2, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

అందాల మురళి తీసి హాయిగా ఊదరా

 
అందాలమురళి తీసి హాయిగా ఊదరా
    ఎందుకే ఓ‌ గోపికా ఇంత తొందర


అదిగోరా చందమామ ఇదిగోరా వెన్నెలా
మది నీపాట కోరు మంచి వేళరా
    అది సరే పాట పాడి నందు కేమి లంచమే
ఇదిగోరా పెరుగుముంత ఇది నీదేరా


అరుగో గోపికలంతా అరుదెంచుచున్నారు
సరిసాటి లేని నీ మురళిపాటకై
    మరి వారును పాలు వెన్నలు మానక తెచ్చేరా
హరీ పాలకేమి మా అసువులే నీవి


మెలమెల్లని మురళిపాట మేలుజోడురా ఈ
చలచల్లని యమునగాలి చక్కలిగిలికి
నెలరాజును వచ్చె నిదే నీపాటను వినగోరి
    బలే బలే పొగడే విక పాడకుందునా