25, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

వేడుకొనరే మీరు విష్ణుమూర్తిని

వేడుకొనరే మీరు విష్ణుమూర్తిని
వేడుకతో భవబంధ విముక్తిని నేడే

రాముడని వేడేరో రాజీవనేత్రుని
శ్తీమంతుని వేడేరో శ్రీకృష్ణుడా యని
కామించక యే లౌకికముల ననురక్తితో
ప్రేమతో మోక్షమే వేడరే నేడే

వేడిన వారికెల్ల విభుడు మోక్షమిచ్చును
వేడక మీరేమిటికి వెఱ్ఱులయ్యేరో
నాడు నేడు శ్రీహరిని నమ్మిన వారెల్ల
వీడరే భవచక్రము వేడరే నేడే

భూమికిక రానేలా పొందనేల దుఃఖములు
పామరులై తిరిగేరో పదివేలయుగములే
స్వామీ యికచాలునని చక్కగా వేడితే
ఆమోక్షము సిధ్ధించు నందుకే నేడే