2, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

అందాల మురళి తీసి హాయిగా ఊదరా

 
అందాలమురళి తీసి హాయిగా ఊదరా
    ఎందుకే ఓ‌ గోపికా ఇంత తొందర


అదిగోరా చందమామ ఇదిగోరా వెన్నెలా
మది నీపాట కోరు మంచి వేళరా
    అది సరే పాట పాడి నందు కేమి లంచమే
ఇదిగోరా పెరుగుముంత ఇది నీదేరా


అరుగో గోపికలంతా అరుదెంచుచున్నారు
సరిసాటి లేని నీ మురళిపాటకై
    మరి వారును పాలు వెన్నలు మానక తెచ్చేరా
హరీ పాలకేమి మా అసువులే నీవి


మెలమెల్లని మురళిపాట మేలుజోడురా ఈ
చలచల్లని యమునగాలి చక్కలిగిలికి
నెలరాజును వచ్చె నిదే నీపాటను వినగోరి
    బలే బలే పొగడే విక పాడకుందునా


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.