31, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

హరిభజన చేయరేల

హరిభజన చేయరేల నరులార నేడే

పరమానందసంభరితాంతరంగులై


పరమపురుష కేశవ పట్టాభిరామ యనుచు

నరసింహ గోవింద నారాయణ యనుచు

కరివరద పాంచాలీవరద ప్రహ్లాదవరద

గిరిధారి గోపాల కరుణాలవాల యనుచు


కంసారి నరసఖా కమనీయవపుష యనుచు

హింసావిదూర మోహధ్వంసనప్రవీణ యనుచు

సంసారభయనివారక సాధుపోష యనుచు పరమ

హంసహృదయాకాశనిత్యవిహరణశుభశీల యనుచు


రామ తారకనామ యనుచు కామవైరి వినుత యనుచు

కామాదికవర్గనాశ ప్రజ్ఞానఘనస్వరూప.యనుచు

రామచంద్రబ్రహ్మాదిసంభావితప్రభావ యనుచు

భూమిసుతామనోహర సముద్రబంధన యనుచు


29, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

రామచంద్రుని నామము

రామచంద్రుని నామము బహురమ్యమైన హరినామము


బుధులకు రుచియగు నామము ఇది పురుషోత్తముని నామము

మధురతమంబగు నామము ఇది మంగళకరమగు నామము


మునిజనమోహననామము ఇది దనుజభయంకరనామము

ధనదమిత్రప్రియనామము ఇది మనసిజజనకుని నామము


తాపత్రయహరనామము ఇది ధశరథతనయుని నామము

శాపాంతకమగు నామము ఇది సర్వాభీష్టదనామము


భవభయహరమగు నామము ఇది పట్టాభిరాముని నామము

రవికులతిలకునినామము ఇది పవనసుతార్చితనామము


పరమమనోహరనామము ఇది పాపవిదారక నామము

సురుచిరసుందరనామము ఇది సురగణపూజిత నామము


శోకవినాశకనామము ఇది శుభముల గూర్చెడు నామము

లోకారాధితనామము ఇది లోకేశ్వరుని నామము27, డిసెంబర్ 2022, మంగళవారం

రామా నీకెదే మంగళం (సీతారామకళ్యాణం)

రామా నీకెదే మంగళం రాజీవనయన రామా నీకిదే మంగళం
రామా నీకెదే మంగళం నయనాభిరామా రామా నీకిదే మంగళం
 
కొదమసింగపు ఠీవి మెఱయగ గురువు వెంటను నడచి వచ్చిన   ।రామా। 
ముదమునను మిథిలాపురమునకు కదలివచ్చిన ప్రథితయశుడా    ।రామా।
 
రాజునకు మునిరాజు నీదు పరాక్రమమోన్నతి తెలుప మ్రొక్కిన    ।రామా। 
రాజలోకపు పొగరునణచిన రాజశేఖరు వింటి నరసిన          ।రామా।
 
భక్తితో శ్రీహరుని వింటికి బహువిధంబుల మ్రొక్కి నిలచిన       ।రామా।
శక్తి మెఱయగ దివ్యమగు నాచాపమును నిలబెట్టి మించిన      ।రామా।
 
హరుడు దాల్చిన దివ్యచాపము నంత సులువుగ దాల్చి నిలచిన   ।రామా।
నరసహస్రము చూడ నారిని హరశరాసనమునకు దొడగిన       ।రామా। 
 
అంతటను హరువింటి నాకర్ణాంతముగ పూరింప జూచిన       ।రామా।
అంతలో పెనుమ్రోతతో ధను వపుడు విరుగగ జనులు కూలిరి    ।రామా।
 
నడిమికి శివధనువు విరుగగ పిడుగులు పడినట్టు లాయెను      ।రామా।
పుడమిఱేడును మునియు మీరును జడియకుండిరి నిబ్బరంబుగ  ।రామా।
 
ప్రీతితో శ్రీరామునకు నే సీతనిచ్చెద ననియె జనకుడు         ।రామా।
సీత చెలియలు యూర్మిళను చేపట్టు లక్ష్మణు డనియె జనకుడు  ।రామా।
 
భరతశత్రుఘ్నులకు నాసోదరుని కన్యామణులు కలరనె         ।రామా।
పరమమంగళ వార్త నంతట పంపిరి మీతండ్రిగారికి           ।రామా।
 
సురల పుష్పవృష్టి మధ్యను చూడచక్కని పెండ్లివేడుక         ।రామా।
జరుగుచుండగ నాకమం దప్సరస లంతట నాట్యమాడిరి       ।రామా।
 
మునులు వేదములను పఠించిరి మ్రోగె దుందుభు లంబరంబున   ।రామా।
కనుమదే గంధర్వులును నీఘనత నెన్నుచు పాడుచుండిరి       ।రామా।
 
జనకపుత్రీపాణిగ్రహణము కనులపండువగా నొనర్చిన           ।రామా।
మునులు సురలును భూమిజనులును మోదమందగ పెండ్లియాడిన  ।రామా।
 
లోకమాతను భూమిజాతను స్వీకరించిన లోకనాయక           ।రామా।
ప్రాకటంబుగ జగములేలెడు ప్రభుడవై వెలుగొందుచుండెడి         ।రామా।
 
రామా నీకెదే మంగళం త్రైలోక్యనాథా రామా నీకిదే మంగళం
రామా నీకెదే మంగళం సీతాసమేతా రామా నీకిదే మంగళం 


24, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

మంగళం మంగళం


మా రామచంద్రునకు మంగళం మంగళం

మారకోటిసదృశునకు మంగళం మంగళం


రావణాదిదుష్టదైత్యప్రాణాపహారికి సమ

    రాంగణవరవిహారికి మంగళం మంగళం


అంగన సీతమ్మ గూడి యందగించు రామునకు

    గంగాధరవినుతునకు మంగళం మంగళం


వాసవాదిసురముఖ్యుల వందనముల నందుకొను

    బంగరు తండ్రి రామునకు మంగళం మంగళం

    

అంచితముగ సద్భక్తుల కన్ని సౌఖ్యముల గూర్చు

   మంచివాడు రామయ్యకు మంగళం మంగళం


మంచివారి కెల్లపుడు మంగళంబులను గూర్చు 

    మంగళాకారునకు మంగళం మంగళం


అఖలలోకముల నేలు నాదిదేవునకు ధర ని

    స్సంగుల మది నుండు హరికి మంగళం మంగళం


పొంగుచు యోగీంద్రు లెపుడు పొగడు దేవదేవునకు

    అంగజగురుడైన హరికి మంగళం మంగళం

    

బంగారు గద్దె మీద వాసిగా నుండు ఖగతు

    రంగుడైన రామయ్యకు మంగళం మంగళం


నిన్ను కీర్తింతురయ్య

నిన్ను కీర్తింతురయ్య నిరతము కోదండపాణి

సన్నుతాంగ తుష్టులై సజ్జనులు పన్నుగ


కౌసల్యానందన యని కమనీయగాత్ర యని

దాసలోకపోషక యని దయారసవార్ధి యని

భాసురసత్కీర్తి యని పట్టాభిరామ యని

వాసవాదివినుత యని పరమాత్మ రామ యని


సకలలోకపాలక యని జానకీజాని యని

సకలార్ధప్రదాయక యని సత్యప్రతిజ్ఞ యని

సకలదనుజసంహర యని సమరవిహార యని

సకలయోగివినుత యని సర్వేశ్వర రామ యని


రావణనిర్మూలన యని రాజీవనయన యని

పావనశుభచరణ యని భక్తజనావన యని

భావజారివినుత యని భవరుజాంతక యని

గోవిందదేవ యని దేవదేవ హరి యని


23, డిసెంబర్ 2022, శుక్రవారం

వదలరాదు రామనామము

వదలరాదు రామనామము విబుధులార మీరు
నిదురనైన నామమును వదలరాదు వదలరాదు

కనులు మూతబడెడు వేళ కమ్మని శ్రీరామనామము
మనసా స్మరియింతురేని మానకను పదేపదే
వినుడు నిదురనైన మనసు విడువకుండు నామమును
జనులారా యింతకన్న సరియైన యుపాయ మేది

మనసులోన రాముడున్న మనుజులకు  కలల లోన
మానక హరిస్మృతియు నుండు మానకండి నామమును
మానుగ నీయుపాయమును మరువకుండ పాటించిన
మానవులకు రామునిదయ యేనాడును కొఱత గాదు

పవలు రామనామమును వదలకుండు చేయుచుండి
అవల నిదురనైన గాని యద్దానిని విడువకుండి
భువిని మసలుచున్న మరల పుట్టువు లేకుండపోవు
వివరింపగ నంతకన్న వేడదగిన దేమున్నది


నాముందే మాయలా మానవయ్య రాఘవా

నాముందే మాయలా మానవయ్య రాఘవా
కామారి వలెను నీవు కనుబడు చున్నావే

జింకతోలు శివుడు నారచీరలు ధరియించి చంద్ర
వంక నేమొ జటలలోన బాగుగ నిరికించి నన్ను
జంకింప పినాకమును చక్కగ ధరియించె ననెడు
శంగగలుగు నీదగు శివస్వరూపమును జూడ

చిరునగవును చూడగ మరి శివుడ వనిపించు హరుని
చిరునగవులు నేనెఱుగుదు చిత్రముగా నీవటులే
చిరునగవులు చిందింతువు శివుని యనుకరింతువు
హరికి దక్క యది వశమా మరి నీవే హరివా

హరి వైతే మంచిదిలే హరుని వేష మెందుకులే
నరుడవైన నీపని సరి హరివైతే నాపని సరి
మరియాదగ నీమాయను మానిరణము చేయవయా
అరావణమొ అరామమో అదినేడు తేలును

22, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

కల్లబ్రతుకు వారు చేయు కల్లపూజలు

కల్లబ్రతుకు వారు చేయు కల్లపూజలు అవి
యెల్ల భంగుల జనులమోసగించనె రామ

ప్రజల మధ్యన తిరుగుచు భక్తిని నటియించుచు
ప్రజలను నమ్మించుటకై భగవంతునకు
భజనలనుచు పూజలనుచు బహిరంగప్రదర్శనములు
నిజముగ తమ పలుకుబడికి నిచ్చెన లనియే

భోగములకు మేరలేక భుధ్ధిలోన భక్తిలేక
యాగములను చేయుదురు దురాశాపరులు
యోగుల వేషములలోని భోగులు నడిపించగను
జోగిజోగి రాచుకొనెడు సొంపగు కాదే

కల్లకాని పూజలనగ ఘనులు సద్భక్తులు తమ
యుల్లమందు నమ్మి చేయు చుండునట్టివి
నల్లనయ్య అవి నీకు నచ్చునే కాని మూర్ఖు
లుల్లసించి చేయునవియు నొప్పిదంబులే

ఎందుకో శ్రీరామ యనలేకుందు రిలను కొందరు

ఎందుకో శ్రీరామ యనలేకుందు రిలను కొందరు
ముందుముందా యమునిముందే మందురో వారందరు

కాసులా నిలకడగ నవి తమకడనె కుదురుగ నుండునా
దాసులై ఆ కాసులకు మరి దారితప్పుట చేతనే
కాసుల నార్జించకుండిన గడువదను నొక భీతియో
కాసులకునై భువిని కొందరు వేసరుచు నిను మరతురో

కాంతల సౌందర్యములు తమ కన్నులను భ్రమపఱచగ
నింతులను సేవించుచును నిన్నెంతకును స్మరియించరో
అంతకంతకు నింతలంతలు వింతకోర్కెల నింతులు
పంతగించగ వారికొఱకై సంతరించుచు మరతురో

పరువులిడుచును పదవులకునై మరచెదరు నిను కొందరు
పరులసేవల మునిగితేలుచు మరచెదరు నిని కొందరు
పరమతంబుల బోధనలతో వదలుదురు నిను కొందరు
విరసులై యిటు లెందరెందరొ నరులు బ్రతుకుచుందురు

విమలచరిత్రా వీరాంజనేయా

విమలచరిత్రా వీరాంజనేయా నమోస్తుతే యనరే


సమీరజా బహుసమర్ధ భాస్కరకుమారమంత్రీ యనరే

నమోస్తుతే రవికులమణిదూతా మము దయగను మపరే


కేసరినందన నమోస్తుతే హరిదాసాగ్రణి యనరే

భాసురకీర్తీ భవిష్యబ్రహ్మా బహువిక్రమ యనరే


వాయుపుత్ర హనుమంత సురారివైరిముఖ్య యనరే

శ్రీఆంజనేయా శ్రీరామదాసా శ్రితవరదా యనరే


దండాలు లచ్చుమయ్య

దండాలు లచ్చుమయ్య దండాలనరే మా

కండగా నీవెప్పుడు నుండాలనరే


నీగుణమును నీశీలము నీచరితము నెంచెదము

యోగిరాజువను బిరుదం బుచితము నీకు


రావణుని సోదరి ధూర్తత్వమునకు కోపగించి

నీవు దాని ముక్కు చెక్కినావు కదయ్యా


ముక్కుమీద కోపము నీకుండు నటయ్యా ఆ

రక్కసులను బట్టి చంపు రామసోదరా


ఆ కామమోహక్రో ధాదులును రక్కసులే

మాకొఱకై ఆదుష్టుల మట్టబెట్టవే


చక్కనయ్య లచ్చుమయ్య మ్రొక్కేము నీకెపుడును

అక్కరలగు వేళల మమ్మాదుకోవయా


మ్రొక్కరే సీతమ్మకు ముగుదలారా

మ్రొక్కరే సీతమ్మకు ముగుదలారా హరి

ప్రక్కనమ్మకు కడు చక్కనమ్మకు


వేవురైన కదుపలేని భావజారి వింటిని

తీవవోలె నెత్తిన భూదేవిపుత్రికి

భావజగురుడైన హరి వచ్చి శ్రీరాముడై

ఆవింటి నెత్త పెండ్లి యాడిన శ్రీదేవికి


శంకింపక లంకేశుడు లంకకు గొనిపోవగ

లంకేశుని గరికపోచ లాగున నెంచి

లంకేశుని ప్రాణములను లంకేశుని బలగంబును

జంకక బలిగొనిన రామచుద్రుని సతికి


చేరి మ్రొక్కు భక్తాళికి క్షిప్రప్రసాదినయై

భూరివరములే యిచ్చు దయారసాబ్దికి

సారసలోచనుడు రామచంద్రుని యిల్లాలికి

సారసాక్షులార మనసార మ్రొక్కరేరామునకు మ్రొక్కరే రమణులార

రామునకు మ్రొక్కరే రమణులార సీతా
రామునకు మ్రొక్కరే రమణులార
 
చారెడేసి కన్నులున్న శ్యామలాంగుడే  సం
సారభయాపహుడైన సారసాక్షుడే
కోరినట్టి వరములిచ్చు గోవిందుడే మన
సార మీరు మ్రొక్కరే సకియలార
 
దేవతలే చేరి మ్రొక్కు దేవదేవుడే ఆ
భావజుని కన్నతండ్రి పరమాత్ముడే
భావింప బ్రహ్మకైన వశముకాని ఈ
దేవునకు మ్రొక్కరే లావుగాను

కోరి కొలుచువారి కితడు కొంగుబంగరే మీ
కోరికలను చెప్పుకొనరె గోవిందునకు
నోరునొవ్వ కీర్తించరె చేరి మ్రొక్కరె ఓ
సారసాక్షులార రామచంద్రమూర్తిని 


రాముని దయయే సర్వస్వంబను ప్రజలకు

రాముని దయయే సర్వస్వంబను ప్రజలకు మేలగుచుండును

రాముని దయచే శాంతియు దాంతము ప్రజలకు కలుగుచు నుండును
రాముని దయచే నభ్యుదయంబులు ప్రజలకు కలుగుచు నుండును
రాముని దయచే సర్వసుఖంబులు ప్రజలకు కలుగుచు నుండును
రాముని దయచే నాయుర్భాగ్యము ప్రజలకు కలుగుచు నుండును

రాముని దయచే సకలసంపదలు ప్రజలకు కలుగుచు నుండును
రాముని దయచే కామితార్ధములు ప్రజలకు కలుగుచు నుండును
రాముని దయచే నన్నిట జయములు ప్రజలకు కలుగుచు నుండును
రాముని దయచే నఖిలశుభంబులు ప్రజలకు కలుగుచు నుండును

రాముని దయచే విధ్యాబుధ్ధులు ప్రజలకు కలుగుచు నుండును
రాముని దయచే జ్ఞానవికాసము ప్రజలకు కలుగుచు నుండును
రాముని దయచే ఆనందంబులు ప్రజలకు కలుగుచు నుండును
రాముని దయచే అపవర్గంబును ప్రజలకు కలుగుచు నుండును

 

రాముని పాదముల వద్ద వ్రాలిన ఓమనసా

రాముని పాదముల వద్ద వ్రాలిన ఓమనసా
రాముని పాదములు వదలి రాకే ఓమనసా

హెచ్చగు నానందము నీ కచ్చటనే మనసా
హెచ్చగు కభయంబును నీ కచ్చటనే మనసా
హెచ్చగు సంపోషణ నీ కచ్చటనే మనసా
మెచ్చదగిన వేమున్నవి నీ కిచ్చట మనసా

అచ్చట ప్రహ్లాదనారదాదు లున్నారే
ముచ్చట హరిభక్తులెల్ల నచట నున్నారే
అచ్చట తొలిరామదాసు హనుమ యున్నాడే
అచ్చటనే నీకు పరమానందము మనసా

పరమాత్ముని సన్నిధియే పరమార్ధము మనసా
నిరుపమానమైన పదము నీకబ్బెను మనసా
హరిసన్నిధి కన్న నేమి యాశింతువు మనసా
మరలివచ్చి సంసారము జొరబడకే మనసా


రామనామమె మేలుమేలనరే

రామనామమె మేలుమేలనరే ఈ రామనామము చాలచాలనరే


దేశదేశములందు సుజనులు దివ్యనామముగా వచించెడి

దేశకాలాతీతమై యిల తేజరిల్లుచు నిలచియుండెడి


భూమిజనులకు సర్వవేళల భూరిశుభముల నొసగుచుండెడి

భూమిజనులను సర్వవిధముల బుధ్ధిమంతుల జేయుచుండెడి


పతితపావననామమై హరిభక్తులను కాపాడుచుండెడి

అతిమనోహరనామమై సకలార్ధప్రదమై యొప్పుచుండెడి


ఈశుడే హరినామములో నెన్ని ధ్యానము చేయుచుండెడి

కాశిలో ముక్కంటి జీవుల కంత్యమం దుపదేశమిచ్చెడి


రామనామము చాలని పరాకులేక

రామనామము చాలని పరాకులేక జిహ్వపై
నామ మెప్పుడు తిరుగునట్టుల నడుచుకొనవలెరా

రామనామము వలన గలుగును భూమిపై సకలార్ధములును
రామనామము వలన గలుగును భూమిజనులకు సేమము
రామనామము వలన గలుగును రక్తియైనను ముక్తియైనను
రామనామము కంటె సంపద యేమిగలదని యెంచవలెరా

రామచంద్రుని సద్గుణంబులు రామచంద్రుని ధర్మవీరము
రామచంద్రుని దివ్యచరితము రామనామము నెన్నుచు
రామచంద్రుని కరుణబడసిన రామభక్తుల గాధలెన్నుచు
రామచంద్రుడు మెచ్చురీతిగ భూమిపై తానుండవలెరా

రామనామపు రుచినెఱుంగని పామరులను దూరముంచుచు
రామభక్తుల తోడచేరుచు రామభజనలు చేయుచు
రాముడే తన పతియు గతిగా ప్రేమమీఱగ లోన నెంచుచు
రామచంద్రుని సేవలో తనరారుచును తానుండవలెరా


21, డిసెంబర్ 2022, బుధవారం

రామకోవెలకు తోడు రారే చెలులారా

రామకోవెలకు తోడు రారే చెలులారా
రామయ్యను దరిసించి రావచ్చునే

ఈవంకను లచ్చుమయ్య ఆవంకను సీతమ్మయు
సేవించుచు పాదంబుల చెంతను హనుమ
ఠీవిగాను వారి మధ్య దేవదేవు డుండ గాను
కావలెనే వేయికళ్ళు కనులజూడ

పూలమాలికల నిచ్చి పురుషోత్తము కీర్తించి
చాల భక్తితో తీర్ధప్రసాదములు గొని
మేలైన కీర్తనలను మిక్కిలి శ్రధ్ధగ పాడగ
చాల సంతోష మగును సకియలార

గుడిముందు భక్తజనులు గుమిగూడుచు నున్నారే
వడివడిగా రండు పెండ్లి నడకలు చాలు
గుడితలుపు లవే తెఱచుకొన్నవే చెలులార
తడయనేల మనకిప్పుడు పడతులార


హరేరామ నను కావవయా అదృష్టవంతుని జేయవయా

హరేరామ నను కావవయా అదృష్టవంతుని జేయవయా

హరి నీకీర్తన లాలకించుటకు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నిను చక్కగ కీర్తన చేసెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీపై సద్భక్తిని పొందెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీభక్తుల సంగతి నుండెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి యనునిత్యము నిను పూజించెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నిను స్వప్నము నందైనను గను నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీలీలలు మననము చేసెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరేరామ యను హరేకృష్ణ యను నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరే నృసింహ భక్తవరద యను నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరే పరాత్పర భవతారక యను నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరే కేశవ మధుసూదన యను నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీనామము జిహ్వను నిలచెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీతత్త్వము చింతన చేసెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీక్షేత్రము లందు వసించెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీమార్గము దప్పక నిలచెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నిను విశ్వమయుడవని యెఱిగెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి యీ యరిషడ్వర్గము లంటని యదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి యీ తాపత్రయమును విడచెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీ కన్యము దలపక బ్రతికెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీ సేవలలో తరియించెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీ పరివారములో నొకడగు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నిను తనలో కనుగొన గలిగెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నిను దలచుచు దేహము వదలెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీసాన్నిధ్యమునకు చేరెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా


20, డిసెంబర్ 2022, మంగళవారం

ఎప్పటి వలె సంకీర్తన మింపుగా చేయరే

ఎప్పటి వలె సంకీర్తన మింపుగా చేయరే
చప్పున మన రాముడు తప్పక కరుణించును

అడుగకనే కరుణించి యహల్య నుధ్ధరించె
పడిమూలుగు జటాయు పక్షి నుధ్ధరించె
అడిగినంతెనే పూని హరివిభు నుధ్ధరించె
అడిగో విభీషణుం డతని నుధ్ధరించె

కడు కృపతో భరతునకు కరుణించె పాదుకలు
ఉడుతపైన కృపజూపి విడచె గోటి ముద్రలు
కడు దుష్టుని కాకాసురు విడచెను కరుణించి
బడలినట్టి పౌలస్త్యుని విడచెను పడగొట్టక

కడు వేడుక నుధ్ధరించె కామినీ జాతిని
పడగొట్టి రావణుని ప్రభువు శ్రీరాముడు
అడిగిన భక్తుకోటి కపవర్గము కరుణించు
విడువకుండ కీర్తించ గడగుడు సుజనులార
 

పొగడండయ్యా హరిని పొగడండయ్యా

పొగడండయ్యా హరిని పొగడండయ్యా మీరు

పొగడదగిన వా డతడే పొగడండయ్యా


జగముల పుట్టించు వాని పొగడండయ్యా

జగముల పోషించు వాని పొగడండయ్యా

జగముల రక్షించు వాని పొగడండయ్యా

జగదీశ్వరుడైన హరిని పొగడండయ్యా


తగుననుచును మీ రితరుల పొగడకండయా

జగములు మిము జూచి నగును పొగడకండయా

భగవంతున కన్యుల నటు పొగడరాదయా

జగము మెచ్చ హరిని మీరు పొగడండయ్యా


వైకుంఠధాము డనుచు వేడ్క పొగడగ

సాకేతరాము డనుచు చక్కగ పొగడగ

లోకాభిరాము డనుచు సొంపుగ పొగడగ

మీకు శుభంబగును  హరిని మీరు పొగడరేరామనౌక కేవులేని రమ్యమైన నౌకరా

రామనౌక కేవులేని రమ్యమైన నౌకరా

నీముందే లంగరేసి నీకోసమె వేచెరా


అద్దరికే చేర్చునట్టి అందాల నౌకరా

వద్దువద్దనక నీవు వచ్చి యెక్కరా

ఇద్దరిక ద్దరికిదే యెన్నదగు నౌకరా

పెద్దనౌకరా భయము వద్దురా యెక్కరా


మునుపు పెద్దలెక్కినట్టి ముచ్చటైన నౌకరా

మనోవేగమున చనెడు మంచినౌకరా

జనుల కందరకు నిదే సరసమైన నౌకరా

ధనికులనుచు పేదలనుచు తలచని నౌకరా


భాగవతోత్తముల కిదే పసందగు నౌకరా

యోగరతుల కనువుగా నుండు నౌకరా

త్యాగధనుల కవశ్యము తగినట్టి నౌకరా

భోగీంద్రశాయి నడుపు పొలుపైన నౌకరామనసున మలినము లేకుండినచో

మనసున మలినము లేకుండినచో మాటయె మంత్రంబౌ నంట

గంగా గంగా గంగా యంటే గంగాస్నానఫలిత మంట

రామా రామా రామా యంటే రాముని సన్నిధి యేనంట

హరిహరి హరిహరి హరిహరి యంటే హరి నీచెంతనె కలడంట

శివశివ శివశివ శివశివ యంటే శివసాన్నిధ్యం బగునంట

అల్లరికృష్ణా రారా యంటే యంతనె యొడిలో కలడంట

ఆపద కలిగిన రామా యంటే  నాక్షణమే శుభ మగునంట

దురితవిదారా రామా యంటే దురితము లపుడే చెడునంట

భవబంధహరా రామా యంటే బంధమ లపుడే విడునంట


నీవేలే శ్రీహరివి నీవేలే రాముడవు

నీవేలే శ్రీహరివి నీవేలే రాముడవు

నీవేలే మమ్మేలే దేవాధిదేవుడవు


భూమిసుతాపతివి సర్వోత్తముడవు నీవేలే

రాముడవు భవతారకనాముడవు నీవేలే


దేవత లందరును మ్రొక్కు దేవుడవు నీవేలే

రావణుని పరిమార్చిన రాముడవు నీవేలే


దనుజకులవనము పాలి దావానల మీవేలే

వనజాసనవినుత రామభద్రమూర్తి వీవేలే


రాముడవును వైకుంఠధాముడవును నీవేలే

ప్రేమతో మమ్మేలెడు విభుడవును నీవేలేఅంతయు రామున కర్పణము

అంతయు రామున కర్పణము నిశ్చింతగ రామున కర్పణము

నయముగ వందనశీలము గలిగిన నడవడి రామున కర్పణము
భయవిరహితమై హరిస్మరణము గల భావము రామున కర్పణము

జయములు సంతోషంబులు సర్వము చక్కగ రామున కర్పణము
వియచ్చరుల ఆశీర్వచనంబులు విభుడగు రామున కర్పణము

సకలకర్మములు కర్మఫలంబులు సర్వము రామున కర్పణము
అకళంకస్థితి నలరెడు చిత్తం బది నారామున కర్పణము

నలుగురు మెచ్చుచు పలికినచో నా పలుకులు రామున కర్పణము
నలువకు జనకుడు నారామునకే‌ నాజీవిత మిది యర్పణము

ఏమిలాభ మయ్యా రామ యేమిలాభము

ఏమిలాభ మయ్యా రామ యేమిలాభము

ఎంత బంధుబలగమున్న నేమిలాభము - హరి
   చింతన మలవరచు వారు లేకపోయిన
ఎంత చదువు చదువుకొనిన నేమిలాభము- హరి
   చింతనము చేయకుండు జీవితమునకు
ఎంత సంపాదించిన నేమిలాభము - ర
  వ్వంతైనను హరిసేవకు వెచ్చించక
ఎంత మాటకారి యైన నేమిలాభము - రే
  పంతకుడు గద్దించుచు పలుకునప్పుడు
ఎంత గొప్పవంశ మైన నేమిలాభము - అది
   సుంతైనను యముడు గణియింపడే కద
ఎంత మతిమంతుడైన నేమిలాభము - హరి
   చెంత చేరవలయు ననెడు చింతనలేక
ఎంత బ్రతుకు బ్రతికిన నిల నేమిలాభము - భగ
   వంతునిపై భక్తిలేని బ్రతుకు బ్రతికిన
ఎంత దీర్ఘాయువుండి యేమిలాభము - తా
   నెంతకును నిన్ను భజియింప కుండిన

బుధవరులారా శ్రీరఘురాముని బుధ్ధిని దలచండీ

బుధవరులారా శ్రీరఘురాముని బుధ్ధిని దలచండీ ఆ
విధిశంకరులే‌ ప్రస్తుతించు రఘువిభునే కొలవండీ 

పరాత్పరుండగు శ్రీహరియే రఘుపతి యని యెఱుగండీ
కరుణామయుడగు రఘువీరునకే మరిమరి మ్రొక్కండీ
సరివారనగా శ్రీరామున కీజగమున లేరండీ
నరులకు శ్రీరఘురాముని తారకనామమె దిక్కండీ

తరచుగ నదియిది కోరి దేవతల తలచుట మానండీ 
ధరణిని బహుదైవములను గొలుచుట తప్పని తెలియండీ
హరి కన్యులను గొలిచుట నిష్ఫల మన్నది తెలియండడీ 
నరులీ తారకరాముని గొలిచిన మరల పుట్టరండీ

పరమేశ్వరుడా రఘువీరుండని భావన చేయండీ
పరమానందము హరికీర్తనమని మరువగ రాదండీ
పరమైశ్వర్యము హరికటాక్షమని యాత్మను తలచండీ
పరమాద్భుతమగు తారకనామమె పలుకుచు నుండండీ 

19, డిసెంబర్ 2022, సోమవారం

నా బుధ్ధి కొకమాట తోచె నయ్య రామ

నా బుధ్ధి కొకమాట తోచె నయ్య రామ నమ్మ వయ్య నిజము నమ్మ వయ్య

శ్రీరామ నీ నామమే బుధ్ధిలో నాకు చింతింప సత్యమై తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే సత్వమై నన్ను చేరి రక్షించుట తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే నిత్యసత్యమై చెలగుట నాకిదే తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే నిత్య మనునది స్థిరముగ నాకిదే తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే నాకు లోకమై  చెలగుట నిక్కమై తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే కవచమై నన్ను చేరి రక్షించుట తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే డాలుగా నేను చేనంది నిలచుట తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీనామమే ఖడ్గముగ నేను శిక్షింతు కలినని తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే రక్షయై నన్ను ప్రేముడి గాచుట తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే నాకు విజయమ్ము చేకూర్చుచుండుట తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే నాకు తనువున జీవమై యుండుట తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే నాకు బ్రతుకంత శ్రీకరమ్ముగ నుంట తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే నాకు దివ్యమై ఆరాధ్యమై యుంట తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే భవ్యమై నాకు క్షిప్రప్రసాదియై తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే సర్వమై నాకు సిధ్ధించి యుండుట తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే మోక్షప్రదమని చిన్మయ నాకిదే తోచె నయ్య

నీ నామమే రామ నీ నామమే

నీ నామమే రామ నీ నామమే నా
కేనాడును దీనత రానీయదు

మాన కీభూజనులు మితిమీరి హింసింప
బూని విషవాగ్బాణములు చాల విసరగా
వానిచే నే గాసిబడకుండ రక్షించ
నీ నామమే కవచమై నాకు కలిగె

మేను దాల్చినదాది మీఱి రిపుషట్క మిదే
దానవుల రీతిగ నిర్దాక్షిణ్యము గాను
బూని కత్తులు దూసి  పొడచుచు చుండగా
నీ నామమే డాలుగా నాకు కలిగె

నేను నిను జేరగా లోనెంచి యుండగా
పోనీక బంధించు హీనభవలతలను
పూని ఖండించు సర్వోత్తమాయుధమన
నీనామమే ఖడ్గమై నాకు కలిగె


రామున కన్యము తలపక ..

రామున కన్యము తలపకుండ శ్రీరామభక్తుడు మెలగవలె


శ్రీరామనామము జిహ్వాగ్రంబున చిందులు వేయవలె

శ్రీరామచంద్రుని సేవకు రమ్మన చెంగున దుముకవలె

శ్రీరామతత్త్వము నెదలో నిత్యము చింతన చేయవలె

శ్రీరామభక్తుల సాంగత్యంబును చేయుచు నుండవలె

శ్రీరామచంద్రుని గుణగానంబును చేయుచు నుండవలె

శ్రీరామచరితము పారాయణము చేయుచు నుండవలె

శ్రీరామాంకితమై తన కృత్యంబులు చెలగుచు నుండవలె

శ్రీరామమయము జగము సర్వమని తీరుగ నెఱుగవలె

శ్రీరామచంద్రుని మోక్షము నిమ్మని కోరుచు నుండవలె


17, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

ఏమరక చేయండి రామనామము

ఏమరక చేయండి రామనామము మీకు

  కామితార్ధముల నొసగు రామనామము


దశరథునకు ప్రియమైన రామనామము ఆ

  దశముఖునకు వెగటైన రామనామము

పశుపతి కతి ప్రియమైన రామనామము నర

   పశువుల తరియింపజేయు రామనామము


సుజనుల మది నేలుచుండు రామనామము కడు

   కుజనునైన కరుణించే రామనామము

విజనుల కతి భయదమౌ రామనామము హరి

   భజనపరుల కమృతమౌ రామనామము


రాతినైతి నాతిజేయు రామనామము ఒక

  కోతినైన బ్రహ్మజేయు రామనామము

ప్రీతి భక్తకోటి పలుకు రామనామము వి

   ఖ్యాతిగ ముజ్జగములేలు రామనామము


లోపములను తొలగించు రామనామము సం

  తాపములను తొలగించు రామనామము

శాపములను తొలగించు రామనామము బహు

  పాపములను తొలగించు రామనామము


భక్తిమీఱ పలుకవలయు రామనామము ఆ

  సక్తిమీఱ పలుకవలయు రామనామము

ముక్తినొసగు మంత్ర మీ రామనామము మీ

  శక్తికలది చేయవలయు రామనామము16, డిసెంబర్ 2022, శుక్రవారం

రాముడే లోకముగా రమియించే పురుషుడు

రాముడే లోకముగా రమియించే పురుషుడు
తామసరహితుడై తానిట్టులుండు

ప్రీతి జదువు నిత్యమును శ్రీరాముని చరితమును
చేతులార శ్రీరాముని చెలగి పూజించును

చేయుచుండు ననిశమును శ్రీరాముని గుణగానము
పాయకుండు రామధ్యానపరతను కలనైనను

చింతించును నిత్యమును శ్రీరాముని తత్త్వమును
చింతించును నిత్యమును శ్రీరాముని మహిమనే

చేర్చియుండు ననిశమును శ్రీరాముని భావమున
కూర్చుచుండు శ్రీరాముని కొఱకు సంకీర్తనలు

సేవించును నిత్యమును శ్రీరాముని పాదములు
భావించును శ్రీరాముని పరబ్రహ్మమనుచును

చేరియుండు ననిశమును శ్రీరాముని భక్తులతో
చేరనీడు కామాదివిచిత్రదుష్టశక్తులను


రామా అంటే చాలురా రాని సుఖంబులు లేవురా

రామా అంటే చాలురా రాని సుఖంబులు లేవురా
 
శ్రీరఘురామా అనరా అంటే క్షేమము కలుగును కదరా
జయజయ రామా అనరా అంటే జయములు కలుగును కదరా
భయహర రామా అనరా అంటే భవభయ ముడుగును కదరా 
జగదభిరామా అనరా అంటే చక్కని యశ మబ్బునురా
జానకిరామా అనరా అంటే జన్మము సఫలము కదరా
దశరథరామా అనరా అంటే తాపము లడుగంటునురా
సుందరరామా అనరా అంటే శుభములు కలుగును కదరా
మునినుత రామా అనరా అంటే మోహము లుడుగును కదరా
హరనుత రామా అనరా అంటే పరమానందము కదరా
తారకరామా అనరా అంటే ధర నిక పుట్టవు కదరా15, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

మౌనులా గోపికలా మాయెదుట నున్నది

మౌనులా గోపికలా మాయెదుట నున్నది

ఈనాడు వీరి కేమి జ్ఞానోదయ మాయె


గొల్లపిల్లలకు మేము క్రొత్తగా నుంటిమో

ఎల్లరకును నేడు మానల్లన వెగటో

ఫుల్లాబ్జాక్షులకు నేడు మురళిపాట చేదో

వల్లవిక లెవరు మాతో పలుకాడరే


మొన్న నిన్న ఆటలతో మురళిపాట లేదని

అన్నులమిన్న లందరు అలిగినారో

ఎన్నిపాట లైన గాని ఇదే పాడు నీమురళి

చిన్నిచిన్ని కోపాలును చింతలు వద్దు


వెన్నెలకే మురళిపాట వినిపించును కృష్ణుడు

కన్నియల కోపాలే కరుగకుంటే

పొన్నలును యముననీళ్ళు విన్నదే చాలును

విన్న చాలు పిల్లగాలి వేడుకమీఱ14, డిసెంబర్ 2022, బుధవారం

పలుకకుండు టెటుల వాడు పలుకరించితే

పలుకకుండు టెటుల వాడు పలుకరించితే వాని
పలుకరింపునకే మేను పులకరించితే
 
కనులారా వానిని గని కరుగని మనసుండునా
మనసులోన నిండియున్న మాధవు డెదురైతే
మనకెందుకు లెమ్మనుచు మాటలాడకుండగ
మనవశమా లేనిపోని మాటలెందుకే
 
మత్తుజల్లి మాటలలో మనల ముంచి పోవునే
ఉత్తుత్తి మాటలేనే ఊదడే వేణువును
మెత్తనైన మాటలతో చిత్తుచేయ నీయక
యిత్తరి మనమున్నామో యేల నూదడే

మేను పులకరించితే నేనేమి చేసేదే
మౌనముగా దూరముగా మసలండే మీరు
తాను లేని చోటేదే నేను దూర ముండగ
మానవతీ మనసుండిన మార్గముండునే

పలుకరించకండే నేడు చిలిపికృష్ణుని

పలుకరించకండే నేడు చిలిపికృష్ణుని వాడు
పలుకరించినా మీరు పలుకకండే
 
దినదినము నిటువచ్చి తీయని మురళిపాట
వినుచున్నా మని వాడు విఱ్ఱవీగునే
కనియు కననియట్లు వినియు విననియట్లు
మనముంటే వాడే మాటవినేనే

మోహనమురళి నూది మురిపించి యానంద
వాహినిలో ముంచుదాక పలుకకండే
సాహసించి మీతో సామముల నాడేనో
మోహపడక ముఖాలు ముడుచుకోండే
 
అదిగో వాడువచ్చు అలికిడి విన నాయే
ముదితలార నేడైన మురళిపాట
ముదమార వినుదాక మెదలకండే వాడు
సదయుడై  వేణువును సవరించునే

13, డిసెంబర్ 2022, మంగళవారం

ధారాళమైనది దశరథాత్మజుడైన శ్రీరామచంద్రుని సత్కృప

ధారాళమైనది దశరథాత్మజుడైన శ్రీరామచంద్రుని సత్కృప

సురల వెతల దీర్పగ వైకుంఠమును వీడి నరుడైన శ్రీహరి సత్కృప
ధర్మమార్గంబును ధరమీద స్థాపించు నిర్మలంబైనట్టి సత్కృప
సమయము కాదని మారీచుని పట్టి చంపక విడచిన సత్కృప
కౌశికమునిరాజు యాగమ్ము రక్షింప గడగిన ధృఢమైన సత్కృప
రాయిగా నుండిన గౌతముని పత్నిని రమణిగ మార్చిన సత్కృప
సీరధ్వజుని గుండెబరువును డించగ శివధనువు నెత్తిన సత్కృప
రంకెలువేసిన భార్గవరాముని జంకించి వదలిన సత్కృప
అపరాథి కాకాసురు కన్నుగొని వదిలిన యద్భుతం బైనట్టి సత్కృప 
పక్షి జటాయువు సేవ కొనియాడి వెంటనే మోక్షమ్ము నిచ్చిన సత్కృప
కబంధుని పాతిబెట్టి శాపావసానమును గావించి మించిన సత్కృప
శబరి యాతిధ్యము స్వీకరించి మోక్షసామ్రాజ్య మిచ్చిన సత్కృప
వాయుపుత్రుని పేరుపెట్టి పిలిచి తన బంటుగ గైకొన్న సత్కృప
రవిసుతుని వెతలణచి సామ్రాజ్యమిచ్చిన రవికులతిలకుని సత్కృప
ఆంజనేయుని భావిబ్రహ్మగా దీవించి యాదరము చూపిన సత్కృప
శుకసారణుల గూఢచారుల జంపక చూచిపొండని నట్టి సత్కృప
సురవైరి తమ్ముడు శరణమ్ము వేడిన సొంపుగ బ్రోచిన సత్కృప
పాపి రావణు డలయ జంపక విడచుచు రేపురమ్మన్నట్టి సత్కృప
పౌలస్త్యు బ్రహ్మాస్త్రమున జంపి వైరమ్ము వదలితి నన్నట్టి సత్కృప
పడిన రావణు జూచి యిక వీడు నాకును బ్రాతృసముడన్నట్టి సత్కృప
వనవాసమును దీర్చి సాకేతమును చేరి ప్రజలనేలిన యట్టి సత్కృప
మూడులోకములకు శాంతిసౌఖ్యములను వేడుకతో నొసగిన సత్కృప
భక్తకోటిని సర్వవిధముల రక్షించి వరముల నిచ్చెడి సత్కృప 
కోరిన వారికి కోరిన ఫలముల కురియుచు నుండెడి సత్కృప
కూరిమితో సుజనకోటికి నిత్యమ్ము కొంగుబంగరైన సత్క్పప
యోగీంద్రహృదయాంతరంగంబు లెప్పుడు నొప్పుగ చింతించు సత్కృప
రామదాసులకు రక్షాకవచంబుగా రాజిల్లు చుండెడి సత్కృప
మోక్షకారకమగుచు ముముక్షువుల కెప్పుడు సాక్షాత్కరించెడు సత్కృప

12, డిసెంబర్ 2022, సోమవారం

సిగ్గుపడక శ్రీరామరామ యనండీ మీకు లగ్గగునండీ

సిగ్గుపడక శ్రీరామరామ యనండీ మీకు 
లగ్గగునండీ చాల లగ్గగునండీ
 
స్వామిదయ కలుగునండి సందేహము వలదండీ
బాధలన్ని తొలగునండి స్వామిదయ చేతనండీ
భయములన్ని తొలగునండి బాధలణగె కదండీ
పాపములు పోవునండి స్వామిదయ చేతనండీ
భవబంధము వీడునండి స్వామిదయ చేతనండీ
సంపదలు కలుగునండి స్వామిదయ చేతనండీ
సంతోషము పెరుగునండి స్వామిదయ చేతనండీ
జయములెన్నొ కలుగునండి చక్కగా నమ్మండీ
స్వామికడ నుందురండి చక్కగా నమ్మండీ
జన్మమింక కలుగదండి చక్కగా నమ్మండీ
రామనామ మొక్కటే రక్షించును నమ్మండీ
నామజపము చాలండీ నమ్మండీ నమ్మండీ

11, డిసెంబర్ 2022, ఆదివారం

హరినామ మొకటున్నది

హరినామ మొకటున్నది దానికి

సరి యేదీ లేకున్నది


ఒక్కసారి వినిపించిన ఒడలు ఝల్లుమనిపించే

ఒక్కసారి పలికనంత యుల్లము నుప్పొంగించే

ఒక్కసారి తలచినంత నూహలన్నిట నిండే

ఒక్కసారి మాలిమైన చక్కగా సంరక్షించే


మూడులోకము లేలు ముకుందుని శుభనామము

వేడుకతో లోకేశుల వినతులందు శుభనామము

వాడుకగా యోగీశుల పాలించెడి శుభనామము

వాడవాడలను జనులు భజనచేయు శుభనామము


అవనీశుల సామన్యుల నందరను సరిజూచుచు

పవలురేలు సద్భక్తులు పరవశింప రహించుచు

పవమానసుతప్రముఖ భాగవత సన్నుతమై

భవతారకనామ మనగ వరలు శ్రీరామనామము


దినదినమును రామ రామ

దినదినమును రామ రామ క్షణక్షణమును రామ రామ

మనసార రామ రామ మాకెపుడును రామ రామ


కుడుచుచును తిరుగుచును నుడువునది రామ రామ

పడక పైన నొరుగుచును పలుకునది రామ రామ

నడిరేయిని మధ్యాహ్నము నడచునదే రామ రామ

అడుగడుగున రామ రామ యన్ని చోట్ల రామ రామ


మనసులోన మమతలోన మసలునదే రామ రామ

కనులలోన కలలలోన కదలునదే రామ రామ

అనువుగాని చోటులందు ననవరతము రామ రామ

యునికి చెడిన వేళలందు నుల్లమందు రామ రామ


భోగములను రోగములను పలుకు నెపుడు రామ రామ

భాగవతుల మధ్య నుండి పలుకు నెపుడు రామ రామ

యోగనిష్ఠ నుండి తలచు నుల్ల మెపుడు రామ రామ

రాగమొప్ప బలుకు నెపుడు రామ రామ రామ రామరామ రామ యంటే ఆరాటము లుడిగేను

రామ రామ యంటే ఆరాటము లుడిగేను
కామితార్ధ మైన ఆ కైవల్య మబ్బేను

పుట్టినదాదిగ నీవీ భూములని పుట్రలని
పట్టుబట్టి తిరుగుతుంటే పగలే మిగిలేను
చెట్టజేసి పదిమందికి చీచీ యనిపించుకొని
వట్టిచేతులతో నరిగెడు పనియే యయ్యేను

కనులు తెరచినది మెదలు కాసులని కాంతలని
మనసుచెదరి తిరుగుతుంటే దినములు గడిచేను
మనసారా హరి యనని మనిషి వనిపించుకొని
తనువు విడచి యమపురికి తరలుట అయ్యేను

అన్యదైవముల గొలిచి ఆశపడి చెడుటేల
అన్యమంత్రముల చదివి ఆయాసపడు టేల
పుణ్యమేల పాపమేల పుట్టువే వలదనే
ధన్యుడవై రామా యంటే తరించు టయ్యేను


మందంటే మందండీ మన రాముని నామమే

మందంటే మందండీ మన రాముని నామమే
అందరికీ అందుబా టయిన మంచి మందండీ
 
కామాదివికారములు క్రమ్ముకొన్న వేళల
రామనామము తప్ప రక్షించే మందేది
తామసగుణచేష్టచే తలతిరుగుచు నుండగ
రామనామము తప్ప రక్షించే‌ మందేది

ఇంతకన్న చక్కగా ఏమందు పనిచేయు
చింతల పాలుచేయు చీడ కలిజ్వరమున
ఇంతకన్న చక్కగా ఏమందు కుదుర్చును
అంతులేని భవరోగ మనే‌ గొప్ప జబ్బును

మణిమంత్రౌషదముల మనసుకుదుట పడేనా
మన రాముని నామమున మనసు నెమ్మదించునా
వినరండి యింతకన్న విలువైన మందేదీ
కనరాదు వినరాదు కనుక త్వరపడండీ

కొంచెము రుచిచూడరా మంచిమందురా

కొంచెము రుచిచూడరా మంచిమందురా బలే 
మంచిమందురా ఇదే మంచిమందురా
 
కలిజ్వరమును తగ్గించే ఘనమైన మందురా
బలసంపద నందించే పసందైన మందురా
వెలకట్టలేని తీయని వేడుకైన మందురా
నిలువెల్లా అమృతమై యలరించే మందురా

భూవలయము నందు పేరు పొందినట్టి మందురా
పావనాతి పావనమై పరగునట్టి మందురా
దేవతలకు కూడ పునరుత్తేజ మిచ్చిన మందురా
భావింపగ బ్రహ్మకైన బలమిచ్చే మందురా

రామనామ మనే మందు రమ్యమైన మందురా
భూమిని హరిభక్తకోటి భుజియించే‌ మందురా
పామరులకు పండితులకు భవరోగపీడ నణచి
ప్రేమమీఱ స్వస్వరూపవరమిచ్చే మందురా


నందరాజు కొడుకు వైతే నాకేమయ్యా

నందరాజు కొడుకు వైతే నాకేమయ్యా నీ కా
నందమైతే కాకుంటే నాకేమయ్యా

చక్కగాను మురళి నూదజాలుదువా నాకేమయ్యా నే
నెక్కడున్న నక్కడుందు వెందుకయ్యా పోవయ్యా
గ్రుక్కెడంత చల్లనైన కొలువ నీకు నాకేమయ్యా నీ
చక్కదనాలనే చూసి సంతసించ నాకేమయ్యా

ఆహా యమునాతీరవిహారివైతే నాకేమయ్యా నీ
మాహాత్మ్యము లెన్నుంటే మాకెందుకు పోవయ్యా
దాహ మంటే చల్లబోసి దప్పిరీర్చ నాకేమయ్యా బహు
మోహనాకారుడవని మనసుపడగ నాకేమయ్యా

ఊరకనే చల్లబోయ నొప్పుకొనగ నాకేమయ్యా నీ
బేరాలకు చల్లబోయ వీలుకాదు పోవయ్యా
నారాయణమూర్తి వైతే నాకు మోక్ష మీవయ్యా మన
సారా నవనీత మంతా సమర్పింతును కన్నయ్యా


8, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

ధ్యానముద్రలో కాలభైరవం

ధ్యానముద్రలో కాలభైరవంఈఫోటో ఈరోజున ఒక వెబ్ సైటలో కనిపించింది.

5, డిసెంబర్ 2022, సోమవారం

తెలియలేరు రామచంద్రుని దివ్యతత్త్వము

తెలియలేరు రామచంద్రుని దివ్యతత్త్వము
తెలియలే రించుకయు తెలియలేరు

సుమశరుని బారినపడి చొక్కియున్న వారు
కుమతులతో చేరి బుధ్ధి కొడిగట్టిన వారు
భ్రమలతో ధనములకై పరువులెత్తు వారు
విమతుల బోధనలు విని వెఱ్ఱెక్కిన వారు

ఎల్ల దేవతల తోడ నితని నెంచు వారు
ఎల్లప్పుడు హేతువాద మెంచి పలుకు వారు
కల్లగురువు లాడు వాక్యములు వినెడు వారు
వల్లమాలిన సంసారవ్యామోహము వారు
 
వైరాగ్యము నిజబుధ్ధికి వచ్చెడు దాక
ఆరాటము లన్నియు నణగిపోవు దాక
శ్రీరామభక్తులతో స్నేహమబ్బు దాక
శ్రీరామకృపామృతము సిధ్ధించు దాక


3, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

ఏమేమి నేర్చితివో

ఏమేమి నేర్చితివో ఏమేమి చేసితివో

భూమిపై నినుగూర్చి యేమందురో


అని నిలదీయ నొక దినమున సమవర్తి

ధనము తెచ్చెడు విద్యలను నేను నేర్చితి

ధనము లార్జించితిని ధనలోభి వీడను

ఘనమైన పేరు గల దని యందువో


అని నిన్ను నిలదీయ నపుడు సమవర్తితో

వినవయ్య వెన్నుని మనసులో నిలుపుట

యను విద్య నేర్ఛితి నటులే చరించితి

నను రామభక్తు డను లోక మందువో


ఆను ప్రశ్న సమవర్తి యడుగగా నిక్కంబు

గను నీవు వినిపించగల మాట కారాజు

నిను బట్టి నరకాగ్నులను బెట్టి కాల్చునో

ఘనముగా వైకుంఠమున కంపునో తెలియువివరము గాను తెలిపెద మీకు

వివరము గాను తెలిపెద మీకు విభుని నామమహిమ


రాతిని నాతిగ మా‌ర్చివేసిన రామనామమహిమ

కోతికి బ్రహ్మపదంబు నొసగిన గొప్ప నామమహిమ


రాకాసులను పరుగిడజేసే రామనామమహిమ

శోకమోహముల నణగించే బహుసుఖదనామమహిమ


పలికెడివారిని పరిరక్షించే ప్రభువు నామమహిమ

దలచినంతనే తప్పకకాచే తండ్రి నామమహిమ


సుజనకోటిని సంరక్షించే శుభదనామమహిమ

కుజనుల కనునిత్యంబును భీతినిగొలుపు నామమహిమ


కపులను సేనగ నడిపిచూపిన ఘనుని నామమహిమ

అపమృత్యుభయాపహమై నిలిచే అమృతనామమహిమ


సాదరముగ సద్భక్తుల నేలే స్వామి నామమహిమ

వేదాంతప్రతిపాద్యబ్రహ్మమగు విభుని నామమహిమ


పవమానాత్మజముఖ్యులు కొలిచే ప్రభువు నామమహిమ

భవజలధిని దాటించు నౌకయై వరలు నామమహిమ


నియమముగా శ్రీరామనామమును

నియమముగా శ్రీరామనామమును నీవు చేసిన చాలును
జయములు నీకు కలుగును భవభయము చక్కగా తొలగును

రామా జయజయ పట్టాభిరామా రామా సీతారామా యనుచు
రామా రాజలలామా సీతారామా జగదభిరామా యనుచు
రామా సద్గుణధామా సీతారామా పూర్ణకామా యనుచు
రామా భండనభీమా సీతారామా దనుజవి‌రామా యనుచు

రామా సర్వమునీంద్రసన్నుతనామా సీతారామా యనుచు
రామా శశిధరబ్రహ్మసన్నుతనామా సీతారామా యనుచు
రామా రవికులక్షీరజలనిధిసోమా సీతారామా యనుచు
రామా త్రిభువనసన్నుతనామా రామా సీతారామా యనుచు

రామా కౌసల్యాసుఖవర్ధన శ్రీమద్దశరథనందన యనుచు
రామా మునిమఖరక్షణనిపుణా రామా రాజీవానన యనుచు
రామా సీతాలక్ష్మణసంయుత రామా రావణసంహర యనుచు
రామా భక్తజనేప్సితవరదా రామా వైకుంఠధామా యనుచు


2, డిసెంబర్ 2022, శుక్రవారం

దండుమారి బ్రతుకుబ్రతుకక...

దండుగమా‌రి బ్రతుకుబ్రతుకక దశరథరాముని కొలవండి

శ్రీహరిగాథలు చెవులబెట్టని జీవితమెందుకు దండుగ

శ్రీహరిలీలలు మననముచేయని చిత్తమెందుకు దండుగ

శ్రీహరినామము పలుకుచునుండని జిహ్వదేనికి దండుగ

శ్రీహరిరూపము కన్నులజూడని దేహమెందుకు దండుగ

శ్రీహరి సేవకు నోచని తనువున జీవముదేనికి దండుగ

శ్రీహరితత్త్వము చింతనచేయని జీవితమెందుకు దండుగ

శ్రీహరియే శ్రీరఘురాముడని చేరని బ్రతుకు దండుగ

శ్రీహరి భవతారకనామంబును చేయని బ్రతుకు దండుగ

ఎఱుగరో శ్రీరామచంద్రుని

ఎఱుగరో శ్రీరామచంద్రుని

ఎఱుగరో ఈరఘుకులేశుని

ఎఱుగరో ఈదివ్యతేజుని

ఎఱుగరో హరిని


ఎఱుగరో శివధనువు విరచిన

మరపురాని మధురమూర్తిని

ఎఱుగరో రావణుని జంపిన

తిరుగులేని వీరమూర్తిని


ఎఱుగరో ఎవ్వానిబాణము

తిరుగులేని దట్టి రాముని

ఎఱుగరో శరణన్న వారిని

క‌రుణ నేలే ఘనచరిత్రుని


ఎఱుగరో పరమేష్టి స్వయముగ

హరివి నీవని పొగడు రాముని

ఎఱుగరో ఈశ్వరుడు స్వయముగ

హరివి నీవని పొగడు రాముని


ఎఱుగరో సద్భక్తకోటికి

వరములిచ్ఛే ప్రాణనాధుని

ఎఱుగరో మోక్షార్ధు లందరు

నెపుడు మ్రొక్కే విష్ణుమూర్తినిచేయెత్తి మ్రొక్కిన చాలురా

చేయెత్తి మ్రొక్కిన చాలురా మనసంతా
      హాయితో నిండిపోవురా

ధర్మస్వరూపునకు దానవాంతకునకు
      దశ‌రథతనయునకు మన రామునకు

నిర్మలచరితునకు నీరేజనేత్రునకు
      ని‌రుపమగుణనిధికి మన రామునకు

కరుణాలవాలునకు కమనీయగాత్రునకు
      గగనఘనశ్యామునకు మన రామునకు

పరమేష్టివినుతునకు పరమశివవినుతునకు
      వరవిక్రమశాలికి మన రామునకు

దరహాసవదనునకు పరిహసితమదనునకు
      సరిలేని వీరునకు మన రామునకు

సురవైరిదమనునకు సురదుఃఖశమనునకు  
      నరనాథశ్రేష్ఠునకు మన రామునకు

సదాశుభదమూర్థికి సమస్తలోకనేతకు
      మదాదివర్గధ్వంసికి మన రామునకు

పదద్వయప్రభాజితభాస్కరశశికోటికి
     ముదంబున మననేలు మన రామునకు

రామ రామ యనుటకు మీకేమి కర్చండీ

రామ రామ యనుటకు మీకేమి కర్చండీ శ్రీ
రాముని ధ్యానించగ మీకేమి కర్చండీ

ఏమి కర్చండీ రాముని యిందునిభానన మెన్న
నేమి కర్చండీ రాముని యింపైన గుణ మెన్న
నేమి కర్చండీ రాముని హెచ్చైన దయ నెన్న
నేమి కర్చండీ రాముని ప్రేమామృతము నెన్న

కర్చేమీ లేదే మీకు కనులార దర్శించగ
కర్చేమీ లేదే మీకు కమలాక్షునకు మ్రొక్క
కర్చేమీ లేదే మీకు గరుడధ్వజుని పొగడ
కర్చేమీ లేదే మీకు కరుణించమని వేడ

దహరాకాశస్థుని జూడ దారికర్చులు లేవు
మహదైశ్వర్యంబు నడుగ మనకు కర్చులేదు
విహగవాహనుని కృపకు వెలయింత యని లేదు
అహహా యింకేమి కర్చని ఆలోచన మీకు


శ్రీరామనామమే పలకండీ అది చేయు మేలును మీరు పొందండీ

శ్రీరామనామమే పలకండీ అది 
        చేయు మేలును మీరు పొందండీ

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు చేసిన పనులందు జయముండును కాన
        శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు చేయండి నిత్యమ్ము పనులన్నియు
        
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు పలికిన పలుకుల శుభముండును కాన
        శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు పలకండి నిత్యమ్ము నోరారగ
        
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు వ్రాసిన వ్రాతల బలముండును కాన
        శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు వ్రాయండి నిత్యమ్ము పత్రమ్ములు
        
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు మ్రింగిన మందున గుణముండును కాన
        శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు చేయండి నిత్య మౌషధసేవనం
        
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనుచున్న చిత్తమందున శాంతమే యుండును కాన
        శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు చేయండి నిత్యమ్ము మననమ్మును
        
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనుచుండు వారికా యపవర్గమే యబ్బును కాన
        శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు పలకండి నిత్యమ్ము సద్భక్తితో                                         

1, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

పదరా యిక నరకమునకు పాపి రావణా

పదరా యిక నరకమునకు పాపి రావణా
వదల‌రా సమవర్తి నాకొక పాప మింకేది

అతిశయంబుగ పాపకార్యము లాచరింతితివి
బ్రతికియున్నన్నాళ్ళు నీవో రావణాసురుడ
ప్రతిగ నీకు ఘోరనరక వాసమే శిక్ష
గతమునందు కలిపి దర్పము కద‌లి రావలెరా

రామవైరి నైనదాదిగ నామనంబు నందున
రామనామము విడువకుంటినిరా సమవర్తి
రామచంద్రుని దివ్యబాణము లంటెరా నన్ను
పామరత్వము పోయినది నాపాపములు పోయె

రామధ్యానము రామనామము రామబాణముల
నీమనోబుధ్ధులును తనువు నిండిపోయినవా
ఏమిపాపము కలదురా యిక యేగరా దివికి
రామమహిమాతిశయము నాస్వర్గమున చాటరా


కోరరాని దాబ్రతుకు గోవిందు నెఱుంగని బ్రతుకు

కోరరాని దాబ్రతుకు గోవిందు నెఱుంగని బ్రతుకు
ఆరాటములకు పోరాటములకె ఆయువు చెల్లెడు బ్రతుకు
వీరిని వారిని ఆశ్రయించుకొని వెళ్ళమార్చెడు బ్రతుకు
వ్యర్ధశాస్త్రముల నభ్యసించుచును వ్యర్ధముగా చను బ్రతుకు
అర్ధార్జనమున కటునిటు తిరుగుచు అటమటచెందెడు బ్రతుకు
కలసిరాని కాలమును తిట్టుచు గడపుచు నుండెడి బ్రతుకు
కలలను కార్తాంతికులను నమ్ముచు గడపుచు నుండెడి బ్రతుకు
అందరి తప్పుల నెన్నుచు తిరుగుట నానందించెడు బ్రతుకు
వందనమును వినయమును నేర్వక వాగుచు నుండెడు బ్రతుకు
శివభక్తులతో  హరిభక్తులతో చేరక తిరిగెడు బ్రతుకు
పవలును రేలును కుక్షింభరతకు పట్టముగట్టిన బ్రతుకు
అవనిని సత్సాంగత్యము చేయక నన్యాంయంబగు బ్రతుకు
భవతారకమని రామనామమును భావనచేయని బ్రతుకు
శ్రీరామా రఘురామ రామ యని చింతన చేయని బ్రతుకు