25, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

రామ రామ రామ రామ రామ వైకుంఠ ధామ

రామ రామ రామ రామ   రామ వైకుంఠధామ
రామ రామ రామ రామ   రామ దశరథరామ
రామ రామ రామ రామ   రామ కోదండరామ
రామ రామ రామ రామ   రామ సీతారామ
రామ రామ రామ రామ   రామ దనుజవిరామ
రామ రామ రామ రామ   రామ సాకేతరామ
రామ రామ రామ రామ   రామ పట్టాభిరామ
రామ రామ రామ రామ   రామ జగదభిరామ
రామ రామ రామ రామ   రామ తారకనామ
రామ రామ రామ రామ  రామ వైకుంఠ ధామ