమస్తే

కరుణావరుణాలయ పరమసుఖద నమస్తే

పరమహంససంసేవితచరణ హరి నమస్తే


3, మే 2021, సోమవారం

నీవే కద ఈపడవకు నావికుడవు

నీవే కద ఈపడవకు నావికుడవు దేవుడా
నీవే కద సకలజగన్నియామకుడవు

ఎన్నెన్ని తుఫానుల నెదురుకొన్న దీపడవ
ఎన్నెన్ని భూఖండము లెన్నిమార్లు చుట్టినదో
ఎన్నెన్ని కుదుపులోర్చి ఇంతదాక నిలచినదో
ఇన్నాళ్ళును రిచ్ఛపడుచు నిదే చూచుచుంటి

పదే పదే నాకు ఓ పడవనడపు విధానము
నిదానముగ నేర్పజూచి నీవు విసిగి కొనవు
వదలక నాపడవ మీద ప్రయాణించుచుందువే
యిది అసలు నీప్రయాణ మేమో యనిపించును

నా పడవను నడపు చున్న నాథుడ వైతేను
నీ‌ పేరే మనుచు నడుగ నేనెంతటి వాడను
నీ పేరు రాముడనుచు నీవే చెప్పికొంటివి
ఈపడవను నాతో‌ రమియించు వాడ వీవే


గంగాధరనుత శ్రీరామా

 గంగాధరనుత శ్రీరామా జగ

న్మంగళరూప శ్రీరామ 


గరుడవాహ హరి శ్రీరామా బహు

కరుణానిలయా శ్రీరామా

సురగణతోషక శ్రీరామా శుభ

వరదాయక హరి శ్రీరామా


ఇనకులతిలకా శ్రీరామా హరి

మునిమఖరక్షక శ్రీరామా

జనకసుతావర శ్రీరామా హరి

వనమాలాధర శ్రీరామా


ధృతకోదండ శ్రీరామా విని

హతలంకేశ్వర శ్రీరామా

స్థితికారక హరి శ్రీరామా కా

మిత సద్గతికర శ్రీరామా1, మే 2021, శనివారం

మ్రొక్కినచో మనరాముడు

 మ్రొక్కినిచో దేవతలు ముదమున సిరులిత్తురు

మ్రొక్కినచో మనరాముడు మోక్షమిచ్చును


మ్రొక్కరే కౌసల్య ముద్దులాడు బాలునకు

మ్రొక్కరే దశరథుని పున్నెముల ప్రోవునకు

మ్రొక్కరే రఘుకులాంభోరాశి చంద్రునకు

మ్రొక్కరే  సీతారామునకు చక్కగ


మ్రొక్కరే జనకునింటి ముద్దుల అల్లునకు

మ్రొక్కరే అందాల భూమిజారమణునకు

మ్రొక్కరే సకలజగన్మోహనాకారునకు

మ్రొక్కరే సాకేతభూపతికి చక్కగ


మ్రొక్కరే త్రైలోక్యపోషణాదక్షునకు

మ్రొక్కరే ముక్కంటి పొగడునట్టి వానికి

మ్రొక్కరే నిక్కమైన మోక్షదాయకునకు

మ్రొక్కరే మన రామమూర్తికి చక్కగ