29, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

ఏమిలాభమిక ఏమిలాభమిక ఇందే తిరుగచు నుండేరు

ఏమిలాభ మిక ఏమిలాభ మిక ఇందే తిరుగచు నుండేరు
రామా రామా యన్నారా శ్రీరాముని రక్షణ పొందేరు

తీరిక లేదని కోరిక లేదని దేవుని తలచక తిరిగేరో
ధారాళమగు సుఖములకొఱకై తహతహలాడుచు తిరిగేరో
కోరి కామినీకాంచనములను కువలయమంతయు తిరిగేరో
కోరక మోక్షము మదిలో నెప్పుడు కొరమాలినవే కోరేరో

ఊరివారితో నిచ్చకములతో తీరిక నెఱుగక గడిపేరో
నోరుచేసుకని పదుగురినెపుడు దూరుచు కాలము గడిపేరో
చేరి నిరీశ్వరవాదులతోట దుశ్శీలురతో చెడిపోయేరో
దారుణపాషండమతంబులలో దూరిభ్రష్టులైపౌయేరో
 
గారడివిద్యల గురువుల నమ్మి అగాధములో పడిపోయేరో
నారదాదిమును లెప్పుడు పొగడే నారాయణునే మరచేరో
తారకమంత్రము జోలిక పోవక తక్కిన వేవో తలచేరో
శ్రీరఘురాముని పొగడగ నేరక చే‌రి యితరులను పొగడేరో


25, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

వేడుకొనరే మీరు విష్ణుమూర్తిని

వేడుకొనరే మీరు విష్ణుమూర్తిని
వేడుకతో భవబంధ విముక్తిని నేడే

రాముడని వేడేరో రాజీవనేత్రుని
శ్తీమంతుని వేడేరో శ్రీకృష్ణుడా యని
కామించక యే లౌకికముల ననురక్తితో
ప్రేమతో మోక్షమే వేడరే నేడే

వేడిన వారికెల్ల విభుడు మోక్షమిచ్చును
వేడక మీరేమిటికి వెఱ్ఱులయ్యేరో
నాడు నేడు శ్రీహరిని నమ్మిన వారెల్ల
వీడరే భవచక్రము వేడరే నేడే

భూమికిక రానేలా పొందనేల దుఃఖములు
పామరులై తిరిగేరో పదివేలయుగములే
స్వామీ యికచాలునని చక్కగా వేడితే
ఆమోక్షము సిధ్ధించు నందుకే నేడే

రామ రామ రామ రామ రామ వైకుంఠ ధామ

రామ రామ రామ రామ   రామ వైకుంఠధామ
రామ రామ రామ రామ   రామ దశరథరామ
రామ రామ రామ రామ   రామ కోదండరామ
రామ రామ రామ రామ   రామ సీతారామ
రామ రామ రామ రామ   రామ దనుజవిరామ
రామ రామ రామ రామ   రామ సాకేతరామ
రామ రామ రామ రామ   రామ పట్టాభిరామ
రామ రామ రామ రామ   రామ జగదభిరామ
రామ రామ రామ రామ   రామ తారకనామ
రామ రామ రామ రామ  రామ వైకుంఠ ధామ



12, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

శ్రీరమారమణియే సీతమ్మతల్లి శ్రీరమారమణుడే శ్రీరాముడు

శ్రీరమారమణియే సీతమ్మతల్లి
శ్రీరమారమణుడే శ్రీరాముడు

పాదుకలై ఆసనమై పానుపై నిత్యమును
శ్రీదయితుని సేవించే శేషుడే లక్ష్మణుడు
వేదమయుని చేతుల వెలుగు శంఖచక్రాలు
మేదిని శత్రుఘ్న భరత మేరుధీరులు

శ్రీరామ నామమును చాటగా హనుమయై
ధారుణి ప్రభవించెను దయతోడ శంకరుడు
వైరియై మునిశాపవశత శ్రీహరిభటుడా
ద్వారపాలుడు జయుడు పౌలస్త్యుడాయెను

పౌలస్త్యుడు రావణుని పనిబట్టు శ్రీరాముని
మేలు కపిసేనయై మెఱసిరా సురవరులు
ఈలాగు హరిలీల యెసగినట్టి విధమెల్ల
చాల సంతోషముగ స్మరింతురు విబుధులు




11, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

కోరుకున్న కోరికలను ...

కోరుకున్న కోరికలను కోరినంతనే తీర్చు
    కోదండరామునకు కోటిదండాలు
చేరి మ్రొక్కినంతనే చేపట్టి రక్షించు
    శ్రీరామచంద్రునకు కోటిదండాలు

అక్షీణవిభవునకు ఆనందరూపునకు
    పక్షివాహనున కివే కోటిదండాలు
రక్షించుమనుచు సురలు ప్రార్ధించినంతనే
    రాముడైన శ్రీహరికి కోటిదండాలు
లక్షణముగ సుగుణంబులు లక్షలుగా గల శుభ
    లక్షణుడుగు రామునకు కోటిదండాలు
రక్షోగణముల బట్టి రణముల నిర్జించి లోక
    రక్షకుడైనట్టి హరికి కోటిదండాలు

పరమసాధ్విశాపమును పాదసంస్పర్శ చేసి
    విరిచినట్టి దాశరథికి కోటిదండాలు  
హరునివిల్లు విరిచినట్టి పరమభుజశాలికి
    హరికి హరప్రియునకు కోటిదండాలు
పరశురాము గర్వమెల్ల వైష్ణవమగు వింటినెత్తి
    విరిచినట్టి రామునకు కోటిదండాలు
విరిచి వాని వంశమును విరిచి తుళువ రావణుని
    సురలమెప్పు గొన్న హరికి కోటిదండాలు

జనకసుతారమణునకు సకలతాపహరణునకు
    సకలలోకపోషకునకు కోటిదండాలు    
మునిజనైకమోహనునకు పూర్ణచంద్రవదనునకు
    మోక్షవితరణున కివే కోటిదండాలు
అనిశంబును భక్తజనుల కండయై మనవులు విని
    మునుకొని రక్షించు హరికి కోటిదండాలు
వనజనయనుడైన హరికి వాసవాదిపూజితునకు
    వైకుంఠధామునకు కోటిదండాలు



    

10, ఏప్రిల్ 2022, ఆదివారం

ఊరూరా పెళ్ళండి శ్రీరాముని పెళ్ళండి

ఊరూరా పెళ్ళండి శ్రీరాముని పెళ్ళండి
శ్రీరాముని పుట్టినరోజున చేస్తున్నారండి 

తెలుగునాట ఊరూవాడా తిలకించ వేడుక లండి
కళకళ లాడే సీతారామ కళ్యాణవేదిక లండి
తెలుగు వచ్చిన ప్రతివాడు తెలియగ పెళ్ళిపెద్దండి
చిలుకలకొలికి సీతమ్మ మన తెలుగింటి బిడ్డండి

సందుసందున జనకరాజలు చక్కగ కనిపించేరండి
సందుసందున దశరథు లరిగొ చక్కగ కనిపించేరండి
సందుసందున వేదికపైన అందగాడు శ్రీరామచంద్రుని
సుందరి సీత పెండ్లియాడెడు సుందరదృశ్యము కనరండి

ఏటేటా మన తెలుగు నేలపై యిటులే సీతారాములకు
కోటికోటి కళ్యాణ వేదికల గొప్పగ పెళ్ళివేడుకలు
సాటిలేని అభిమానసంపదను చక్కగచాటి చెప్పగను
నీటుగాడు శ్రీరాము డందరిని నిత్యము చల్లగ చూడగను



శ్రీరామ నీజన్మదినమయ్యా

శ్రీరామ నీజన్మదినమయ్యా నేడు 
    చైత్రశుధ్ధనవమి తిథియయ్యా

ఆరావణుని జంప అవతరించినట్టి
    నారాయణమూర్తి వీవయ్యా
ధారుణీ జనులకు ధర్మమార్గము జూప
    దయచేసిన శ్రీహరివయ్యా
కారుణ్యమూర్తివై కావుమన్న వారి
     కాపాడు దేవదేవుడవయ్యా
దారి తెన్ను లేని దారుణసంసార
    వారాశిదాటింతు వీవయ్యా

ధారాధరశ్యామ రవికులాంబుధిసోమ
     ధర్మస్వరూపుడవు నీవయ్యా
ఈరేడు లోకాల నేలు దేవుడ వీవు
      కూరిమి మమ్మేలు దొరవయ్యా
చేరి మ్రొక్కెడు వారు కోరు సంపదలెల్ల
      ధారాళముగ నిచ్చు తండ్రివయా
శూరలోకంబెల్ల చేరి కొల్చుచు నుండ
     శోభిల్లు దశరథసుతుడ వయ్యా

వారిజనాభుడవు భక్తపరిపాలనా
      పరమదీక్షాపరుడ వీవయ్యా
వారిజాక్షుండవు భయనాశకుడవును
       వరదాయకుడవును నీవయ్యా
వారిజాసనుడును వాసవుడు కామారి
       ప్రస్తుతించెడు విభుడ వీవయ్యా
వారిజమృదుపాద వందనంబులు నీకు
      బ్రహ్మాండనాయకుడ వీవయ్యా


       

శ్రీరామనవమి నేడు శ్రీరామభక్తులార శ్రీరామునిదయ మనకు సిధ్ధించు గాక

శ్రీరామనవమి నేడు శ్రీరామభక్తులార 
శ్రీరాముని దయ మనకు సిధ్ధించు గాక

ఆదిదేవుడైన హరి అమితదయాశాలియై
ఆదిత్యుని వంశమున నతిముదంబున
ఆదైత్యు రావణుని అతిశయము నణచగా
మేదినిపై పుట్టిన మిక్కిలి శుభదినము

మానవులకు ధర్మపథము మానుగ బోధింపగ
దానవారి శ్రీహరి దయాశాలియై
మానవుడై త్రిజగన్మంగళాకారుడై
పూనుకొని పుడమిపై పుట్టిన శుభదినము

భక్తసులభుడైన హరి పరమాత్ముడు నిజ
భక్తులకు మిక్కిలిగ ప్రసన్నుడగుచు
ముక్తిప్రదుడైన రామమూర్తియై వరదుడై
భక్తులగు మనకొఱకై వచ్చిన శుభదినము



9, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

సంతోషముగా రామనామమును స్మరణ చేయవలయు

సంతోషముగా రామనామమును స్మరణ చేయ వలయు
చింతలులేని సుఖజీవనము సిధ్ధింపగవలయు

ఆనందముగా హరిభక్తులతో నాడిపాడ వలయు
శ్రీనారాయణ తత్త్వచింతనము చేయుచుండ వలయు
మానక నిత్యము హరికార్యంబుల మసలుచుండ వలయు
మానవజీవిత పరమార్ధమిదే మరువకుండ వలయు

పరమేశ్వరుడగు  హరియిచ్చినదే పదివే లనవలయు
పరమకృపాళువు హరికృపనే యెద భావించగ వలయు
పరమాద్భుతములు హరిచరితంబుల చదువుచుండ వలయు
హరి కెవ్వరును సరిరా రన్నది మరువకుండ వలయు

తరుణులకొఱకై ధనములకొఱకై పరుగు మానవలయు
పరులమెప్పుకై వెంపరలాడక హరిని కొలువ వలయు
హరి మెచ్చినచో నదియే చాలని నెఱనమ్మగ వలయు
హరిమయమే యీ జగమంతయు నని మరువకుండ వలయు




4, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

చందానగర్ కవిసమ్మేళనంలో పాడిన శుభకృత్ ఉగాది పద్యాలు

 




 శుభకృత్ ఉగాది పద్యాలు.

 
సీ. మండుటెండల మధ్య మరిమరి కవులెల్ల
   వచ్చె వసంతంబని పిచ్చిపిచ్చి
పద్యములను కూర్చి పాడుచుండుటె కాని
   ఏమి గలదు సంతసింప నిచట
మామిడి పూతలా మరి యంతగా లేవు
   ఏకొమ్మనైన కోయిలలు లేవు
సాయంతనంబని చల్లగాలియు రాదు
   కాంక్రీటు బిల్డింగు గాడ్పు తప్ప


ఆ.వె. సంప్రదాయమనుచు చట్టుబండలనుచు
లేని యామనికిని మానసమున
పొంగుచుండినట్లు బుధ్ధిగా నటియించి
పద్యములను చదువవలయు గాని.

ఉ. ఏమి యుగాదియో రగులు నెండల మధ్యన వచ్చునే కదా
ఏమి వసంతమో యెచట నెవ్వరి కంటికి కానరాదుగా
ఏమి కవిత్వమో యెదుట నింతయు లేని వసంతశోభపై
ఏమి ప్రపంచమో వినగ నెంచు నుగాది కవిత్వ వైఖరుల్


కం. రామా నీ వెఱిగినదే
మే మాశాజీవులమని మేదిని శుభకృత్
నామక వత్సరమైనను
నీ మహిమను జేసి శాంతి నించగ నిమ్మా!




2, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

అందాల మురళి తీసి హాయిగా ఊదరా

 
అందాలమురళి తీసి హాయిగా ఊదరా
    ఎందుకే ఓ‌ గోపికా ఇంత తొందర


అదిగోరా చందమామ ఇదిగోరా వెన్నెలా
మది నీపాట కోరు మంచి వేళరా
    అది సరే పాట పాడి నందు కేమి లంచమే
ఇదిగోరా పెరుగుముంత ఇది నీదేరా


అరుగో గోపికలంతా అరుదెంచుచున్నారు
సరిసాటి లేని నీ మురళిపాటకై
    మరి వారును పాలు వెన్నలు మానక తెచ్చేరా
హరీ పాలకేమి మా అసువులే నీవి


మెలమెల్లని మురళిపాట మేలుజోడురా ఈ
చలచల్లని యమునగాలి చక్కలిగిలికి
నెలరాజును వచ్చె నిదే నీపాటను వినగోరి
    బలే బలే పొగడే విక పాడకుందునా


1, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

గోపికా గోపికా కొంచుబోకె నామురళి


గోపికా గోపికా కొంచుబోకె నామురళి
    నాపాలదుత్తకు చెల్లిది నల్లనయ్యా

చెట్టుమీది పిందెరాలి చితికెగాని పాలదుత్త
ఒట్టు గోపికా రాయిపెట్టి కొట్టలేదే

    చెట్టక్కడ నేనిక్కడ చెట్టుమీది పిందెరాలి
    ఎట్టా నాపాలదుత్త యిట్టే చితికె


చెట్టుమీద నున్న పిందె చిలు కెత్తుకు పోతుంటే
ఇట్టే జారిపడె నేమో యింతి నీకుండపై

    చెట్టురెమ్మ పిందె త్రెంచి ఇట్టే విసిరినావులే
    పట్టుబడ్డావులే గోపాలకృష్ణా


ఎంత చెప్పినా వినక ఎత్తుకపోతే మురళి
యింతి నేనిప్పుడు పాట నెట్లా పాడగలనే

    ఎంతమాట మోహనగాన మెందు కడ్డుదాననురా
    చింతపడకు మురళి యిదిగో చిన్నికృష్ణా