19, డిసెంబర్ 2022, సోమవారం

రామున కన్యము తలపక ..

రామున కన్యము తలపకుండ శ్రీరామభక్తుడు మెలగవలె


శ్రీరామనామము జిహ్వాగ్రంబున చిందులు వేయవలె

శ్రీరామచంద్రుని సేవకు రమ్మన చెంగున దుముకవలె

శ్రీరామతత్త్వము నెదలో నిత్యము చింతన చేయవలె

శ్రీరామభక్తుల సాంగత్యంబును చేయుచు నుండవలె

శ్రీరామచంద్రుని గుణగానంబును చేయుచు నుండవలె

శ్రీరామచరితము పారాయణము చేయుచు నుండవలె

శ్రీరామాంకితమై తన కృత్యంబులు చెలగుచు నుండవలె

శ్రీరామమయము జగము సర్వమని తీరుగ నెఱుగవలె

శ్రీరామచంద్రుని మోక్షము నిమ్మని కోరుచు నుండవలె