10, ఏప్రిల్ 2022, ఆదివారం

శ్రీరామనవమి నేడు శ్రీరామభక్తులార శ్రీరామునిదయ మనకు సిధ్ధించు గాక

శ్రీరామనవమి నేడు శ్రీరామభక్తులార 
శ్రీరాముని దయ మనకు సిధ్ధించు గాక

ఆదిదేవుడైన హరి అమితదయాశాలియై
ఆదిత్యుని వంశమున నతిముదంబున
ఆదైత్యు రావణుని అతిశయము నణచగా
మేదినిపై పుట్టిన మిక్కిలి శుభదినము

మానవులకు ధర్మపథము మానుగ బోధింపగ
దానవారి శ్రీహరి దయాశాలియై
మానవుడై త్రిజగన్మంగళాకారుడై
పూనుకొని పుడమిపై పుట్టిన శుభదినము

భక్తసులభుడైన హరి పరమాత్ముడు నిజ
భక్తులకు మిక్కిలిగ ప్రసన్నుడగుచు
ముక్తిప్రదుడైన రామమూర్తియై వరదుడై
భక్తులగు మనకొఱకై వచ్చిన శుభదినము