4, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

చందానగర్ కవిసమ్మేళనంలో పాడిన శుభకృత్ ఉగాది పద్యాలు

 
 శుభకృత్ ఉగాది పద్యాలు.

 
సీ. మండుటెండల మధ్య మరిమరి కవులెల్ల
   వచ్చె వసంతంబని పిచ్చిపిచ్చి
పద్యములను కూర్చి పాడుచుండుటె కాని
   ఏమి గలదు సంతసింప నిచట
మామిడి పూతలా మరి యంతగా లేవు
   ఏకొమ్మనైన కోయిలలు లేవు
సాయంతనంబని చల్లగాలియు రాదు
   కాంక్రీటు బిల్డింగు గాడ్పు తప్ప


ఆ.వె. సంప్రదాయమనుచు చట్టుబండలనుచు
లేని యామనికిని మానసమున
పొంగుచుండినట్లు బుధ్ధిగా నటియించి
పద్యములను చదువవలయు గాని.

ఉ. ఏమి యుగాదియో రగులు నెండల మధ్యన వచ్చునే కదా
ఏమి వసంతమో యెచట నెవ్వరి కంటికి కానరాదుగా
ఏమి కవిత్వమో యెదుట నింతయు లేని వసంతశోభపై
ఏమి ప్రపంచమో వినగ నెంచు నుగాది కవిత్వ వైఖరుల్


కం. రామా నీ వెఱిగినదే
మే మాశాజీవులమని మేదిని శుభకృత్
నామక వత్సరమైనను
నీ మహిమను జేసి శాంతి నించగ నిమ్మా!