14, డిసెంబర్ 2022, బుధవారం

పలుకరించకండే నేడు చిలిపికృష్ణుని

పలుకరించకండే నేడు చిలిపికృష్ణుని వాడు
పలుకరించినా మీరు పలుకకండే
 
దినదినము నిటువచ్చి తీయని మురళిపాట
వినుచున్నా మని వాడు విఱ్ఱవీగునే
కనియు కననియట్లు వినియు విననియట్లు
మనముంటే వాడే మాటవినేనే

మోహనమురళి నూది మురిపించి యానంద
వాహినిలో ముంచుదాక పలుకకండే
సాహసించి మీతో సామముల నాడేనో
మోహపడక ముఖాలు ముడుచుకోండే
 
అదిగో వాడువచ్చు అలికిడి విన నాయే
ముదితలార నేడైన మురళిపాట
ముదమార వినుదాక మెదలకండే వాడు
సదయుడై  వేణువును సవరించునే