16, జులై 2019, మంగళవారం

పదుగురిలో నేను పలుచన కానేల నది నీకు హితవైన నటులే కానీ


పదుగురిలో నేను పలుచన కానేల
నది నీకు హితవైన నటులే కానీ

నిదుర లేచిన దాది నిన్నెంచు మనసు
పెదవుల కొసల నీ పేరులె చిందులాడు
అది పరధ్యానమని యనుకొను లోకము
వదలక గేలిసేయ పడిపడి నవ్వెదవా

వెలలేని నీచిరు నవ్వులు చాలు నాకు
తులలేని నీ కొలువు దొరకెనుగా నాకు
సులువుగ మందిలో కలువకున్నాడని
నలుగురు నవ్విన నవ్వెదవా నీవు

నా రాముడే చాలు నాకని నమ్మితి
పేరు నూరు లేకున్న పెద్దగ చింత లేదు
వీరు వారు నేడు నన్నూఱక దూఱిన
నౌరా నీవును నవ్వ నైనదిగా బ్రతుకు

15, జులై 2019, సోమవారం

ఆంధ్రౌన్నత్యం - నేటి స్థితి


ఈనాడు (7/11/2019)న నాకు తెలిసిన లోకం బ్లాగు వారు ఆంధ్రౌన్నత్యం అనే టపా ప్రకటించారు. అందులో పద్యాలు 10934 నాటివి. బాగున్నాయి. నాస్పందన అక్కడ వ్రాసాను. అది ఈబ్లాగులో ఒకటపా రూపంలో భద్రపరిస్తే బాగుంటుందని భావిస్తున్నాను.

మధ్యాక్కర.
ఒకనాటి యౌన్నత్యములను గూర్చినేడూరక పలుక
ప్రకటిత మగునవి నేటి మన డొల్ల బ్రతుకులే కనుక
నికనైన పూర్వవైభవము సాధించ నిప్పటి వారు
చకచక ధృఢదీక్ష బూని ముందుకు సాగుటే మేలు

తే.గీ. నోరు నొవ్వంగ గతకీర్తి నుడివి నుడివి
సమయమును వ్యర్థపరచుట చాలు చాలు
మరల సత్కీర్తిసాధించు మార్గమేదొ
యరసి గెలిచిన గర్వించు నాంధ్రమాత!

ద్విపద.
బాలచంద్రుని గూర్చి బ్రహ్మన్న గూర్చి
కాలోచితము కాదు లోలోన మురియ
రాణి రుద్రమ గూర్చి రాయల గూర్చి
ఆనందపడిన కార్యము తీరబోదు
నీవేమి యొనరించి నీ జాతి కీర్తి
బావుటా నెగిరింతు వది ముఖ్యమయ్య
పాతగొప్పల నింక పాతరవేసి
ఖ్యాతి మీఱిన నాంద్రమాత గర్వించు

12, జులై 2019, శుక్రవారం

చేతులెత్తి మ్రొక్కేము చిత్తజ గురుడ నీవు మా తప్పు లెంచవు మాకది చాలు


చేతులెత్తి మ్రొక్కేము చిత్తజగురుడ నీవు
మా తప్పు లెంచవు  మాకది చాలు

సరిసరి స్వేదజోద్భిజాండజ యోనుల
చరియించి నరులమై సంతోషమేది
నరులము కాగానే నానాతప్పులెంచ
దొరకొను నీకొడుకు పెద్దదొర చూడవె

ఎప్పుడో పుట్టితిమట యేమేమొ చేసితిమట
యిప్పుడా తప్పుల కెంతత శిక్షలో
చెప్పరాని బాధలాయె చిత్తము నీవైపు
త్రిప్పగ క్షణమైన నెప్పు డుపశమించవు

రాముడవై వచ్చి తారకనామమిచ్చి
ప్రేముడి మాకు పంచి పెట్టినావయ్య
మా మా తప్పొప్పులన్ని మట్టి కలియుగ
మేము నీసన్నిధిలో మెలగుచుంటిమి

11, జులై 2019, గురువారం

నీరు గాలి నిప్పులతో నేల మట్టిని చేరిచి ఒక బొమ్మను చేసి విడచెను


నీరు గాలి నిప్పులతో నేల మట్టిని
చేరిచి ఒక బొమ్మను చేసి విడచెను

అది యీ స్థల కాలంబుల నాడే నాడే
నిదిగో పదిమంది ముం దింపు గాను
అదుపు లేక నాడిపాడు నంతే గాని
కుదురు లేదు బెదురు లేదు కొంచమైన

అప్పుడప్పు డా బొమ్మ యాటతప్పుచో
తప్పుడు తాళములు వేసి దారితప్పుచో
తప్పక యపు డాటగాడె తలదూర్చెను
తప్పొప్పుల విడమరచి దారి చూపెను

ఆటగాడె రాముడనగ నవతరించగ
ఆటగాడె కృష్ణుడగుచు నవతరించగ
మేటిబొమ్మ యిది యెఱిగి మేలు కాంచగ
ఆట మిగిలియున్న బొమ్మ లాడుచుండెను

8, జులై 2019, సోమవారం

నాలుక రాముని నామము పలికిన చాలుననవె మనసా మనసా


నాలుక రాముని నామము పలికిన
చాలు ననవె మనసా మనసా

అరిషడ్వర్గము నతిసులభముగా
మరలించుకదా మనసా మనసా
హరినామము నీ కది చాలదటే
హరిహరి రఘువర యనవే మనసా

పరమాత్ముడె నీ పతియని గతియని
తరచుగ మురియుచు తలచవె మనసా
నిరతిశయంబై నిచ్చలు కురిసే
హరికృప చాలని యనవే మనసా

హరినామమె భవతరణోపాయము
మరువక చేయవె మనసా మనసా
వరభక్తుల కపవర్గము సిధ్ధము
హరిని విడువనని యనవే మనసా

7, జులై 2019, ఆదివారం

కల్లబ్రతుకుల నుండి కన్నీళ్ళ నుండి కల్లమంత్రములు నిన్ను కాపాడునా


కల్లబ్రతుకుల నుండి కన్నీళ్ళ నుండి
కల్లమంత్రములు నిన్ను కాపాడునా

ధరనున్నసప్తకోటి వరమంత్రంబులు
కురిపించు సిధ్ధులు కొంచెంబులే
మరల పుట్టువు తేని మంత్ర మందేది
నరుడా రామనామ మంత్రము కాక

కామితంబుల నీయ గల మంత్రంబులు
కామాదు లడగించి కాచేదేమి
ప్రేమతో దోసములు వెడలించి వేగ
రామనామ మంత్రమే రక్షించు కాని

ఈరాకపోకలకు నింతటితో స్వస్తి
శ్రీరామనామము చెప్పించులే
వేరు మంత్రముల మీద వెఱ్ఱిని విడచి
శ్రీరామనామమే చింతించ వయ్య

6, జులై 2019, శనివారం

పాహిపాహి రామ పావననామ పాహిపాహి రామ పట్టాభిరామ


పాహిపాహి రామ పావననామ పాహిపాహి రామ పట్టాభిరామ
పాహిపాహి రామ బ్రహ్మాండాధిప పాహిపాహి పరబ్రహ్మస్వరూప

కోదండధర రామ వేదోధ్ధారక గోవింద దశరథ నందన
కోదండధర రామ మంధరగిరిధర గోవింద సంహృతతాటక
కోదండధర రామ కువలయరక్షక గోవింద యజ్ఞసంరక్షక
కోదండధర రామ ప్రహ్లాదవరద గోవింద శివచాపఖండన

కోదండధర రామ బలిగర్వాంతక గోవింద సీతానాయక
కోదండధర రామ క్షత్రకులాంతక గోవింద వనమాలాధర
కోదండధర రామ ధర్మస్వరూప గోవింద మునిజనరక్షక
కోదండధర రామ గోవర్థనధర గోవింద దనుజగణాంతక

కోదండధర రామ హింసావిదూర గోవింద శబరీపూజిత
కోదండధర రామ కలిదర్పాంతక గోవింద హనుమత్సేవిత
కోదండధర రామ ధృతదశరూప గోవింద రావణసంహర
కోదండధర రామ భక్తసంరక్షక గోవింద త్రిజగత్పూజిత

3, జులై 2019, బుధవారం

జయజయ లక్ష్మీనారాయణా హరి జగదాధార నారాయణాజయజయ లక్ష్మీనారాయణా హరి జగదాధార నారాయణా
జయజయ రామ నారాయణా హరి సనకాదినుత నారాయణా

శ్రీరామచంద్ర నారాయణా హరి సీతానాయక నారాయణా
నారదవినుత నారాయణా హరి నాశనరహిత నారాయణా
కారుణ్యాలయ నారాయణా హరి కామితవరద నారాయణా
శూరజనోత్తమ నారాయణా హరి సుందరవిగ్రహ నారాయణా

దశరథనందన నారాయణా హరి దరహాసముఖ నారాయణా
దశముఖ మర్దన నారాయణా హరి ధర్మస్వరూప నారాయణా
ప్రశమితేంద్రియ నారాయణా హరి రాజలలామ నారాయణా
విశదమహాయశ నారాయణా హరి వేదవిహార నారాయణా

పరమసుఖప్రద  నారాయణా హరి పరమానంద నారాయణా
గరుడవాహన నారాయణా హరి ఖలవిదారణ నారాయణా
సురగణసేవిత నారాయణా హరి శోకనివారణ నారాయణా
పరమాత్మా హరి నారాయణా భవపాశవిమోచన నారాయణా

26, జూన్ 2019, బుధవారం

ఇక్కడ నున్న దేమి యక్కడ లేదో యక్కడ నున్న దేమి యిక్కడ లేదో


ఇక్కడ నున్న దేమి యక్కడ లేదో
యక్కడ నున్న దేమి యిక్కడ లేదో

అక్కడున్న దిక్కడున్న దొక్కటి కాదో
చక్కగ విచారించ జాలడే గాక
వెక్కసపు బేధబుధ్ధి వెడలించి నంత
నక్కడ నిక్కడున్న దంతయు నొకటే

కాలమని స్థలమని కలవా యేమి
లీలగా బ్రహ్మమివి రూపించు గాక
వీలగునా దీని గూర్చి వేడుక జీవి
యేలాగునైన బుధ్ధి నెఱుగ నేర్వ

శ్రీరామనామ మందు చెలగెడు దానిని
శ్రీరామరూప మందు చెలగెడు దానిని
చేరువనే యున్నదాని చిత్తమందున
ఆరసి చూచినచో నన్నిట నదియే

24, జూన్ 2019, సోమవారం

విల్లెక్కుపెట్టు మంటె విరచితి వయ్యా ఓ నల్లనయ్య యిది యేమి యల్లరయ్యా


విల్లెక్కుపెట్టు మంటె విరచితి వయ్యా ఓ
నల్లనయ్య యిది యేమి యల్లరయ్యా

ఎన్నో తరాల నుండి యెనలేని యీ విల్లు
మన్నికగ నున్నదయ్య మాయింటి లోన
ఎన్నెన్ని పూజలందు కొన్నదో యీవిల్లు
చిన్న వాడ వెరుగవుగ శ్రీరామ చంద్రుడా

రేపు దేవతలు వచ్చి కోపగించెద రేమో
మీ పెద్దల కిచ్చినది మేలైన విల్లే
ఆపురారి పెనువిల్లే అపురూపమైనదే
యే పగిదిని పిల్లవాని కిచ్చినా వందురే

పూని యీ విల్లెత్తిన పురుషోత్తముడ వీవే
తానిది మున్నెత్తెను మా తనయ సీత
మానితమౌ ధనువు మిమ్ము మన్నించె నీరీతి
కాన నీకు సీత నిత్తు కాదన రాదయ్యా

వివిధవేదాంతసార విమలశుభాకార రవికులాలంకార రామ నిర్వికార


వివిధవేదాంతసార విమలశుభాకార
రవికులాలంకార రామ నిర్వికార

అంగీకృతనరాకార హరి దయాపూర
సంగీతరసవిచార సమరైకశూర
సంగరహితమునిచర్చిత సత్యధర్మసార
శృంగారవతిసీతాసేవ్యశుభాకార

సురారాతిగణవిదార శోభనాకార
నిరుపమధర్మావతార దురితసంహార
పరమయోగిరాజహృదయపద్మసంచార
ధరాసుతాప్రియాకార వరశుభాకార

శ్రీకాంతాహృద్విహార చిన్మయాకార
సాకేతపురవిహార సజ్జనాధార
పాకారిప్రముఖవినుత భక్తమందార
శ్రీకర త్రిజగదాధార శ్రీరఘువీర

21, జూన్ 2019, శుక్రవారం

తెలిసితెలిసి మనిషిగా దిగివచ్చెను దేవుడు పలుకష్టము లనుభవించ వలెసెనా రాముడు


తెలిసితెలిసి మనిషిగా దిగివచ్చెను దేవుడు
పలుకష్టము లనుభవించ వలెసెనా రాముడు

పట్టాభిషేకము చెడి వనవాసము కలిగెను
నట్టడవుల రాకాసులు ముట్టడించ పోరెను
తుట్టతుదకు రాకాసియె తొయ్యలి గొనిపోవగ
పట్టుబట్టి వాని జంప పరమకష్టమాయెను

సతికి యగ్నిపరీక్షకు సమ్మతించ వలసెను
నుతశీలకు నిందరాగ సతిని విడువ వలసెను
ప్రతిన కొఱకు సోదరునే వదలిపెట్ట వలసెను
ధృతిమంతుని ధర్మదీక్ష ధర నబ్బురమాయెను

రాముడొకడె సర్వుల కారాధ్యుడై నిలచెను
రాముని కథ శాశ్వతమై భూమిపైన నిలచెను
రామభక్త జనులతోడ భూమి నిండిపోయెను
రాముడు  భక్తులకు మోక్ష రాజ్యమునే యిచ్చును

తెలియరాని మహిమగల దేవదేవుడు చేరి కొలిచినచో మోక్షమిచ్చు గుణవంతుడు


తెలియరాని మహిమగల దేవదేవుడు చేరి
కొలిచినచో మోక్షమిచ్చు గుణవంతుడు

మంచివారు చెడ్డవారు మనలో కలరు వీడు
మంచివాడగుచు కలడు మనకందరకు
అంచితముగ నితని చేరు నట్టివారికి వీడు
సంచితకర్మంబు లెల్ల చక్కజేయును

తనవారని పెరవారని తలచనివాడు వీడు
మనవాడని తలచితే మనవాడగును
మన రిపుషట్కమును ద్రుంచి మన్నించును వీడు
మన మానసములలోన మసలుచుండును

ప్రేమతోడ రామాయని పిలుచినంతట వీడు
పామరులకు సైతము పలుకుచుండును
భూమిసుతాపతి దయా భూషణుడు  వీడు
కామితార్థ మెల్లరకును కటాక్షించును

18, జూన్ 2019, మంగళవారం

ఒక్క సీతారాములకే మ్రొక్కెద గాక తక్కుంగల వారికేల మ్రొక్కెద నయ్యా


ఒక్క సీతారాములకే మ్రొక్కెద గాక
తక్కుంగల వారికేల మ్రొక్కెద నయ్యా

సీతారాములు చాల చిక్కుల కోర్చి
ఆ తులువ రావణు నంతము చేసి
ప్రీతిమై లోకశాంతి వెలయించి చాల
ఖ్యాతి గాంచినారు కనుక కడగి మ్రొక్కెద

సీతారాములు నాదు జీవితంబున
నే తీరున నాపద లెల్ల నడచిరో
నా తరమా వర్ణింప నాదైవములకు
చేతులెత్తి మ్రొక్కువాడ చిత్తశుధ్ధిగ

లోకస్థితికారకుడా శ్రీకాంతు డిడిగో
నాకొరకై రాముడై నడచి వచ్చెను
శ్రీకాంత నాతల్లి సీతగా వచ్చె
నాకు తల్లిదండ్రులనుచు నమ్మి మ్రొక్కెద

రఘువంశజలధిసోమ రామ రామ అఘవిమోచననామ రామ రామ


రఘువంశజలధిసోమ రామ రామ
అఘవిమోచననామ రామ రామ

దయామృతమహార్ణవ దశరథరామ
భయాపహమహాబల భండనభీమ
జయావహశుభనామ జానకిరామ
ప్రియంకర శుభంకర శ్రీకర రామ

సురారిలోకభీకర శోభననామ
పురారిపంకజాసన పూజితనామ
ధరాసుతానిజప్రాణాధారక రామ
నిరంజనా యరిందమా నీరజశ్యామ

ధర్మావతార రామ దైత్యవిరామ
కర్మపాశవిమోచనకారణ రామ
నిర్మోహశుభకారణ నిస్తుల నామ
నిర్మలచారిత్ర్యరామ నిరుపమనామ

13, జూన్ 2019, గురువారం

మరుజన్మము నరజన్మమొ మరి యేమగునో హరినామము నాశ్రయించ వైతి విప్పుడు


మరుజన్మము నరజన్మమొ మరి యేమగునో
హరినామము నాశ్రయించ వైతి విప్పుడు

ఎత్తి నట్టి జన్మంబు లిన్నిన్ని యనరాదు
తిత్తు లన్నింటను తెలివిడి లేమి
యెత్తి చూపించ దగిన యేకైక లక్షణము
నెత్తి నించుకంత తెలివి నిలచె నీ నాటికి

దొరకిన యీ జన్మమందు దొరుకక దొరకిన
యరుదైన తెలివిడి యన్నట్టి నిధిని
నరుడు వృధా చేసిన నాశన మగుగాక
మరల నరుం డగునట్టి మాటెంత నిజమో

హరేరామ హరేకృష్ణ యనుటేమి కష్టము
నరుడా హరికృప యమిత సులభము
పరమాత్ముని నామ మిపుడు పలుకకున్నచో
మరుజన్మము నందు పలుకు మాటెంత నిజమో

వీనుల విందుగా వినిపించనీ జానకీరాముడా సర్వవేళల


వీనుల విందుగా వినిపించనీ
జానకీరాముడా సర్వవేళల

శ్రీనాథనామావళి శ్రేష్ఠంబగు నట్టిదౌ
ధ్యానముద్రలో శివుడు తడవుచుండు నట్టిదౌ
మౌనుల రసనలపై మసలుచుండు నట్టిదౌ
నీ నామకీర్తనము నీ భక్తులకు

యోగిరాజప్రస్తుతమై యొప్పుచుండు నట్టిదౌ
భోగీంద్రుడు వేనోళ్ళ పొగడుచుండు నట్టిదౌ
సాగరపుబిందువుల సంఖ్యదాటు నట్టిదౌ
నీగుణకీర్తనము నీభక్తులకు

యావత్ప్రపంచసృష్టి కాదిమూలమైనదౌ
యావత్ప్రపంచంబున కాధారమైనదౌ
భావనాతీతమై పరగుచుండు నట్టిదౌ
నీ విభవకీర్తనము నీభక్తులకు

హరిని వదలకున్నచో నదియే చాలు తరియించగ నరుడ నీ కదియే చాలు


హరిని వదలకున్నచో నదియే చాలు
తరియించగ నరుడ నీ కదియే చాలు

హరిచింతన కలిగియున్న నదియే చాలు
హరిభక్తుల చేరుచున్న నదియే చాలు
హరి హరి హరి యనుచుండిన నదియే చాలు
హరినామము రుచిమరగిన నదియే చాలు

హరికథలను చదువుచున్న నదియే చాలు
హరిలీలల తడవుచున్న నదియే చాలు
పరమాత్ముడు రామునిపై భక్తియె చాలు
హరిదయామృతము కొంచ మదియే చాలు

హరి కీర్తన లాలకించ నదియే చాలు
హరికీర్తన లాలపించ నదియే చాలు
హరినామగుణ కీర్తన మదియే చాలు
హరేరామ హరేకృష్ణ యనుటే చాలు


12, జూన్ 2019, బుధవారం

నిన్ను పొగడువారితో నిండెను నేల రామన్న నీ యశము నిండె నన్నిదిక్కుల


నిన్ను పొగడువారితో నిండెను నేల రా
మన్న నీ యశము నిండె నన్నిదిక్కుల

సురలునరులు పొగడ నీవు హరుని వింటిని
విరచి మా సీతమ్మను పెండ్లాడితివి
సురలునరులు పొగడ రాజ్యసుఖములు నీవు
పరగ తండ్రిమాటకై వదలుకొంటివి

సురలునరులు పొగడ నీవు జొచ్చియడవుల
పరిమార్చితి వెందరో సురవిరోధుల
సురలునరులు పొగడ లంకజొచ్చితి వీవు
పరదారాహరణు రావణు జంపితివి

సురలునరులు పొగడు ధర్మమూర్తివి నీవు
హరి యచ్యుత భక్తలోకపరిపాలక
సురలునరులు పొగడు నిన్ను శరణు జొచ్చితి
కరుణించుము నరనాయక వరదాయక

8, జూన్ 2019, శనివారం

భజన చేయరే రామభజన చేయరే రామభజనయే భవరోగము బాపెడి మందు


భజన చేయరే రామభజన చేయరే రామ
భజనయే భవరోగము బాపెడి మందు

అణిమాదిసిధ్ధులుండి యణచలేని రోగము
మణిమంత్రౌషధములు మాన్పలేని రోగము
గుణగరిష్ఠులను గూడ గుటాయించు రోగము
వణకు రామభజనకు భవరోగము

హేయమైన యుపాధుల నిరికించు రోగము
వేయిజన్మ లెత్తినా వదలనిదీ రోగము
మాయదారి రోగము మందులేని రోగము
పాయు రామభజనచే భవరోగము

ప్రజలనెల్ల హింసించే భయదమౌ రోగము
సుజనకోటి నేడ్పించు క్షుద్రమైన రోగము
నిజభక్తుల కాచెడు నియమమున్న రాముని
భజన చేయ విరుగునీ భవరోగము

పిన్న పెద్ద లందరూ విచ్చేయండీ రామన్న భజన కందర కాహ్వాన ముందండీ


పిన్న పెద్ద లందరూ విచ్చేయండీ రా
మన్న భజన కందర కాహ్వాన ముందండీ

పాడగల వాళ్ళందరు పాడవచ్చండీ
వేడుకతో మీపాటలు వినిపించండీ
ఆడామగా తేడా యేమానందముగా
కూడి రామకీర్తనలు పాడుకొందము

విజ్ఞులు విబుధులు వేదాంతజ్ఞులు
అజ్ఞానము తొలగ రామవిజ్ఞానమును
ప్రజ్ఞమీఱ పాడగా వారితో కలయుటే
సుజ్ఞానప్రదము కదా సుజనులారా

ఏమండీ మేము పాడలేమందురా
రామవైభవము చూడ రావచ్చుగా
ఈమంచి తరుణమున రామచంద్రుని
కామితార్ధప్రదుని వేడ రావచ్చును

భజనచేయ రండయ్యా భక్తులారా రామభజన చేసి పొందండి పరమానందం


భజన చేయ రండయ్యా భక్తులారా రామ
భజన చేసి పొందండి పరమానందం

మనమధ్యనె వెలసినాడు మనవాడు రాముడు
మనధ్యనె తిరిగినాడు మనవాడు రాముడు
మనకష్టము లెఱిగినట్టి మంచివాడు రాముడు
మనము కొలువ దగినట్టి మనదేవుడు రాముడు

మన లోపము లెంచనట్టి మంచివాడు రాముడు
మన పాపము లెంచనట్టి మంచివాడు రాముడు
మనసార శరణంటే మన్నించును రాముడు
మనబాధలు తీర్చునట్టి మనదేవుడు రాముడు

రామభజన చేయువారి రాగరోగ మణగును
రామభజన వలన పొందరాని భాగ్యము లేదు
రామభజన వలన మోక్షరాజ్యమే లభించును
రామభజన చేయుదము రండి సుజనులారా

7, జూన్ 2019, శుక్రవారం

రండి రండి జనులారా రామభజనకు కోదండరామస్వామి వారి దయ దొరకేను


రండి రండి జనులారా రామభజనకు కో
దండరామస్వామి వారి దయ దొరకేను

అంతులేని మహిమ గల ఆనందరాముని
గొంతెత్తి కీర్తించ గుమిగూడండి
చింతలన్ని తీర్చునట్టి శ్రీరాముని బుధ్ధి
మంతు లందరు గూడి మనసార పొగడండి

అయినవారు కానివార లని లేదు రామునకు
దయజూచు నందరను ధర్మప్రభువు
జయజయ శ్రీరామ జానకీ రామయని
వియత్తలమే మ్రోయ వేడ్కతో పొగడండి

రాముడే వెన్నుడు బ్రహ్మాండనాయకుడు
రాముడే మొక్షసామ్రాజ్య మిచ్చు
రాముడే సర్వలోకరక్షణాదక్షు డండి
రాముని భక్తిమీఱ రమ్యముగ పొగడండి

27, మే 2019, సోమవారం

కృపజూడవయా నృపశేఖర నే నపరాధిని కానని యెంచవయా


కృపజూడవయా నృపశేఖర నే
నపరాధిని కానని యెంచవయా

మనసా నిను నమ్మిన వాడనురా
విను మన్యుల నెన్నని వాడనురా
వనజేక్షణ యాపద లాయెనురా
యినవంశవిభో నను కావవయా

హరి సేవకు లెవ్వరితో కలి యే
పరియాచకముల్ పచరించదని
ధర నెంతయు వార్తగ నున్నదిరా
మరి దానిని దబ్బర సేయకురా

పరమాత్ముడ యాపద లాయెనురా
హరి నీదయ చాలని నమ్మితిరా
దరి జేర్చవయా కరుణాలయ నా
తరమా భవసాగర మీదగను

శ్రీకాంతు డున్నాడు శ్రీరాముడై మీకు మాకు నందరకు మేలు మేలనగ


శ్రీకాంతు డున్నాడు శ్రీరాముడై
మీకు మాకు నందరకు మేలు మేలనగ

దేవమానవులకు దిట్టమైనట్టి మేలు
భావించి నరునిగా వచ్చినవాడు
రావణాసురుని తలలు రాలగొట్టిన వాడు
కేవలధర్మాకృతిగ క్షితిని తోచువాడు

చింతలన్ని తీర్చువాడు చిన్మయుడగువాడు
చెంతచేరు జనుల రక్షించెడు వాడు
పంతగించి ధర్మేతరప్రవృత్తి నడచువాడు
ఇంతిం తనరాని మహిమ నెగడుచుండు వాడు

సాకారబ్రహ్మమని సకలవేదాంతులును
సాకేతమును జేరి చక్కగ పొగడ
భూకాంతుడై వాడు పొలుపుగా గద్దెనెక్కి
పాకారి ప్రముఖులును ప్రస్తుతించగ నిదిగో

ఎల్లవారి నుధ్ధరించ నిదే తగిన మంత్రము కల్లగాని దివ్య మహిమకల రామమంత్రము


ఎల్లవారి నుధ్ధరించ నిదే తగిన మంత్రము
కల్లగాని దివ్య మహిమకల రామమంత్రము

కల్లకపట మెఱుగనట్టి కడు మంచివారిని
కల్లలాడకుండ ప్రొద్దు గడపలేని వారిని
చల్లగాను కాచునట్టి చక్కనైన మంత్రము
ఎల్లెడలను ఘనకీర్తి నెసగెడి యీ మంత్రము

పంచేంద్రియములగెల్చిన పరమతేజస్విని
పంచమలపరాభూత పామరచేతస్కుని
యంచితముగ నొక్కరీతి నాదరించు మంత్రము
సంచితాదులణచి ప్రోచు చక్కనైన మంత్రము

ఇంత గొప్ప మంత్ర మేల నెఱుగకున్నారో
చింతలన్ని తొలగు విధము చింతించలేరో
అంతకుడిటు వచ్చు లోన ఆలోచించండి
ఇంతకన్న మంచి మంత్ర మింకొక్కటి లేదు

22, మే 2019, బుధవారం

హరినామ సంకీర్తనామృతంబును మరువక గ్రోలరో మానవులారా


హరినామ సంకీర్తనామృతంబును
మరువక గ్రోలరో మానవులారా

అష్టాక్షరి కష్టమని యనుచున్నారా
కష్టమా రామ యని కమ్మగా పలుక
ఇష్టాక్షరి మంత్రమిది ఈ రెండక్షరాలు
దుష్టభవలతలను త్రుంచు కత్తులు

ఒక్క హరినామమే చక్కని మందు
మిక్కిలియగు కలిబాధ నుక్కడగించ
ఒక్కసారి చవిజూచి యుర్వినెవ్వరు మా
కక్కర లేదనరు శ్రీహరినామౌషధము

తరచుగా గ్రోలి మీరు ధన్యులు కండు
హరినామ మందు రుచిమరగినవారు
మరలపుట్టు పనిలేదు మరువబోకుడు
నరులార త్వరపడుడు త్వరపడుడు

20, మే 2019, సోమవారం

శ్రీరామచంద్రుని చేరి వేడక వేరెవరిని వేడెదవో వెఱ్ఱివాడ


శ్రీరామచంద్రుని చేరి వేడక
వేరెవరిని వేడెదవో వెఱ్ఱివాడ

ఎవోవో జన్మలలో కావించినవి
నీవంటిని చేయగా నిప్పుల కొలిమి
ఈ వేళ బుద్ధి వచ్చి ఎవ్వరినయ్యా
నీవు వేడగలవురా నేడు శరణము

తెలివిలేక బ్రతుకంతా తుళువలతోడి
చెలిమి వలన పూర్తిగా చెడిపోయినదా
కలలోన యముడు కూడ కనబడినాడా
యిల నెవ్వరి శరణు వేడ నెంచెదవీవు

అడిగో శ్రీరామ చంద్రు డతిమంచి వాడు
వడివడిగా నడువరా వాని చెంతకు
అడుగరా అభయము నీ కాతడె దిక్కు
కడముట్టును కష్టములు కలుగు మోక్షము

17, మే 2019, శుక్రవారం

నమ్మరాని లోకమును నమ్మి భంగపడితి నమ్మదగిన నిన్ను నేను నమ్మక చెడితి


నమ్మరాని లోకమును నమ్మి భంగపడితి
నమ్మదగిన నిన్ను నేను నమ్మక చెడితి

పలికినట్టి పలుకు లేవొ పలికితిని పలుగాకి
వలె నిపుడు  రామజప పరుడ నైతిని
కలలనైన నీవు నా తలపులలో నిండగ
నిలువరించ రాని కలి నిలువలేక పారె నిదే

అయినదేమొ అయిన దని యనుకొందురా యింక
పయిన నీ మాటనే పాటించెదరా
నయముకాని రోగము నా లోకమోహ మిదే
నయమాయెనురా నీ నామసంకీర్తనమున

జరిగిన దేదో జరిగె చాల బాధల కిదే
తెర పడినది నీనామ స్ఫురణము కలిగి
మరల తప్పు దారులకు మరలిపోవక నన్ను
కరుణించవయ్య నీవు కమలాక్షుడా యింక

16, మే 2019, గురువారం

ఆగండాగం డీ కాగితపు పడవల దుర్యోగ మేల రామనౌకా భోగముండగ


ఆగండాగం డీ కాగితపు పడవల దు
ర్యోగ మేల రామనౌకా భోగముండగ

ఇంతపెద్ద నౌకయుండ వింతవింత ప్రయాణము
చింతల పాలౌచు మీరు చేయనేల
ఎంతకాల మైన గాని ఎంతదూర మేగెదరో
యింతలో నంతలో నివి యెల్ల మునుగవో

ఈ నౌక నెక్కితే యెకాయెకీ గమ్యమే
కాని మజిలీల పేర కాలయాపన
లేనే లేదండి మీరు లేనిపోని శంకలకు
లోనుగాక రామనౌక లోన వచ్చిచేరండి

సదుపాయము లున్నది చాల పెద్ద నౌక యిది
ముదితులై వచ్చి మీరిది యెక్కుడు
పదేపదే పడవమారు పనిలేదు మీకింక
ఇదే మంచి యవకాశ మిదే మంచి ప్రయాణము

15, మే 2019, బుధవారం

భూతలమున జనులలో బుధ్ధిమంతులు సీతారామలక్ష్మణులను సేవింతురు


భూతలమున జనులలో బుధ్ధిమంతులు
సీతారామలక్ష్మణులను సేవింతురు
    సేవింతు రెల్లపుడు సేవింతురు

సేవింతు రెల్లపుడు చిత్తజగురుని
దేవతల కష్టము తీర్చిన వాని
భావనాతీతుడై వరలెడు వాని
రావణాంతకుడైన రామచంద్రుని

సేవింతు రెల్లపుడు చిద్రూపిణిని
సేవకజన సద్గృహ చింతామణిని
పావనచరితయై భాసిల్లు సతిని
శ్రీవేదమాతను సీతమ్మను

సేవింతు రెల్లపుడు శేషావతారు
శ్రీవిభుని సేవలో చెలగెడు వాని
ధీవిశాలు హరిభక్తి దివ్యాకృతిని
పావనుని లక్ష్మణ స్వామి నెలమిని

13, మే 2019, సోమవారం

సాకారబ్రహ్మమును సందర్శించ నీ కోరిక తీరు శబరి నేడోరేపో


సాకారబ్రహ్మమును సందర్శించ
నీ కోరిక తీరు శబరి నేడోరేపో

సతిని వెదకికొనుచు రామచంద్రుడై వచ్చు
నతివ శ్రీహరి శేషు డనుజుడై వచ్చు
నతని లక్ష్మణు డండ్రు నా యిర్వుర నంత
అతిభక్తి గొల్చి చరితార్ధురాల వగుదువు

వినుము హరి దేవతలు విన్నవించగను
చనుదెంచెను రాముడై దనుజుల దునుమ
అనుగమించి సీతయై ఆదిలక్ష్మి వచ్చె
వనవాసము రామలీల వనితరో వినుము

వివిధవనఫలములతో విందొనరించి
ధవళాక్షుడు రాముని దయను పొందుము
అవల బ్రహ్మపదమునకు నరుగ వచ్చును
భువిని నీపేరు నిలచిపోవును నిజము

12, మే 2019, ఆదివారం

అమ్మా సీతమ్మా నిన్నే నమ్మితి మమ్మా మా యమ్మా నీ చరణయుగళి నంటి మ్రొక్కేము


అమ్మా సీతమ్మా నిన్నే నమ్మితి మమ్మా మా
యమ్మా నీ చరణయుగళి నంటి మ్రొక్కేము

ప్రశమితాఖిలదనుజబలుడైన రాముని
యశమునకు మూలమో యమ్మా నీవే
దశరథుని కోడలా దశకంఠనాశినీ
కుశలవజనయిత్రి నీకు కోటిదండాలు

యింటి కావలివాడే యిలను రాకాసియై
యుంట నీవు కనుగొని యెంతోదయతో
తుంటరియగు వాని యింట దూరినావు
బంటుదిగులు తీర్చితివి బంగరు తల్లి

హరిబంటుల మగు మేము నజ్ఞానము చేత
ధరమీద నరులమై తిరుగాడు చున్నాము
పరమదయామయయీ మా బాధతీర్చవమ్మ
మరల హరిసన్నిథికి మమ్ము చేర్చవే


వచ్చేపోయే వారితో వాదులెందుకు వారు మెచ్చకున్న లోటేమి మేదిని మనకు


వచ్చేపోయే వారితో వాదులెందుకు వారు
మెచ్చకున్న లోటేమి మేదిని మనకు

భూమిని పుట్టేరు బోధలేక పెరిగేరు
కామాదులు చెప్పినట్లు గంతులేసేరు
నీమాట యెత్తితేనె నిప్పులే చెఱగేరు
సామాన్యులు వారితో చాలులే వాదాలు

రాముడిదే తప్పని రావణుడే గొప్పయని
యేమేమో వదరేరు యెఱుక చాలక
రాముడే లేడనుచు రంకెలే వేసేరు
రాముడా నీవు లేక రావణు డున్నాడా

అవకతవక సిధ్ధాంతా లనుసరించి చెడేరు
శివకేశవబేధాలే చెప్పికుళ్ళేరు
భవమోచన వారితో వాదులు చేసేనా
యివల నవల నున్న నిన్నెన్నిపూజించేనా

11, మే 2019, శనివారం

వట్టి వెఱ్ఱివాడ నని భావించేవో నా పట్టుదల నెఱుగవో పరమపూరుష


వట్టి వెఱ్ఱివాడ నని భావించేవో నా
పట్టుదల నెఱుగవో పరమపూరుష

ఎన్నెన్ని జన్మలెత్తి యేమి లాభమోయి నే
నన్ని జన్మలందు కూడ నజ్ఞాని నైతి
నిన్నాళ్ళకు మోసమొఱిగి యింకపుట్ట నంటె యీ
చిన్న కోరికను గూర్చి యెన్నడు మాట్లాడవు

ఎంత గొప్ప వాడవైన నేమి లాభమోయి నా
చింత దీర్చువాడ వగుచు చెంత చేరక
రంతుకాడ నీ యాటల రహస్యమును తెలిసి నే
పంతగించి మాయనెల్ల భంగపరచి రానా

ఎందు నీవు దాగినను యేమి లాభమోయి నా
కందివచ్చి నీదు నామ మమరె నోటను
వందనము శ్రీరామబ్రహ్మమా నీ నామమె
యందించెను చింతదీరు నట్టి సదుపాయము

5, మే 2019, ఆదివారం

చాలు చాలు నీ కృపయే చాలును మాకు కాలునిచే భయమింక కలుగదు మాకు


చాలు చాలు నీ కృపయే చాలును మాకు
కాలునిచే భయమింక కలుగదు మాకు

కాముడనే రాక్షసుడు కదిసి కడుధూర్తుడై
మామీద పరచ మోహమార్గణమ్ముల
నేమి సాధనము మాకు నెదిరించ వానిని
రామనామ బాణమే రక్షణ మాకు

తామసత్వము చేత తప్పులే కుప్పలై
పామరులము చేసితిమి పాపము లెన్నో
పాములై ప్రారబ్ధఫలములు పైకొన్నచో
రామనామ కవచమే రక్షణ మాకు

భూమిమీద కష్టములు పుట్టలే పుట్టలై
యేమి సుఖము లేదాయె నించుకైనను
యేమి యుపాయము లేని సామాన్య జనులము
రామనామ మంత్రమే రక్షణ మాకు

రాముడా నీకృపను రానీయవయ్య మేము సామాన్యులము సంసారజలధి మగ్నులము


రాముడా నీకృపను రానీయవయ్య మేము
సామాన్యులము సంసారజలధిమగ్నులము

వేదశాస్త్రములలోని విషయంబు లెరుగము
వేదస్వరూపుడవై వెలుగొందు స్వామీ
మాదీనత కాస్త నీవు మన్నింపవలయును
నీ దయాలబ్ధి మాకు నిజమైన ధనము

పొట్టకూటి చదువులతో బుధ్ధి భ్రష్టుపట్టినది
వట్టిమాటలే కాని భక్తియేది స్వామీ
రట్టడి పను లింక మాన్పి రవ్వంత  మంచిదారి
పట్టించవయ్య మమ్ము భగవంతుడా

నిండనీ మా గుండెల నీయందు సద్భక్తిని
పండనీ మాజన్మలు భవముదాటి స్వామీ
కొండంత దయగల గోవిందుడా నీవే
యండవై అభయమిచ్చి యాదరించవే

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

తగువిధమున నను దయచూడవయా పగవాడను కాను భగవంతుడా


తగువిధమున నను దయచూడవయా
పగవాడను కాను భగవంతుడా

ఎఱుగను నిగమము లెఱుగను నియమము
లెఱుగను ధర్మము లేతీరో
యెఱుగను బ్రతుకున నించుక సుఖమును
కఱకఱి బెట్టెడు కాల మెపుడు నను

జగములన్నిటిని తగ సృష్టించిన
జగదీశ్వరుడవు సర్వులకు
తగిన సుఖములను దయచేయుదువే
తగనా నాకును దయచేయ వది

ఇనకుల పతివై యీశ్వర యుడుతను
కనికరించితివి కాదా నా
మనవిని వినుటకు మాత్రము బెట్టా
నిను మరువని వాడను గా రామా

16, ఏప్రిల్ 2019, మంగళవారం

జీవు డున్నతిని చెందే దెట్లా దేవుడు వీడని తెలిసే దెట్లా


జీవు డున్నతిని చెందే దెట్లా
దేవుడు వీడని తెలిసే దెట్లా

వచ్చిన పిదపనె పట్టిన వన్నీ
యిచ్చట వదలి యెటుపోవలెనో
ముచ్చట లన్నీ మూడునాళు లని
మెచ్చని జీవుడె మేలు కాంచును

ఎన్నిజన్మముల నెత్తిన గాని
తిన్నగ నీశ్వరు తెలియగ రాదే
పన్నుగ నీశుని భావించనిదే
చెన్నుగ మోక్షము చెందగ రాదే

చెవిలో శివుడే చెప్పిన నామము
భువిని జనించియు పొలుపుగ పాడి
ఎవడు దేవుడని యెఱుగును రాముని
చివరకు వాడే చెందును మోక్షము

15, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

రాముడు మనసున రాజ్యము చేయక యేమిలాభము జన్మమెత్తి వీడు


రాముడు మనసున రాజ్యము చేయక
యేమి లాభము జన్మమెత్తి వీడు

కామాతురు డనగ కాసిన్ని దినములు
భూమిపై తిరిగిన నేమగును
కామన లుడుగని కతన మరల పుట్టి
భూమిని భ్రమియించి పోవును కాని

ఎవరెవరో గురువు లవసర దైవములు
ఇవలకు నవలకు నేమిత్తురు
భవమోహ ముడుగక భువిని మరల పుట్టి
ఎవరెవరినో కొలిచి యేగును కాని

తెలివిడి కలిగించు దేవుడు రాముడు
కలుషము లణగించి కాపాడు
తెలిసి శ్రీరాముని కొలిచిన నిక పుట్ట
వలసిన పనిలేని వాడగు కాని

ఏమను కొంటినో యెఱుగుదురా మీరు నామనసున కప్పుడు రాముడే తోచె


ఏమను కొంటినో యెఱుగుదురా మీరు
నామనసున కప్పుడు రాముడే తోచె

పొగడదగిన వానినే పొగడుద మనుకొంటి
పొగడదగిన వాడు రామభూపాలు డొక్కడే
యగపడెను ముమ్మాటికి నందు నా తప్పేమి
పొగడకుండ నెటులుందు జగదీశ్వరుని

పురుషోత్తము డగు వాని పూజింత మనుకొంటి
పురుషోత్తము డనగ రామభూపాలు డొక్కడే
అరయ దెల్లముగ దోచె నందు నా తప్పేమి
హరి యనుచు శ్రీరాము నంద రెఱుగరే

అప్రమేయు నెన్ని యాత్మ నర్పింతు ననుకొంటి
అప్రమేయుడై తోచె నారాము డొక్కడే
అప్రమేయు డండ్రు హరి నందు నా తప్పేమి
సుప్రసిధ్ధవిషయ మిది సుజనులారా

14, ఏప్రిల్ 2019, ఆదివారం

వేయినామముల వాడ వేయిమాట లేల వేయిజన్మములకును విడువను నిన్ను


వేయినామముల వాడ వేయిమాట లేల
వేయిజన్మములకును విడువను నిన్ను

గడచిన బహుజన్మములుగ నడచుచుండి నీ వెంబడి
కుడిచిన జ్ఞానామృతము కొల్లజేతునా
నడుమవచ్ఛి పోవునట్టి నరులు నవ్విపోదురని
జడుడనై మన నెయ్యము విడచువాడనా

ఏడుగడ ధర్మమని యెన్నిమార్లు బోధించిన
వీడు వినకున్నాడని విసిగికొనవుగా
రాడా ఒక నాటికి వీడు నా దారికని
గూడుకట్టుకొన్నావు నా గుండెలలోన

చెప్పిచెప్పి పనికాక శ్రీరామనామము నిచ్చి
చప్పున రక్షించినట్టి సర్వేశ్వరుడా
ఎప్పటికిని విడువను నీవిచ్చినట్టి నామమును
విప్పితి నిదె గ్రంథిత్రయము వీక్షింతు నిన్ను

శ్రీరాముని గొప్పదనము చెప్ప నేనెంత ఆ రాముడే జగతి కాధారమై యుండు


శ్రీరాముని గొప్పదనము చెప్ప నేనెంత
ఆ రాముడే జగతి కాధారమై యుండు

శ్రీరాముడే నాకు చేయందించెను
శ్రీరాముడే నా చింతలు తీర్చెను
శ్రీరాముడే నన్ను చేరదీసుకొనెను
శ్రీరాముడే నా చిత్తమున నిలచెను

శ్రీరాముడే నాకు చెలిమికాడాయెను
శ్రీరాముడే నాకు జీవనం బిచ్చెను
శ్రీరాముడే గాక వేరు చుట్టము లేడు
శ్రీరాముడే గాక వే రుదైవము లేడు

శ్రీరాముడే సకల జీవులకు గురువు
శ్రీరాముడే సదా సేవ్యు డందరకును
శ్రీరాముడే కదా శ్రీమహావిష్ణువు
శ్రీరామునే కొలువ సిధ్ధించును ముక్తి

13, ఏప్రిల్ 2019, శనివారం

ఒకరి జేరగ నేల నొకమాట పడనేల నొకసారి చిత్తమా యోచించవే


ఒకరి జేరగ నేల నొకమాట పడనేల
నొకసారి చిత్తమా యోచించవే

అన్నిట తోడైనవాడు అభయ మిచ్చు వాడు
వెన్పంటి యున్నవాడు విష్ణుదేవుడు
నిన్ను కాచుచుండగ నీకేల నితరుల
నెన్ని చేరవలసెనో యిన్ని నాళ్ళకు

చేయి నందించువాడు చింత తీర్చువాడు
హాయిగొల్పు తీరువా డాదిదేవుడు
నీ యోగక్షేమముల నిత్యమారయగను
పోయి నీకేల పరుల  పొంద నిప్పుడు

శ్రీరాముడను వాడు చెంత నున్న వాడు
తీరుగ మోక్షమిచ్చు దేవదేవుడు
కోరిన కోర్కులెల్ల కురియు నేమిటికి
ధారుణి సామాన్యుల తలప నిప్పుడు

పది కాదురా నీకు వందకంఠము లున్న వదలనురా ఓరి రావణ యనె రాముడు


పది కాదురా నీకు వందకంఠము లున్న
వదలనురా ఓరి రావణ యనె రాముడు

ధర్మమే వచ్చి నీ తలలన్ని తరగునని
కర్మపాశబధ్ధుడవై కననైతివి
నిర్మలులగు సాధ్వుల నిర్దోషుల ఋషుల
దుర్మార్గముగ చెనకి దోషివైతివి నీవు

నీ పాడు  తలలను నిశ్చయంబుగ నేడు
కాపాడు వాడెవడు కఠినాత్ముడ
పాపాత్ముడా నీదు పదితలల పదిమార్లు
తాపమే తీరగ తరిగిపోసెద నిదే

గాసిపెట్టితివి నన్నుఖలుడ కాలము తీరె
చేసితి వపకారము శిక్షతప్పునె
వేసితి బ్రహ్మాస్త్రమిది విడువ దుసురులూడ్వక
రోసము నినుజంపక రూపరు విధమేదీ

శరణం శ్రీరామ శరణం శరణం కరుణాభరణా శరణం


శరణం శ్రీరామ శరణం శరణం
కరుణాభరణా శరణం

శరణం శ్రీరామ సద్గుణధామ
శరణం శ్రీరామ జానకి రామ
శరణం శ్రీరామ జగదభిరామ
శరణం శ్రీరామ శ్యామలాంగ

శరణం శ్రీరామ శరధిబంధన
శరణం శ్రీరామ సత్యవిక్రమ
శరణం శ్రీరామ శత్రుతాపన
శరణం శ్రీరామ శక్రసన్నుత

శరణం శ్రీరామ జ్ఞానవార్నిథి
శరణం శ్రీరామ సంతాపహర
శరణం శ్రీరామ సర్వార్ధప్రద
శరణం శ్రీరామ సర్వమంగళ

అందరు తనవారె హరిభక్తునకు సందేహము లేదు సర్వేశు నాన


అందరు తనవారె హరిభక్తునకు
సందేహము లేదు సర్వేశు నాన

రాముడు చాటిన ప్రేమభావనము
భూమిని నిండుట బుధ్ధినెఱిగిన
తామసరహితుడు రాముని భక్తున
కీ మహి యంతయు నేకకుటుంబము

యందరి వాడైన నిందిరాపతియె
ముందు వెనుకల నందర నేలగ
సందియ మేలా సకల జీవులును
బందుగులై యిల నుందురు కాదె

ప్రతిలేదుగా హరి వైభవంబునకు
మితిలేదుగా వాని యతులిత కృపకు
నతని నెఱింగిన హరిభక్తుండును
చ్యుతిలేని పదము జొచ్చునచ్చట

12, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

చింతితసుఖసౌభాగ్యకర శ్రీరామజయం శ్రీరామజయం చింతాశోకవినాశకర శ్రీరామజయం శ్రీరామజయం


చింతితసుఖసౌభాగ్యకర శ్రీరామజయం శ్రీరామజయం
చింతాశోకవినాశకర శ్రీరామజయం శ్రీరామజయం

సురగణవందిత చిన్మయరూప వరదాయక శ్రీరామజయం
నరపతియజ్ఞఫలోదయ రూప నారాయణ శ్రీరామజయం
వరమునియజ్ఞప్రవర్తక రూప వరవిక్రమ శ్రీరామజయం
నిరుపమహరకోదండఖండన సురుచిరభుజ శ్రీరామజయం

ఖరదూషణముఖసర్వసురారిగర్వాంతక శ్రీరామజయం
శరనిథిగర్వవిమర్దనమహదాశ్చర్యవిక్రమ శ్రీరామజయం
పరదారాపహరణలోలుప రావణదండన శ్రీరామజయం
వరసాకేతపురాధినాథ సర్వార్థప్రద శ్రీరామజయం

ధరణీతనయానిత్యార్చితపద ధర్మాకృతి శ్రీరామజయం
పరమమునీంద్రసమర్చితతత్త్వ పరమాత్మ శ్రీరామజయం
పరమమనోహరపావన నామ భక్తసేవ్య శ్రీరామజయం
కరుణావరుణాలయ జగదీశ యఖండకీర్తి శ్రీరామజయం

చాలు చాలు నీదయకు చాల పాత్రుడ నైతి కాల మిటుల గడపి నిన్ను కలిసెద గాక


చాలు చాలు నీదయకు చాల పాత్రుడ నైతి
కాల మిటుల గడపి నిన్ను కలిసెద గాక

కోరుదునా యెన్నడైన కొఱగాని కోరికల
చేరుదునా నిన్ను దిట్టు చెనటుల తోడ
మీఱుదునా నీయాన మిన్ను మీద బడినను
కారుణ్యాలయ రామ కలలోన నైనను

పేరుబడ్డ మనుజులైన పెద్దదేవత లైన
వే రెవరిని నైన గాని వేడ నాకేమి పని
ఆరయ నీ వలన నే నన్నియును బడయుచు
శ్రీరామ నే నన్యుల చింతింప నేమిటికి

శ్రీరమారమణ నీవు శ్రీరామచంద్రుడవై
ధారుణి నీ భక్తజనుల దయతో పాలింపగ
భూరిగ నీ దయకు నోచి  పుడమి నీ వాడనై
యీరీతిగ నున్న చాలు నింకేమి వలయును

11, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

కడుగడు వింతాయె కమలేక్షణ నీ కొడుకుల పను లిట్లు కూడని వాయె


కడుగడు వింతాయె కమలేక్షణ నీ
కొడుకుల పను లిట్లు కూడని వాయె

ముది మదిదప్పి యొక ముద్దుల కొడుకు
మది నిన్నెంచనట్టి మనిషికి భోగము
వదలక నిను గొల్చు వారికి కష్టము
నుదుటను లిఖియించు నిది యేమయ్య

మదమున మరి యొకడు మానక భక్తుల
హృదయములను బట్టి యేర్చుచు నుండు
మదనుని చెయ్వులు మాన్పవు నీవైన
నిది యేమి వింతయో యేమందు మయ్య

ముదమున కొడుకులని మురియుదువే కాక
వదలబో రయ్య నీ భక్తులు వారిని
విదులు నీ రామమంత్ర మది మదినిలిపి
మదనుని బ్రహ్మను నదలించేరు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

పూవైనా ముల్లైనా పుట్టించిన దతడే చావైనా బ్రతుకైనా సంరక్షకు డతడే


పూవైనా ముల్లైనా పుట్టించిన దతడే
చావైనా బ్రతుకైనా సంరక్షకు డతడే

సంతసమా సౌఖ్యమా చక్కగ వాడిచ్చినవే
అంతులేని ధుఃఖమా అదియును వాడిచ్చినదే
వింతయైన సృష్టి నెల్ల వెలయించిన వాడతడే
చెంతనే యుండి కంటికి చిక్కని వాడతడే

మేలైనా చేటైనా మేదిని నత డిచ్చినదే
కాలోచిత మైన దెల్ల కలిగించెడు వాడతడే
లోలోపల దాగియుండి లొల్లిపెట్టు వాడతడే
ఏ లోకపు జీవికైన నీశ్వరు డతడే

మొన్న రాముడనగ పుంసాంమోహను డైనది వాడే
నిన్న కృష్ణుడగుచు మన్ను తిని నవ్విన వాడతడే
అన్ని రూపములను తోచి యలరారు ఘను డతడే
ఎన్నగ జీవులకు ముక్తి నిచ్చువా డతడే

రమణీమణులార మీరు రాముని కథను కమనీయముగ నేడు గానము చేయరే


రమణీమణులార మీరు రాముని కథను
కమనీయముగ నేడు గానము చేయరే

హరినిచేరి సురలేమి యడిగిరో యన్నది
హరి సురల కేరీతి నభయ మిచ్చె నన్నది
హరి కొరకై దేవాంశలు ధరజేరిన రీతిని
పరమాత్ముడు రాముడై ప్రభవించిన రీతిని

రాముడు మునియాగమును రక్షించిన సంగతిని
ఆమునితో మిథిలాపురి కరిగినట్టి సంగతిని
కామారి ధనువు శ్రీరామునిచే విరుగుటను
రామచంద్రుడు సీతారమణిని పెండ్లాడుటను

లోకకళ్యాణకరుని లోకోత్తరచరితము
నాకర్ణించిన చాలు నఘములన్ని విరుగవే
ఓ కాంతామణులార యుల్లసించి పాడరే
శ్రీకాంతుని కథను మా చిత్తము లలరంగను

9, ఏప్రిల్ 2019, మంగళవారం

మనసంత నీకే యిచ్చాను మనసులోని మాట చెబుతాను కనికరించి నువ్వు వింటే చాలు కావలసిన దింకేమీ లేదు


మనసంత నీకే యిచ్చాను మనసులోని మాట చెబుతాను
కనికరించి నువ్వు వింటే చాలు కావలసిన దింకేమీ లేదు

ఎన్నెన్నొ వేషాలు వేస్తూ భూమిని ఎన్నో మారులు చుట్టాను
ఎన్నడు నాకే వేషంతోనూ సున్నంటె సున్నయె సౌఖ్యము
అన్నన్నా నేనింత మాత్రానికే యిన్ని వేషాలూ వేయాలా
తిన్నగ నేను కదలక తొల్లిటి స్థితిలో నుంటే పోయేదే

నీవేదో నన్నుపంపావనుకొని నేనీ భూమికి వచ్చాను
నీవు పంపక నేను కదలక లేవుగ నాకీ కష్టాలు
ఈ వింతనాటక మాడిం దెవరో నీవే నాకు చెప్పాలి
నీవు పిలిస్తే మళ్ళీ నేను నీదగ్గరకే వస్తాను

తెలిసీ తెలియక చేసిన తప్పును తెలిసిన నీవే దిద్దాలి
ఇలపై శ్రీరాముడవై వెలసి యెందరినో రక్షించావే
తలవంచి నీకు దండం పెడితే దయతో దరిజేర్చు కున్నావే
కలనైన నిన్నుమరువని నన్ను కాపాడగ రాకున్నావే


నీయాజ్ఞ లేకున్న నేనేమి సేయుదును వేయేల నాయునికి నీయిఛ్చయే కదా


నీయాజ్ఞ లేకున్న నేనేమి సేయుదును
వేయేల నాయునికి నీయిఛ్చయే కదా

నీమముగ నిన్ను పొగడ నిశ్ఛయించుకొని నేను
భూమిపైన నిలచితినా రామచంద్రుడ
నీమహాద్భుతలీల నిలుపు నన్నిచట గాక
యేమేమో పాడించునే కాక యేమందును

మరికొన్నినాళ్ళు నేనుమానక నీ రీతినే
పరమాద్భుతమైన నీ ప్రభావంబును
మరలమరల పాడుచు పరవశింతునా రామ
కరుణించి పాడించగద వయ్య నన్నెపుడు

మున్ను పాడినవారు మురిసి మోక్షార్హులై
నిన్ను పొందిరి కాన నీవు నన్నిపుడు
నిన్ను గూర్చి పాడగ నియమించుచున్నావు
సన్నుతాంగ రాఘవ జరుగనీ నీయాజ్ఞ
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా యని మీరు భజించరు నోరార


శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా యని
మీరు భజించరు నోరార

శ్రీరఘురాముడు  సీతారాముడు
కోరినవరములు  కురియడా
తారకనామపు చేరిక నోటికి
ఔరా చేదా కారమా

హరుడే నిత్యము నారాధించెడు
హరినామము చేదైనదా
నరులకు శ్రీహరిస్మరణము కంటెను
తరణోపాయము ధరనేదీ

పామరులారా ప్రకృతివశులై
ఈ మేదిని నిటు లెన్నాళ్ళు
రామ రామ శ్రీరామా యంటే
ఆ మోక్షము మీ కందదా

8, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

కేసీఆర్ గారు సమయానికి తగుమాట లాడెనే.....


సమయానికి తగుమాటలు కేసీఆర్ గారు వల్లించారు.

ఈ మాటలను నేను జైగారు అక్కసుగానో ముధ్ధుముధ్దుగానో పచ్చమీడియా అనే ఆంధ్రజ్యోతి, ఈనాడు పత్రికల్లో మాత్రమే చదవలేదు.

సాక్షాత్తూ నమస్తే తెలంగాణాలోనూ చూసాను.

ఆంధ్రజ్యోతిలో ఐతే కేసీఆర్ దొరగారి గళంలోనే ఆ ఉవాచను ఆకర్ణించాను.

నమస్తే తెలంగాణా ఆన్-లైన్ ఎడిషన్ పత్రికలోని వార్త పాఠం ఇలా ఉంది.

వికారాబాద్: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ర్టానికి ప్రత్యేక హోదాకు టీఆర్‌ఎస్ పార్టీ సహకరిస్తుందని వికారాబాద్ టీఆర్‌ఎస్ సభలో సీఎం కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి ఎప్పుడూ అడ్డం పడలేదని కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు. సభలో కేసీఆర్ ప్రసంగిస్తూ.. చంద్రబాబు లాంటి నేతలతో తప్ప ఏపీ ప్రజలతో మాకేం గొడవ లేదు. తెలంగాణ, టీఆర్‌ఎస్ పార్టీ తన మేలుతో పాటు ఇతరుల మేలు కూడా కోరుతది. చంద్రబాబు లాగా చీకటి పనులు చేయం. నీ లాగా పొద్దున్నే లేచి మందికి గోతులు తీయం. తెలంగాణకు కుట్రలు చేయడం రాదు. లోక్‌సభలోనూ టీఆర్‌ఎస్ ఎంపీలు ప్రత్యేక హోదాకు మద్దతిచ్చారు. తెలంగాణలో టీఆర్‌ఎస్ 16 సీట్లు.. ఎంఐఎం 1 సీటు గెలవబోతున్నది. ఏపీకి ప్రత్యేక హోదాకు టీఆర్‌ఎస్ మద్దతు ఇస్తుందన్నారు.

చంద్రబాబు లాగా మేం అల్పులం కాదు. చంద్రబాబులాగా మాది నీచబుద్ధి కాదు. మాకు ఉదార స్వభావం ఉంది. మీకు పోలవరం కట్టడం రాలేదు. పోలవరం ప్రాజెక్టుకు టీఆర్‌ఎస్ సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తుంది. ఆంధ్రా ప్రజలు మంచివాళ్లు.. వాళ్లతో మాకేం కిరికిరి లేదు. చంద్రబాబు లాంటి పిడికెడు మందితో తప్ప ఏపీ ప్రజలతో మాకు పంచాయతీ లేదు. గోదావరి జలాల్లో తెలంగాణ వాటా మాత్రమే అడుగుతున్నాం. గోదావరి జలాలు వృథాగా సముద్రంలో కలిసిపోతున్నాయి. అందరూ బతకాలన్నదే మా సిద్ధాంతం. దేశాన్ని విడదీసి ఏం సాధిస్తారని కేసీఆర్ వివరించారు.

ఎన్ని చల్లని మాటలు.

కాని ఇవన్నీ నమ్మదగ్గ మాటలే అంటారా?

ఒకప్పుడు ఇదే కేసీఆర్ మహాశయులు

తెలంగాణా ఇస్తే తె.రా.స.ను మీ పార్టీలో విలీనం చేస్తానని కాంగ్రెసు వారిని ఊరించారు. ఎంత బాగా మాట నిలుపుకున్నారో అందరికీ తెలిసిందేగా

అలాగే తెలంగాణా వస్తే తొలి సారిగా తెలంగాణా రాష్ట్రముఖ్యమంత్రిగా ఒక దళితుడిని చేస్తానని పదేపదే చెప్పారు. ఆ మాటనూ ఎంత బాగా నిలుపుకున్నారో అందరికీ తెలిసిందేగా

పేదలందరికీ డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్ళు కట్టించి తీరుతాననీ లేకపోతే ఓట్లు అడగటానికి తెరాస రాదనీ కూడా ఢక్కా బజాంయించి చెప్పారు. ఆ మాటనూ ఎంత బాగా నిలుపుకున్నారో అందరికీ తెలిసిందేగా.

ఇక ప్రస్తుతానికి వద్దాం.

ఆంద్రప్రదేశ్‍కు గనక ప్రత్యేకహోదా ఇచ్చే పక్షంలో తెలంగాణాకూ ఆ హోదా ఇవ్వాలని ఒకప్పుడు అన్నారు కదా, ఇప్పుడు అంత తీవ్రతను మానుకొని ఆంద్రప్రదేశ్‍కు ప్రత్యేకహోదా ఇవ్వాలనీ దానికోసం కృషి చేస్తామనీ అంటున్నారు. నమ్ముదామా?

కొత్తగా తాము,  పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి ఎప్పుడూ అడ్డం పడలేదని కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు. అదేమిటీ తెలంగాణా ప్రభుత్వం వారు పోలవరానికి మోకాలు అడ్డుపెట్టటం ఇప్పుడేదో ఎవరో అపోహ పడినట్లుగా అంటున్నారేమిటీ? నిజంగా అడ్డుపడ్డారు కదా? మాటవరసకు ఒక లింక్ చూపుతున్నాను.  Telangana govt objects to Polavaram irrigation project in Andhra Pradesh అన్నది.  పాతపత్రికలు తిరగవేస్తే తెలంగాణా వారు పోలవరం పైన కారాలూ మిరియాలూ నూరుతూ ప్రవర్తించిన తీరు అంతా తెల్లంగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఏదో సభలో అబ్బే ఎప్పుడూ సహకరించామే కాని అడ్డుపడలేదూ అంటే వినే వాళ్ళను అమాయకులను చేయటమా ఉద్దేశం? ఇప్పుడు "పోలవరం ప్రాజెక్టుకు టీఆర్‌ఎస్ సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తుంది" అంటే నమ్మటం ఎలా గండీ?

ఈ మాట చూడండి "చంద్రబాబు లాంటి నేతలతో తప్ప ఏపీ ప్రజలతో మాకేం గొడవ లేదు". అహా! ఆంధ్రాలో పుట్టిన వాళ్ళంతా తెలంగాణా ద్రోహులే అన్న ఉవాచలు దొరవారినుండో వారి పార్టీ పెద్దలనుండో కాక అంధ్రుల కలల్లోంచి వచ్చాయాండీ? ఏపీ ప్రజలతో ఏ పేచీ లేదూ వాళ్ళు మంచాళ్ళూ అని ఈరోజున కితాబు ఇస్తున్నారే, మరి ఆంద్రాలో పుట్టిన పాపానికి కదా, ఆ మంచాళ్ళల్లో కొందరు మహనీయుల విగ్రహాలు టాంక్ బండ్ మీద ఉంటే పూనకంతో విరగ్గొట్టారే! అదంతా ఆంద్రావాళ్ళు మంచివాళ్ళు కాబట్టి సన్మానించటమేనా?  లేదా వాళ్ళంతా చంద్రబాబును సపోర్టు చేసారన్న అభియోగం కారణంగా ముక్కలు చేయబడ్డారా మరి? ఈరోజున అవసరార్థం "ఆంధ్రా ప్రజలు మంచివాళ్లు.. వాళ్లతో మాకేం కిరికిరి లేదు" అనటం మంచివాళ్ళు  వైసీపీకి ఓటువేస్తారు పాపం అని బుజ్జగించటం కాదూ? నిజంగా మంచివాళ్ళైన ఆంద్రావాళ్ళని ఉద్యమం పేరుతో దుర్భాషలాడిన కేసీఆర్ గారు ఈరోజున మంచివాళ్ళు మీరు అనగానే ఆయన మనస్ఫూర్తిగా అన్నారనుకొని అంద్రాజనం పొంగిపోయి ఆయన చెప్పిన వాళ్ళకు ఓటేయాలా చచ్చినట్లు. వేస్తే చచ్చినట్లే అని నా ఉద్దేశం.

ఈ సూక్తి చూడండి "అందరూ బతకాలన్నదే మా సిద్ధాంతం". ఎంత మంచి మాట! ఉద్యమం పేరుతో అవసరం ఐతే ఆంధ్రావాళ్ళు  అందరూ చచ్చి ఐనా తెలంగాణా ఇవ్వాలి అని ఈయన పార్టీవాళ్ళు అన్న మాటలు ఆంద్రాజనం మర్చిపోవాలన్నమాట. ఈ మాట కేసీఆర్ గారు అన్నారో స్వయంగా అనిపించారో కాని ఆమాట అప్పట్లో అన్నారు, ఆంద్రావాళ్ళు పడ్డారు.

ఇంకో ముక్క "చంద్రబాబు లాగా చీకటి పనులు చేయం". భేషైన మాట. అప్పట్లో ఆయన చేసిన చారిత్రాత్మికమైనది అని పొగడబడ్డ నిరాహార దీక్షా కార్యక్రమం అంతా ఒక డ్రామా అని గుసగుసలు వచ్చాయి. ఎంతవరకూ నిజమో తెలియదు కాని, అతిప్రమాదకరంగా ఉందాయన పరిస్థితి అని వార్త వచ్చి ఆవెంటనే తెలంగాణా ప్రకటన వచ్చి ఆ తక్షణం ఆయన కొత్తపెళ్ళికొడుకు లాగా టీవీఛానెళ్ళలో దర్శనం ఇవ్వటం అన్నీ బాగానే గుర్తున్నాయి జనానికి. దాన్ని బట్టిచూస్తే ఆయన  చేసిన నిరాహార దీక్ష ఒక పగటివేషమూ ఆయన ఒక చీకటిపనిగా ద్రవాహారాలు స్వీకరించారు అన్నది అసలు సంగతీ అనిపిస్తుంది. అసలు తెలంగాణా తీర్మానం పార్లమెంటులో ఆమోదించినదే ఒక చీకటి పనిగా. అదికూడా అందరికీ గుర్తుంది. ఇప్పుడు చీకటిపనులు చేయం అని సన్నాయి నొక్కులు నొక్కితే ఎలా నమ్మేదండీ?

ఇది చూడండి "చంద్రబాబు లాగా మేం అల్పులం కాదు"? తనకు బద్ధశత్రువే కావచ్చును. రాజకీయప్రతిస్పర్థి ఐనంత మాత్రానా అల్పుడు అంటారా? అది రాజకీయ విజ్ఞతా? ఎవరన్నా అవును అంటే వారికో నమస్కారం. రేపు కేసీఆర్ గారికి కోపం వస్తే, ఆంద్రాజనం లాగా మేం అల్పులం కాదు అని కూడా అనగలరు. ఆయన నోటికి శుధ్ధి అనేది లేనే లేదు. సరే ఆవిషయం అటుంచండి. ప్రస్తుతం చంద్రబాబు ఆంద్రాకు ముఖ్యమంత్రి. అంద్రాముఖ్య మంత్రిని అల్పుడు అని తిట్టే వాడిని ఆంద్ర్హులంతా ఎలా మెచ్చుకోవాలీ? రేపు ఎవరు ఆంధ్రా ముఖ్యమంత్రి ఐనా తనకు అనుకూలంగా లేకపోతే అల్పుడూ అనే అంటాడు కదా? ఆలోచించండి.

ఈ ముక్క చూడండి "మాకు ఉదార స్వభావం ఉంది". ఆహా, లోగడ ఎంతో ఉదారస్వభావం తోనే కదా, అంద్రావారి ఆహారవిహారాలనూ హీనంగా ఎద్దేవా చేస్తూ ఈ మహాశయులు సభారంజకంగా మాట్లాడిందీ? ఆంద్రావారు బిర్యానీ చేస్తే పేడలాగా ఉంటుదన్న మాట వీరి ఉదారమైన స్వభావం కారణంగా వీరి పవిత్రవాగింద్రియ విలాసంగా వెలువండిందీ. ఆంద్రా వాళ్ళకు ఈబిర్యానీ తినటం ఖర్మమేమీ? వాళ్ళు హాయిగా పులిహోర చేసుకొని తింటారు. వెక్కిరించినంత మాత్రానా ఆంధ్రారుచులకు వచ్చిన లోపం యేమీ లేదు. ఇంకా చాలా చాలా మాటలు ఆనాటి ఉద్యమం వేడి పేరిటనే చాలా ఉదారంగా ఆంద్రావాళ్ళ మీద విసిరారు లెండి. అవన్నీ ఎలాగో మర్చిపోయి, ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారి మంచిమాటను మెచ్చేసుకొని సంబరపడిపోవాలి, వారి ఉదారవాక్యవిన్యాసానికి. ఔరా!

పైగా "దేశాన్ని విడదీసి ఏం సాధిస్తారని కేసీఆర్ " అంటున్నారు. ఎవరు విభజన వాదులూ? పచ్చని రాష్ట్రాన్ని విడదీసింది ఈ కేసీఆర్ గారి అధికార దాహం కాదూ? కాదు లెండి తెలంగాణా వారి ఆకాంక్ష అంటారా? మంచిదే. ఇప్పుడు ఆంద్రాని విడదీయాలి ముక్కలు ముక్కలుగా అని అలోచిస్తూ ఆంధ్రామీద పెత్తనానికి తహతహ లాడుతున్న కేసీఆర్ గారిని విభజన శక్తిగా చూడాలా ఐక్యతా శక్రిగా చూడాలా?  ఆయనకు ఈమద్య ప్రథాని పదవిపై మోజుపుట్టింది. దాని వెనుక ఆలోచన అల్లా, తాను ప్రథాని ఐతే ఆంద్రాని అణగద్రొక్కవచ్చును అన్న అలోచన కాదా అని అనుమానించ తప్పదు.

ఎన్నడూ ఎప్పటి కెయ్యది ప్రస్తుత మప్పటికా మాటలాడి అన్నట్లు ప్రవర్తించే కెసీఆర్ గారి మాటను ఎలా నమ్మటం? ఆయన అవసరార్థం ఇప్పటికి  ఇచ్చిన ఎన్నో గొప్ప వాగ్దానాల్లాంటివే ఈనాడు జగన్ గారిని గెలిపించాలన్న తాపత్రయంలో తర్వాత చూసుకోవచ్చులే అన్న ధోరణిలో ఉదారంగా చెప్తున్న అందమైన మాటలూ వాగ్దానాలూను అని అంద్రాజనం అర్థం చేసుకోలేరా?

ఒకపక్కన "తెలంగాణకు కుట్రలు చేయడం రాదు" అంటూనే తెలంగాణా ముఖ్యమంత్రిగారు చేస్తున్న అతిపెద్ద కుట్ర ఆంద్రావాళ్ళకు మెరమెచ్చు మాటలు చెప్పి, తన చెప్పుచేతల్లో "బాంచన్ దొర కాల్మొక్త" అనే స్థాయిలో పడుండటానికి సిధ్ధంగా ఉన్న వ్యక్తిని గద్దెకెక్కించి ఆంధ్రాను నిలువునా ముంచి, ఆంద్రాజనాన్ని తెలంగాణా అభివృధ్ధికి వెలగా వెలగాలని ఆలోచించటం. కాదంటారా?

ఇంకొక ముఖ్యవిషయం. నిజంగా జగన్ గారు బ్రహ్మాండంగా - ఎంత బ్రహ్మాండంగా అంటే చంద్ర్రబాబుగారికి (ఇంక అయన గారి పార్టీమాట చెప్పాలా?) అసలు డిపాజిట్ అన్నదే రాకుండాపోయేంత బ్రహ్మాండంగా - జగన్ గారు విజయాట్టహాసంతో గెలిచే పక్షంలో, ఇప్పుడు ఆఖరుకు ప్రచారం ఇంకో  రోజులో ముగియ బోతున్నది అనగా ఆ జగన్ గారిని అరచేత్తో పైకెత్తుతూ ఈ అద్భుతమైన సుహృద్భావ ప్రకటనను మన కేసీఆర్ మహాశయులు చేయవలసిన అవసరం ఏముంటుంది? గమ్మున ఉండవచ్చును కదా. సమయం వచ్చినప్పుడు ఆ హోదాకు మద్దతు ఇచ్చేదీ మానేదీ చూసుకొవచ్చుననీ? మరి యెందుకు తొందర పడ్డట్టూ? అంటే అయనకు స్పష్టంగా అవగాహనకు వచ్చి ఉండాలి, తమ ప్రియతమ కొత్త (తాత్కాలిక) మిత్రుడు జగన్ గారు ఓడిపోబోతున్నాడనీ? అందుకే యధాప్రకారం తనదగ్గర ఏవో సర్వేల తాలూకు స్పష్తమైన రిపోర్టుల ప్రకారం జగన్ గెలిచేస్తున్నాడన్న బుకాయింపుతో సహా ఈ ప్రత్యేకహోదా గురించిన చిలకపలుకులు వల్లించారు!

ఇంకా కేసీఆర్ గారు మంచివారూ, ఆంద్రాని స్వయంగా పూనుకొని అభివృధ్ధి చేయ బోతున్నారు అని ఎవరన్నా నమ్ముతుంటే వారికో దండం.

7, ఏప్రిల్ 2019, ఆదివారం

జగనన్న సి.యమ్. ఐతే లాభాలేమిటీ?


ఈరోజున ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కి 2019 లో బాబు మరలా సి.ఎం ఐతే కలిగే లాభాలేంటి? అనే ఒక టపా చూసాను పతంగిసాంబ నేటిబారతం బ్లాగులో . అది చదివి కేవలం సరదాగా నేను అలాంటి టపా ఒకటి వ్రాస్తున్నాను.


 1. లోటస్ పాండ్లు. ఇవి ఇబ్బడిముబ్బడిగా నిర్మించబడతాయి. ముందు అన్ని ప్రముఖ నగరాల్లోనూ, మెల్లగా ప్రజల కోరికను కాదనకుండా ఊరూరా లోటస్ పాండ్లు నిర్మిస్తారు. అవి అటు పార్టీ కార్యాలయాలుగా నూ ఉపయోగిస్తాయి, ఇటు ముఖ్యమంత్రి గారికి రకరకాల (పాద)యాత్రల్లో విడుదుల్లాగానూ ఉపయోగిస్తాయి. అంతకంటే ముఖ్యంగా ఆంధ్రా అందాలను అవి ఎంతో గొప్పగా ఇనుమడింప జేస్తాయి. పర్యాటకం అభివృధ్ధి అవుతుంది. లోటస్ పాండ్ సందర్శకుల వలన వచ్చే రాబడిలో 10% రాష్ట్రఖజానాకు విరాళంగా ఇస్తారు.  జగన్ గారు ప్రజానాయకుడిగా ప్రజలతరపున మిగతా సొమ్మును వినమ్రంగా స్వీకరిస్తారు.
 2. సామంతరాష్ట్రంగా ప్రత్యేకహోదా.  అందరూ ప్రత్యేకహోదా కావాలీ కావాలీ అంటూ తెగ గడబిడ చేస్తున్నారు. కాని ఇప్పటికే మన అంద్రాకు ఒక ప్రత్యేకహోదా ఉందన్న సంగతిని మాత్రం తెలుసుకోలేక పోతున్నారు. ఇది రాష్ట్రవిభజన నాటికే ఏర్పాటయ్యింది కాని గుడ్డి ఆంధ్రాజనం తెలుసుకోలేక పోయారు. ఒకే గవర్నర్ అంటే మరేమిటీ, గవర్నర్ సాయంతో తెలంగాణాయే ఆంధ్రాను పాలిస్తుందని కేంద్రం ఏనాడో నిర్ణయించింది. తెలుసుకొని తరించండి బడుధ్ధాయిలూ! అందుచేత ప్రత్యేకహోదా అంటే, ఇంతవరకూ భారతదేశంలో సామంతరాష్ట్రాలు లేవు. ఇకపై ఆంధ్రా అనేది తెలంగాణాకు సామంతరాష్ట్రంగా ఉంటుంది అనే ప్రత్యేక హోదా అన్నమాట.
 3. పారదర్శకమైన పాలన. స్వంతంగా ఆంధ్రాప్రభుత్వం అంటూ తీసుకోవలసిన నిర్ణయాలు పెద్దగా ఏమీ ఉండవు.అన్ని నిర్ణయాలూ డిల్లీ అనుమతితో హైదరాబాదులో కేసీఆర్ గారి ఫార్మ్‍హౌస్ నుండే వస్తాయి.ప్రజల సౌకర్యార్థం పెద్దదొరలు ఈ వినయవిధేయ ఆంద్రారాములకు చెప్పే తలంటుతూ ఉంటారు లెండి. ఎందుకంటే వీళ్ళు చేయగలిగింది ఏమీ ఉండదు ఆనిర్ణయాలు నచ్చినా నచ్చక పోయినా. ఒక అవకాశం ఇచ్చి చూడటం అంటే ఏమిటో బాగా తెలిసివస్తుంది. ఇంక జనం చేతిలో ఏ అవకాశమూ ఉండదు నోరెత్తటానికి అని
 4. పోలవరానికి ఫుల్ స్టాప్. బాబుగారి అవినీతి సామ్రాజ్యం కూల్చివేయాలంటే తప్పదు మరి. అయినా ఆంధ్రాకు మాత్రం లాభం కలిగే ప్రాజెక్టుల వలన ఇతరరాష్ట్రాలకు ఇబ్బంది ఐతే ఎలా చూస్తూ ఊరకుంటారు ప్రభువులు?
 5. బందరుపోర్టు పరాధీనం. మీ కెందుకండీ ఆ పోర్టు ఆంధ్రులూ?  తెలంగాణం వారికీ ఒక పోర్టు ఉండవద్దా? వాళ్ళకు సముద్రం లేకుండా అన్యాయం చేసిన మిమ్మల్ని ఏం చేస్తే పాపం ఉందీ? అందుకే ఒక్క బందరేమిటి అన్ని పోర్టులూ తెలంగాణా భాగస్వామ్యంతో నడుస్తాయి. బందరులా అన్నీ 100 శాతమూ తీసుకోరట లెండి. ఎంతన్నా చాలా మంచివాళ్ళు కదా మన తెలంగాణా ప్రభువులు
 6. జలవివదాల పరిష్కారం. చక్రవర్తులకు సామంతరాజులతో తగువులు వస్తే ఎవరు గెలుస్తారు? ఇప్పటి దాకా ఏదో గింజుకుంటున్నారు కాని. ఇకపై అన్ని జలవివాదాలూ పరిష్కారం అవుతాయి. నీళ్ళనీ పైనున్న రాష్ట్రంగా తెలంగాణాకే హక్కుభుక్తం అవుతాయి. ప్రభువులదయాధర్మసంప్రాప్తమైన నీళ్ళచుక్కలతో పండించుకొని తింటారో లేదో మీయిష్టం.
 7. కరెంటు వివాదాలు పరిష్కారం. ఇవీ నీళ్ళవివాదాల్లాగే పరిష్కారం అవుతాయి. ఇంక ఆంద్రాలో హాయిగా రోజుకు 24 గంటల చొప్పున మాత్రం పవర్ కట్ అమలు అవుతుంది.
 8. పరిశ్రమలకోసం దేశాలు తిరిగే శ్రమ ఉండదు. నీళ్ళు కరెంటూ కూడా లేని రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలా? అవన్నీ మే< చూసుకుంటాం కదా అంటారు ప్రభువులు. ఇచ్చిందేదో తిని చచ్చినట్లు పడుండక హాయిగా పరిశ్రమలూ అభివృధ్ధీ అంటూ హైరాన పడే శ్రమ మీకెందుకు ఆంధ్రులూ?
 9. ప్రాంతీయపార్టీలు అంతరిస్తాయి. మరి జగన్ పార్టీ కూడానా అనకండి తెలివి తక్కువగా. ఆయన పార్టీ జాతీయ పార్టీ అవుతుంది. జగన్ పార్టీకి హైదరాబాదులోనో మరెక్కడో కూడా ఒకటో రెండో సీట్లు ఇప్పించటం జరుగుతుంది.  తెలుగుదేశం లాంటి కుహనా జాతీయపార్టీలు అంతరింపజేయ బడతాయి. అదెలా అన్నారంటే మీకంటే మూర్థులు ఇంకెవరూ ఉండరు. తెలంగాణాలో కాంగ్ర్రెసే అంతరిస్తోంది చూడటం లేదా? ఇంక ప్రభువుల పార్టీ ఒకటీ, వారి సామంతుల పార్టీ ఒకటీ మాత్రం ఆంద్రాలో మిగుల్తాయి. ఈ సామంతుల పార్టీ ఎన్నాళ్ళుంటుందీ అని అడగరనే అనుకుంటాను.
 10.  అమరావతి. దీన్ని ప్రభువిధేయమేతావులు భ్రమరావతి అంటున్నారు. ఇంక భ్రమలు అక్కర్లేదు. పరిపాలన అంతా హైదరాబాదు కేంద్రంగానే అని స్థిరపడ్డాక, ఆంధ్రారాజధానికి పేరుకో ఎకరం పొలంలో ఓ రెండు బిల్డింగులు చాలవూ? ఇప్పటికే సేకరించిన భూములూ పుట్రలూ అంటారా? ఎంతమాట, వాటిని ప్రభువులూ సామంతులూ వృధాగా పోనివ్వరు లెండి. ఎలా సద్వినియోగం చేయాలో వారికి చక్కగా తెలుసును, మీరేం దిగులు పడకండి.
 11. సంక్షేమ కార్యక్రమాలు. కొత్తగా అంద్రాకు అంటూ ఏమీ అవసరం ఉండదు. తెలంగాణావారికే ఆంధ్రాసంక్షేమం అప్పగిస్తుంది కేంద్రం.
 12. ఉపాధి కార్యక్రమాలు. వాటి కోసం ఎందుకు దండగమారి ఖర్చులు ఆంధ్రాలో? ఆంధ్రాయువకులకు ఉపాధికావాలంటే తెలంగాణా వారు కూలిపనికి పిలవటానికి సిధ్ధంగానే ఉంటారు. బీహారీ యువకులు రావటం లేదా హైదరాబాదుకు, ఆంద్రావాళ్ళూ రావచ్చును. పెత్తనం చేయటానికి రాకూడదు కాని కూలి చేయటానికి రావచ్చును. ఆంధ్రాలోనే ఉపాధి కావాలీ అంటే ఎలా? మీదసలే బీద రాష్ట్రం. పైగా సామంత రాష్ట్రం.

ఇలా జనగన్న వచ్చేసాక, అన్ని చిక్కులూ తీరిపోయి ఆంధ్రావాళ్ళు హాయిగా బానిస బ్రతుకులు బ్రతికేయవచ్చును.

కాదని బాబును ఎన్నుకున్నారో మరో ఐదేళ్ళపాటు ఎవరిమీదో ఒకరిమీద పోరాడుతూనే ఉండాలి మరి. అంత ఓపిక ఉందా మీకు? ఆలోచించుకోండి.

6, ఏప్రిల్ 2019, శనివారం

ఏమి వేడితే వా డీయ నన్నాడే ఓ మనసా తలపవు రాముని నీవు


ఏమి వేడితే వా డీయ నన్నాడే
ఓ మనసా తలపవు రాముని నీవు

విడువ కవే తప్పులతో విసిగించు చున్నావా
చెడు పనులు చేయకు మని చెప్పలేదా వాడు
కడగి పదేపదే నిను కరుణించ లే ననడా
నడువవు మంచి దారిని నమ్మరాని మనసా

తరచు సంపదల నడిగి తలనొప్పి తెచ్చావా
పరమాత్ముని దయముందు పాడు సంపద లెంత
నిరుపమాన మైన సిరి హరిదయామృత మని
తిరముగా నమ్మవుగా తింగర మనసా

అడిగితే మోక్ష,మైన నతడీయ నన్నాడా
అడుగరాని వడుగ కది యడిగిచూడ రాదటే
జడతవీడి రామా యని జపము చేయరాదటే
కడుమంచి వాడు కదా కనికరించు మనసా

5, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

హాయి నీ స్మరణమం దమితమై యుండగ వేయేల నితరమెల్ల వెగటాయెను


హాయి నీ స్మరణమం దమితమై యుండగ
వేయేల నితరమెల్ల వెగటాయెను

అన్ని వేళలను స్మరణ మన్నదే వృత్తిగా
నన్ని యింద్రియ వృత్తు లడుగంటెను
అన్ని వేళలను నీయందు ధ్యాసతో కప్పు
కొన్న తనువు పైన ధ్యాస కొంచెమాయెను

నీ నామము నీరూపము నిత్యము ధ్యానించ
కాని దాయె నామరూపకలితప్రకృతి
నీ నిజతత్త్వ మొకటి నిక్కమై హృదినిండ
లోన నితరవిషయసమితి లుప్తమాయెను

నన్నేలు రాముడా నాదేవుడా నేను
తిన్నగా నీపైన దృష్టియుంచగను
ఉన్నవా లోకములు ఉన్నవా రేబవళ్ళు
ఉన్నది నీవొకడవే యన్నదాయెను

చక్కని విలుకాడ వందురే సాకేతరామ ఒక్క బాణ మేయరాదా


చక్కని విలుకాడ వందురే సాకేతరామ
ఒక్క బాణమేయ రాదా

ఎక్కుపెట్టి విల్లు నీ వొక్క బాణమేసి నా
చిక్కులన్ని తీర్చరాదా చీకాకుపెట్టు
రక్కసుల కామాదుల రామబాణ మొక్కటే
యుక్కడగించే నిది నిక్కము రామయ్యా

నిక్కునీల్గు వాలిపై నొక్క బాణమేసి ఆ
స్రుక్కియున్న సుగ్రీవుని దిక్కైనట్లు
నిక్కు నా అహమనే యొక్క చెడ్డ కోతిపై
చక్కగ నీ బాణమేసి చక్కజేయ రాదా

అక్కటా పరశురాము డార్జించిన పున్నెముల
నొక్కబాణ మేసి నీ వూడ్చి వేసినట్లు
ఒక్కబాణ మేసి నాకున్న పాపరాశి నెల్ల
చక్కగ మండించ మంచి సమయ మిదే కాదా

3, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

పొందుడీ సుఖము రామచందురుని లోకవందితుని వలన మీరందరు నిపుడు


పొందుడీ సుఖము రామచందురుని వలన లోక
వందితుని వలన మీరందరు నిపుడు

సర్వలోకశరణ్యుని శాంతస్వరూపుని
సర్వలోకసుఖశాంతిసంపత్కరుని
సర్వదానవలోకసంహారశీలుని
సర్వవేళలను మనసార తలపోయుచు

సీరధ్వజకన్యకాసేవితశ్రీచరణుని
నారదాదినుతగుణార్ణవుని ధీరుని
కారణకారణుని లోకకళ్యాణమూర్తిని
కారుణ్యాలయుని పూర్ణకాముని కొలుచుచు

నేలకు దిగి వచ్చిన నీలమేఘశ్యాముని
కాలాత్మకుని శ్రీలోలుని హరిని
మేలైన వరములను మీకిచ్చు వానిని
చాల సంతోషపడుచు చక్కగ పొగడుచు


2, ఏప్రిల్ 2019, మంగళవారం

లోకమున నందరును నాకు మిత్రులే లోకమున నందరును నీకు దాసులే


లోకమున నందరును నాకు మిత్రులే
లోకమున నందరును నీకు దాసులే

ఈ మిత్రుల లోన కొంద రేవేవో పలుకుదు
రేమని యెవరన్న నా కేమిటి కయ్య
ప్రేమింతురు మానుదురు భేదితము కాదు నా
ప్రేముడి యందరిపైన వెలయు నొకే రీతిగ

నీవు లేవను వారు నిన్ను కాదను వారు
నీ విశాలసృష్టిలో నెందరు లేరు
నీ వారు తిట్టినను నీకు పట్టింపు లేదు
నీ వందరి మంచినే భావించు చుందువు

దాసపోషకుడవైన దశరథాత్మజ నేను
దాసులలో నొకడనై తనరు వాడను
నా సరివారందరు నావారు మాయందు
కోసలేంద్ర భేదములు కొంచెమైన లేవు

మన్నింపుము రామ మానవమాత్రుండను నిన్ను చక్కగా పొగడు నేర్పు నాకు కలదె

మన్నింపుము రామ మానవమాత్రుండను
నిన్ను చక్కగ పొగడు నేర్పు నాకు కలదె

వేయితల లుండి రెండువేల నాలుక లుండి
హాయిగ పొగడనేర్చు నాదిశేషుడు
నా యొక్క నాలుకతో చేయంగల కీర్తన
నీ యనంత మహిమను వర్ణించ నేర్చునా

నిత్యాపాయినియై నీరేజసంభవ
యత్యంత శ్రధ్ధ నీ యనంతకీర్తి
నిత్యము పొగడును నే నెఱిగిన దెంత
స్తుత్యమౌ నీ తత్త్వము సొంపుగ పొగడ

పసిపాపని పాటల వంటి నా కీర్తనలు
ముసముసి నవ్వుల విందు వీవని
కొసరి చిన్నివరములు కోరిపాడింతువని
రసవంతముగ దైవరాయ పాడెదను


దేవుడు రాముడై దిగివచ్చినాడు దేవేరిని సీతగా తెచ్చుకొన్నాడు


దేవుడు రాముడై దిగివచ్చినాడు
దేవేరిని సీతగా తెచ్చుకొన్నాడు

నరులు వానరు లనిన నాకేమి భయమని
గరువాన రావణుడు కమలాసనుని
వరము లడుగు నప్పుడు వారల విడచె
హరిమాయయే వాని పొరబడగ జేసె

రావణుని కథ నెఱిగి దేవుడే నరుడిగా
భూవలయమున తాను పుట్టినాడిదే
రావలసిన కాలము రాక మానదుగద
శ్రీవిభున కుపాయము చిక్కకుండునా

కామాంధుడై వాడు కదలివచ్చినాడు
భూమిజాతను గొంచు పోయె లంకకు
రాముడు రావణుజంపి భూపుత్రిని గూడి
భూమినేలె మహావైభోగము చెలగ


పరమాత్మునకు నీవు పట్టపురాణివి సిరివి నీకు మ్రొక్కెదము సీతమ్మతల్లి


పరమాత్మునకు నీవు పట్టపురాణివి
సిరివి నీకు మ్రొక్కెదము సీతమ్మతల్లి

ద్వారపాలకుల గతి తలక్రిందులైన వేళ
ఊరడించి వారికై మీరిరువురును
ధారుణిపై వెలసి సీతారాములై నారు
కారుణ్యము కలవారు కదా తల్లిదండ్రులు

దేవుళ్ళైనను మీకు తిప్పలెన్నో తప్పలేదు
జీవులము తప్పునా చిక్కులు మాకు
మీ వలె కష్టములను మించు నంత వారమా
కావవలె మముగూడ కరుణతో మీరు

తల్లి సిఫారసులేక తండ్రి పూనుకొనడుగా
యుల్లము రంజిల్ల నీ వుదధిశాయికి జెప్పి
యెల్లకష్టముల దీర కొల్ల వరములిప్పించి
చల్లగా చూడవమ్మ చాల మ్రొక్కేమమ్మ


30, మార్చి 2019, శనివారం

నేర మేమున్న దని నీ మౌనము మనసార నిను కోరి కొలిచేర రఘువీర


నేర మేమున్న దని నీ మౌనము మన
సార నిను కోరి కొలిచేర రఘువీర

వేళపాళ లేక పాడి విసిగించితినా కరు
ణాలవాల నీమాటలు నమ్మనంటినా మతి
మాలి చెడుస్నేహములు మరగినానా బ్రతి
మాలినను వినవేమని మండిపడితినా

కలలనైన నిను కలియుట కరువైనది నీ
పలుకరింపు లేక బ్రతుకు బరువైనది మా
టలకు నీవు లొంగవని యర్థమైనది నా
వలన దోసమేమున్నదొ తెలియకున్నది

ఘోరపాపవిదారణము కోరితి నంతే తని
వార నిను కీర్తించగ వలచితి నంతే దు
ర్వారమైన భవముదాట తలచితి నంతే సం
సార మింక చాలునని సణగితి నంతే

29, మార్చి 2019, శుక్రవారం

తెలిసికొంటి రాముడే దేవుడనే సత్యమును తెలియజేయు చుంటి నదే తెల్లముగాను


తెలిసికొంటి రాముడే దేవుడనే సత్యమును
తెలియజేయు చుంటి నదే తెల్లముగాను

జనులార విష్ణుదేవు డనువా డొక్కండు కలడు
మునులు దేవతల కన్న మొదటి వాడగు వాడు
తనలో నొక యంశయై తనరారు నీసృష్టి
వినుడు వాడె రాముడై వెలసె పుడమిపై నని

చనుదెంచి యింద్రుడు స్వామి యీ రావణుని
యని నెదిరించ రాని దాయ రక్షించు మన
నినకుల మందు నేను జనియింతు నవనిపై
నని పలికి దిగివచ్చిన యా వెన్ను డాతడని

జనులార రాముడే సర్వేశుడు హరి యని
జనులార రాముడే సకలార్థప్రదుం డని
మనసార నమ్మరే మనకు వాడే దిక్కు
విను డాతని నమ్మిన పిదప జన్మము లేదు

అసమాన మైనది యతిమధురమైనది రసనకు హితవైనది రామనామము


అసమాన మైనది యతిమధురమైనది
రసనకు హితవైనది రామనామము

పసితనము నుండి నా భావనలో నిలచినది
వసుధ కడు సేవ్యమై వరలు నామము
కసిగ భవవిషలతల ఖండించే నామము
అసలైన సంపదగ నలరు నామము

నరసురసిధ్ధసాధ్యగరుడోరగయక్షకి
న్నరగంధర్వవిద్యాధరులు కొల్చునామము
పరమయోగీంద్రులు భావించు నామము
నిరుపమమౌ నిధియన నెగడు నామము

బహుభవములుగ నేను భావించు నామము
అహరహము కష్టముల నడ్డు నామము
దహరాకాశంబున తళుకొత్తు నామము
మహితమౌ ముక్తి నిడు మంచి నామము

శ్రీరామ భజనము చేయరేల మీరు నోరార హరికీర్తి నుడువరేల


శ్రీరామ భజనము చేయరేల మీరు
నోరార హరికీర్తి నుడువరేల

చేరిచి మీ మనసులలో తారకమంత్రంబును
కూరిమితో శ్రీరాముని కొలువరేల
ధారాళమైన వాని దయామృతము గ్రోలగ
కోరి యిదే చేరరేల కోదండరాముని

పొరుగువారు నవ్వెదరను భీతి యేల మీకు
పొరుగువారు ముక్తినిచ్చి ప్రోచువారా
ఇరుగుపొరుగు మాటయేల నీశ్వరానుగ్రహము
పరమని భావించి రామభద్రు చేరరేల

పాపపుణ్యముల గోలను వదిలించు రాముని
శ్రీపాదములకు పూజ చేయరేల
తాపత్రయముల నుండి తప్పించి ముక్తి నిడు
శ్రీపతిని మరచి కలికి చిక్కెదరేల

28, మార్చి 2019, గురువారం

రావయ్య సంజీవరాయడా పెద్దన్నా నీవు ముందుండి భజన నిర్వహింపగా


రావయ్య సంజీవరాయడా పెద్దన్నా
నీవు ముందుండి భజన నిర్వహింపగా

భూమిపైన తొట్టతొలి రామదాసుడవు నీవు
రామదాసాగ్రణివై రాణకెక్కి
రామభక్తిప్రచారము ప్రేమతో చేయుచున్న
ఓ మహానుభావ  మమ్ముధ్ధరించగను

కామక్రోధాదిభూత గణము నిదే వెడలించి
రామభజన చేయించ రాగదయ్య
ప్రేమ గల పెద్దన్నవు రామభక్తులకు నీవు
మామనవి విని మమ్ము సామీరి నడపవే

పావనాతిపావనమై పరగు రామనామము
పావని మాచేత నీవు పలికించగ
భావనాతీత రామబ్రహ్మోపాసనమును
నీ వలన మేమిపుడు నేర్చి తరించెదము

ఓ మనసా శ్రీరామచంద్రునే యేమరక సేవించగదే


ఓ మనసా శ్రీరామచంద్రునే
యేమరక సేవించగదే

ఎవరే సుతులు ఎవరే హితులు
ఎవరే చుట్టము లిట నీకు
ఎవరెవరైనను నీభవమున నిన్ను
తవులుకొన్న బంధములే కాక

ధనము హుళక్కి దార హుళక్కి
తనువును విడచు తరుణమున
కనుగొన నీవని యనుకొను చున్నవి
వెనుక లేవు ముందును లేవు కదే

కలుగుట కల్ల తొలగుట కల్ల
ఇలపైన నీ వాడుటలు కల్ల
కలిగించునులే తెలివిడిని నీకు
కొలుచుకున్ననీ గోవిందు డిదే

27, మార్చి 2019, బుధవారం

చింతలన్ని తొలగించి యంతులేని సుఖమిచ్చి చెంత జేర్చుకొనువాడు సీతారాముడు


చింతలన్ని తొలగించి యంతులేని సుఖమిచ్చి
చెంత జేర్చుకొనువాడు సీతారాముడు

వయసును నమ్ముకొని పట్టరాని గర్వమున
భయము భక్తి లేక విషయవాంఛలతో నుండి
వయసుడిగిన పిదప గతము భావించి కించపడి
అయయో యని నరుడు కావరా రాముడా యంటే

అధికార మున్నదని  యంగబల మున్నదని
యధికముగ విఱ్ఱవీగి బుధుల పరిభవించి
అధముడై బ్రతికిబ్రతికి అవల చాల కించపడి
వ్యధను చెంది నరుడు రామభద్రుడా శరణంటే

పరుగులిడి ధనములకై పడరాని పాట్లుపడి
పరమార్థము ధనమన్న భావనలోనుండి
పరముమాట తలపకుండ బ్రతికి చాల కించపడి
నరుడు బుధ్ధి తెచ్చుకొని నా రాముడా యంటే

ఇందిరారమణ గోవింద సదానంద మునిబృందవంద్యపాదారవింద రక్షమాం


ఇందిరారమణ గోవింద సదానంద ముని
బృందవంద్యపాదారవింద రక్షమాం

శ్రీమదయోధ్యాపురీ సింహాసనస్థిత
శ్యామలాంగ కోమలాంగ శౌరి రక్షమాం
రామచంద్ర రాఘవేంద్ర రాజీవలోచన
భూమిజాసమేత సర్వవినుత రక్షమాం

కామితార్థదాయక కళ్యాణకారక
భూమిజామనోహర రామ రక్షమాం
ప్రేమామృతదివ్యసుధావృష్టి సంతర్పిత
సౌమనస్విలోక రామచంద్ర రక్షమాం

భండనోద్దండ రామ చండకోదండధర
ఖండితాసురేంద్రభుజాగర్వ రక్షమాం
పుండరీకాక్ష భక్తపోషక సర్వేశ భూ
మండలాధినాథ రక్షమాం రక్షమాం

26, మార్చి 2019, మంగళవారం

తెలుగువాడు మోసపోని దినం ఉన్నదా?తెలుగువాడు మోసపోని దినం ఉన్నదా
మోసం చేయని కేంద్రప్రభుత్వమున్నదా?

మోసపోయినా నోరు మూసుకొనే రకాలనే
మోసగించి మోసగించి మురిసే నాయకులనే
మరలమరల బుధ్ధిలేక మనం ఎన్నకుంటున్నాం
భాధ్యతగా మోసపోయి బాధలే పడుతున్నాం ॥ తెలుగువాడు॥

ఆరుదశాబ్దులపాటు అంతులేని కష్టాలు
అభివృధ్ధిని కాంక్షిస్తే అడుగడుగున నష్టాలు
ఎన్నుకున్న నాయకులు మిన్నకున్న తన్నక
మోసమని మొత్తుకునే మెతకతనం చాలిక ॥తెలుగువాడు॥

కలసి ఉన్నప్పుడే కడగండ్లకు లోటులేదు
ముక్కచెక్కలయ్యాక ముఖంచూచే దెవ్వరు
ఆలనపాలన లేని ఆట్టడుగు ఆంద్రజనం
అంతులేని బాధలతో అఘోరించు దినం దినం ॥తెలుగువాడు॥

గమనిక:  2, మార్చి 2015, సోమవారం, 3:10PM సమయంలో  పై గేయాన్ని  ఒక బ్లాగులో వ్యాఖ్యగా వ్రాసాను. శ్యామలీయం బ్లాగులో ఉంచటం బాగుంటుందని ఇక్కడ కూడా అదే రోజున 3:22PM సమయంలో ప్రచురించాను. ఈరోజు 26/3/19న 7:00PM సమయంలో మరలా  ప్రచురిస్తున్నాను.

మా రామచంద్రు డెంతో మంచివాడు మమ్ము చేరదీసి తనవారిని చేసుకొన్నాడు


మా రామచంద్రు డెంతో మంచివాడు మమ్ము
చేరదీసి తనవారిని చేసుకొన్నాడు

ఉరక తిర్యగ్యోనులలో నుర్వి చుట్టు చున్న మమ్ము
నరజన్మములకు తెచ్చినాడు వాడు
నరులమై తన కొరకై పరితపించు చుంటిమని
ధరమీదను మమ్మేలగ డాసినాడు

మాయలో నుండి తన మార్గ మెఱుగకున్న మాకు
చేయందించుటకు విచ్చేసినాడు
శ్రీయుతుడగు శ్రీహరియె శ్రీరామచంద్రు డనగ
మా యందే తానొకడై మసలినాడు

తనివారగ తననామము తలచుచుండు నట్టి మమ్ము
తన వారని ఆదరించు ధర్మమూర్తి
జననమరణ చక్రమింక చాలునంటే దయతో మా
మనివి నాలకించి నాడు మంచివాడు


25, మార్చి 2019, సోమవారం

వృత్తిధర్మం!


ఓట్ల పండగొచ్చింది.
ఊరంతా సందడే.
ఒక ఊర నేముంది.
ఏ వూళ్ళో చూసినా ఆ ఊరంతా సందడే.

ఎవరు మీటింగు ఉందని పిలిచినా లారీ ఎక్కటానికి సిధ్ధంగా కొందరుంటారు. మీటింగుకు పోతే నోట్లోకి తిండీ తీర్థమూ దొరుకుతాయి. కాసిని కరెన్సీ నోట్లూ దొరుకుతాయి. తిండి చేదా? డబ్బు చేదా? మొన్న అ పార్టీ వాళ్ళు పిలిస్త్తే వెళ్ళిన వాళ్ళు ఈవేళ ఈపార్టీ పిలిస్తే వెళ్ళకూడదని రూలుందా ఎక్కడన్నా? వీళ్ళ వృత్తిధర్మం వీళ్ళది. ఎవరు పిలిచినా లారీ ఎక్కుతారు,  మీటింగుకు వెళ్తారు, జై కొట్టి పుచ్చుకోవలసినవి పుచ్చుకుంటారు. ఇందులో వీళ్ళు సిగ్గుపడవలసింది ఏమీ లేదే.

ఏ పార్టీ వాళ్ళు పిలిచి ప్రచారగీతాలు పాడిపెట్టమన్నా అందుకు కళాకారులు సిధ్దంగానే ఉంటారు. అయ్యో ఫలాని పార్టీని ఆకాశానికి ఎత్తేస్తూ పాడేశాం కదా మొన్ననే, ఇప్పుడు మీ పార్టీని పొగుడుతూ మళ్ళా ఎలా పాటలు పాడటం అని అంటారా? అంత అమాయకత్వం ఎవరికీ ఉండదు. ఐనా అందులో తప్పేముందీ? కళాకారులుగా సేవను అందిస్తున్నారు, సొమ్ము పుచ్చుకొని సంతోషపడుతున్నారు. వీళ్ళ వృత్తిధర్మం వీళ్ళది. ఇందులో వీళ్ళు సిగ్గుపడవలసింది ఏమీ లేదే.

కళాకారులంటే గుర్తుకు వచ్చింది. ఇప్పుడు సినిమావాళ్ళేగా ఎక్కువగా కళాకారులం అని చెప్పుకొనేదీ?  డైలాగులు చెప్పటం సరిగ్గా రాకపోయినా, ముఖంలో హావభావాలకు ఎంతమాత్రం స్థానం లేకపోయినా ష్టార్‍డమ్ ఉన్న కళాకారులు ఉన్న చిత్రపరిశ్రమలోనే ఏదో ఒక వేషం అని బెట్టుచేయకుండా మనని అడిగిందే పదివేలు అనుకొనే నటులు బోలెడు మంది ఉన్నారు కదా. పాపం వీళ్ళల్లో మంచి నటులు బాగానే ఉంటారు. ఐనా పేరుండదు. ఒక పార్టీ వాళ్ళు ప్రచారం కోసం ఒక సినిమాతీసినా, ఏదో వీడియో ఆడ్ తీసినా నటిస్తారు. అలాగే మరొక పార్టీ వాళ్ళూ అలాంటి ఆడ్ లేదా సినిమా ఛాన్స్ ఇచ్చినా సంతోషంగా చేస్తారు. వీళ్ళ వృత్తిధర్మం వీళ్ళది. ఇందులో వీళ్ళు సిగ్గుపడవలసింది ఏమీ లేదే.

పార్టీలన్నాక కార్యకర్తలు అని ఉంటారు. వీళ్ళ పని అల్లా నాయకులకు జై కొడుతూ తిరగటం. తమ నాయకుడు ఏపార్టీలో ఉంటే ఆపార్టీని గొప్ప చేస్తూ వీలున్నప్పడల్లా అంటే నాయకుడు సూచించినప్పు డల్లా నానాహంగామా చేయటం. నాయకుడు ఒక పార్టీలో ఉన్నాడు. జై కొట్టారు. అయనకు టిక్కట్టు రాకో, అక్కడ కిట్టుబాటు కాకో ఉన్న పార్టీ మారి మరొక పార్టీలోనికి గంతువేసి వెళ్ళిపోయాడు. అప్పుడు కూడా కార్యకర్తలు కూడా ఆటోమాటిగ్గా నాయకుడి నుండి పార్టీ మార్పుని అందిపుచ్చుకోవాలి.  ఈరోజు ఉదయం దాకా పొగిడిన పార్టీని చచ్చేట్లు తిట్టాలి. ఇంతవరకూ శాపనార్థాలు పెడుతూ చెడతిట్టిన పార్టీని కీర్తిస్తూ ఊగిపోవాలి. యథా నాయకుడూ తధా కార్యకర్తలూ అన్నమాట.  వీళ్ళ వృత్తిధర్మం వీళ్ళది. ఇందులో వీళ్ళు సిగ్గుపడవలసింది ఏమీ లేదే.

రాజకీయ నాయకులని ఒక రకం మనుషులున్నారు. వాళ్ళు చేసే వృత్తికి అఫీషియల్ పేరు ప్రజాసేవ. అంటే వీళ్ళంతా ప్రజాసేవకులు అన్నమాట. కాదంటే కొడతారు కూడా. కాని విజ్ఞులు అందరికీ తెలిసి రాజకీయం కూడా ఒక వృత్తి. మరి వృత్తి అన్నాక దానిలో కొనసాగటం లాభసాటిగా ఉండాలా వద్దా చెప్పండి. బోలెడు డబ్బులు తగలేసి, బోలెడు మందిని తిట్టి, బోలెడంత హైరానా పడి గెలిచి అమ్మయ్య అనుకునేది పోయి ఐదేళ్ళ కోసారి వోటేసే జనానికి నానా సేవా చేయటానికా? కాదు కదా. లాభసాటిగా అంటే ఇల్లిపీకి రాజభవనం చేసుకోవాలీ, మహారాజులా వెలగాలీ, వారసులు పడితిన్నా కొన్ని తరాలకు సరిపోయే సిరిని తవ్వి తలకెత్తుకోవాలీ వగైరా బోలెడు పొందవలసినవీ చెందవలసినవీ ఉంటాయి కదా. తనతో పాటుగా తన కుటుంబంలో మరొకరో ఇద్దరో రాజకీయవృత్తిలో అందిరావాలా, తన తరువాత తన వారసులూ రాజకీయవ్యాపారంలో స్థిరపడాలా? అబ్బో ఎన్నున్నాయనీ? అలాంటప్పుడు అవకాశం - అదేనండి టికెట్ - ఇచ్చిన పార్టీకే జై అనాలి కాని మనపార్టీ అంటూ బోడి సెంటిమెంటుతో ఎవరు మాత్రం ఏదో ఒక పార్టీకి ఉత్తినే కంచిగరుడ సేవ ఎందుకు చెయ్యాలి చెప్పండి. అందుకే రాజకీయ నాయకులు ఎవరు పెద్దపీట వేస్తే వాళ్ళ దగ్గరకే పోతారు. వీళ్ళ వృత్తిధర్మం వీళ్ళది. ఇందులో వీళ్ళు సిగ్గుపడవలసింది ఏమీ లేదే.

ఐతే ప్రజాసేవ అన్నదే మావృత్తి అని చెబుతూ రాజకీయం అనే వృత్తిలో ఉన్నవాళ్ళను చూసి మన జనం సిగ్గుపడాలి. ఎందుకంటే అలాంటి మోసగాళ్ళను తయరుచేస్తున్నది మనమే కాబట్టి. ఓట్లు వేయటం మనకు వృత్తి కాదు, హాబీ కాదు. బాధ్యత. కాని మనం బాధ్యతగా ఓటు వేస్తే మోసకారి రాజకీయవృత్తిపరుల్ని కొంతైనా నిరోధించగలం.


పొగడగ నేలా యొరుల భూజనులారా మీరు పొగడవలయును రామ భూమిపాలుని


పొగడగ నేలా యొరుల భూజనులారా మీరు
పొగడవలయును రామ భూమిపాలుని

అగణితసుగుణమణి యైన రాము డొక్కడే
పొగడదగిన వాడు కదా పురుషుల లోన
జగదేకవీరుని శరణాగతరక్షకుని
మిగుల కీర్తి గొనిన హరిని మీరు పొగడరే

విమలవేదాంతవేద్యు డమలినచారిత్ర్యుడు
కమలాప్తకులశోభను డమితతేజుడు
క్షమాగుణపూర్ణుడు శాంతస్వభావుడు
అమరనుతుడు కదా రాము డతని పొగడరే

వందారుభక్తజన మందారు డైనట్టి
యందగాడు రామచంద్రు డతివ సీతతో
బృందారకులు గొల్వ పేరోలగమున కనుల
విందు చేయుచున్నా డిదె వేడ్క పొగడరే

24, మార్చి 2019, ఆదివారం

భాజనీయతా సూత్రం: 7 చేత భాగిస్తే శేషం ఎంత?


మనకు చాలానే బాజనీయతా సూత్రాలు తెలుసును.

సరిసంఖ్యలను (అంటే ఒకట్ల స్థానంలో 0,2,4,6,8 ఉన్నవి)  2 చేత భాగించవచ్చును - శేషం సున్న అని తెలుసును.
సంఖ్య ఒకట్ల స్థానంలో 0 కాని 5 కాని ఉంటే సంఖ్యను5 చేత భాగించగలం అని తెలుసును.
సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తాన్ని 3 చేత భాగించ గలిగితే ఆ సంఖ్యను 3 భాగిస్తుందని తెలుసును.
సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తాన్ని 9 చేత భాగించ గలిగితే ఆ సంఖ్యను 9 భాగిస్తుందని తెలుసును.
సంఖ్య చివరి రెండు  అంకెలు తీసుకొని 4 చేత, మూడు అంకెలు తీసుకొని 8 చేత భాజనీయత తెసుకో గలం.

కాని సాధారణంగా ఒక సంఖ్యను 7 చేత భాగించగలమా అన్నది ఎలా తెలుసుకోవటం అన్నదానికి సూత్రం ఏదీ ప్రచారంలో లేదు.

ఈ మధ్య అక్కడక్కడా ఈ విషయంపై కొన్ని సూత్రాలు చూసాను కాని అవి బాగోలేవు. కొన్నింటి కన్నా నేరుగా భాగహారం చేయటమే మంచిది అన్నంత చిరాగ్గా ఉన్నాయి.

సులభంగా ఉండే సూత్రం నేను మీకు వివరిస్తాను. ఈ సూత్రం ఏమిటంటే వేలనూ వందలనూ తొలగించటం. అదెలాగో వివరిస్తాను.

1001 అన్న సంఖ్యను తీసుకోండి. దీన్ని 7 చేత భాగించితే శేషం ఏమీ రాదు. ఎందుకంటే 1001 = 7 x 143 కాబట్టి.

ఇప్పుడు 5286 అన్న సంఖ్యను తీసుకుందాం.  1001 లో 7 నిశ్శేషంగా పోతుంది కాబట్టి 5005 లో కూడా నిశ్శేషంగా పోతుందని సులువుగానే అర్థం చేసుకోవచ్చును.

5286 ను 5005 + 281 ని విడదీయ వచ్చును కదా. అంటే వేల స్థానంలోని అంకెను ఒకట్ల స్థానంలోని అంకెనుండి తీసివేయ వచ్చును. శేషంలో తేడా ఏమీ రాదు.

అంటే 5286ను 7 చేత భాగిస్తే శేషం ఎంతో 281ని 7 చేత భాగించినా శేషం అంతే.

ఇది పట్టుకున్నారా?  లేకపోతే మరొకటి రెండు సార్లు ఈ వివరణను మరలా చదవండి.

ఈ వేలస్థానాన్ని మింగేసే టెక్నిక్ ఎంత పెద్దసంఖ్యపైన ఐనా సరే ప్రయోగించి వందల్లోనికి తెచ్చేయవచ్చును. అదెలాగో చూదాం.

62582364679 అని ఒక సంఖ్యను తీసుకుందాం. బాబోయ్ అంత పెద్ద సంఖ్యే అనకండి. తమాషా చూడండి.

22582364679 లో ఎడమవైపునుండి మొదలు పెట్టి 2258 వరకూ తీసుకుందాం. వేలస్థానంలోని 2ను ఒకట్ల స్థానంలోని 8నుండి తీసివేదాం. 2258 --> 2258 - 2 = 256 అని వచ్చింది కదా. ఇలా వేల స్థానం మాయం చేసిపారేసాం. ఇప్పుడు ఇచ్చిన 22582364679 లో 2258 బదులు 256 ఉంచితే 2562364679 ఐనది కదా.

ఈ 2562364679 పైన మళ్ళా ఇందాకటి ట్రీట్ మెంట్ ఇద్దాం. 2562 లో మొదటి 2 ని చివరి 2లోనుండి తీసివేదాం.

ఇప్పుడు మనదగ్గర ఉన్న సంఖ్య 560364679. ఇప్పుడు ఇచ్చిన 22582364679 నుండి ఎడమవైపు నుండి మొదటి రెండు స్థానాలూ దర్జాగా మింగేశాం చూడండి.

ఇలా మొత్తం సంఖ్యను కుదించుకుంటూ పోవటం వలన ఫలితం చూడండి

1. 22582364679 ని కుదిస్తే 2562364679
2. 2562364679 ని కుదిస్తే 560364679
3. 560364679 ని కుదిస్తే 60564679  (ఇక్కడ 3-5 బదులు 7+3-5 అని అనుకోండి)
4. 60564679ని కుదిస్తే 0504679
5. 504679 ని కుదిస్తే 04179
6. 4179 నికుదిస్తే 175

ఇలా ఇచ్చిన 22582364679 తీసుకొని 175గా కుదించేసాం. 175ని 7 చేత భాగిస్తే శేషం 0. 7 x 25  175 కాబట్టి. అందుచేత 22582364679 ని 7 చేత భాగించినా శేషం 0 వస్తుంది. వచ్చి తీరాలి. (నిజానికి 7 x 3226052097 = 22582364679  అవుతుంది)

అన్నట్లు ఒక్క ముఖ్యవిషయం. ఈ కుదింపులు చేసేటప్పుడు ఒకస్థానానికి పరిమితంగా పైన చూపినట్లే చేయనక్కరలేదు. వేలస్థానంలో అంకె కొట్టివేయగా ఏర్పడ్డ వందల్లోని సంఖ్య మొత్తం పరిగణనలోనికి తీసుకోవచ్చును. ఇది కొందరికి సహజంగానూ సులువుగానూ ఉండవచ్చును.

పైన  560364679 ని కుదిస్తే 60564679  (ఇక్కడ 3-5 బదులు 7+3-5 అని అనుకోండి) అన్నాం కాని 603-5= 986 అని కూడా కుందించవచ్చును. అలాగు కొనసాగిస్తే కుదింపులు ఇలా వస్తాయి.

59864679 నికుదిస్తే 9814679
9814679 ని కుదిస్తే 812679
812679 ని కుదిస్తే 12579
12579 ని కుదిస్తే 2569
2569 ని కుదిస్తే 567

పైన ఇచ్చిన కుదింపులన్నీ నిజంగా చాలా వేగంగా చేయవచ్చును.  కొంచెం అభ్యాసం చేసి చూడండి.

22582364679 
-2562364679 
--560364679
---60564679
----0504679
-----504679
------04179
-------4179
--------175

చూసారుగా. మీకూ ఇది సులువుగా తోస్తున్నదా లేదా? నిజానికి ఇలా నిలువుగా చూపినట్లు చేయనక్కర లేదు. ఎక్కడి కక్కడ తీసివేతలు చేస్తూ సులువుగా ఒకలైనులోనే చేసేయ వచ్చును.

ఇంక వందలను ఎలా తొలగించాలీ అన్నది చెప్పుకోవాలి. ఇది కూడా సులువే.

100 ని 2 చేత భాగిస్తే శేషం 2 వస్తుంది 100 = 7 x 14 + 2  కాబట్టి. అంటే ఇచ్చిన సంఖ్యలో ఎన్ని వందలు ఉన్నాయో అన్ని 2లు శేషం అన్నమాట.

ఇప్పుడు పైన ఉన్న 175ను తీసుకుందాం. ఇందులో వందలస్థానంలో ఉన్నది 1 కాబట్టి ఒకట్ల స్థానానికి 1 x 2 = 2 ను కలుపుదాం. వందల స్థానం వదిలేద్దాం.

175
-77

ఇప్పుడు మనకు వందలస్థానం కొట్టేస్తే 77 వచ్చింది. దీన్ని 7 భాగిస్తుందని సులువుగా తెలుసుకోవచ్చును కదా.

ఇలా మనం ఇచ్చిన సంఖ్యలోనుండి వేలూ ఆపైన స్థానాలు కొట్టి వేయాలి. ఆపైన వందలస్థానమూ కొట్టి వేయాలి. రెండంకెల సంఖ్య మిగులుతుంది.

ఏమిటీ?  రెండంకెల సంఖ్యను 7 చేత భాగిస్తే శేషం ఎంతో సులువుగా ఎలా తెలుస్తుంది అంటున్నారా? హతోస్మి. 7వ ఎక్కం సరిగా రాదా?

పోనివ్వండి, దీనికీ ఒక సులువుంది.

పదుల స్థానంలో ఉన్న అంకెలో సగాన్ని ఒకట్ల స్థానంలోనుండి తీసేయండి. అంటే 43 అని ఉందనుకోండి 43లో ఒకట్ల స్థానం 4. దీన్లో సగం 2. 3 -2 = 1 కాబట్టి, శేషం 1 అన్నమాట.  ఒకట్ల స్థానంలో సరిసంఖ్య ఉంటే సులువే కాని బేసి సంఖ్య ఉంటే అంటారా? ఫరవాలేదు 7ను కలుపుకోండి లేదా తీసెయ్యండి. ఉదాహరణకు 96ను 7 చేత భాగించితే శేషం ఎంతా అంటే 9లో సంగం అన్నా 9-7=2 లో సగం అన్నా సమానమే కాబట్టి 6-1=5శేషం. అలాగే 36ను 7 చేత భాగించవలసి వస్తే 3 కు బదులుగా 3+7=10ని సగం చేయండి అప్పుడు 6-5=1 శేషం అని సులువుగా చెప్పవచ్చును.

అసలు ఈ పదుల స్థానం తొలగించే టెక్నిక్ ఎంతపెద్ద సంఖ్యపైన ఐనా ప్రయోగించవచ్చును. మొదట ఇచ్చిన సంఖ్యనే చూదాం

22582364679  22 బదులుగా 2-2/2 = 1
-1582364679  15 బదులుగా 5-(7+1)/2 = 5-4 -1
--182364679  18 బదులుగా 8-4 =3
---42364679  42 బదులుగా 2 - 4/2 = 0
----0364679  ఎడమవైపు 0 అనవసరం.
-----364679  36 బదులుగా 6 - (3+7)/2 = 1
------14679  14 బదులుగా 4 - (7+1)/2 = 0
-------0679  ఎడమవైపు 0 అనవసరం.
--------679  67 బదులుగా 7 - 6/2 = 4
---------49  49 బదులుగా 9 - 4/2 = 7
----------7  ఒకట్ల స్థానంలో 7 కాని అంతకన్నా ఎక్కువున్నా 7 తీసేయవచ్చును.
----------0  శేషం.

ఐతే ఇలా ఎడమవైపు అంకెను సగం చేస్తూ తీసివేతలు చేయటం కొందరికి చిరాకు అనిపించవచ్చును. ఇదంతా మామూలు పద్దతిలో 7 చేత భాగహారంలా అనిపించవచ్చును.

కాని వేల స్థానాలమీద పని చేస్తున్నప్పుడు సగంచేసే పని లేదు కాబట్టి అలా చేయటం సులువుగా ఉంటుంది.


23, మార్చి 2019, శనివారం

దేవుడి పటాలన్నీ దిబ్బకిందిచెరువులో...


ఈ మధ్యన లోపలి అలలు అన్న బ్లాగును చదువుతున్నాను. దుగ్గిరాల శ్రీశాంతి గారు చాలా బాగా వ్రాస్తున్నారు. ఈరోజున ఆవిడ తాజాటపా నాయనమ్మ పూనకం... చదివాను. బాగుంది.

టపా చివరకు వచ్చే సరికి అంతే నాలుగో నాడు తెల్లారే ఇంట్లో దేవుడి పటాలన్నీ దిబ్బకిందిచెరువులో తేలాయి అని ఒక మాట చెప్పారు.

ఈ  నాయనమ్మ పూనకం... టపా చదివాక కొన్నిసంఘటనలను గురించిన విషయాలు వ్రాయా లనిపించింది.

నేను డిగ్రీ పూర్తిచేసిన తరువాత కొన్ని నెలలకే అనుకుంటాను మా నాన్నగారికి రంపచోడవరం హైస్కూలుకు హెడ్మాష్టరుగా బదిలీ అయ్యింది.

నా ఉద్యోగప్రయత్నాలు నేను మెల్లగా చేసుకుంటూ ఉండే వాడిని. కాలక్షేపం కోసం కొందరు బీదవిద్యార్థులకు ట్యూషన్ చెబుతూ ఉండే వాడిని.

అలా నా దగ్గరకు ట్యూషన్ కోసం వచ్చే వాళ్ళలో ఒకమ్మాయీ అమె అన్నగారూ కూడా ఉండే వాళ్ళు.  ఆ అమ్మాయి పేరు లక్ష్మి. ఆమె అన్న పేరు ఇప్పుడు సరిగా గుర్తుకు రావటం లేదు. సత్యనారాయణ అనో మరొకటో. వాళ్ళు తాము కిరస్తానంలోని మతం మార్చుకున్నామని చెప్పారు.

ఒకరోజు ఆ అమ్మాయి నాతో రేపు పండగ కదా, ట్యూషన్ కోసం రామండి అంది. ఆ పండగ వినాయక చవితో వరలక్ష్మీ వ్రతమో సరిగా గుర్తుకు రావటం లేదు. వాటిల్లో ఒకటి మాత్రం అవును.

నేనన్నాను కదా, అదేమిటమ్మా మీరు మతం మారారు కదా ఇంకా ఈపండగలు చేసుకుంటున్నారా అని.

అప్పుడు ఆ అన్నా చెల్లెళ్ళు తమ మతాంతరీకరణ గురించి చాలా చెప్పారు.

పిల్లలకు చర్చి తరపున మంచిమంచి చదువులు చెప్పిస్తాం అని ఎన్నో హామీలు ఇస్తే పిల్లల బాగు కన్నా కావలసింది ఏముందీ అని వాళ్ళ అమ్మానాన్నా ఒప్పుకున్నారట. అప్పటికే కొన్ని నెలలుగా వాళ్ళను మతంలోనికి రమ్మని వివిధరకాలుగా అడుగుతున్నారట కానీ ఈ హామీ మాత్రం బాగా ఆకర్షించిందట.

మొత్తానికి మతం మారారు మొత్తం కుటుంబం అంతా.

ఆ తరువాత జరిగిన కథ మాత్రం ఆశించిన దానికి భిన్నంగా ఉన్నది. వాళ్ళను చర్చిలోనికి రానివ్వటం లేదు. అదేమిటీ అంటే మీరు ఇంకా బాప్తిజం తీసుకోలేదు అని అభ్యంతరం చెప్పారట. అదేదో త్వరగా ఇవ్వండీ అంటే దానికి ఎవ్వరెవ్వరి నుండో అనుమతులు రావాలీ, వాళ్ళొచ్చి ఇవ్వాలీ వీళ్ళొచ్చి ఇవ్వాలీ అని ఏళ్ళతరబడీ తిప్పుతున్నారట.  సరే అదలా ఉంచి పిల్లల చదువులకు సాయం చేస్తామన్నారుగా అంటే అదీ బాప్తిజం మీరు తీసుకున్నాకే ఆ సాయాలు గట్రా అంటున్నారట.

వీళ్ళదా చాలా బీదకుటుంబం. అప్పటి వరకూ ఏదో బంధువులు కొద్దోగొప్పో తమస్తోమతును బట్టి చిన్నా పెద్దా సాయాలు చేస్తూ ఉండే వారట ఈ పిల్లల చదువులకు. ఈ కుటుంబం అనుకుందీ, ఇలా బందువులపై భారం  ఎన్నాళ్ళు మోపుతామూ, ఈ చర్చివాళ్ళు పిల్లలకు సాయం చేస్తే ఇటు బంధువులను ఇబ్బంది పెట్టక్కర్లేదూ మనం మరొకళ్ళని ఏమీ అడగక్కర్లేదూ ఉభయతారకంగా ఉంటుంది మతంమారటం అని.

ఇప్పుడు ఇటు ఆమతం వాళ్ళు పూర్తిగా చేరదీయనూ లేదు సాయమూ చేయటం లేదు. అటు ఉన్న బంధువులు వద్దన్నా మతం మారి వాళ్ళకూ దూరం అయ్యారు.

పూర్వం ఇంట్లో పండగలన్నీ ఉన్నంతలో ఆనందగా చేసుకొనే వారట. గుళ్ళకూ తరచూ వెళ్ళే వారట.

ఇప్పుడు అటు చర్చి రానివ్వటం లేదు. ఇటు గుళ్ళోకి వెడితే ఊళ్ళో వాళ్ళు ఆక్షేపిస్తున్నారు.

ఇలా చెప్పుకొని ఆపిల్ల కళ్ళవెంట నీళ్ళు కార్చింది.

అందుచేత పండగలన్నీ ఇప్పటికీ ఒక్కటీ మానకుండా అంతే భక్తిగా చేసుకుంటున్నారట. కాని తమ ఇంట్లోనే కొంచెం గుట్టు చప్పుడు కాకుండా తలుపులు వేసుకొనీ మరీ చేస్తున్నారట.

అప్పుడు నేనో మా అమ్మగారో గుర్తులేదు కాని ఒక ప్రశ్న వేసాము. మీ యింట్లో మీరు పండగ చేసుకుంటే తలుపులు ఎందుకు వేసుకోవటం అని.

దానికి వచ్చిన జవాబు ఏమిటంటే బంధువులు కొంచెం సానుభూతితో అర్థంచేసుకుంటున్నారట, కాని ఒకటి రెండు సార్లు చర్చి వాళ్ళు ఇంటి మీదికి వచ్చి చాలా రభస చేసి వెళ్ళారట.

మీరు సరైన దైవవిశ్వాసులు కాకపోతే మీకు బాప్తిజం ఇవ్వటం ఎలా అని కోప్పడ్డారట.

అందుకని బయటకి కిరస్తానమూ ఇంట్లో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా సనాతనధర్మమూ నడుస్తున్నాయి వాళ్ళింట్లో. దేవుళ్ళ బొమ్మలూ కాలెండర్లూ అవీ ఎవరికీ కనబడకుండా ఒక పాత పెట్టలో ఉంచారట. వాటికి పండగపబ్బాలప్పుడు పెరోల్ దొరుకుతూ ఉంటుందట.

ఇక రెండవ సంఘటన నేను హైదరాబాదుకు ఉద్యోగనిమిత్తం వచ్చాకనే జరిగింది. అది మేము సీతాఫలమండీలో ఉన్న రోజుల్లోని ఘటన.

నాకు చంద్రప్రకాశ్ అని ఒక ప్రియమిత్రుడు ఉన్నాడు. ఇప్పుడాయన విజయవాడలో ఉన్నాడు. అప్పట్లో ఒక యింట్లో నేను మా అమ్మా, అన్నదమ్ములూ అప్పచెల్లెళ్ళతో ఒకవాటాలోనూ మరొకవాటాలో ఈచంద్రప్రకాశ్ బ్రహ్మచారిగాను అ అద్దెకు ఉండే వాళ్ళం. ఈ చంద్రప్రకాశ్ మా అఫీసులోనే పనిచేసేవాడు. మా ప్రక్కవాటాలో అన్న పేరే కాని మాయింట్లోనే మా అమ్మపిల్లల్లో ఒకడిగానే మసులుతూ ఉండేవాడు. మేమిద్దంగా అంటుకు తిరుగుతూ ఉండే వాళ్ళం నిత్యమూ.

ఒకసారి అతను తమ స్వస్థలం విజయవాడకు తల్లిదండ్రుల వద్దకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చి చెప్పిన విశేషాల్లో ఈ సంగతి చెప్పాడు.

తమ ఇంటికి దగ్గర్లో ఒక యింట్లో ఒకమ్మాయికి దెయ్యం పట్టిందట.

దాన్ని వదిలించే క్రమంలో ఆ కుటుంబం చేసిన రకరకాల ప్రయత్నాల్లో ఒకటి ఎవరో చెప్తే, ఒక దెయ్యాలు వదిలించే ఫాదిరీ గారి దగ్గరకు వెళ్ళటం.

ఏం జరుగుతుందో చూదామని వెళ్ళిన వాళ్ళలో ఈ చంద్రపకాశ్ కూడా ఉన్నాడు.

ఆ ఫాదిరీ గారు కొంచెం హంగామా అదీ చేసినా దెయ్యం పోలేదూ, అదుపులోనికి కూడా రాలేదు.

అప్పుడు ఆయన పిల్లను తీసుకు వచ్చిన వాళ్ళతో ఏమని చెప్పాడో తెలుసా అని అడిగి చంద్రపకాశ్ చాలా సేపు నవ్వుతూ కూర్చున్నాడు.

ఏమన్నాడయ్యా అంటే, ఆ ఫాదిరీ గారు, "ఈ పిల్లను పట్టుకున్నది చాలా గడ్డు దెయ్యం. ఆ దెయ్యం పేరు కాళికా దేవి" అని.

పిల్ల తరపు వాళ్ళు తెల్లబోయి అదేమిటీ అంటే ఆయన సెలవిచ్చిన మాటలు, వినండి. "కాళికా దేవి నుండి ఎవ్వరూ కాపాడలేరు. అది చాలా మొండిదీ క్రూరమైనదీ కూడా. ఒక్క దేవుడే ఈ పిల్లనీ మిమ్మల్నీ కాపాడాలి. మీరేమో దైవ విశ్వాసులు కారు. కాబట్టి మీరంతా దైవవిశ్వాసులై ప్రార్థనలు చేసి నమ్మకంతో ఏసుప్రభువును వేడుకుంటే ఆయన ఈ అమ్మాయినీ మిమ్మల్నీ ఆ కాళికాదేవినుండి కాపాడతాడు. మరొక దారి లేదు. ఇంకెవ్వరూ కాళికను తరమలేరు ఏసు తప్ప" అని .

ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో చెప్పమంటే, అందరూ ఫాదిరీ గారితో కొంచెం ఘర్షణ పడ్డారట, పిల్లను తీసుకొని అక్కడ నుండి ధుమధుమలాడుతూ వెళ్ళిపోయారట.

మరేమన్నా కథ నడిచిందా అంటే చంద్రప్రకాశ్ చెప్పలేడు. ఎందుకంటే ఈ సంఘటన జరిగిన నాడే బయలుదేరి అతను హైదరాబదుకు తిరిగి వచ్చాడు.

మతం మారతం అంటే హిందువులు ఏ కిరస్తానంలోని వెళ్ళటం అనే అర్థమే రానక్కరలేదు. మనలోనూ చాలాచాలా ఉపమతాలు పుట్టుకొని వచ్చాయి.

అలాంటి ఒక ఉపమతం లోనికి మా దగ్గర బంధువుల కుటుంబం ఒకటి మారింది. అది నా పెళ్ళికాక మునుపే.

ఆ కుటుంబం తాలూకు వ్యక్తుల ద్వారా సదరు ఉపమతం వారు నన్నూ మాకుటుంబాన్ని తమలోనికి ఆహ్వానించే ప్రయత్నమూ బాగానే చేసారు అప్పట్లోనే.

నిజానికి అలా మొదట ఆ ఉపమతం లోనికి వెళ్ళింది మా బంధువర్గంలోని ఒక అమ్మాయి కుటుంబం. వాళ్ళు మొదట్లో ఎంతో నిష్ఠగా రాముణ్ణి కొలిచే వారు.  శ్రీరామనవమి ఎంతో ఘనంగా చేసేవారు.  ఆవైభవాన్ని మా అమ్మగారే కళ్ళారా చూసి ఆనందించి నాకు చెప్పారు కూడా.

సరే వారంతా ఆ ఉపమతం స్వీకరించారు. క్రమంగా ఆఅమ్మాయి పుట్టింటి వారూ ఆ మతంలోనికి మారారు.

అప్పట్లో వారింట్లో ఉండే అర్చావిగ్రహాలూ అవీ అన్ని హుస్సేన్ సాగర్లో పారేసారని చెప్పి అందరూ చెప్పుకొని బాధపడే వారు. నాకు మరీ ఎక్కువ వివరాలు తెలియవు.

ఒక్కటి మాత్రం నిజం. ఆ అమ్మాయి కన్నతల్లి మాత్రం అటు స్వధర్మాన్ని విడచి రాముణ్ణి మరవలేకా ఇటు ఈ కొత్తమతంలో ఇమడలేకా చాలా అవస్థపడటం నాకు ప్రత్యక్షంగానే తెలుసు. ఈమధ్యనే ఆవిడ కా బాధనుండి భగవంతుడు విముక్తి కల్పించాడు. ఇలా మతం లోనికి మారటం వలన ఇబ్బంది పడే ఒక జీవి కథను ఒక కోడలి కథ అని నేను శ్యామలీయంలో వ్రాసాను.

ఇదంతా ఎందుకు చెప్పానంటే దుగ్గిరాల శ్రీశాంతి  గారు దేవుడి పటాలన్నీ దిబ్బకిందిచెరువులో... అని అనగానే పై సంఘటన లన్నీ మనస్సులో మెదిలాయి కాబట్టి.


22, మార్చి 2019, శుక్రవారం

మోక్ష మేలరాదు నీకు మోదముతో రాముని సాక్షాత్తు శ్రీహరిని చక్కగ సేవించిన


మోక్ష మేలరాదు నీకు మోదముతో రాముని
సాక్షాత్తు శ్రీహరిని చక్కగ సేవించిన

హరిని కొలుచు వానికే యబ్బనిచో మోక్షము
మరి యొకరిని కొలుచువాని మాట యేమి
హరి చేసిన విశ్వమున హరియె మోక్ష ప్రదుండై
వరలు గాక యన్యదైవతములతో పనియేమి

జీవులను కట్టుమాయ శ్రీహరిదై యుండగ
జీవుల విడిపించు నొడుపు శ్రీహరి కాక
జీవుల నెవరెరుగుదురు శ్రీహరియే చేసిన
దేవత లందైన నెవరు తెలియగా వశము

హరినామసాహస్రి యందు రామనామము
పరమోత్కృష్ట మనుచు పరమేశ్వరుడు
హరియె తా నైన వా డాన తిచ్చిన మాట
మరువ నేమిటికి నరుడ మానస మందు

21, మార్చి 2019, గురువారం

నిన్నే నమ్ముకొంటి నయ్య నిజము శ్రీరామ కన్నతండ్రి నన్నేల కాపాడవు రామ


నిన్నే నమ్ముకొంటి నయ్య నిజము శ్రీరామ
కన్నతండ్రి నన్నేల కాపాడవు రామ

భయమాయెను చెప్పరాని బాధల వలన
రయమున నను కాపాడ రావేల రామ
దయామయబిరుదాంకిత దశరథ రామ
జయశీల శుభచరిత జానకిరామ

దురుసులాడు వారి పుల్లవిరుపుల వలన
కరము నొచ్చు నన్నేల కావవు రామ
కరుణాకరబిరుదాంకిత నరపతి రామ
శరణాగతుల బ్రోచు జానకిరామ

తమకించి యిలకు వచ్చి తత్తరపడుచు
కుములు న న్నేలవేల గోవింద రామ
సమరాంగణసార్వభౌమ సద్గుణధామ
సమానాధికులు లేని జానకిరామ


రాముడా వందిత సుత్రాముడా జయము జయము


రాముడా వందిత సుత్రాముడా జయము జయము
స్వామీ నీ దయామృతము చాలును మాకు

మూడు లోకములను పుట్టించి పోషించి
వేడుకతో కాపాడు విభుడవు నీవు
పాడుదుము నీకీర్తి పరిపరి విధంబుల
వేడుకతో నీగాథల వేయినోళ్ళ పొగడుచు

జీవు లందరను నీవు సృజియించు చున్నావు
ఏవేళ నైన వారి కేడుగడవు
నీ వేడుక కొరకు వారు నిత్య మిచట క్రీడింప
నీవే తగు సమయమున నినుజేర నిచ్చెదవు

హరివి విశ్వాత్మకుడవు నడపదడప మాపైన
కరుణతో నాటలోన కనవత్తువు
నరులకు నీరాకలే నడవడికలు నేర్పు
తరచు నీనామమే మరలించు జీవులను


19, మార్చి 2019, మంగళవారం

అంత వాడ నింత వాడ నని తలచేను రామచింతనారతి లేక చెడిపోయేను


అంత వాడ నింత వాడ నని తలచేను రామ
చింతనారతి లేక చెడిపోయేను

అది నేర్చి యిది నేర్చియంతంత మాత్రాన
మది నెంచు తానేమో మనుజు లందు
యెదిరించ రాని పండితుడనై యుంటినని
కుదరక హరిభక్తి వదలక గరువము

అది యిచ్చి యిది యిచ్చి అయిన వారి నుబ్బించి
మది నెంతో మురియు తాను మనుజు లందు
సదమలవృత్తిగల సత్పూరుషుడనని
హృదయమును హరి కీయ నెఱుగనే యెఱుగడు

అది యొప్పు నిది యొప్ప దనుచు తీర్పులు చెప్పి
మది నెంచు న్యాయబుధ్ధి మనుజు లందు
విదితముగ తనకబ్బె విబుధుండ నేనని
అది న్యాయమా హరిని యాత్మశు తలపడు

18, మార్చి 2019, సోమవారం

చేతులెత్తి మ్రొక్కెదను సీతారామ నీకు చేతకాని దేమున్నది సీతారామ


చేతులెత్తి మ్రొక్కెదను సీతారామ నీకు
చేతకాని దేమున్నది సీతారామ

కాకి మీద దర్భవిసిరి సీతారామ నీవు
లోకములు త్రిప్పితివి సీతారామ
కాకివలె  భీతుడనై సీతారామ నేను
లోకములు తిరుగుచుంటి సీతారామ

లోక మెల్ల మ్రొక్కునట్టి సీతారామ నా
శోకమును గమనింపుము సీతారామ
నీకందరు సమానులే సీతారామ భువ
నైకశరణ్యుడవు నీవు సీతారామ

కావుకావు మనెను కాకి సీతారామ నీవు
భావించితి వయ్య కృప సీతారామ
కావుకావు మను భక్తుని సీతారామ నీవు
కావ కుండుట భావ్యమా సీతారామ

నీవారని పైవారని సీతారామ నీ
వేవేళను తలపవండ్రు సీతారామ
నావాడవు నీవొకడవె సీతారామ నా
భావమెఱిగి నన్నేలుము సీతారామ

నిరుపమాన కృపాలయ సీతారామ ఈ
చరాచర జగతినేలు సీతారామ
ధరమీద నీ నామమె సీతారామ మా
నరులందరకు దిక్కు సీతారామ

పరాత్పర నీవు కాక సీతారామ ఈ
నరాధమున కెవరు దిక్కు సీతారామ
శరణుశరణు భువనేశ సీతారామ నన్ను
కరుణించుము వేడుకతో సీతారామ


16, మార్చి 2019, శనివారం

శివపూజ జేసేవు సీతమ్మా ఆ శివు డెవరో హరి యెవరో సీతమ్మా


శివపూజ జేసేవు సీతమ్మా ఆ
శివు డెవరో హరి యెవరో సీతమ్మా

హరికొఱకు తపించిన యానాటి వేదవతివి
హరికి యిల్లాలివై హరుని పూజించెదవు
హరిభక్తు రాలవును హరభక్తు రాలవును
తరుణిరో విశదించ దగునమ్మ చెప్పవే

వెన్నుడే శివుడని వెన్నుడే రుద్రుడని
వెన్నుడే స్థాణుడని వెన్నుడే శంభుడని
వెన్నుడే యీశ్వరుడని వివరంబుగా
నెన్న లేని వారికే యీ సందియము

వెన్నుడు శివపూజ చేయు వేయినామాలతో
వెన్నుని ధ్యానించు సర్వవేళలను శివుడు
చిన్నమెత్తు బేధమును శివకేశవుల కేది
పన్నుగ నిది యెఱిగిన వారికిక శంకేది


12, మార్చి 2019, మంగళవారం

చకచక బాణాలు సంధించరాదా ప్రకటించి విల్లెత్తి వికటబుధ్ధుల పైన


చకచక బాణాలు సంధించరాదా
ప్రకటించి విల్లెత్తి వికటబుధ్ధుల పైన

కపటబుధ్ధుల వారు కల్లబ్రతుకుల వారు
విపరీతములు చేయు వేడ్కల వారు
అపకారులై జనుల నణగద్రొక్కుచు నుండ
తపనపడు మమ్మేల తడయగ నేలా

తెలుగింటి ఘనకీర్తి కలతబారుచు క్రుంగ
కలుషబుధ్ధులు నేడు గంతులువేయ
వెలతెల బోవు మా తెలుగు తల్లిని బ్రోవ
తులలేని విలుకాడ తొందరపడ రాదా

శూరుడ నీవిటుల జూచుచు నూరకున్న
నేరగాళ్ల పాలగును నేల సమస్తము
శ్రీరామ నీవారు చిక్కులు పడుచుండ
కారుణ్యమును జూపి కాపాడ రాదా


11, మార్చి 2019, సోమవారం

రమణీమణులార రాముని సద్గుణము కమనీయముగ పాడ గలరు కాదె


రమణీమణులార రాముని సద్గుణము
కమనీయముగ పాడ గలరు కాదె

అడవులకు వెడలనంపు నట్టి సవతితల్లిపై
కడుభక్తి చూపునట్టి కొడు కొక డున్నే
యిడిగో యీ కోసలేంద్రు డీత డొక్కడు కాక
పుడమిపై ముక్కాలములను పొలతులార

అవగుణములవా డొక్క డాలి నెత్తుక పోవ
మివుల కోపమును చెంది మీదికి దండెత్తి
అవసరపడి మార్కొని యయ్యో డస్సినా వని
వివశుడైన శాత్రవుని విడచెనట సతులార

వైకుంఠరాయడై వెలుగుచు నుండువాడు
లోకోపకార  మెడద లోన చాల దలచి
చీకాకుల నోర్చెనట రాకాసుల నణగించి
శ్రీకరుడై లోకమున చెలగెనట చెలులార

సోదరుల పోరు లోన జొరబడినావు మేదినిపై ధర్మమే మెఱయించినావు


సోదరుల పోరు లోన జొరబడినావు
మేదినిపై ధర్మమే మెఱయించినావు

వాలి సుగ్రీవు మెడపట్టి గెంటి వైచి
గాలించి చంపగా గమకించు వేళ
కోల నేసి వాలిని నీలమేఘశ్యామ
పాలించి సుగ్రీవు  ప్రభువు జేసినావు

నీతిచెప్ప రావణుడు నిందించి వెడలింప
ఖ్యాతిగల విభీషణు డాతురుడై చేరగ
ప్రీతిమై చేరదీసి వీరుడా రాముడా
ఆతనికే లంక నుపాయనము చేసినావు

కౌరవులు పాండవుల కడగండ్లు పెట్ట
పోరు తప్పనట్టి వేళ పోయి నల్లనయ్య
చేరి పాండవులతో కౌరవుల నణగించి
ధారుణికి భారమును తగ్గించినావు


6, మార్చి 2019, బుధవారం

సీతారాములు తల్లిదండ్రులని చెప్పుకు తిరిగేము భూతలమంతా మాయిల్లే నని ప్రీతిగ పలికేము


సీతారాములు తల్లిదండ్రులని చెప్పుకు తిరిగేము
భూతలమంతా మాయిల్లే నని ప్రీతిగ పలికేము

ఆదరించు రఘురాము డుండగ అన్యుల గొడవేల
కోదండరాముడు కోర్కెలు తీర్చ కొఱతలుండు టేడ
వేదవేద్యుని నామముండగ వేరు విద్యలేల
మోదముతో చరింతు మెప్పుడును వేదనలు లేక

శ్రీమహాలక్ష్మి చింతలు తీర్చు సీతమ్మ బిడ్డలము
ప్రేమామృతవారాశి మాయమ్మ రేబవళ్ళు మాకు
గోముగ నిచ్చలు రామభక్తిని కూరిమితో నేర్ప
మే మన్యము లపేక్షచేయక స్వామిని కొలిచేము

రామరామ శ్రీ రఘురామా యని రక్తి మీఱ పాడ
మేము నేర్చితిమి రామచంద్రుడు మిక్కిలి మెచ్చగను
మేము నేర్చినది వినుచు సీతమ్మ మిక్కిలి పొంగగను
రామభక్తిని చాటుచు మేము భూమిని తిరిగేము

4, మార్చి 2019, సోమవారం

వేదపాదస్తోత్రం

ముందుమాట.

ఈ వేదపాదస్తోత్రం జైమనీమహర్షి కృతం. ఇందులో ప్రతిశ్లోకంలోనూ చివరి పాదం ఒక వేదమంత్రం. ఈ మంత్రాలు ఋగ్వేద యజుర్వేదాలలోనివి. ఒక్కటి మాత్రం ముండకోపనిషత్తు లోనిది. మొదటి ఎనిమిది శ్లోకాలూ భూమిక. 1 నుండి 112 వరకూ శివపరమైన శ్లోకాలు, 113 వ శ్లోకం గణపతి పరం గానూ 114వ శ్లోకం స్కందపరంగానూ ఉన్నాయి. 115 నుండి 122వరకూ దేవీపరమైన శ్లోకాలున్నాయి.123 నుండి 131 వరకూ ఫలశ్రుతి శ్లోకాలు. చిట్టచివరి మూడు శ్లోకాలూ ప్రార్థనాశ్లోకాలు.

శ్రీగణేశాయ నమః

అథ

శ్రీ వేదపాద స్తోత్ర ప్రారంభః


ఋషయ ఊచుః

పుండరీకపురం ప్రాప్య జైమిని ర్ముని సత్తమ
కిం చకార మహాయోగీ సూత నో వక్తు మర్హసి 1

సూత ఉవాచ

భగవాన్ జైమిని ర్ధీమాన్ పుండరీక పురే పురా
మహర్షి సిధ్ద గంధర్వ యక్ష కిన్నర సేవితే 2

నృత్యద్భి రప్సర స్సంఘైః ర్దివ్య గానైశ్చ శోభితే
నృత్యంతం పర మీశానం దదర్శ సదసి ప్రభుం 3

ననామ దూరతో‌దృష్ట్వా దండవత్ క్షితిమండలే
పపావుత్థాయ దేవస్య తాండవాఽమృత మాగలం 4

పార్శ్వస్థితాం మాహాదేవీం పశ్యంతీం తస్య తాండవం
దృష్ట్వా సుసంహృష్టమనాః పపాత పురతో మునిః 5

తతశ్శిష్యాన్ సమాహూయ సర్వశాస్త్రార్థ పారగాన్
అగ్నికేశ మకేశం చ శతయాగం‌ జటాధరం 6

వక్రనాసం సమిత్పాణిం ధూమగన్ధిం కుశాసనం
ఏతై స్సార్థం మహాదేవం పూజయామాస జైమినిః7

తతోఽపి వేదవేదాంత సారార్థం తత్ప్రసాదతః
కృతాంజలి రువాచేమం వేదాంతస్తవ ముత్తమం 8

జైమిని రువాచ

ఓం విఘ్నేశ విథి మార్తాండ చంద్రేంద్రోపేంద్ర వందిత
నమో గణపతే తుభ్యం బ్రహ్మణాం‌ బ్రహ్మణస్పతే 1

ఉమా కోమల హస్తాబ్జ సంభావిత లలాటికం
హిరణ్యకుండలం వందే కుమారం పుష్కర స్రజం 2

శివం విష్ణోశ్చ దుర్దర్శం నరః క స్తోతు మర్హతి
తస్మాన్మత్తః స్తుతిః సేయ మభ్రాత్ వృష్టిరివాజని ౩

నమః శివాయ సాంబాయ నమః శర్వాయ శంభవే
నమో నటాయ రుద్రాయ సదసస్పతయే నమః 4

పాదభిన్నాఽహిలోకాయ మౌలిభిన్నాండభిత్తయే
భుజభ్రాంత దిగంతాయ భూతానాం పతయే నమః 5

క్వణన్నూపుర యుగ్మాయ విలసత్ కృత్తి వాససే
ఫణీంద్ర మేఖలాయాఽస్తు పశూనాం‌ పతయే నమః 6

కాలకాలాయ సోమాయ యోగినే శూలపాణయే
అస్థిభూషాయ శుధ్దాయ జగతాం పతయే నమః 7

పాత్రే సర్వస్య జగతో నేత్రే సర్వ దివౌకసాం
గోత్రాణాం‌ పతయే తుభ్యం క్షేత్రాణాం‌ పతయే నమః 8

శంకరాయ నమస్తుభ్యం మంగలాయ నమోఽస్తుతే
ధనానాం‌ పతయే తుభ్య మన్నానాం పతయే నమః 9

అష్టాంగాయాఽతిహృష్టాయ క్లిష్ట భక్తేష్టదాయినే
ఇష్టిఘ్నా యేష్టితుష్టాయ పుష్టానాం‌ పతయే నమః 10

పంచభూతాఽధిపతయే కాలాఽధిపతయే నమః
నమ ఆత్మాఽధిపతయే దిశాంచ పతయే నమః 11

విశ్వకర్త్రే మహేశాయ విశ్వభర్త్రే పినాకినే
విశ్వహర్తేఽగ్నినేత్రాయ విశ్వరూపాయ వై నమః 12

ఈశాన తే‌ తత్పురుష నమో ఘోరాయ తే సదా
వామదేవ నమస్తే స్తు సద్యోజాతాయ వై నమః 13

భూతిభూషాయ భక్తానాం భీతిభంగరతాయ తే
నమో భవాయభర్గాయ నమో రుద్రాయ మీఢుషే 14

సహస్రాంగాయ సాంబాయ సహస్రాభీషవే నమః
సహస్రబాహవే తుభ్యం సహస్రాక్షాయ మీఢుషే 15

సుకపోలాయ సోమాయ సులలాటాయ సుభ్రువే
సుదేహాయ నమస్తుభ్యం సుమృళీకాయ మీఢుషే 16

భవక్లేశనిమిత్తాయ భవఛ్ఛేదకృతేసతాం
నమస్తుభ్యమషాఢాయ సషమానాయ వేధసే 17

వందేఽహం దేవమానందసందోహం లాస్యసుందరం
సమస్తజగతాంనాథం సదసస్పతి మధ్బుతం 18

సుజంఘం సుందరం సూరుం సుకంఠం సోమభూషణం
సుగండం సుదృశం వందే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం 19

భిక్షాహారం‌ హరిత్ క్షౌమం తక్షాభూషం క్షితిక్షమం
యక్షేశేష్టం నమామీశ మక్షరం పరమం పదం 20

అర్థాలక మవస్త్రార్థ మస్థ్యుత్పల దలస్రజం
అర్థపుంలక్షణం వందే పురుషం కృష్ణపింగళం 21

సకృత్ ప్రణత సంసార మహాసాగరతారకం
ప్రణామీశం తమీశానం జగతస్త స్థుషస్పతిం 22

ధాతాతం జగతామీశం దాతారం సర్వసంపదాం
నేతారం‌ మరుతాం వందే జేతార మపరాజితం 23

తం త్వాం మంతక హంతారం వందే మందాకినీధరం
తతాని విదధే యోయ మిమామి త్రీణివిష్టపా 24

సర్వజ్ఞం సర్వగం సర్వం కవిం వందే తమీశ్వరం
యతశ్చ యజుషా సార్థ మృచః సమాని జజ్ఞిరే 25

భవంతం సుదృశం వందే భూతభవ్యభవంతి చ
త్యజంతీతరకర్మాణి యోవిశ్వాభి విపశ్యతి 26

హరం సురనియంతారం పరంతమహమానతః
యదాజ్ఞయా జతత్సర్వం వ్యాప్యనారాయణస్థితః 27

తన్నమామి మహాదేవం యన్నియోగాదజం జగత్
కలాదౌ భగవాన్ దాతా యథాపూర్వ మకల్పయత్ 28

ఈశ్వరం తమహం వందే యస్యలింగ మహర్నిశం
యజంతే సహభార్యాభి రిన్ద్రజ్యేష్ఠామరుద్గణాః 29

నమామి తమిమం రుద్రం యమభ్యర్చ సకృత్ పురా
అవాపుః స్వం స్వమైశ్వర్యం దేవాసః పూషరాతయః 30

తం వందే‌ తమీశానం యం శివం‌ హృదయాంబుజే
సతతం యతయ శ్శాంతాః సంజానానా ఉపాసతే 31

తదస్యై సతతం కుర్మో నమః కమలకాంతయే
ఉమాకుచపదోరస్కా యాతేరుద్ర శివాతనూః 32

నమస్తే రుద్రభావాయ నమస్తే రుద్రకేలయే
నమస్తే రుద్రశాంత్యైచ నమస్తే రుద్రమన్యవే 33

వేదాశ్వరథనిష్ఠాభ్యాం పాదాభ్యాం త్రిపురాంతకః
బాణకార్ముకహస్తాభ్యాం బాహుభ్యా ముతతే నమః 34

ఈశానాం సకలారాధ్యం వందే సంపసమృధ్ధిదం
యస్య చాసీధ్దరి శ్శస్త్రం బ్రహ్మా భవతి సారధిః 35

నమస్తే వాసుకీజ్యాయ విష్ఫారాయ చ శంకర
మహతే మేరురూపాయ నమస్తే అస్తు ధన్వనే 36

నమః పరశవే దేవ శులాయాఽనల రోచిషే
హర్యగ్నీంద్రాత్మనే తుభ్య ముతోత ఇషవే నమః 37

సురేతరవధూహార హారీణి హర యాని తే
అన్యాన్యస్త్రాణ్యహం తూర్ణ మిదం తేభ్యో కరం నమః 38

ధరాధరసుతా లీలా సరోజాహత బాహవే
తస్మై తుభ్యమవోచామ నమో అస్మా అవస్యవః 39

రక్షమా మక్షమం క్షీణ మక్షక్షత మశిక్షితం
అనాథం దీన మాపన్నం దరిద్రం నీలలోహితః 40

దుర్ముఖం దుష్క్రియం దుష్టం రక్షమామీశ దుర్దృశం
మాదృశానాం‌ మహం న త్వదన్యం విందామి రాధసే 41

భవాఖ్యేనాగ్నినా శంభో రాగద్వేషమదార్చిషా
దయాలో దహ్యమానానా మస్మాక మవితాభవ 42

పరదారం పరావాసం పరవస్త్రం పరాప్రియం
హర పాహి పరాన్నం‌ మాం పురుణామన్ పురుష్టుత 43

లౌకికైర్యత్ కృతం పుష్టై ర్నావమానం సహామహే
దేవేశ తవ దాసేభ్యో భూరిదా భూరి దేహి నః 44

లోకానా ముపపన్నానాం గర్విణా మీశ పశ్యతాం
అస్మభ్యం క్షేత్ర మాయుశ్చ వసుస్పార్హం తదాభర‌ 45

యాంచాదౌ మహతీం లజ్జా మస్మదీయం ఘృణానిధే
త్వమేవ వేత్శి వస్తూర్ణ మిషం స్తోతృభ్య ఆభర 46

జాయా మాతా పితా చాన్యే మాం ద్విషంత్య మతికృశం
దేహిమే మహతీం విద్యాం రాయా విశ్వపుషా సహ 47

అదృష్టార్ధేషు సర్వేషు దృష్టార్ధేష్వపి కర్మసు
మేరు ధన్వన్నశక్తేభ్యో బలం దేహి తనూషు నః 48

లబ్ధాఽనిష్ట సహస్రస్య నిత్య మిష్టవియోగినః
హృద్రోగం మమదేవేశ హరిమాణాం చ నాశయ 49

యేయే రోగాః పిశాచావా నరా దేవాశ్చ మామిహ
బాధంతే దేవతాన్ సర్వాన్ నిబాధస్వ మహా అసి 50

త్వమేవ రక్షితాఽస్మాకం నాన్యః కశ్చిన విద్యతే
తస్మాత్ స్వీకృత దేవేశ రక్షాణో బ్రహ్మణస్పతే 51

త్వమే వో మాపతే మాతా త్వం పితా త్వం పితామహః
త్వ మాయుస్త్వం మతిస్త్వం శ్రీరుతభ్రాతో నః సఖా 52

యతస్త్వమేవ దేవేశ కర్తా సర్వస్య కర్మణః
తతః క్షమస్వ తత్సర్వం యన్మయా దుషృతం కృతం 53

త్వస్తమో న ప్రభుత్వేన ఫల్గుత్వేనచ మత్సమః
అతో దేవ మహాదేవ త్వ మస్మాకం తవస్మసి 54

సుస్మితం భస్మగౌరాంగం తరుణాదిత్యవిగ్రహం
ప్రసన్నవదనం సౌమ్యం గాయేత్వా నమసా గిరా 55

ఏష ఏవ వరోఽస్మాకం నృత్యత్వం త్వాం సభాపతే
లోకయంత ముమాకాంతం పశ్యేమ శరదశ్శతం 56

అరోగిణా మహాభాగా విద్వాంసశ్చ బహుశ్రుతాః
భగవన్ త్వత్ ప్రసాదేన జీవేమ శరదశ్శతం 57

సదారా బంధుభిస్సార్థం త్వదీయం తాండవాఽమృతం
పిబంతః కామ మీశాన నందామ శరదశ్శతం 58

దేవదేవ మహాదేవ త్వదీయాంఘ్రిసరోరుహే
కామం మధుమయం పీత్వా మోదామ శరదశ్శతం 59

కీటా నాగాః పిశాచావా యేవా కేవా భవేభవే
తవదాసా మహాదేవ భవామ శరదశ్శతం 60

సభాయా మీశ తే దివ్యం నృత్త వాద్య కలస్వనం
శ్రవణాభ్యాం మహాదేవ శృణవామ శరదశ్శతం 61

స్మృతిమాత్రేణ సంసారవినాశన కరాణి తే
నామాని తవ దివ్యాని ప్రబ్రవామ శరదశ్శతం 62

ఐషు సంధానమాత్రేణ దగ్ధత్రిపుర ధూర్జటే
అధిభిర్వ్యాధిధిర్నిత్య మజీతాశ్యామ శరదశ్శతం 63

చారు చామీకరాభాసం గౌరీకుచపదోరసం
కదా ను లోకయిష్యామి యువానం విశ్పతిం‌ కవిం 64

ప్రమథేంద్రావృతం ప్రీతవదనం ప్రియభాషిణం
సేవిష్యేహం కదా సాంబం సుభాసం శుక్రశోచిషం 65

బహ్వేనసం మా మకృతపుణ్యలేశం చ దుర్మతిం
స్వీకరిష్యతి కిం త్వీశో నీలగ్రీవో విలోహితః 66

కాలశూలాఽనలాసక్త భీతివ్యాకుల మానసం
కదా ను ద్రక్షతీశో మాం తివిగ్రీవో‌ అనానతః 67

గాయకా యూయమాయాత యది రాయాది లిప్సవః
ధనదస్య సఖేశోఽయ ముపాస్మై గాయతా నరః 68

ఆగఛ్చత సఖాయో మే యది యూయం ముముక్షవః
స్తుతేశ మేనం ముక్త్యర్ధ మేష విప్రై రభిష్టుతః 69

పదే పదే పదే దేవ పదం న స్సేత్స్యతి ధ్రువం
ప్రదక్షణం ప్రకురుత మధ్యక్షం ధర్మణా మిమం 70

సర్వం‌ కార్యం యువాభ్యాం హిసుకృతం సుహృదౌ మమ
అంజలిం కురుతౌ హస్తౌ రుద్రాయ స్థిర ధన్వనే 71

మన్మూర్థన్ మరుతామూర్థ్వం భవం‌ చంద్రార్థమూర్థజం
మూర్థఘ్నంచ చతుర్మూర్థో సమస్యా కల్మలీకినం 72

నయమే నయమోద్భూత దహనాలీఢ మన్మథం
పశ్యంతం తరుణం సౌమ్యం భ్రాజమానం హిరణ్మయం 73

సభాయాం శూలిన స్సంధ్యానృత్తవాద్యస్వనాఽమృతం
కర్ణౌతూర్ణం యథాకామం పాతం గౌరా వివేరిణే 74

నాసికే వాసుకీస్వాసవాసితా భాసితోరసం
ఘ్రాయతం గరలగ్రీవ మస్మభ్యం శర్మయఛ్చతం 75

స్వస్త్యస్తు సుఖితే జిహ్వే విద్యా దాతు రుమాపతే
స్తవ ముచ్చతరం బ్రూహి జయతా మివ దుందుభిః 76

చేతః పోత నశోచస్త్వం నింద్యం విందాఽఖిలం జగత్
అస్య నృత్తాఽమృతం శంభో గౌరో నతృషితః పిబ 77

సుగంధిం సుఖ సంస్పర్శం కామదం సోమభూషణం
గాఢమాలింగ మచ్చిత్తయోషా జారమివప్రియం 78

మహామయూఖాయ మహాభుజాయ
మహాశరీరాయ మహాంబరాయ
మహాకిరీటాయ మహేశ్వరాయ
మహా మహీం సుష్టుతి మీర యామి 79

యథా కథం చిత్ రచితాభిరీశ
ప్రసాదతశ్చారుభిరాదరేణ
ప్రపూజయామ స్తుతిభి ర్మహేశ
మషాహ్ళ ముగ్రం సహమాన మాభిః 80

నమః శివాయ త్రిపురాంతకాయ
జగత్రయీశాయ దిగంబరాయ
నమోస్తు ముఖ్యాయ హరాయ శంభో
నమో జఘన్యాయ చ భుధ్నియాయ 81

నమో వికారాయ వికారిణీ తే
నమో‌ భవాయాఽస్తు భవోధ్బవాయ
బహు ప్రజాత్యంత విచిత్రరూపా
యతః ప్రసూతా జతగః ప్రసూతీ 82

తస్మై సురేశోరు కిరీట నాసా
రత్నావృతాఽష్టాపద విష్టరాయ
భస్మాంఽగరాగాయ నమః పరస్మై
యస్మాత్పరం నాఽపరమస్తి కించిత్ 83

సర్పాధిరాజౌషధినాథ యుధ్ధ
క్ష్యుభ్య జ్జటామండల గహ్వరాయ
తుభ్యం నమః సుందర తాండవాయ
యస్మిన్నిదం సచ విచైతి సర్వం 84

మురారి నేత్రార్చిత పాదపద్మం
ఉమాఽంఘ్రిలాక్షా పరిరక్తపాణిం
నమామి దేవం విష నీలకంఠం
హిరణ్యదంతం శుచివర్ణమారాత్ 85

నమామి నిత్యం త్రిపురారి మేనం
యమాంతకం షణ్ముఖతాత మీశం
లలాట నేత్రార్దిత పుష్పచాపం
విశ్వం పురాణం తమసః పరస్తాత్ 86

అనంత మవ్యక్త మచింత్య మేకం
హరం తమాశాంబర మంబరాంగం
అజం పురాణం ప్రణమామి యోఽయం
అణోరణీయాన్ మహతో‌ మహీయాన్ 87

అంతస్థ మాత్మాన మజం న దృష్ట్వా
భ్రమంతి మూఢా గిరిగహ్వరేషు
పశ్చాదుదక్ దక్షిణతః పురస్తా
దధస్విదాసీ దుపరి స్విదాసిత్ 88

ఇమం‌ నమా మీశ్వర మిందు మౌలిం
శివం మహానంద మశోక దుఃఖం
హృదంబుజే తిష్ఠతి యః పరాత్మా
పరీత్య సర్వాః ప్రదిశో దిశశ్చ 89

రాగాది కాపధ్య సముధ్బవేన
భగ్నం భవాఖ్యేన మహాఽఽమయేన
విలోక్య మాం పాలయ చంద్రమౌలే
భిషక్తమం త్వా భిషజాం శృణోమి 90

దుఃఖాంబురాశిం సుఖలేశహీనం
అస్పృష్టపుణ్యం బహుపాతకం మాం
మృత్యోః కరస్థం భవరక్షభీతం
పశ్చాత్ పురస్తా దధరా దు దక్తాత్ 91

గిరీంద్రజా చారుముఖా~వలోక
సుశీతయా దేవ తవైవ దృష్ట్యా
వయం దయాపూరితయైవ తూర్ణం
అపో ననావా దురితా తరేమ 92

అపారసంసారసముద్రామధ్యే
నిమగ్నముత్క్రోశ మనల్ప రాగం
మమాక్షమం పాహి మహేశ జుష్టం
ఓజిష్ఠయా దక్షిణ యేవరాతిం 93

స్మరన్ పురాసంచిత పాతకాని
ఖరం యమస్యా౽పి ముఖం యమారే
బిభేమి మే దేహి యధేష్ట మాయుః
య దిక్షితాయు ర్యది వా పరేత 94

సుగంధిభిః సుందర భస్మ గౌరైః
అనంత భోగైః ర్మృదులై రఘోరైః
ఇమం కదా౽౽లింగతి మాం పినాకీ
స్థిరేభిరంగైః పురు రూప ఉగ్రః 95

క్రోశంత మీశః పతితం భవాబ్ధౌ
నాగాస్యమండూక మివాతి భీతం
కదా ను మాం రక్ష్యతి దేవదేవో
హిరణ్యరూపః సహిరణ్య సందృక్ 96

అారుస్మితం చంద్రకలావతంసం
గౌరీకటాక్షార్హమయుగ్మనేత్రం
ఆలోకయుష్యాయమి కదా ను దేవం
ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ 97

ఆగచ్ఛతా౽త్రా౽౽శు ముముక్షువో యే
యూయం శివం చింతయతాఽంతరాబ్జే
ధ్యాయంతి ముక్త్ర్యర్థ మిమంహి నిత్యం
వేదాంతవిజ్ఞాన సునిశ్చితార్థాః 98

ఆయాత యూయం భువనాధిపత్య
కామా మహేశం సకృదర్చయధ్వం
ఏనం పురాఽభ్యర్చ హిరణ్యగర్భో
భూతస్య జాతః పతిరేక ఆసీత్ 99

యే కామయంతే విపులాం‌ శ్రియంతే
శ్రీకంఠ మేనం సకృదానమంతాం
శ్రీమానయం శ్రీపతివంద్యపాదః
శ్రీణా ముదారో ధరుణోరయీణాం 100

సుపుత్రస్యకామా అపి యే‌ మనుష్యా
యువాన మేనం గిరిశం‌ యజంతాం
యతః స్వయం భూర్జగతాం విధాతా
హిరణ్యగర్భః సమవర్త తాగ్రే 101

అలం కి ముక్తై ర్బహుర్భిః సమీహితం
సమస్త మస్యా శ్రయణేన సిధ్యతి
పురైన మాశ్రిత్య హి కుంభసంభవో
దివా న నక్తం పలితో ఇవాజని 102

అన్యత్పరిత్యజ్య మమాఽక్షిభృంగాః
సర్వం సదైవం శివమాశ్రయధ్వం
ఆమోదవా నేష మృదుః శివోఽయం
స్వాదుష్కిలాయాం మధుమాం ఉతాయం 103

భవిష్యసి త్వం ప్రతిమానహీనో
వినిర్జితాఽశేష నరామరశ్చ
నమోఽస్తుతే వాణి మహేశ మేనం
స్తుహి శ్రుతం గర్త సదం‌యువానం 104

యద్యన్మన శ్చింతయసి త్వమిష్టం
తత్తద్ భవిష్య త్యఖిలం ధ్రువం తే
దుఃఖే నివృత్తి ద్విషయే కదాచిత్
యక్ష్వామహే సౌమనసాయ రుద్రం 105

అజ్ఞానయోగా దపచారకర్మ
యత్పూర్వ మస్మాభి రనుష్ఠితం తే
తద్దేవ సోఢ్వా సకలం దయాలో
పితేన పుత్రాన్ ప్రతి నో జుషస్వ 106

సంసారాఖ్య క్రుధ్ధ సర్వేణ తీవ్రై
రాగద్వేషోన్మాద లోభాది దంతైః
దష్టం దృష్ట్వా మాం దయాలుః పినాకీ
దేవ స్త్రాతా త్రాయతా మప్రౌయఛ్చన్ 107

ఇత్యు క్త్వాంతే యత్సమాధే ర్నమంతో
రుద్రాద్యా స్త్వాం యాంతి జన్మాహిదష్టాః
సంతో నీలగ్రీవ సూత్రా త్మనాఽహం
తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమానః 108

భ వాతిభీషణజ్వరేన పీడితాన్ మహా భయా
నశేష పాతకాలయా నదూరకాల లోచనాన్
అనాథనాథ తే‌ కరేణ భేషజేన కాలహ
న్నదూషణో వ సోమహే మృశస్వ శూర రాధసే 109

జయేమ యేన శర్వమే తదిష్ట మష్టదిగ్గజం
భువస్థలం‌ నభస్థలం దివస్థలం చ తద్గతం
య యేష సర్వ దేవదానవా నతః సభాపతిః
సనోదదాతు తం రయిం రయిం పిశంగ సదృశం 110

నమో‌ భవాయ తే హరాయ భూతి భాసితోరసే
నమో మృడాయ తే హరాయ భూతభీతి భంగినే
నమః శివాయ విశ్వరూప శాశ్వతాయ శూలినే
న యస్య హన్యతే సఖా న జీయతే కదాచన 111

సురపతి పతయే నమో‌నమః
క్షితిపతి పతయే నమః ప్రజాపతి పతయే
నమో నమోఽంబికాయ పతయ
ఉమాపతయే పశుపతయే నమోనమః 112

వినాయకం వందక మస్త కాయతి
ప్రణామ సంఘుష్ట సమస్తవిష్టపం
నమామి నిత్యం ప్రణతార్తి నాశనం
కవిం కవీనా ముప మ శ్రవస్తమం 113

దేవే యుధ్ధే యాగే విప్రా
స్వీయాం సిధ్ధిం హ్వాయన్ హ్వాయన్
యం సిధ్యంతి స్కందం వందే
సుబ్రహ్మణ్యోం సుబ్రహ్మణ్యోం 114

నమః శివాయై జగదంబికాయై
శివప్రైయాయై శివవిగ్రహాయై
సముద్ బభూ వాద్రిపతేః సుతాయై
చతుష్కపర్ద్రా యువతిః సుపేశాః 115

హిరణ్యవర్ణాం‌మహి నూపురాంఘ్రిం
ప్రసన్నవక్త్రాం శుకపద్మహస్తాం
విశాలనేత్రాం ప్రణమామి గౌరీం
వచో విదం వాచముదీరయంతీం 116

నమామి మేనా తనయా మమేయాం
ఉమామిమాం మానవతీం చ మాన్యాం
కరోతి యా భూతి స్తితౌ స్తనౌ ద్వౌ
ప్రియం సఖాయాం పరిష స్వజానా 117

కాంతా ముమాకాంత నితాంతకాంతి
బ్ర్హాంతా ముపాంతానత హర్యజేంద్రాం
నతోఽస్మి యాస్తే గిరిశస్య పార్శ్వే
విశ్వాని దేవీ భువనాని చక్ష్య 118

వందే గౌరీం తుంగపీనస్తనీం త్వాం
చంద్రాం చూడాం శ్లిష్ట సర్వాంగరాగాం
ఏషా దేవీ ప్రాణినా మంతరాత్మా
దేవం‌ దేవం రాధసే చోదయంతీ 119

ఏనాం వందే దీనరక్షా వినోదాం
మేనాకన్యా మానతానందదాత్రీం
యా విద్యానాం మంగలానాంచ వాచాం
ఏషా నేత్రీ రాధస సూనృతానాం‌ 120

భవాభిభీతో రుభయాపహంత్రి
భవాని భోగ్యా భరణైక భోగైః
శ్రియం పరాం దేహి శివప్రయే నో
యయాతి విశ్వా దురితా తరేమ 121

శివే కథం త్వం మతిభిస్తు గీయసే
జగకృతిః కేలిరయం శివః పతిః
హరిస్తు దాఓఽనుచరేందిరా శచీ
సరస్వతీ వా సుభగా దదిర్వసు 122

ఇమం స్తవం జైమినా ప్రచోదితం
ద్విజోత్తమో యః పఠతీశ భక్తితః
తమిష్ట వాక్సిధ్ది మతి ద్యుతి శ్రియః
పరిష్వజంతే జనయో యథాపతిం 123

మహీపతిర్యస్తు యుయుత్సురాదిరా
దిమం పఠ స్తస్య తథైవ సుందరం
ప్రయాంతివా శీఘ్ర మథాంతకాంతికం
భియం దధానా హృదయేషు శత్రవః 124

త్రైవర్ణికే ష్వన్యతమో య ఏనం
నిత్యం కదాచిత్ పఠతీశ భక్తితః
కలేవరాంతే శివపార్శ్వ వర్తీ
నిరంజన స్సామ్య ముపైతి దివ్యం 125

లభంతే పఠంతో మతిం బుధ్దికామా
లభంతే చిరాయు స్తథాయుష్యకామః
లబంతే పఠంతః శ్రియం పుష్టికామా
లభంతే హ పుత్రా ర్లభంతేహ పౌత్రాన్ 126

ఇత్యనేన స్తవే నేశం స్తుత్వాఽసౌ జైమినిర్మినిః
స్నేహాసుపూర్ణనయనః ప్రణవామ సభాపతిం 127

ముహుర్ముహుః పిబన్నీశ తాండవాఽమృత మాగలం
సర్వాన్ కామాన వాప్యాం తే గాణాపత్య మవాప సః 128

పాదం వాఽప్యర్థపాదంవా శ్లోకం శ్లోకార్థ మేవ వా
యస్తు వాచయతే నిత్యం సమోక్ష మధిగఛ్చతి 129

వేద శ్శివో శ్శివో వేదో వేదాధ్యాయీ‌ సదా శివః
తస్మా త్సర్వ ప్రయత్నేన వేదాధ్యాయిన మర్చయేత్ 130

అదీత విస్మృతో వేదో వేద పాద స్తవం పఠన్
స చతుర్వేద సాహస్ర పారాయణఫలం లభేత్ 131

కృపాసముద్రం సుముఖం త్రినేత్రం
జటాధరం పార్వతీ వామభాగం
సదాశివం రుద్ర మనంత రూపం
విశ్వేశ్వరం త్వాం హృది భావయామి 132

ఆనంద నృత్యసమయే నటనాయకస్య
పాదారవింద మణినూపుర శింజితాని
ఆనందయంతి మదయంతి విమోహయంతి
రోమాంచయంతి నయనాని కృతార్థయంతి 133

అతిభీషణ కటుభాషణ యమకింకర పటలీ
కృతతాడన పరిపీడన మరణాగమ సమయే
ఉమయాసహ మమచేతసి యమశాసన నివసన్
హర శంకర శివ శంకర హర మే హర దురితం 134

       ఇతి
శ్రీ జైమినికృత వేదపాద స్తోత్రం సంపూర్ణం
  శుభం

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః