11, డిసెంబర్ 2022, ఆదివారం

దినదినమును రామ రామ

దినదినమును రామ రామ క్షణక్షణమును రామ రామ

మనసార రామ రామ మాకెపుడును రామ రామ


కుడుచుచును తిరుగుచును నుడువునది రామ రామ

పడక పైన నొరుగుచును పలుకునది రామ రామ

నడిరేయిని మధ్యాహ్నము నడచునదే రామ రామ

అడుగడుగున రామ రామ యన్ని చోట్ల రామ రామ


మనసులోన మమతలోన మసలునదే రామ రామ

కనులలోన కలలలోన కదలునదే రామ రామ

అనువుగాని చోటులందు ననవరతము రామ రామ

యునికి చెడిన వేళలందు నుల్లమందు రామ రామ


భోగములను రోగములను పలుకు నెపుడు రామ రామ

భాగవతుల మధ్య నుండి పలుకు నెపుడు రామ రామ

యోగనిష్ఠ నుండి తలచు నుల్ల మెపుడు రామ రామ

రాగమొప్ప బలుకు నెపుడు రామ రామ రామ రామకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.