23, ఏప్రిల్ 2024, మంగళవారం

రామ్ రామ్ రామ్ హరి


రామ్ రామ్ రామ్ హరి రామ్ రామ్ రామ్ హరి
    రామ్ రామ్ రామ్ హరి రామ్ రామ్ రామ్
రామ్ రామ్ రామ్ జయ రామ్ రామ్ రామ్ జయ
    రామ్ రామ్ రామ్ జయ రామ్ రామ్ రామ్

శ్రీరఘురామ్ జయ సీతానాయక 
    శ్రీమద్దశరథనందన రామ్
నారాయణ సురవైరివీరగణ
    నాశనచణ సురతోషక రామ్

కారుణ్యాలయ కమలదళేక్షణ
    కౌసల్యాసుఖవర్ధన రామ్ 
నారాయణ బ్రహ్మాదిసుపూజిత
    నానామునిగణవందిత రామ్

మారజనక శతకోటిమన్మథాకార
    జలధరశ్యామల రామ్
నారాయణ సద్భక్తజనావన 
    జ్ఞానానందప్రదాయక రామ్

వారధిబంధన వీరకులేశ్వర 
    దారుణరావణఖండన రామ్
నారాయణ సంసారమహార్ణవ
    తారణకారణ జయజయ రామ్

21, ఏప్రిల్ 2024, ఆదివారం

రామ రామ

రామ రామ శివనుతనామ సీతారామ
రామ రామ జితశతకామ సీతారామ

రామ రామ రామ రఘురామ సీతారామ

రామ రామ రామ జయరామ సీతారామ


రామ రామ రామ ఘనశ్యామ సీతారామ

రామ రామ రామ జయరామ సీతారామ


రామ రామ రామ గుణధామ సీతారామ

రామ రామ రామ జయరామ సీతారామ


రామ రామ రామ మునికామ సీతారామ

రామ రామ రామ జయరామ సీతారామ


రామ రామ రామ శుభనామ సీతారామ

రామ రామ రామ జయరామ సీతారామ


రామ రామ రామ రణభీమ సీతారామ

రామ రామ రామ జయరామ సీతారామ


రామ రామ రామ సార్వబౌమ సీతారామ

రామ రామ రామ జయరామ సీతారామ


రామ రామ రామ ఆప్తకామ సీతారామ

రామ రామ రామ జయరామ సీతారామ


రామ రామ రామ పరంధామ సీతారామ

రామ రామ రామ జయరామ సీతారామ


రామ రామ రామ హరేరామ సీతారామ

రామ రామ రామ జయరామ సీతారామ18, ఏప్రిల్ 2024, గురువారం

కరుణాలవాలుడవు శ్రీరామ


కరుణాలవాలుడవు శ్రీరామ 

    కరుణించి మమ్మేలు మిక నైన


కరిరాజవరదుడవు శ్రీరామ 

    కరిని బిడ్డను వోలె కాచితివి


సురరాజవరదుడవు శ్రీరామ 

    సురకార్యమును దీర్చ నెంచిచివి


మునిరాజవరదుడవు శ్రీరామ 

    కరుణించి దనుజుల గొట్టితివి 


ఖగరాజవరదుడవు శ్రీరామ 

    కరుణించితివి జటాయువు నపుడు


హరిరాజవరదుడవు శ్రీరామ 

    కరుణించితివి సూర్యసుతు నపుడు


వరభక్తవరదుడవు శ్రీరామ 

    కరుణించితివి విభీషణు నపుడు


గిరిరాజవరదుడవు శ్రీరామ 

    కరుణించితివి భద్రుని వేడ్క


హరి సత్యవరదుడవు శ్రీరామ 

    సరిసాటి నీకెవరు లేరయ్యశ్రీరామచంద్ర నే సేవింతు


శ్రీరామచంద్ర నే సేవింతు నిన్నెపుడు
ఓరామచంద్ర నే నున్నదే నీకొఱకు

కువలయ నాయక నిన్ను కొలిచెదను మానకను
రవిసుతుని వలె నీకై ప్రాణము నే నిచ్చెదను
పవమానసుతుని వలె పాడెద నీ నామమును
శివుని వలెను నిత్యమును చేసెద నీ ధ్యానమును

నీసత్కీర్తిని నేను నిత్యమును చాటెదను
దాసుడనై నిన్నెపుడు తప్పక సేవించెదను
భాసురమౌ నీమహిమ వదలక నే పొగడెదను
వాసిగ నీ గుణరూపవర్ణనమే చేసెదను 

అడిగిన వన్నియు నిత్తు వందురురా నిన్నెపుడు
అడుగక నే నన్యముల నడుగుదురా మోక్షమును
కడువేగముగ నన్ను కరుణించు మికనైన
ఉడురాజముఖ నన్ను నడుపవయా నీపురికి 17, ఏప్రిల్ 2024, బుధవారం

నీకిచ్చే సొమ్ములురా

నీకిచ్చే సొమ్ములురా నీవే దాచుకో
నా కాపని పెట్టకురా నావలన కాదు

నేడో రేపో పడిపోయే నేనెటుల దాచుదును
నేడు రే పను ప్రసక్తి లేని నీవే దాచుకో
వేడుకయే నీకున్న యెడల విధమును నీకుండును
పాడుచేసుకొందువో కాపాడుకొందువో

పెట్టినట్టి సొమ్ములు పెట్టక పెట్టుచుంటి దినదినము
పెట్టినన్నాళ్ళును నేనివి పెట్టి మురియు వాడ
పెట్టెడి ఈవెఱ్ఱి కొకదినము పెట్టు కాలపాశము
అట్టే వీటిని విడచెదవో అన్నీ దాచుకొందువో

అన్నీ దాచుకొందువో యివి యనవసర మందువో
విన్నవించి చెప్పుటయే నా కున్న బాధ్యత
అన్నీ నీకే తెలియునుగా అందాలరామ నీ
కెన్ని కీర్తనాలంకారము లిచ్చినా తక్కువే

16, ఏప్రిల్ 2024, మంగళవారం

కదిలినాడు రాఘవుడు

హరిలీలయొ విధిలీలయొ అయోధ్యారాముడు
అరుగుచున్నాడు గదా అడవులకు నేడు

వదలి తలిదండ్రులను కదలినాడు రాఘవుడు

వదలి సింహాసనమును కదలినాడు రాఘవుడు

వదలి తన పురజనులను కదలినాడు రాఘవుడు

కదిలినాడు రాఘవుడు కానలకు రాముడు


వదలి సుఖభోగములను కదలినాడు రాఘవుడు

వదలని చిరునగవులతో కదలినాడు రాఘవుడు

మదగజ గమనంబుతోడ కదలినాడు రాఘవుడు

కదలినాడు రాఘవుడు కానలకు ధీరుడై


వదలి అంతఃపురంబును కదలినది సీతమ్మ

వదలి యత్తమామలను కదలినది సీతమ్మ

వదలక పతి యడుగుజాడ కదలినది సీతమ్మ

కదలినది సీతమ్మ కానలకు మగనితో


వదలి పత్ని యూర్మిళ నిట కదలినాడు లక్ష్మణుడు

వదలలేక తన యన్నను కదలినాడు లక్ష్మణుడు

వదలక నిజక్రోధమును కదలినాడు లక్ష్మణుడు

కదలినాడు లక్ష్మణుడు కానలకు భ్రాతతో


కదలిపోవు పురసిరితో కదలిపోయె పురమెల్ల

కదలిపోవు రామునితో కదలిపోయె పురమెల్ల

కదలిపోవు బిడ్డలతో కదలిపోయె పురమెల్ల

కదలిపోయె పురమెల్ల కానలకు వారితో15, ఏప్రిల్ 2024, సోమవారం

రామనామమే చేయుదము


రామనామమే చేయుదము రామనామమే చేయుదము
రామనామమే చేయుదము రయమున మోక్షము పొందుదము

రామనామమే పావనము రామనామమే జీవనము
రామనామమే జీవనము శ్రీరామనామమే చేయుదము

రామనామమే సుందరము రామనామమే శాశ్వతము
రామనామమే శాశ్వతము శ్రీరామనామమే చేయుదము

రామనామమే సురనుతము రామనామమే శివనుతము
రామనామమే శివనుతము శ్రీరామనామమే చేయుదము

రామనామమే వరప్రదము రామనామమే జయప్రదము
రామనామమే జయప్రదము శ్రీరామనామమే చేయుదము

రామనామమే శుభకరము రామనామమే సుఖకరము
రామనామమే సుఖకరము శ్రీరామనామమే చేయుదము

రామనామమే భయహరము రామనామమే భవహరము
రామనామమే భవహరము శ్రీరామనామమే చేయుదము

బాలుడై యున్నాడు భగవంతుడు


బాలుడై యున్నాడు భగవంతుడు సురల
మేలెంచి మది నిదే మేదిని జేరి

వరము లిచ్చు పని యేమో బ్రహ్మగారిది ఆ
వరములతో విఱ్ఱవీగు పని దైత్యులది ఆ
వరము లన్ని వమ్ము జేయు పని వెన్నునిది ఆ
హరి నేడు ధరపైన నవతరించినాడు

కామిత శుభ వరదు డైన శ్రీకాంతుడు సుర
కామిత మగు రావణ వధ ఘటియింపగను తమ
కామన లన్నియును తీర ఘనులు మునులకు శ్రీ
రాము డనగ ప్రభవించెను రవికులమందు

శ్రీరమారమణు డిదే చేరెను భువికి ఇక
శ్రీరమారమణి చేరు సీతగ నటకు ఆ
శ్రీరమారమణి తోడ నారాయణుడు దు
ర్వారవిక్రము డగు రావణు బాధ నణచును

13, ఏప్రిల్ 2024, శనివారం

రామగోవింద రామగోవింద


రామగోవింద రామగోవింద
శ్రీమన్నారాయణ రామగోవింద

కామితార్ధదాయక రామగోవింద
కలికల్మషనాశక రామగోవింద

దైత్యసంహారక రామగోవింద
దారుణభవవారక రామగోవింద

భక్తజనపోషక రామగోవింద
పతితజనోధ్ధారక రామగోవింద

అవనిజాసత్కళత్ర రామగోవింద
అకళంకసచ్చరిత్ర రామగోవింద

నిరవద్యగుణశీల రామగోవింద
పరిపంధిజనకాల రామగోవింద

ప్రజ్ఞానఘనరూప రామగోవింద
ప్రత్యక్షపరబ్రహ్మ రామగోవింద

కామవైరిసన్నుత రామగోవింద
ప్రేమామృతాంబోధి రామగోవింద

వనజాయతేక్షణ రామగోవింద
మునిమోక్షవితరణ రామగోవింద


ఆనంద మానంద మాయెను


ఆనంద మానంద మాయెను శ్రీరామ

నీ నామము నందు నాకు నిష్ఠ కుదిరెను


ఏనామము వేదాంతుల యెంపికలో బ్రహ్మమో

ఏనామము మౌనీంద్రులు మానక జపియింతురో

ఏనామము యోగీంద్రులు ధ్యానించుచు నుందురో

ఆనామము  నాకబ్బిన దీనాటికి నీదయచే


ఏనామము నిరంతరము నిలాసుత జపించునో

ఏనామము మరుతాత్మజు డింపుగా భజించునో

ఏనామము శివదేవుని హృదయము నందుండునో 

ఆనామము నందు నిష్ఠ యమరెను నీదయచే


ఏనామము భయశోకము లిట్టే తొలగించునో

ఏనామము రిపుషట్కము నిట్టే యణగించునో

ఏనామము భవాంబోధి నిట్టే దాటించునో

ఆనామము నాకు కలిగె నయ్యా నీదయచేచాలు చాలు నీభాగ్యము

చాలు చాలు నీభాగ్యము సర్వేశ్వర రామ న
న్నేలు సీతాపతి రామ యింతే చాలు

చేతులార నీకు పూజ చేసుకొనెడి భాగ్యము సం
ప్రీతిగ నీనామములను పిలిచి మురియు భాగ్యము ప్ర
ఖ్యాతిగలుగు నిన్ను గూర్చి యాలపించు భాగ్యము ఓ
సీతాపతి నీవు నాకు సిధ్ధింపగ జేయవే

తలపులలో నిన్ను నింపి ధన్యుడనగు భాగ్యము నా
పలుకులలో నిన్ను నింపి పులకరించు భాగ్యము  ని
ర్మలమగు నీ సత్కీర్తిని మహిని చాటు భాగ్యము ఇన
కులనాయక నాకు నీవు కూరిమితో నీయవే

పురుషోత్తమ నిన్ను దప్ప పొగడకుండు భాగ్యము సం
బరమున నాకన్నుల నిను బడయగలుగు భాగ్యము నీ
పురమున స్థిరవాసము నేపొందగలుగ భాగ్యము శ్రీ
హరి రఘునాయక నా కతిముదమున నీవే

12, ఏప్రిల్ 2024, శుక్రవారం

హరిగతి రగడ


హరి యెచ్చట గల డందురు కొందరు
    హరి యెచ్చట లేడందురు కొందరు

హరితో పనియే మందురు కొందరు
    హరియే లేడని యందురు కొందరు

హరినే నమ్ముదు మందురు కొందరు
    హరినే కొలిచెద మందురు కొందరు

హరి కరుణామయు డందురు కొందరు
    హరి వరదాయకు డందురు కొందరు

హరియే దైవం బందురు కొందరు
    హరియే బ్రహ్మం బందురు కొందరు

హరియే ప్రధముం డందురు కొందరు
    హరియే తుది మొద లందురు కొందరు

హరియే యఖిలం బందురు కొందరు
    హరి కన్యము లేదందురు కొందరు

హరి యజ్ణేశ్వరు డందురు కొందరు
    హరి పరమేశ్వరు డందురు కొందరు

హరి లోకేశ్వరు డందురు కొందరు
    హరి యోగీశ్వరు డందురు కొందరు

హరి వేదమయుం డందురు కొందరు
    హరియే వేద్యుం డందురు కొందరు

హరియే కాలాత్మకు డందురు కొందరు
    హరి మాయామయు డందురు కొందరు

హరి త్రిజగత్పతి యంందురు కొందరు
    హరి జీవేశ్వరు డందురు కొందరు

హరి సర్వేశుం డందురు కొందరు
    హరి యన్నిట గల డందురు కొందరు

హరి విశ్వాత్మకు డందురు కొందరు
    హరియే విశ్వం బందురు కొందరు

హరి కడ చేరుదు రార్తులు కొందరు
    హరిని గొలుతు రర్ధార్ధులు కొందరు

హరిని జేరు జిజ్ణాసులు కొందరు
    హరి వారగు మోక్షార్దులు కొందరు

హరిపూజలు మేలందురు కొందరు
    హరినామము చాలందురు కొందరు

హరి యందరి వా డందురు కొందరు
    హరి మావాడని యందురు కొందరు

హరియే రాముం డందురు కొందరు
    హరియే కృష్ణుం డందురు కొందరు

హరియే శివుడని యందురు కొందరు
    హరిహరు లొకటే నందురు కొందరు

హరి హరి హరి యని యందురు కొందరు
    హర హర హర హర యందురు కొందరు

హరి ధ్యానించును హరు నెల్లప్పుడు
    హరుడును చేయును హరికై ధ్యానము

హరి హరులను ధ్యానించెడు వారికి
     ఇరువురు నొకటను యెఱుక రహించును

హరి హరి యన్నను హర హర యన్నను
    పరమపదమునే బడయుదు రందరు


10, ఏప్రిల్ 2024, బుధవారం

నరసింహ నరసింహ


నరసింహ నరసింహ నరసింహ బహు

    కరుణామయుడ వీవు నరసింహ


పద్మకేసరవర్ణ నరసింహ నీవు

    బంగారుతండ్రివే నరసింహ

పద్మనాభుడ వయ్య నరసింహ నాకు

     పరమసులభుడ వైన నరసింహ


జడుడను నన్నేల నరసింహ నీవు

    వడివడిగ వచ్చితివి నరసింహ

అడుగకయ దరిసెనము నరసింహ నాకు 

    కడు దయ నిచ్చితివి నరసింహ


పగటి నిద్దురలోన.నరసింహ నీవు

    ప్రత్యక్ష మైనావు నరసింహ

జగమేలు నీయాన నరసింహ నాకు

    ద్విగుణ మాయెను భక్తి నరసింహ


నీవు తోచిన దాది నరసింహ రాము

    డావహించెను నన్ను నరసింహ

నీవు నడిపించగను నరసింహ రామ

     దేవుని కీర్తించెద నరసింహ

 


మంగళ మనరే

మంగళ మనరే మన రామయ్యకు 
    మహి కేతెంచిన వెన్నునకు
మంగళ మనరే మన సీతమ్మకు 
    మంగళదేవత శ్రీరమకు

మంగళ మనరే ముల్లోకంబుల 
    మసలుచు నుండెడి సుజనులకు
మంగళ మనరే సీతారాముల 
    మరువుజొచ్చు నిజభక్తులకు
మంగళ మనరే సీతారాముల 
    మహిమనెఱింగిన విబుధులకు
మంగళ మనరే సీతారాముల 
    మదిలో దలచెడు వారలకు

మంగళ మనరే రామభజనలను 
    మానక చేసెడు మాన్యులకు
మంగళ మనరే రామభక్తి నిల 
    మరిమరి చాటెడు భక్తులకు
మంగళ మనరే రాముని భక్తుల 
    సంగతి నుండెడు సుజనులకు
మంగళ మనరే రాముని మోక్షము 
    మాత్రము వేడెడు సుకృతులకు

9, ఏప్రిల్ 2024, మంగళవారం

చిత్తమా పొగడవే శ్రీరాముని


చిత్తమా పొగడవే శ్రీరాముని

చిత్తజుని గురుడైన శ్రీరాముని


శ్రీరఘువల్లభుడగు శ్రీరాముని

సీరధ్వజు నల్లుని శ్రీరాముని

వారిజాక్షుని హరిని శ్రీ‌రాముని

చేరి యణకువ తోడ శ్రీరాముని


ఆరావణాంతకుని శ్రీరాముని

భూరిభుజశాలియగు శ్రీరాముని

మారవైరినుతు డగు శ్రీరాముని

దారిద్ర్యశమనుడగు శ్రీరాముని


ధారాధరశ్యాముని శ్రీరాముని

భూరికృపాశాలిని శ్రీరాముని

నారాయణు డైనట్టి శ్రీ‌రాముని

కోరి యపవర్గమును శ్రీరాముని

8, ఏప్రిల్ 2024, సోమవారం

శ్రీరాము డున్నాడు చిత్తము నిండి


శ్రీరాము డున్నాడు చిత్తము నిండి

భూరికృపాళువై పొలిచెడు వాడు


తపసి భార్గవుపైన కృపజూపిన వాడు

అపకారి కాకాసురు కృపనేలిన వాడు

అపరాథి రావణుపై కృపజూపిన వాడు

కపట మెఱుగని బుధ్ధి గలిగిన వాడు


అవలీలగా చెడుగు నణచెడు వాడు

భువనత్రయము నేలు పోడిమి వాడు

పవమానసుతసేవ్య పాదముల వాడు

భవబంధముల నెల్ల వదిలించు వాడువివిధగతుల శ్రీరామవిభుని

 
వివిధగతుల శ్రీరామవిభుని భావింతురు
భువిని నిత్యమును సత్పూరుషులు ఘనులు

భక్తసులభు డీతడని భావింతురు కొందరు
ముక్తిప్రదు డీతడని మ్రొక్కుదురు కొందరు
యుక్తవరదాత యని యోచింతురు కొందరు
రక్తి మీర వీడు మా రాముడందురు కొందరు

కేవలమును బ్రహ్మమందు క్రీడించెడు యోగులు
భావింతురు శుధ్ధపరబ్రహ్మమనుచు వీనిని
జీవికి భవతరణైక నావ యీ నామమని
భావింతురు రామనామ పరాయణులగు కొందరు


నేడు శ్రీహరిని తిట్టెడు వారే


నేడు శ్రీహరిని తిట్టెడు వారే నిలిచి పొగడగలరు
చూడుడు శ్రీహరి దయచే నయ్యెడు చోద్యము నందరును

శ్రీహరినామము కొంద రెన్నడును జిహ్వల జేర్చరుగా
శ్రీహరిచింతన కొంద రెన్నడును జేయగ నొల్లరుగా
శ్రీహరితత్త్వము కొందరి బుధ్ధుల చింతన కందదుగా
శ్రీహరికీర్తన మింపుగ కొందరి చెవులకు సోకదుగా

శ్రీహరిభక్తుల చెంతను కొందరు చేరగ నొల్లరుగా
శ్రీహరి మూర్తిని కొందరు కనులను చేర్చగ నొప్పరుగా
శ్రీహరితో పనియేమని కొందరు చెఱుగుచు నుందురుగా
శ్రీహరి లేడని కొందరు నిత్యము చిందులాడెదరుగా

శ్రీహరి మాత్రము నట్టివారికిని చేయు నుపకృతిని
శ్రీహరి నీవే గతి యని వారును చేరు దినము వచ్చు
శ్రీహరి శ్రీహరి హరే రామ యని జేయును వారలను
శ్రీహరి కందరు బిడ్డలే గనుక చిత్రము లేదిందు 


రామ రామ కలికాలము


రామ రామ కలికాలము ఈరాకాసులటనే నాయకులు
భూమి మీద వీరి పిచ్చిమాటలు ముదిపోయె చూడు

కూడుపెట్టదు రామనామమని కూసేవా డొకనాయకుడు
కూడు వాడికి వేరుదైవమే కొలిచి యిచ్చునేమో
వాడికి యికపై కూడుపెట్టక వేడుక చూడుము రామయ్యా
కూడు లేక వా డలమటించితే కొంపమునిగి పోదు

కొలువునీయదు రామనామమని కూసేవా డొకనాయకుడు
కొలువులు వాడికి వేరుదైవమే పిలిచి యిచ్చునేమో
తలపకు యికపై వాడికి కొలువులు దయచేయుటను రామయ్యా
కొలువు లేక వా డల్లల్లాడిన కొంపమునిగి పోదు

గుణము లేనిది రామనామమని కూసేవా డొకనాయకుడు
గుణములు వాడివి బయటపడ్డవి గొప్పగ నీనాడు 
అణకువ లేని వీడి మంచినే ఆలోచించకు రామయ్యా
గుణహీనుడు నాయకుడు పోయిన కొంపమునిగి పోదు


గొప్పలు కుప్పలుతిప్పలు


గొప్పలు కుప్పలుతిప్పలు కాగా 
    గొప్పగ నుండర దేవుడా మా
తిప్పలు చూడర తప్పులెంచకుర 
    దేవుడా ఓ దేవుడా

ఊళ్ళకుఊళ్ళే మెక్కేవాళ్ళని 
    కుళ్ళబొడవరా దేవుడా మా
కళ్ళకు గంతలుకట్టే వాళ్ళని 
    కనికరించకు దేవుడా

మంచికి అడ్డం వచ్చే వాళ్ళని 
    మన్నించకురా దేవుడా నీ
మంచితనమునే తిట్టేవాళ్ళకు 
    మంచిచేయకు దేవుడా

తప్పుడుమనుషులు గద్దెలకెక్కితె 
   తన్నిపంపరా దేవుడా మా
కెప్పటికప్పుడు తోడుగ నీడగ 
    తప్పక నుండర దేవుడా

వంచనచేసే వాళ్ళ నెవ్వరిని 
    వదిలిపెట్టకుర దేవుడా నీ
పంచనచేరిన మాకు నిత్యమును 
    వరములీయరా దేవుడా

రామా రారా అంటే వేగమె 
    రక్షణ నిచ్చే దేవుడా నీ
నామాన్నేవెక్కిరించే వారు 
    నాశన మగుదురు దేవుడా

రామా రామా రామా అంటూ 
    ప్రాణప్రదముగ దేవుడా నీ
నామాన్నే నమ్ముకొన్నామయ్యా 
    మామాట మరువకు దేవుడా

5, ఏప్రిల్ 2024, శుక్రవారం

శ్రీరఘువీరా

 
శ్రీరఘువీరా సీతాహృదయ విహారా మారశతాకారా
రారా దారుణసంసారార్ణవతారణకారణశుభనామా

రారా బ్రహ్మాద్యమరప్రార్ధిత రారా గుణసాగ‌ర రామా
రారా రఘువంశాంబుధిచంద్రా రారా పూజలుగైకొనరా
రారా కౌశికమునిమఖరక్షక రారా సర్వమనోరమణా
రారా సకలమునీంద్రసుపూజిత రారా పూజలుగైకొనరా

రారా ఖండితశివబాణాసన రారా సీతావర రామా
రారా భార్గవదర్పవినాశక రారా పూజలుగైకొనరా
రారా ఖరదూషణసంహారా రారా దనుజాంతక రామా
రారా కపివరసుగ్రీవార్చిత రారా పూజలుగైకొనరా

రారా హనుమత్సేవితమృదుపద రారా ధృడవిక్రమ రామా
రారా ఖండితదుష్టదశానన రారా పూజలుగైకొనరా
రారా బ్రహ్మాద్యమరప్రశంసిత రారా సుజనావన రామా
రారా శ్రీమదయోధ్యాపురపతి రారా పూజలుగైకొనరా


రామా శ్రీరామా యనవేమే ఓ చిలుకా

 
రామా శ్రీరామా యనవేమే ఓ చిలుకా
ఏమిటికే సీతాయని గోముగ పిలిచేవు

రామచంద్రులు నను నీముందే యేమరి
గోముగ పిలుచుటయె గొప్ప తప్పాయెనె
నాముందు పలికేవు నయమెక్కుచు నిప్పు
డా మాటను నేర్చి ఆరిందా చిలుకా

రామనామము సర్వరక్షక నామమే
రామనామము సర్వకామద నామమే
రామనామము శివబ్రహ్మాదివినుతమే
రాముల వారే పరబ్రహ్మము చిలుకా

రామ యంటే స్వామి రామాయనగ నేను
రామనామము నందె మేమిర్వురము గలము
రామా రామా యని లక్షణంబుగ నీవు
కోమలంబుగ పలుక వేమే ఓ చిలుకా


శ్రీరామనామమా జిహ్వనుండవే


శ్రీరామనామమా జిహ్వ నుండవే
నారాత మార్చవే నన్నేలవే

ఆరూఢిగ ఘనయోగుల 
    చేరియుండు నామమా
మారవైరి హృదయమున 
    మసలుచుండు నామమా
కూరిమిగల వారికెల్ల 
    కొంగుబంగరు నామమా
భూరికృపను సద్భక్తుల 
    బ్రోచుచుండు నామమా

మారకోటిసుందరుడగు 
    మాశ్రీహరి నామమా
ధారాధరఘనశ్యాముని 
    దయను తెచ్చు నామమా
ఘోరదురితవనములపై 
    గొడ్డలి యగు నామమా
సారహీనసంసారము 
    చక్కబెట్టు నామమా


4, ఏప్రిల్ 2024, గురువారం

పరమానందము హరినామమే


పరమానందము హరినామమే భవ

తరణోపాయము హరినామమే


హరే గోవింద హరే ముకుంద

హరే మురారే పరాత్పరా యని

హరే రామ యని తరియించుడయా

హరే కృష్ణ యని తరియించుడయా


హరే గజేంద్రవరద దయాళో

హరే ప్లహ్లాదవరద నృసింహ

హరే మురారే యని వేడుకగ

స్మరియించుడయా మరువ కెన్నడును


హరే జనార్దన హరే సనాతన

హరే సురాధిప హరే పరంతప

హరే హరే యని నిరంత‌రంబుగ

స్మరియించుడయా తరియించుడయా


రాముని మీ రెఱుగుదురా


రాముని మీ రెఱిగినచో క్షేమము మీకు

రామకృప వలన మోక్షప్రాప్తియు మీకు


రాముని మీ రెఱుగుదురా రమణీయగాత్రుని

రాముని మీ రెఱుగుదురా రాజీవనేత్రుని

రాముని మీ రెఱుగుదురా రమ్యగుణశాలిని

రాముని మీ రెఱుగుదురా భూమిజారమణుని


రాముని మీ రెఱుగుదురా రాజ్యప్రదాయకుని

రాముని మీ రెఱుగుదురా రావణవినాశకుని

రాముని మీ రెఱుగుదురా కామారివినుతుని

రాముని మీ రెఱుగుదురా రాజన్యశేఖరుని


రాముని మీ రెఱుగుదురా మ్రేమావతారుని

రాముని మీ రెఱుగుదురా కామితార్ధప్రదుని

రాముని మీ రెఱుగుదురా బ్రహ్మస్వరూపుని

రాముని మీ రెఱుగుదురా శ్రీమహావిష్ణువును


పాహి పాహి యంటే

పాహి పాహి యంటే నీవు పలుకకున్నావు నాకు
మోహమణచి యింకెవ్వరు మోక్షమిత్తురు

పాహి దశరథాత్మజ పాహి రఘుకులోత్తమ
పాహి శ్రీరామచంద్ర పరంధామ

పాహి శాపమోచక పాహి యజ్ఞరక్షక 
పాహి తాటకాంతక పతితపావన

పాహి ధనుర్విదళన పాహి భూమిజాపతి
పాహి విజితభార్గవ పరమపూరుష

పాహి రాక్షసాంతక పొహి మౌనిరక్షక
పాహి వాలిప్రమథన పరమవీర

పాహి సేతుబంధన పాహి దివ్యవిక్రమ
పాహి రావణాంతక బ్రహ్మసంస్తుత

పాహి అభయదాయక పాహి విజయకారక
పాహి ప్రజ్ఞానఘన భవవిదారక