22, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

మ్రొక్కరే సీతమ్మకు ముగుదలారా

మ్రొక్కరే సీతమ్మకు ముగుదలారా హరి

ప్రక్కనమ్మకు కడు చక్కనమ్మకు


వేవురైన కదుపలేని భావజారి వింటిని

తీవవోలె నెత్తిన భూదేవిపుత్రికి

భావజగురుడైన హరి వచ్చి శ్రీరాముడై

ఆవింటి నెత్త పెండ్లి యాడిన శ్రీదేవికి


శంకింపక లంకేశుడు లంకకు గొనిపోవగ

లంకేశుని గరికపోచ లాగున నెంచి

లంకేశుని ప్రాణములను లంకేశుని బలగంబును

జంకక బలిగొనిన రామచుద్రుని సతికి


చేరి మ్రొక్కు భక్తాళికి క్షిప్రప్రసాదినయై

భూరివరములే యిచ్చు దయారసాబ్దికి

సారసలోచనుడు రామచంద్రుని యిల్లాలికి

సారసాక్షులార మనసార మ్రొక్కరే