13, అక్టోబర్ 2019, ఆదివారం

ఈ వివేకమిది యిప్పుడు కలిగెను నీవు నన్ను కరుణించ వలయును


ఈ వివేకమిది యిప్పుడు కలిగెను
నీవు నన్ను కరుణించ వలయును

మోహము వెంబడి పుట్టును బంధము
మోహము వెంబడి పొడమును పాపము
మోహ మదెట్లు నిర్మూలిత మగునో
మోహ ముడిగితే మోక్షము కలదు

అశల వెంబడి యమరును దుఃఖము
ఆశల వెంబడి యాత్మ కలంగును
ఆశల నెట్టుల నణచ వచ్చునో
ఆశలు విడిచిన యాత్మవిముక్తము

దాశరథీ కరుణాశరధీ భవ
పాశవిమోచన వరమీయగదే
ఆశామోహము లంతరించెనా
ఈశా నిన్నే యిక చేరెదను


12, అక్టోబర్ 2019, శనివారం

ఆ రాముడు వచ్చి నాతో పోరగ సీతా వాడు వారాసిని దాటి రావలయును సీతా


ఆ రాముడు వచ్చి నాతో పోరగ సీతా - వాడు
వారాసిని దాటి రావలయును సీతా

వారాసిని దాటి స్వామి వచ్చుటె కాదు - నిన్ను
పోరాటమున చించి పోగులు పెట్టు - కోరి
కోరి నీవు తలకెత్తుకొన్న మిత్తిని  - ఇంక
పోరా నీ తలలు తెగిపోవును రేపు

నారాయణు నట్టివాడు నారాముడు - స్వామి
చేరలేని చోటనగ సృష్టిని లేదు - యతని
నారాచమునకు నిలుచు వీరుడు లేడు - నీకు
దారుణమగు మరణమే తప్పదు రేపు

శూరుడ నను బెదిరింప జూడకు సీత - నీవు
శూరుడవా దొంగవు క్షుద్రుడ వోరి - రేపు
వారాసిని దాటి వాడు వచ్చుట కల్ల - స్వామి
వారాసిని దాటు నీవు బ్రతుకుట కల్ల

10, అక్టోబర్ 2019, గురువారం

హరినామము లన్నియు నమృతగుళికలే హరికీర్తన లన్నియు నపురూపములే


హరినామము లన్నియు నమృతగుళికలే
హరికీర్తన లన్నియు నపురూపములే

హరిని కీర్తించు వా రెవరైన ననఘులే
హరిని భావించు వా రందరు పవిత్రులే
హరిని పూజించు వా రందరును శుధ్ధులే
హరి నిలయమైన చో టరయ వైకుంఠమే

హరి నెరుగనట్టి వారంద రపవిత్రులే
హరిని దూషించు వారంద రతిపాపులే
హరిని తెలుపని విద్య లన్నియును వ్యర్ధమే
హరి కహితమైన పను లన్నియును తప్పులే

హరిని సేవించు వా రందరకును సుఖమే
హరిని ప్రేమించు వా రందర కానందమే
హరితత్త్వవిచారము పరమార్ధదాయకమే
హరి రాము డని కొలువ నావల కైవల్యమే

8, అక్టోబర్ 2019, మంగళవారం

హితవైన దేదైనా ఇచ్చేవా డితడే ఇతడే మన రాముడే యింకెవ్వరు లేరు


హితవైన దేదైనా  ఇచ్చేవా డితడే
ఇతడే మన రాముడే యింకెవ్వరు లేరు

హితమైనది కూడైతే  - ఇచ్చేవా డితడే
హితవైనది గూడైతే - ఇచ్చేవా డితడే
హితవైనది సతియైతే  - ఇచ్చేవా డితడే
హితవైనది సుతులైతే  - ఇచ్చేవా డితడే

హితవైనది విద్యైతే  - ఇచ్చేవా డితడే
హితవైనది ధనమైతే  - ఇచ్చేవా డితడే
హితవైనది బ్రతుకైతే  - ఇచ్చేవా డితడే
హితవైనది సుఖమైతే  - ఇచ్చేవా డితడే

హితవైనది జయమైతే  - ఇచ్చేవా డితడే
హితవైనది కీర్తైతే - ఇచ్చేవా డితడే
హితవైనది శాంతైతే  - ఇచ్చేవా డితడే
హితవైనది ముక్తైతే  - ఇచ్చేవా డితడే

7, అక్టోబర్ 2019, సోమవారం

శ్రీరాము డొకని మాట చిత్తగించి మీ రున్న చాలదా మేదిని పైన


శ్రీరాము డొకని మాట చిత్తగించి
మీ రున్న చాలదా మేదిని పైన

వీని మాట వాని మాట విని చెడిపోక
జానకీజాని మాట చక్కగా వినుడు
వాని మాట కేమి యన్న భావనలో నుంటే
యీ నేలమీ దింక మీరేమి సాధించేరు

కలిపురుషుడు మీకు చెప్పు కాసుల గూర్చి
తెలివి గలిగి వానికి తొలగి యుండు డీ
యిల మీదను కాసులతో యెంతో పని యంటే
తెలిసి తెలిసి గోతిలోన దిగినటులే నండి

ఒక్క రాముడేను ధర్మ ముపదేశించు
ఒక్క రాముడేను గురూత్తముం డయ్య
ఒక్క రాముడేను హితము నొక్కి చెప్పు వాడని
చక్కగా నెఱిగి కొన్న సద్గతి పొందేరు

ఎందరికి దక్కునో యింతటి యదృష్టము రామ చందురుని కడ నుండెడి సద్భాగ్యము


ఎందరికి దక్కునో యింతటి యదృష్టము రామ
చందురుని కడ నుండెడి సద్భాగ్యము

సీతా సుందరి యన శ్రీదేవియే కనుక
ప్రీతి నర్ధాంగియై విభుని జేరి
చేతోముదంబుగ సేవించుచున్నది
ఆ తల్లి యదృష్ట మంతింతన రానిది

వేయిపడగల వాడు విభునికి తమ్ముడై
యీ యిలపై పుట్టి తా నెల్ల వేళల
శ్రీయుతుని రఘుపతిని స్థిరనిష్ఠుం డగుచు
హాయిగా సేవించె నదిగదా యదృష్టము

హరుడు తా నిలబుట్టె నాంజనేయుండన
వర రామభక్తుడై ధరను నిలచె
పరమప్రీతిని రామపాదముల సేవించు
నరయ నదృష్ట మనగ నది కదా నిజముగ

పాపపుణ్యరహితుడు భగవంతు డితడు శ్రీపతి సాకేతపతి శ్రీజానకీపతి


పాపపుణ్యరహితుడు భగవంతు డితడు
శ్రీపతి సాకేతపతి శ్రీజానకీపతి

త్రిగుణరహితుడు వీడు దేవదేవుడు
సుగుణభూషుడు వీడు సుప్రకాశుడు
నిగమవేద్యుడు వీడు నీరజాక్షుడు
జగదధీశుడు వీడు జ్ఞానగమ్యుడు

రామచంద్రుడు వీడు రాఘవేంద్రుడు
రామభద్రుడు వీడు దామోదరుడు
ప్రేమపూర్ణుడు వీడు వేదవేద్యుడు
కోమలాంగుడు వీడు శ్యామలాంగుడు

ధర్మరూపుడు వీడు దయాపూర్ణుడు
కర్మరహితుడు వీడు కౌసలేయుడు
నిర్మలాకృతి వీ డనింద్యచరితుడు
దుర్మర్షణుడు వీడు దుష్కృతిఘ్నుడు

రామకీర్తనలు whatsapp ద్వారా

మిత్రులందరికీ నమస్కారం.

కొందరి సూచన మేరకు రామకీర్తనలు అని ఒక whatsapp గ్రూపును (శ్యామలీయం విరచిత) రామకీర్తనల కోసం ఏర్పాటు చేసాను.

ఆసక్తి కల వారు https://chat.whatsapp.com/LcixhfoA3E01xrDqrKfqhb అనే లింక్ ద్వారా ఈ గ్రూపులో చేరవచ్చును.

ఈ గ్రూపులో పాఠకుల సౌకర్యార్ధం రోజు విడచి రోజునకు ఒక కీర్తన చొప్పున ప్రకటించాలని ప్రస్తుతం అనుకుంటున్నాను

ఈ రామకీర్తనల గ్రూపులో Admin తప్ప మరెవరూ ఏవిధమైన సమాచారమూ ఉంచలేరని గమనించ కోరుతాను.

5, అక్టోబర్ 2019, శనివారం

వాడొక్కడే కాడు వరము లిచ్చు వాడంటే వాడొక్కడే ముక్తి వరము నిచ్చు వాడంటే


వాడొక్కడే కాడు వరము లిచ్చు వాడంటే
వాడొక్కడే ముక్తి వరము నిచ్చు వాడంటే

చిల్లులున్న కుండలకు చేతులడ్డు పెట్టుటకు
చిల్లర సంపదలు మీ చేతిలో పోయుటకు
అల్లదిగో దేవత లదె యంతమంది యున్నార
లెల్లరకు ముక్తి నీయ నీ రాము డున్నాడు

వీర నియమ నిష్ఠలతో వేడుకొన్న వారలకు
వారడగెడు వరములిచ్చు వారై దేవతలుండ
తారకనామమను ప్రేమ మీఱ గొలుచు వారలకు
కోరినట్టి ముక్తి నిచ్చు శ్రీరాము డున్నాడు

ఎట్టి వరము లడిగెదరో ఎంచుకొనుడు జనులార
వట్టి భవసౌఖ్యములను వాంఛించు చున్నారో
పట్టుబట్టి మోక్షమడుగు వారగుచు నున్నారో
తుట్టతుదకు మీ బుద్ధికి తోచినట్లు కోరుడు

ఎవరేమి యెఱుగుదురో యీశ్వరు డెఱుగు నెవరి కేది ప్రాప్తమో యీశ్వరుడే యెఱుగు


ఎవరేమి యెఱుగుదురో యీశ్వరు డెఱుగు
నెవరి కేది ప్రాప్తమో యీశ్వరుడే యెఱుగు

ఎవరు తన యాజ్ఞమేర కిచట నాడు వారు
ఎవరు భ్రాంతచిత్తు లగుచు నిచట నాడు వారు
ఎవరెవరో యెవరి కెవరొ యీశ్వరుడే యెఱుగు
ఎవరు లోక మెఱుగుదురో యీశ్వరుడే యెఱుగు

ఎవ రిచట పరేంగితజ్ఞు లెవరు సమయజ్ఞులు
ఎవ రిచట దింగ్మూఢులు నెవరు సర్వజ్ఞులు
ఎవరు తమ్ము తామెఱుగుదు రీశ్వరుడే యెఱుగు
ఎవరు తన్నెఱుగుదు రది యీశ్వరుడే యెఱుగు

ఎవరు తత్త్వచింతన పరు లెవరు స్వార్ధపరులు
ఎవరు రామభక్త జనులు నెవరు కూటజనులు
ఎవరు జన్మ చక్రబధ్ధు లీశ్వరుడే యెఱుగు
నెవరు మోక్షగాములో యీశ్వరుడే యెఱుగు

పామరు లైతే నేమి పతితులైతే నేమి రామ రామ యనగనే రక్షణ దొరకేను


పామరు లైతే నేమి పతితులైతే నేమి
రామ రామ యనగానే రక్షణ దొరకేను

స్వామి నామ మధురిమతో సర్వపాపముల చేదు
నామరూపములు లేక నశియించి పోదా
ప్రేమతో రామనామ వీరవ్రతాచరణమే
యేమరకను చేయరే యెల్ల రుత్సహించి

స్వామి రూప మెడదలో చక్కగా మెఱయగనే
పామరత్వమను చీకటి పరువెత్తి పోదా
రామచంద్రదివ్యపదారాధనాతత్పరులై
యేమరకను నిలువరే యెల్ల రుత్సహించి

స్వామి రక్ష యబ్బి నంత జననమరణములు లేని
కామితమగు సత్పదమే కైవసము కాదా
రామదేవు డొక్కడే రక్షించి యిచ్చు మోక్ష
మేమరకను కొలువరే యెల్ల రుత్సహించినిన్ను గూర్చి నీకు నిజముగ తెలియునా నిన్ను గూర్చియా హరికే నిశ్చయముగ తెలియునా


నిన్ను గూర్చి నీకు నిజముగ తెలియునా
నిన్ను గూర్చి యా హరికే నిశ్చయముగ తెలియునా

ఎన్ని జన్మ లెత్తి నీ విడుముల బడి యుంటివో
యెన్ని మ్రుచ్చుపనుల చేసి యున్నావో నీవు
యెన్ని కర్మఫలము లనుభవించ వలసి యున్నదో
యెన్నటికి భాగవతుల యింట బుట్ట నున్నావో

రామనామ మందు నీకు రక్తి కలుగు టెన్నడో
నీమ మొప్ప నీవు రామనిష్ఠ నుండు టెన్నడో
పామరత్వ మంతరించి పావనుడగు టెన్నడో
ఏమో ఆ రామచంద్రు డెప్పుడు దయజూచునో

ఇంకను నీ వెన్ని జన్మ లెత్త వలసి యున్నదో
అంకిలిపడు కర్మవితతి యంతరించు టెప్పుడో
పంకజాక్షు డెపుడు తన వద్ధకు రా రమ్మనునో
శంకించక నీకు తన సన్నిధి నెపుడిచ్చునో

4, అక్టోబర్ 2019, శుక్రవారం

పొగడ నెన్నెన్నో కలవు పొలుపైన గుణములు జగమేలు స్వామికి మన జానకీపతికి


పొగడ నెన్నెన్నో కలవు పొలుపైన గుణములు
జగమేలు స్వామికి మన జానకీపతికి

పరాక్రమమునందు వీని వంటి వాడొకడు లేడు
కరుణారస సముద్రుడని ఘనత కెక్కెను వీడు
నిరుపమాన సత్యవ్రతుడు నిశ్చలసంకల్పుడు
పరమపురుషు డిట్టి వాడు ధర నెవ్వడు లేడు

నిర్మల చారిత్రుడితడు నిరుపమాన ధీరుడు
నిర్మముడు లోకనుతుడు నిఖిలప్రాణి హితుడు
కర్మవీరు డుద్యోతిత నిర్మలస్వభావుడు
ధర్మమూర్తి యిట్టి వాడు ధర నెవ్వడు లేడు

శరణాగత పరిత్రాణ శపథంబును గలవాడు
నిరుపమాన వరదాతగ వరయశంబు గలవాడు
పరమశుభదాయకుడై భక్తులను ప్రోచువాడు
అరయ రాము నట్టి వాడు ధర నెవ్వడు లేడు

అట్టి పామరుడనే యవనిజారమణ గట్టిగా బుధ్ధి చెప్పి కరుణించవయ్య


అట్టి పామరుడనే యవనిజారమణ
గట్టిగా బుధ్ధి చెప్పి కరుణించవయ్య

పొరబడి యయోగ్యుల పూజ్యులుగ నెంచుటయు
త్వరపడి సాధువుల తప్పులెన్ని తిట్టుటయు
తరచుగ తనగొప్ప తాను చాటుచును తిరుగుటయు
నరులలో పామరుల నడతలందు కనబడును

ఎవరెవరినో నమ్మి యిట్టే మోసపోవుటయు
ఎవరెవరికో సేవ లెఱుక లేక సేయుటయు
ఏవోవే తత్త్వసార హీన విద్య లెఱుగుటయు
అవలక్షణములు చూడ భువిని పామరుల కన

కోరి కోరి బంధముల కూరుకొని యుండుటయు
ఊరకే యివల కవల కొంటిగా తిరుగుటయు
తారక నామము నైన తలప లేక పోవుటయు
శ్రీరామ పామరులకు జీవ సహజాతములు

3, అక్టోబర్ 2019, గురువారం

ఒట్టు శ్రీరామా యిచట దుష్టు లెవ్వరు లేరు గట్టిగ నొకరైన నీ‌ ఘనత నెఱుగ రంతే


ఒట్టు శ్రీరామ యిచట దుష్టు లెవ్వరు లేరు
గట్టిగ నొకరైన నీ‌ ఘనత నెఱుగ రంతే

పంచదార చేదగును పైత్యరోగుల కటులె
మంచివాడ వగు నిన్ను మాలోన పెక్కురు
కొంచెమైన నెఱుగరే ఘోరపు కలిజ్వరము
వంచింపగ నిందించి పలుకుదురే కాని

ఎఱుగుట కేమున్నదో యెఱిగించు వారెవరు
తఱచు తప్పుదోవలను తఱుము ఘనులె గాని
అఱకొఱ జ్ఞానమ్ము తో నంగలార్చుచు వట్టి
కొఱగాని వార లగుచు కొలువ లేరు నిన్ను

నీ వారన పెఱ లనగ నీకెవ్వరును లేరు
భూవలయము నందు సంభావింప నందరు
నీ వారే  కద నీవు నిర్వ్యాజ మైన కృప
వేవేగ జూపి యందర బ్రోవ వేడెదనయ్య

1, అక్టోబర్ 2019, మంగళవారం

హరి యొక్కడే కాక యాత్మబంధు వనగ మరి యొక్కడును లేడు మాటవరుస కైన


హరి యొక్కడే కాక యాత్మబంధు వనగ
మరి యొక్కడును లేడు మాటవరుస కైన

నరుల కైన సురల కైన సురవైరుల కైన
ధరనైనను స్వర్గపాతాళము లందైన
అరయ నెల్ల ఋక్షవానరాదులకు నైన
నిరుపమాను డా రాముడె నిజమైన చుట్టము

ధనము లున్న వారి కైన ధనహీనుల కైన
వనేచరుల కైన పట్టణవాసుల కైన
గుణగరిష్ఠులకు నైన గుణహీనుల కైన
అనుమాన మేల రాముడె యసలైన చుట్టము

బలము గలుగు వారి కైన  బలహీనుల కైన
తెలివిగల వారికైన దేబెలకే నైన
కలయ సుఖము నందైన కానివేళ నైన
తలప నెప్పు డైన రాముడె దయచూపు చుట్టము

29, సెప్టెంబర్ 2019, ఆదివారం

రాముడా నీమహిమ నేమెఱుగుదు నయ్య సామాన్యుడను శక్తి చాలని వాడ


రాముడా నీమహిమ నేమెఱుగుదు నయ్య
సామాన్యుడను శక్తి చాలని వాడ

పలుకాడి నీప్రతిభ భావింప నేర్చుటకు
అల హనుమన్నకే యది తగె నయ్య
బలపరీక్ష సేసి సంభావించ నేర్చుటకు
నిలపైన సుగ్రీవునకే చెల్లు నయ్య

పోరున నీగొప్ప నారసి మెచ్చుటకు
నా రావణునకే యది తగు నయ్య
కారుణ్యము నెఱిగి నీఘనత సంభావించ
సారణునకు శుకునకే సాధ్యమౌ నయ్య

వాసిగ నీయంతేవాసిగ నుండుటకు
ఆ సౌమిత్రికే యది తగునయ్య
నీ సేవలో గడిపి నీ తత్త్వ మెఱుగగ
భూసుత సీతమ్మకే పొసగెడు నయ్య

28, సెప్టెంబర్ 2019, శనివారం

ఒక్కడ వీవు పెక్కుర మేము మే మెక్కడెక్క డున్నను దిక్కు వీవు


ఒక్కడ వీవు పెక్కుర మేము మే
మెక్కడెక్క డున్నను దిక్కు వీవు

గొప్పలు చెప్పేమా తప్పులు చేసేమా
ఎప్పటికి బుధ్ధిరాక నెగురుచుందుమా
తిప్పలుపడు చుండు మమ్ము తిన్నగ జేసేవు
మప్పుదువు మంచిబుధ్ధి మాకు చక్కగ

ధనముల గోరేమా ధరనెల్ల దిరిగేమా
ధనపిశాచము పట్టి తల్లడిలేమా
ధనమోహమూడ్చి భక్తి ధనమిచ్చి నవ్వేవు
మనసులకు కలిగింతువు మరి యూరట

అటునిటు తిరిగేమా యలసట చెందేమా
దిటవు చెడి మాకెవ్వరు దిక్కనేమా
చటుకున నే నుంటినని చల్లగ పలికేవు
మటుమాయ మగు రామ మా యలసట


హరిని పొగడితే కాని యాత్మ కేది తృప్తి హరిభక్తు డైతే కాని యబ్బుటెట్లు ముక్తి


హరిని పొగడితే కాని యాత్మ కేది తృప్తి
హరిభక్తు డైతే కాని యబ్బుటెట్లు ముక్తి

హరిని విడచి యెవ్వారి నాశ్రయింతు వయ్య
హరినాశ్రయించుకొని యఖిలవిశ్వముండ
హరిని విడచి గొలుతువా పెఱదైవములను
పొరబడితే దిద్దుకొనక బుధ్ధికేది తృప్తి

ససురాసురగంధర్వజనపూజితు డైన
అసమానుడైన హరి యందు నిలువకుండ
మసలునా భిన్నమైన మార్గము లందున
మసలినదా మరలకుండ మనసుకేది తృప్తి

ప్రేమమీఱ శ్రీహరిని పిలిచి మురియకుండ
రామభజన చేయక రసన కేది తృప్తి
శ్యామలాంగునకు ఫలమును సమర్పించి కాక
ఏమి చేసిన సుజనున కెక్కడిది తృప్తి

24, సెప్టెంబర్ 2019, మంగళవారం

రవ్వంతయు చింత కలదె రాము డుండగ నవ్వుచు నాతండ్రి నన్నేలు చుండగ


రవ్వంతయు చింత కలదె రాము డుండగ
నవ్వుచు నాతండ్రి నన్నేలు చుండగ

ఇవలనవల నావా డినకులేశు డుండ
భవతారకము వాని భజనయు నాకుండ
పవలురేలు నాతని వాడనై యుండగ
నెవరెవరి దయయైన నేల నాకు రాముడుండ

ఇదికోరి యదికోరి నిటునటు తిరిగువారి
కుదితమై యుండుగా కుర్వి నెన్నొ చింతలు
నెదలోన నే చింత కదలాడును జనులార
వదలక నేనాడును మదిని నా రాముడుండ 

కలుగునో కలగవో కలుములవి నాకేమి
తొలగునో తొలగవో దురితములు నాకేమి
నిలుచునో నిలువవో నేలపై నాపేరు
కలగ నాకేమిటికి కలనైన రాముడుండ

ఒక్కసారి రామా యని చక్కగ పలికితే పెక్కుమార్లు పలుకగ మక్కువ కలుగు


ఒక్కసారి రామా యని చక్కగ పలికితే
పెక్కుమార్లు పలుకగ మక్కువ కలుగు

నిక్కముగ చవులూరుచు దక్కు రసనంబునకు
చక్కని యమృతపు విందు సజ్జనులార
వెక్కసము కాకుండును వేయి జన్మములకును
మిక్కిలిగ చెప్పనేల నొక్కసారి పలుకరే

ఒక్క రావణుని జంప నుదయించెనా హరి
చక్కగ ధర్మమును గూర్చి సజ్జనులార
మక్కువతో బోధింప మహికరుదెంచె గాని
యొక్కసారి రామనామ ముత్సహించి పలుకరే

మక్కువతో నీ మంత్ర మొక్కసారి పలికితే
చక్కబడును చిక్కులెల్ల ‌సజ్జనులార
చక్కగ భవతారకమై జనుల నుధ్ధరించెడి
యక్కజమగు రామ మంత్ర మొక్క‌సారి పలుకరే

22, సెప్టెంబర్ 2019, ఆదివారం

సరగున రక్షించ నీకు సమయమే లేదా నరపతి నిన్ను నేను నమ్మితి గాదా


సరగున రక్షించ నీకు సమయమే లేదా
నరపతి నిన్ను నేను నమ్మితి గాదా

రామ రామ రామ యని ప్రేమతో స్మరించు న
న్నేమని పట్టించుకొనవు స్వామి చెప్పుమ
ఏమి వరము లడిగి నిన్నెప్పుడు విసిగించితిని
తామసించు చున్నావు దశరథాత్మజ యిటుల

మణులను నిన్నడిగితినా మాన్యంబు లడిగితినా
అణిమాదిక సిధ్ధులనే అర్ధించితినా
అణచుమంటి భవతాప మంతియే కాదటయ్య
గుణభూషణ యట్టులడుగ కూడదా చెప్పవయ్య

శరణు శరణు రామ యన చక్కగా కాచెదవని
ధరమీదను పేరువడ్డ దయాశాలివి
నరుడ నల్పుడను నిన్ను నమ్ముకొన్నవాడను
పరాంగ్ముఖుడ వైన నీ బిరుదమే చెడునయ్య

21, సెప్టెంబర్ 2019, శనివారం

హరుని వింటి నెత్తితివట యదియేమి వింత హరియు హరుడు నొకటని యంద రెఱుగరా


హరుని వింటి నెత్తితివట యదియేమి వింత
హరియు హరుడు నొకటని యంద రెఱుగరా

అవతారము దాల్చితివట యదియేమి వింత
అవనికి మును వామనుడ వగుచు రాలేదా
అవురవురా నిన్ను నీ వస్సలెఱుగ కుండ
భువికి నీవు వచ్చుట మున్నెఱుగని వింత

అసురులను జంపితివట యది యేమి వింత
అసురులను జంపుట నీ కలవాటు కాదా
అసురపతి తొల్లి నీ యనుచరుడే నంట
కసిమసగ వాని నీవు కష్టపడుట వింత

హరుడు రామరామ యను నది యేమి వింత
అరయ నొకరినొకరు ధ్యానింతురు కాదా
నరుల కెపుడు శివుడు నీ నామమంత్రమిచ్చి
కరుణించగ కాశిలో కాచియుంట వింత

ఎదురులేని మనిషిగా యిలకు దిగిన దేవుడు ఇదివర కెరుగనివి తా నెన్నెన్నో చేసె


ఎదురులేని మనిషిగా యిలకు దిగిన దేవుడు
ఇదివర కెరుగనివి తా నెన్నెన్నో చేసె

తొలివేటుగ రాకాసిని తూలనేసినది వాడె
అలవోకగ హరునివింటి నంటి యెత్తె వాడె
అలిగిన పినతల్లి కోర నడవికేగినది వాడె
ఇలనెల్ల సవతితమ్ము నేలమనెను వాడె

మునుల కొఱకు వేలాది దనుజుల తెగటార్చె
వనిత కొఱకు సాగరమును బంధించి మించె
మొనగాడై రావణుని మొత్తిమొత్తి జంపె
జనుల కొఱకు ధర్మరాజ్యంబును స్థాపించె

శ్రీరామ శరణమంటె చింతలన్ని దీర్చె
తారకముగ తననామము ధరణిజనుల కిచ్చె
చేరి కొలువరో జనులు నారాయణు డితడు
నోరారగ పాడరో మీరు వీని సత్కీర్తిని

అందరను పట్టు మాయ యచ్చెరువుగ గోవిందునితో పలుకాడు విధము జూడుడు


అందరను పట్టు మాయ యచ్చెరువుగ గో
విందునితో పలుకాడు విధము జూడుడు

నరుల సురాసురులను సరకుగొన కుందును
పరమేష్టిని కూడను పట్టుకొన నేర్తును
హరుని నీయాన బట్టి నట్టిదియు నుకలదు
పరమాత్మ నీవిచ్చిన ప్రభావంబు వలన

నన్ను పట్టవుగ యని నవ్వగ మాధవుడు
మన్నించు మని పలికె మాయ తానంతట
నన్నును పట్టవలెను నరుడనై రావణు
మన్నుజేయగ ధరను మసలు నాడనె హరి

నరునిగ నిన్ను నీవు మరచితే నెటులన
మరచియును రావణుని మట్టుబెట్టెద ననె
వరము నాకిడితి వని పలికి మాయె చనెను
హరియును శ్రీరాముడై ధర నవతరించెను

సీతా ఆ రాకాసులు చెడ్డవారోయి ఐతే కావచ్చు వైర మవసరగునా


సీతా ఆ రాకాసులు చెడ్డవారోయి
ఐతే కావచ్చు వైర మవసరగునా

వారు ఋషుల కందరకు భయకారకులు
వారు ఋషుల జన్నములు భంగపరతురు
వారు ధర్మవిరోధులై వర్తించుటను
వారిజాక్షి వారు నాకు వధ్యు లగుదురు

ఇక్ష్వాకుల భూమి యిది యిగురుబోడి
ఇక్ష్వాకుల కులధర్మము హింసనణచుట
ఇక్ష్వాకుల ప్రతినిధిగ నిచట నుంటిని
ఇక్ష్వాకుల కోడలా యిదియె ధర్మము

విడచెదను లక్ష్మణుని విడచెద నిన్ను
విడచెదనా ప్రాణమును విదేహపుత్రి
విడువ నార్తులను రఘువీరుడ నేను
పుడమి మీద నా ప్రతిన చెడక నిలచునుపుట్టించిన దేవుని పట్టించుకొనకుండ పుట్టి బుధ్ధెరిగి యింత పూజ చేయకుండ


పుట్టించిన దేవుని పట్టించుకొనకుండ
పుట్టి బుధ్ధెరిగి యింత పూజ చేయకుండ

ఏమేమి చదువు గాక యేమి లాభ ముండు
ఏమేమి చేయు గాక యేమి లాభ ముండు
ఏమేమి గడించు గాక యేమి లాభ ముండు
ఈమానవ జన్మమెత్తి యేమి లాభ ముండు

వాడు గొప్ప కులమందు ప్రభవమంద నేమి
వాడు‌ వసంతుని వంటి వాడైతే నేమి
వాడు దానకర్ణుడని పదుగురన్న నేమి
వాడు పుట్టి గడించిన ఫలమెన్నగ సున్న

ఎన్ని జన్మముల నెత్తి యిన్నాళ్ళకు వాడు
సన్నుతించ దగిన నర జన్మమునకు వచ్చి
యెన్నడును రామ కృష్ణ యనకుండ గడపి
తిన్నగ యముని చేరి తిట్లు బడయు గాదె

20, సెప్టెంబర్ 2019, శుక్రవారం

చల్లచల్లని వెన్నెలలో తెల్లతెల్లని పిల్లొకతె మెల్లమెల్లగ విహరించె నల్లనల్లన నవ్వులతో


చల్లచల్లని వెన్నెలలో తెల్లతెల్లని పిల్లొకతె
మెల్లమెల్లగ విహరించె నల్లనల్లన నవ్వులతో

అల్లనల్లన నవ్వులతో పిల్ల విహరించుచు నుండ
తెల్లవారితే పెండ్లంటే పిల్లకు నిదురే రాదంటూ
పెళ్ళిపీటలపై రేపు పిల్ల నిదురించే నంటూ
పిల్ల చెలికత్తియ లంత సల్లాపంబుల సేయగను

పిల్లను పెండ్లాడే వాడు వెన్నెల వేడికి వగచుచును
అల్లడిగో ఆ విడిదింటి నంటి యుండిన తోటలో
తెల్లవారే దెపుడనుచు తెరలుచు నున్నా డావంక
చల్లని రేడా చంద్రుడును సాగుచుండె మెల్లగను

నల్లనల్లని వాడంట కళ్ళు కలువరేకులట
విల్లువిరిచిన వాడంట వీరుడి పేరు రాముడట
ఎల్లరు మెచ్చిన వాడంట పిల్లకు నచ్చిన వరుడంట
పిల్ల పేరూ సీతంట పిల్లకు రేపే పెండ్లంట

14, సెప్టెంబర్ 2019, శనివారం

ముందెన్నడో రామమూర్తివై నీవు సుందరి సీతకే సొంతమైతివని


ముందెన్నడో రామమూర్తివై నీవు
సుందరి సీతకే సొంతమైతి వని

ఇపుడు గుర్తుకు వచ్చి యిందరిలో నీవు
విపరీతముగ నొక్క పైదలి సత్యకె
యుపలాలనము సేసి యూరకున్నా వంటె
తపియించ కుందుమె తక్కిన సతులము

పిలచి పెండ్లాడిన కులసతి రుక్మిణి
చులకనయై తోచు చున్నట్లు తేలును
కులుకుచు నిందర గోపాల పెండ్లాడి
వలపంత సత్యకె పంచు టొప్పదయ్య

దాససంపోషక దాశరథివి నీవు
ఆ సీత వైదర్భి యన్నది నిజము
చేసికొంటివి నేడు చెలగి మమ్మందర
మోసగించకు నాటి ముచ్చట జెప్పి

కాలాగ్ని యొకటి నిన్న కాల్చి చన్నది అయ్యో కాలమేఘ మొకటి నేడు క్రమ్ముకున్నది


కాలాగ్ని యొకటి నిన్న కాల్చి చన్నది అయ్యో
కాలమేఘ మొకటి నేడు క్రమ్ముకున్నది

రాజు మంచి వాడైన రాజ్యము సుభిక్షము
రాజు విషయవశుడైన రాజ్యము చెడును
ఆ జానకిని దెచ్చి యవివేకివైతివి
ఓజ నిదే రామమేఘ ముత్సహించి క్రమ్మెను

దూడ లాబోతులాడు దొమ్మిని జచ్చు
నేడు నీవు రాముడును నిలచి పోరగ
జూడగ  లంకావాసులకు జావగును
రేడా అదిగదిగొ క్రమ్మె శ్రీరామమేఘము

భూవలయము నందు పెద్ద పోటుమగడవు
రావణా లంక నెట్లు రక్షింతువో యింక
నీ విపదంబురాశి నీదు నుపాయమును
నీ వెటుల జేయుదువో నీదె సుమ్ము భారము

ప్రేమమయ దివ్యాకృతి రామాకృతి సంగ్రామవేళ రుద్రాకృతి రామాకృతి


ప్రేమమయ దివ్యాకృతి రామాకృతి సం
గ్రామవేళ రుద్రాకృతి రామాకృతి

వీతరాగద్వేషాకృతి విమలధర్మాకృతి
భూతలోక హితాకృతి పురుషోత్తమాకృతి
సీతారామాకృతి శృంగారరసాకృతి
చేతోముదము మాకు శ్రీరామాకృతి

కౌసల్యాపుత్రాకృతి కమనీయాకృతి
దాసపోషదయాకృతి దంభహీనాకృతి
వాసవాదినుతాకృతి పరబ్రహ్మాకృతి
భాసురమగు మాకు వరదరామాకృతి

దశరథతనయాకృతి ధ్యానగమ్యాకృతి
దశముఖదళనాకృతి ధర్మరక్షాకృతి 
విశదమితదయాకృతి వీరరాఘవాకృతి
నిశలుపవలు రక్షనిచ్చు రామాకృతి

చుక్కలరాయని చక్కదనమును మించు చక్కని సామికి మ్రొక్కుడయా


చుక్కలరాయని చక్కదనమును మించు
చక్కని సామికి మ్రొక్కుడయా

ముక్కంటి పెను విల్లెక్కుపెట్టి విరచి
చక్కని చుక్కను జానకీదేవిని
దక్కించు కొన్నట్టి నిక్కపు మగటిమి
నక్కజముగ జూపి నట్టి రామయ్యకు

తరచుగ నరులును సురలసురులును
పరిపరివిధముల భావించి పొగడెడి
నరపతికులపతికి ధరణిజాపతికి
నిరుపమ సద్గుణ నిధికి రామయ్యకు

మిక్కిలి పొగరెక్కి నిక్కురాకాసుల
నుక్కడగించుచు నుండెడి సామికి
చిక్కని భక్తిని చింతించు దాసుల
నెక్కుడు కరుణ మన్నించు రామయ్యకు

9, సెప్టెంబర్ 2019, సోమవారం

ఆటలాడే బాలునకు అందమైన బొమ్మవిల్లు గోట బుగ్గ మీటి యిచ్చి గోముగ కైకమ్మ పలికె


ఆటలాడే బాలునకు అందమైన బొమ్మవిల్లు
గోట బుగ్గ మీటి యిచ్చి గోముగ కైకమ్మ పలికె

భూమిని విలుకాండ్ర లోన రామచంద్రు డధికు డని
రామబాణ మెపుడు ధర్మ రక్షణము చేయు నని
మేము విందుము రేపొమాపో మేనులు పులకించగ
రామ నా ముద్దుల కొడుక రారా విల్లెక్కుడు మని

భూమిపైన రాకాసులు భూరిసంఖ్యలో నున్నారు
రామబాణములకు వారు రాలిపడెడు రోజువచ్చు
భూమిజనులకు నీవు రక్ష పొలుపుగ చేకూర్చగలవు
రామ నా ముద్దుల కొడుక రారా విల్లెక్కుడు మని

శ్యామలాంగ చిన్నివిల్లు చక్కగ పైకెత్త వయ్య
కోమలాంగ రేపు గొప్పగొప్ప విండ్లెత్త గలవు
తామసుల పీచమణచి తాపసుల కావగలవు
రామ నా ముద్దుల కొడుక రారా విల్లెక్కుడు మని

రామనామమే రామనామమే రామబంటు సర్వస్వము రామనామమే


రామనామమే రామనామమే
రామబంటు సర్వస్వము రామనామమే

లంకపై కెగిరించెను రామనామమే
జంకక సింహికను చీల్చె స్వామినామమే
లంకిణి నణగించినది రామనామమే
లంక తగులబెట్టినది రామనామమే

రమణి సీతను జూపె రామనామమే
రమణి నూరడించినది రామనామమే
రమణి యనుగ్రహము నిచ్చె రామనామమే
సమరవిజయ మిచ్చినది స్వామినామమే

రామనామ మిచ్చె బలము రామబంటుకు
రామనామ మిచ్చె జయము రామబంటుకు
రామనామ మిచ్చె యశము రామబంటుకు
రామనామ మిచ్చె వరము రామబంటుకు

8, సెప్టెంబర్ 2019, ఆదివారం

సహజ లక్షణం!


పరోపకారాయ ఫలన్తి వృక్షాః పరోపకారాయ వహన్తి నద్యః ।
పరోపకారాయ దుహన్తి గావః పరోపకారార్థమిదం శరీరమ్ ॥

చాలా అందమైన శ్లోకం. చాలా ప్రసిధ్ధమైనది కూడా.

చెట్లు పండ్లను కాస్తున్నాయి.
అవి స్వయంగా తినటం కోసమా?
కాదు, పరోపకారం కోసం!
ఆపళ్ళను జీవులు ఆహారంగా అనుభవిస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా మనుష్యులు.

నదులు తీయని నీటితో ప్రవహిస్తున్నాయి.
ఆ నీళ్ళని అవి త్రాగుతున్నాయా?
కాదు, పరోపకారం కోసం!
నీరు లేనిదే జీవులకు మనుగడే లేదు.
ముఖ్యంగా మనుష్యులకు.

ఆవుల పాలిస్తున్నాయి.
అలా పాలను ఇచ్చేది తన మనుగడ కోసమా.
కాదు పరోపకారం కోసమే.
వాటి దూడలే కాదు, మనుషులకూ అవి అవసరమే

అందుకే జీవులు వీటినుండి ఒక నీతిని గ్రహించాలి.
తమ ఉనికి అన్నది పరోపకారం కోసమే అని.

ఈకోవ లోనివే మరికొన్ని కూడా చెప్పుకోవచ్చును. మేఘాలు వాన కురిసేది పరోపకారం కోసమే. సూర్యచంద్రుల వెలుగులు పరోపకారం కోసమే వగైరా.

కాని నిజం వేరుగా ఉంది.

ఏవీ పరోపకారం కోసం ఏమీ చేయటం లేదు.
మీకు నచ్చినా నచ్చక పోయినా ఇదే నిజం.
మీరు చేదు నిజం అనుకొన వచ్చును.
మీ యిష్టం.

చెట్లు పళ్ళు కాయటం వాటి సహజలక్షణం.
నదులలో నీళ్ళు ప్రవహించటం వాటి సహజలక్షణం.
క్షీరదాలు పాలివ్వటం వాటి సహజలక్షణం.
మేఘాలు వాన కురవటం వాటి సహజలక్షణం.
సూర్యుడు ఎండకాయటం, చంద్రుడు వెన్నల కురియటమూ వారి సహజలక్షణాలే.
రాయి కఠినంగా ఉండటం దాని సహజలక్షణం
వెన్న మెత్తగా ఉండటం దాని సహజలక్షణం
విషం ప్రాణాంతకం కావటం దాని సహజలక్షణం.
అంతకంటే మరేమీ లేదు.

సృష్టిలో ఉన్న ఈ సహజలక్షణాలను జీవులు తమతమ మనుగడకు అనువుగా గ్రహించి ప్రవర్తించటం జీవుల సహజలక్షణం అని కూడా మనందరం గ్రహించాలి.

ఈ విషయంలో సృష్టి సహజత్వాలే కాని పరోపకారాలు అంటూ ఏమీ లేవు.

నాస్తికుడు ఠాఠ్ దేవుడూ లేడూ  దెయ్యమూ లేదు అని బల్లగుద్ది వాదిస్తాడు. అతడి సహజలక్షణం అది.
భక్తుడు తన యిష్టదైవాన్ని ఎంతో ప్రేమగా స్మరిస్తాడు, కీర్తిస్తాడు అది అతడి సహజలక్షణం.

అవును కాని, ఈ సోది అంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అన్న అనుమానం రావచ్చును పాఠకులకు. దానికి ఒక కారణం ఉంది.

ఈ మధ్యకాలంలో నేను బ్లాగుల్లో వ్యాఖ్యలు వ్రాయటం మానుకున్నాను. ఆ పని ఈబ్లాగులో ప్రకటించి మరీ చేసాను. కాని తిరిగేకాలూ తిట్టే నోరూ ఊరకే ఉండలేవన్న సామెత ఉంది కదా. అలాగే అతి అరుదుగా మాత్రం కావాలనో పొరపాటునో గ్రహపాటునో వ్యాఖ్యలు ఇంకా వ్రాయటం జరుగుతున్నది. భగవంతుడు నన్ను అనుగ్రహించి ఆ దురలవాటు కూడా పోయేట్లు చేయగలడని ఆశిస్తున్నాను.

అలాంటి అలవాటైన పొరపాటు కారణంగా ఒకానొక బ్లాగులో ఒక వ్యాఖ్యను వ్రాయటం జరిగింది. ఆ వ్యాఖ్యకు ఒక మిత్రుడు నా ఉబోసకు మండి పడి చెడామడా నాకు నాలుగు వడ్డించటం కూడా జరిగింది.

ఐతే కొన్నికొన్ని మాటలకు సమాధానం నాకు నేనైనా చెప్పుకొని రికార్డు చేసుకొనవలసిన అగత్యం ఉందని భావించి ఈ నాలుగు ముక్కలూ వ్రాస్తున్నాను.

నాకు వడ్డింపుగా వచ్చిన ఒక హాట్ ఇది.

What you have achieved by Just writing a kirtan for a day?Do you think you are the only devotee, and I am not? Doing prayers in your own hermitage and craving for moksha yourself is a crime when your religious community is in danger!


నేను కీర్తనలు వ్రాయటానికి కారణం నా రామభక్తి ఐతే, నా రామభక్ర్తికి కారణం అంటూ ప్రత్యేకంగా ఏమీ లేదు. అది నా సహజలక్షణం. అంతే. నేను ఏదో సాధించాలని భావించి ఈరామసంకీర్తనం చేయటం లేదు. అయాచితంగా ఐనా సరే ఈ రామసంకీర్తనం వలన ఏదో సాధించాననీ అనుకోవటం లేదు.

ఇక్కడ మిత్రులు ఒక మంచి మాట అన్నారు. నామతం ప్రమాదంలో ఉంటే నేను నాస్వార్థం కోసం మోక్షాన్ని ఆశించటం నేరం అని. చక్కని ఆలోచన.

నాకు వడ్డించబడిన మరొక హాట్ గురించి కూడా ప్రస్తావించాలి.

How do you acquire knowledge? Have you got it yourself! Some teacher taught you, am I right?

ఇదే హాట్‍ను తెలుగులో మారువడ్దన చేయటం కూడా గమనించండి

మీకు రామభక్తి ఎట్లా అబ్బింది - మన ముందుతరాల వాళ్ళు ప్రిజర్వ్ చెయ్యబట్టే కదా!డైరెక్టుగా వాల్మీకి మీకు కల్లో కనబడి చెప్పాడా?

సాధారణమైన విద్యాబుధ్ధుల విషయంలో ఈమాటలు ఒప్పదగినవే. కాని నా రామభక్తి అన్నది నాకు పుట్టువుతో వచ్చినదే కాని నా తల్లిదండ్రులతో సహా ఎవరూ పనిగట్టుకొని నాకు రామపారమ్యం ప్రబోధించగా వచ్చినది కాదు.

నేను ఆరవతరగతిలో ఉండగానే ఒకానొక సందర్భంలో రామధ్యానంలో నిమగ్నుడినైన సంగతి మా తండ్రిగారు గమనించి సంతోషించటం జరిగింది. అప్పుడు మాత్రం ఆయన ఈమార్గం వదలవద్దు అని మాత్రం అదేశించారని మనవి చేయగలను.

రెండవసంఘటన నేను ఎనిమిదవ తరగతిలో ఉండగా జరిగింది. తరగతిలో పాఠం వింటూనే మధ్యలో ధ్యానంలోనికి వెళ్ళిపోతే గొప్ప హడావుడి జరిగిందట. నేనీ లోకంలోనికి వచ్చేసరికి పాఠశాలలో కాక ఇంట్లో ఉన్నాను. డాక్టరు గారు వచ్చి పరీక్షించి ఫరవాలేదని మా అమ్మానాన్నలతో చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. ఒక గంటసేపో కొంచెం పైమాటో నేను నాలోకం ఉండిపోయి అందరినీ గాభరాపెట్టానని తెలిసింది.

ఈ సంఘటనలు జరిగే నాటికి నాకు రామకథ సమగ్రంగా అవగాహనలో ఉందని కూడా చెప్పరాదు. వాల్మీకి గురించి పెద్దగా తెలియదు. అసలు నాకు అప్పడు ఏమి తెలుసని? ఏమీ తెలియదు.

మీరెవరన్నా ఇది జన్మాంతర సంస్కారం అనుకుంటారా? మంచిది అలాగే అనుకోండి. నాకు అభ్యంతరం లేదు.

ఎవరన్నా సరే నా మాటలు నా డాంబికప్రవృత్తికి నిదర్శనాలనుకుంటారా? మంచిది అలాగే అనుకోండి. నాకు అభ్యంతరం లేదు.

ఎవరైనా నేనేదో ప్రచారం కోసమే రామకీర్తనలు వ్రాస్తునానని అనుకుంటే మంచిది అలాగే అనుకోండి. నాకు అభ్యంతరం లేదు. నా సహజలక్షణంగా నేను రామసంకీర్తనం చేసుకుంటున్నానని అనగలను కాని మీకు ఋజువులు చూపలేను. అటువంటి అవసరం కూడా లేదు నాకు.

నాగురించి నాకు ఏమి తెలుసునని? ఏమీ తెలియదు. అంతా ఆ రాముడికే తెలుసు.

నాది గండాలమారి ప్రాణం. ఎన్నో సార్లు తృటిలో బయటపడ్డాను. అన్ని సార్లూ నన్ను రాముడి సంకల్పమే ఇంకా భూమి మీద ఉండమని ఆదేశించింది. ఈ ఉపాధిలో ఉన్నాను.

ఇంతకు ముందు ఈబ్లాగులో చూచాయగా చెప్పానేమో గుర్తులేదు. ఇప్పుడు సూటిగానే చెబుతున్నాను. నాకు నిదర్శనాలున్నాయి పై మాటలను గురించి. ఊరికే చెప్పలేదు.

ఆరేళ్ళ క్రిందట చివరిసారిగా గండం గడిచింది ఈ ఉపాధికి. అప్పుడు సీతారామలక్ష్మణులను ప్రత్యక్షంగా దర్శించటం కూడా జరిగింది. ఈ ఉపాధిని మాయ ఆవరించి ఉండటం చేత విషయం నాకు ఆకళింపు అయ్యేందుకు కొంచెం సమయం పట్టిందప్పుడు.

అఖరుగా మరొక తెలుగు హాట్ వడ్దన ప్రస్తావిస్తాను

నా ధార్మిక క్షాత్రం నేను చూపించడానికి మీ సలహాలూ సంప్రదింపులూ నాకు అవసరమా?నేను మిమ్మల్ని అడిగానా!మీ పజ్యాలు మీరు రాసుకుంటూ సంతృప్తి పడిపొండి.

అలాగే వారు నాతో మెయిల్ ద్వారా జరిపిన సంభాషణలో నిష్కర్ష చేసిన మాట

So it is your mistake made me to talk like that and never do that mistake again! I have my integrity. I have my knowledge. I have my goal. I have my commitment. Who are you to tread on it again and again?

అనవసరంగా తలదూర్చినందుకే తప్ప ఆ మిత్రుడిచ్చిన విందుభోజనం మీద నాకేమీ ఫిర్యాదులు లేవు.  ఆయన నా గురించి మొదటనే idiotic people like you are detracting people like me! అన్నది గమనార్హం. తలదూర్చటం నా idiocy కావచ్చును.

ఈ టపా ద్వారా రెండు విషయాలు స్పష్టం చేయాలనుకున్నాను. మొదటిది, నాకు సహజలక్షణంగానే రామభక్తి అబ్బినది కాని ఒకరు ప్రబోధించగా కాదన్నది. రెండవది, వ్యాఖ్యలు వ్రాయను అన్న నా మాటకు నేను కట్టుబడటం అవసరం అని గుర్తించాను అన్నది. ఉచితబోడి సలహాలు ఇవ్వటమూ పశ్చాత్తాపపడటమూ అవసరం కాదు కదా!

సరిసరి నీవంటి సత్పురుషునకు తరుణమిదే నను దయజూచుటకు


సరిసరి నీవంటి సత్పురుషునకు
తరుణమిదే నను దయజూచుటకు

భయపీడితుడగు వానరవిభునకు
జయము చేకూర్చిన సత్కరుణ
రయముగ నాపైన రానిచ్చుటకు
జయరామ యిది మంచి సమయము

పొలికలనిని నీ ములుకుల నొచ్చి
యలసిన శాత్రవు తలగాచినది
తులలేనిదిరా దొర నీకృప యిక
జలజాక్ష నాపైన సారించు

పాదదాసు నొక బ్రహ్మగ జేసి
యాదరించిన గొప్ప దగు కరుణ
వేదన లడగించి వేగ నన్నేలుట
వేదవేద్య మంచి విషయము

ఏమేమో కావావాలని అనిపించును నాకు ఏమేమో చేయాలని అనిపించును నాకు

ఏమేమో కావావాలని అనిపించును నాకు
ఏమేమో చేయాలని అనిపించును నాకు

ఈ లోకము నాదేనని అనిపించును నాకు
ఈ కాలము నాదేనని అనిపించును నాకు
ఈ లోకము ఈ కాలము ఆ రాముడె నాకు
మేలుగా నా కిచ్చె ననిపించును నాకు

ఇంతవరకు దాగియున్న ఆనందము నాకు
స్వంతము కావాలని అనిపించును నాకు
అంతులేని వింతలన్ని ఆ రాముడే నాకు
సంతసముగ నాకిచ్చె ననిపించును నాకు

ఆ రాముడె నాలోక మనిపించును నాకు
ఆ రామునె  పొగడాలని యనిపించును నాకు
ఆ రాముడు చాలునని యనిపించును నాకు
ఆ రామునె చేరుకొందు ననిపించును నాకు

ఇంతదాక నీమాట నెపుడు కాదంటినిరా పంతగించి పెడమోమిడి పలుకాడ విపుడు


ఇంతదాక నీమాట నెపుడు కాదంటినిరా
పంతగించి పెడమోమిడి పలుకాడ విపుడు

పలుగాకుల సావాసము వలన చెడిపోతినా
నలుగురితో వాదులాడి నవ్వులపా లైతినా
విలాసములు మరిగి నీవిషయమే మరచితినా
పలుకవయా యెందుకయా పంతమిప్పుడు

తప్పుదారి పట్టి వేరుదైవమునే కొలిచితినా
తప్పులెన్ని సజ్జనులను తక్కువగా నెంచితినా
చెప్పరాని చెడుపనులు చేసి నవ్వుచుంటినా
చెప్పవయా పంతమేల చేసె దిప్పుడు

కొంతలో కొంత గతము గుర్తుచేసినది నీవు
చింత లిక తొలగునని చెప్పియున్నది నీవు
వింతలేమి పుట్టెనయా వేడుక మీఱగ నీవు
పంతగించి నేడెందుకు పలుక విప్పుడు

30, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

ఏం జరిగింది - 3

అర్ధరాత్రి వేళ స్ప్రింగులా లేచి కూర్చుంది సువర్ణ.

రెండు మూడు సార్లు తట్టిలేపితే భాస్కర్ కళ్ళు నులుముకుంటూ లేచాడు.

అతడు విసుగ్గా ఏమన్నా అనేవాడేమో. కాని ఈలోగానే సువర్ణ "సమ్ ధింగ్ రాంగ్ భాస్కర్" అంది!

భాస్కర్ కొంచెం అలర్ట్ అయ్యాడు. "ఏమిటి?" అన్నాడు తనూ లేచి కూర్చుని.

సువర్ణ నేరుగా పాయింట్ లోనికి వచ్చింది.

"అల్బం కొంచెం బరువుగా ఉంది. అందుచేత శాంతి హేండ్‍బేగ్ బరువుగా అనిపించి, దాన్ని మంచం మీద పెట్టింది"

"ఐతే" అన్నాడు భాస్కర్. అతనికి ఇంకా ఆ మాట వెనుక విషయం అర్థం కాలేనట్లుంది.

"హేండ్‍బేగ్‍ మంచం మీద పెట్టాకే, ఇద్దరమూ నీ కప్‍బోర్డ్ దగ్గరకు వెళ్ళాం"

"ఐతే" అన్నాడు అనుమానంగా భాస్కర్.

"అర్థం కాలేదా భాస్కర్? శాంతి నన్ను ట్రిక్ చేయాలంటే,  నన్ను దాటి వెళ్ళి ఆ హేండ్‍బేగ్‍ అందుకోవాలి."

"ఓ. ఓ" అన్నాడు భాస్కర్.

సువర్ణ స్థిరంగా అంది. "భాస్కర్ ఏదో జరిగింది. అది మన లాజికల్ రీజనింగ్‍కి అందటం లేదు"

భాస్కర్‍ కొంచెం అనునయంగా అన్నాడు. "మనం ఇంకా బాగా అలోచించాలి, ఏదో పాయింట్ మిస్ అవుతున్నాం"

సువర్ణకు ఏడుపు గొంతు వచ్చేసింది. "లేదు భాస్కర్. ఇదంతా నార్మల్ కాదు. అసలు ఈ ఇంటి గురించి వాకబు చేసావా నువ్వు ముందుగా" అని నిలదీసింది.

భాస్కర్ కొంచెం గిల్టీగా ముఖం పెట్టాడు.

సువర్ణ పసిగట్టింది.

"విషయం చెప్పు" అంది ఆగొంతులో కోపం ఎక్కువగా ఉందో భయం ఎక్కువగా ఉందో చెప్పటం కొంచెం కష్టం.

కొంచెం లోగొంతుతో భాస్కర్ చెప్పాడు. "మనకంటే ముందు శాంతి, కుమార్ అని ఇందులో ఉండే వాళ్ళట. వాళ్ళు ఏదో పని మీద బెంగుళూరు వెళ్తే, అక్కడ శాంతి చనిపోయింది హఠాత్తుగా. కొన్నాళ్ళకు కుమార్ వచ్చి సామాను తీసుకొని ఫ్లాట్ ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయాడట."

సువర్ణ కళ్ళు పెద్దవయ్యాయి. "శాంతి చచ్చిపోయిందా!"

భాస్కర్ దోషిలా ముఖం పెట్టి "అవును" అన్నాడు.

సువర్ణ ఏడుపు మొదలు పెట్టింది. "ఆ శాంతి దయ్యమై వచ్చి ఇదంతా చేసింది. మనం రేపే ఈ ఫ్లాట్ ఖాళీ చేసి అన్నయ్యా వాళ్ళింటికి వెళ్ళిపోదాం భాస్కర్" అంది.

భాస్కర్ కసురుకున్నాడు. "పిచ్చిదానిలా మాట్లాడకు. దయ్యాలూ గియ్యాలూ ఏమీ ఉండవు"

"మరిందతా ఏమిటి" అని అరిచింది సువర్ణ హిస్టీరికల్‍గా.

"నాకు తెలియదు. ఆలోచించాలి. దెయ్యాలంటూ ఎక్కడా లేవు. ఎవరో ఏదో చేసారు. తెలుసుకుందాం" అన్నాడు భాస్కర్ మొండిగా.

"నో భాస్కర్. ఆ శాంతి మళ్ళీ వస్తుంది. మనకి చాలా ప్రమాదం. వెంటనే వెళ్ళిపోదాం" అంది.

"చచ్చినామె ఎలా వస్తుంది" విసుక్కున్నాడు భాస్కర్.

"అది దయ్యమైంది కాబట్టి" అంది అందోళనగా సువర్ణ. "భాస్కర్. నీ హేతువాదాలు కట్టిపెట్టు. నేనిక్కడ ఒక్కక్షణం ఉండను కాక ఉండను" అంది అరుస్తున్నట్లుగా.

గబగబా సైడ్ టేబుల్ మీద ఉన్న తన మొబైల్ తీసి యూట్యూబ్‍లో ఆంజనేయ దండకం పెట్టింది.

భాస్కర్ గోడ గడియారం కేసి చూసాడు. రెండున్నర.

"తెల్లవార్లూ ఇలా ఇది ప్లే చేస్తూ ఉంటావా" అన్నాడు కోపంగా.

"యస్" అంది సువర్ణ చాలా ధృఢంగా.

"ఇక నిద్రపోయినట్లే" అన్నాడు భాస్కర్ చిరాకుగా.

సువర్ణ గంయ్ మంది. "టు హెల్ విత్ యువర్ స్లీప్. అది మళ్ళీ ఎక్కడొస్తుందో అని హడిలి చస్తున్నా"

భాస్కర్ పిచ్చిదాన్ని చూసినట్లు చూసి అన్నాడు "ప్లీజ్ సువర్ణా. బీ రేషనల్!"

సువర్ణ మాత్రం శ్రీ ఆంజనేయం శ్రీ ఆంజనేయం అని మొదలు పెట్టింది ఆ దండకం ఆడియోకు తోడుగా.


(సశేషం)

29, ఆగస్టు 2019, గురువారం

ఏం జరిగింది? - 2

ఇద్దరూ ఒకరి ముఖంలోనికి ఒకరు చూసుకుంటూ అలా ఉండిపోయారు నోట మాటలేకుండా.

మొదట భాస్కర్ ఈ లోకం లోనికి వచ్చాడు.

"సువర్ణా, నువ్వు శాంతి ఆల్బమ్‍ని తీసుకొని వెళ్ళటం నిజంగా చూసావా?" అని ప్రశ్నించాడు.

ఇంకా సువర్ణ షాక్ లోనే ఉంది. ఏమీ మాట్లాడకుండా అలా చూస్తూ ఉండిపోయింది బొమ్మలా. భాస్కర్ కొంచెం సేపు ఆమెను పరిశీలనగా చూస్తూ మౌనంగా ఉండిపోయాడు.

కొద్ది సేపటికి ఆమె కూడా పూర్తిగా బాహ్యప్రపంచం లోనికి వచ్చింది. భాస్కర్ మళ్ళా అదే ప్రశ్నని అడిగాడు.

"నిజంగానే శాంతి దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళింది" అంది.

భాస్కర్ కొంచెం లాజిక్ తీయటానికి ప్రయత్నించాడు. "నో సువర్ణా. నిజంగా నువ్వు చూసి ఉండవు. ఆమెదగ్గర పెద్ద హేండ్‌బేగ్‌ ఉందన్నావు కదా. ఆమె ఆల్బమ్‍ను దానిలో పెట్టుకొని ఉందని అనుకొని ఉంటావు."

"అనుకోవటం కాదు. నా యెదురుగానే ఆమె దానిని బేగ్‍లో పెట్టుకొంది" అంది సువర్ణ.

"ముందుగా బెడ్‍రూమ్‍ నుండి ఎవరు బయటకు వచ్చారు?"

"ఇంచుమించు ఒకేసారి వచ్చాం బయటకు"

"ఖచ్చితంగా కాదు. నువ్వు ముందు బయటకు వచ్చి ఉంటావు. అమె వేగంగా బేగ్ లోపలినుండి ఆల్బమ్ తీసి అరలో పెట్టి కూల్‍గా నీవెనుకే వచ్చింది. దట్సాల్" అన్నాడు భాస్కర్

సువర్ణ అడ్డంగా తలఊపింది. "లేదండీ. శాంతి నాకన్నా మహా ఐతే రెండు మూడు సెకన్ల వెనుక వచ్చిందేమో బయటకు. సమయం చాలదు మీరన్నట్లు చేయటానికి."

భాస్కర్ ఆలోచనలో పడ్డాడు.

"ఒకపని చేదాం సువర్ణా" అన్నాడు చివరికి.

"ఏమిటి" అంది సువర్ణ.

"నేనే శాంతిని అనుకో." భాస్కర్ తన ఆలోచనను వివరించాడు. "సీన్ మనకు చేతనైనంత బాగా ప్లే చేసి చూదాం. నిజంగా ఎంతసేపు పడుతుందో."

"ఓకే" అంది సువర్ణ.

శాంతి వెళ్ళొస్తాను అనేటప్పుడు చొరవగా బెడ్‍కు ఒక అంచున కూర్చొని ఆల్బమ్ చూస్తూ ఉంది. సువర్ణ కప్ బోర్డ్ దగ్గర ఉంది. సువర్ణ శాంతిని దాటి ముందుకు వస్తున్నప్పుడు శాంతి ఆల్బమ్‍ను సువర్ణ చూస్తుండగానే బేగ్‍లో పెట్టి నిలబడింది. సువర్ణ ముందుగా

గుమ్మం దగ్గరకు వచ్చింది. వెనుకనే శాంతి వచ్చింది సువర్ణ లెక్క ప్రకారం. సువర్ణ ఫ్రిజ్ దగ్గరకు వచ్చి కొంచె ప్రక్కకు తిరిగే సరికి శాంతి బెడ్ రూమ్‍ నుండి బయటకు వస్తూ కనబడింది.

శాంతి స్థానంలో భాస్కర్ ఉండి చేతిలో ఆ ఆల్బమ్ తీసుకొని సీన్ రిప్లే చేసి చూసారు. ఐతే హేండ్ బేగ్‍ బదులు అతడు ఒక ప్లాస్టిక్‍ కవర్‍ వాడాడు. సువర్ణ పనిలో పనిగా సెల్‍లో స్టాప్ వాచ్‍ని పెట్టింది.

మొదట శాంతి నేరుగా బయటకు వచ్చి ఉంటే ఎంత సమయం పట్టెదీ లెక్కించారు. సరిగ్గా ఐదు సెకండ్లు పట్టింది. శాంతి కొంచెం వేగంగా నడిస్తే నాలుగుసెకన్లు పట్టింది మళ్ళా రీప్లే చేసి చూస్తే.

ఈసారి శాంతి ట్రిక్ ప్లేచేసి ఉంటే అన్నది పరీక్షించారు. నాలుగు సార్లు రీప్లే చేసి చూసినా చచ్చుపక్షం పదిహేను సెకన్లు పడుతోంది. అది కూడా కప్‌బోర్దూ సీక్రెట్ అరా అప్పటికే తెరచి ఉన్నాయనుకుంటే. కాదూ అవి మూసి ఉన్నాయనుకుంటే మరొక ఆరేడు సెకన్లు

పడుతున్నది.

అంత సమయం లేదూ, నేను ఫ్రిడ్జి దగ్గరకు వచ్చే సమయానికి ఆమె గుమ్మం బయటకు వస్తూ కనిపించిందని సువర్ణ నిష్కర్షగా చెప్తోంది.

ఇద్దరూ మళ్ళా అయోమయానికి లోనయ్యారు. ఏం జరిగిం దసలు?

మెల్లగా సువర్ణకు అనుమానం బలపడ సాగింది.  "ఇదేదో పేరా నార్మల్‍ ఏక్టివిటీ లాగా అనిపిస్తోంది భాస్కర్" అంది ధైర్యం కూడగట్టుకొని.

భాస్కర్ ముఖం చిట్లించాడు. "నాన్సెన్స్ సువర్ణా. అలాంటిదేం కాదు.  ఎక్కడో నువ్వు బోల్తా పడ్డావు నోడౌట్" అన్నాడు.

"నో నో" అంది గట్టిగా సువర్ణ.

కొంచెం ఆలోచించి భాస్కర్ ఒక కొత్త రీజనింగ్ చెప్పాడు. "సువర్ణా. అసలు శాంతి ఆల్బమ్‍ను బయటకు తీయలేదు. ఒకవేళ తీసినా నీదృష్టిని మరలించి దాన్ని అప్పుడే వెనక్కు పెట్టేసింది. నీ దృష్టి మరలి ఉండగానే హేండ్‍బేగ్‍ లోంచి ఏదో ఆల్బమ్‍ బయటకు తీసి దాన్ని చూస్తున్నట్లు నటించింది."

సువర్ణ ఒప్పుకోలేదు. "ఆమె నాదృష్టిని ఏమీ మరలించలేదు" అని ఖచ్చితంగా చెప్పింది.

కొంచెం ఆగి భాస్కర్  "నా కప్‍బోర్డ్ లోపల కూడా సీక్రెట్ అర ఉంది కదూ" అన్నాడు.

"అవును కాని అది ఖాళీగానే ఉంది" అంది సువర్ణ.

"దేర్‍ యూ ఆర్! దేర్ యూ ఆర్!" అని భాస్కర్ ఎక్సైట్ అయ్యాడు.

శాంతి ఆశ్చర్యంగా చూసింది. "ఐతే ఏమిటి?" అంది.

"శాంతి నా కప్ బోర్డ్ లోపలా సీక్రెట్ అర ఉంది చూపుతాను అనగానే నువ్వు వెళ్ళి నా కప్‍బోర్డ్ తెరిచావు. అవునా" అన్నాడు భాస్కర్

"అవునవును" అంది సువర్ణ.

"నువ్వు ముందుకు నడవగానే శాంతి ఆల్బమ్‍ను వెనక్కు పెట్టేసింది క్షణంలో, కప్‍బోర్డ్ మూసింది" భాస్కర్ తాపీగా అన్నాడు. "నువ్వు రెండో సీక్రెట్ అర చూసి మళ్ళా ఇవతలకు వచ్చావు, శాంతి నీ వెనుకనే ఉంది. నువ్వు చూడకుండా తన హేండ్ బేగ్‍ లోనుండి మరొక ఆల్బం తీసి చేత్తో పట్టుకుంది."

తిరుగులేని లాజిక్!

ఇదంతా చాలా సంభావ్యం అనే అనిపించింది సువర్ణకు. తన చేతిలో ఉన్న ఆల్బమ్ ఫేక్ కాబట్టే శాంతి తనకు ఒక్క ఫోటోను కూడా చూపలేదని అనిపించింది. ఆమాటే పైకి అంది.

"ఎక్జాట్లీ" అన్నాడు భాస్కర్ మెచ్చుకోలుగా.

కాని ఆ శాంతికి ఇదంతా చేయటానికి ఏం అవసరం అన్నది ఇద్దరికీ బోధపడలేదు.

ఆలోచిస్తూ కొంచెం సేపు గడిపారు. చివరికి సువర్ణ అంది "నిద్రొస్తోంది భాస్కర్" అని. అప్పటికే నిద్రవేళ దాటి ఒక అరగంటో కొంచెం పైనో సమయం గడిచింది.


(సశేషం)

27, ఆగస్టు 2019, మంగళవారం

ఏం జరిగింది? - 1

కాలింగ్ బెల్ మోగగానే సువర్ణ ఉలిక్కిపడింది.
ఇంకా భాస్కర్ వచ్చే సమయం కాలేదు మరి.

తాము ఈ యింట్లో దిగి ఆట్టే రోజులు కాలేదు. తమ యింటి కాలింగ్ బెల్ కొట్టే వాళ్ళెవరుంటారు? అందునా ఇది గేటేడ్ కమ్యూనిటీ.  బిస్కట్లమ్మే వాళ్ళూ బూరాలమ్మే వాళ్ళూ ఎవరూ నేరుగా ఇంటి మీద పడి బెల్ కొట్టి పిలవటం వీలు కాదు. ఎవరన్నా,  ఇదివరకు ఈఫ్లాట్‍లో ఉండి వెళ్ళిన వాళ్ళ కోసం తెలియక వచ్చారేమో అనుకోవాలి.

మెల్లగా వెళ్ళి తలుపు తీసేలోగా బెల్ మరొక సారి మోగింది. కొంచెం విసుగు వచ్చినా చిరుకోపాన్ని మనస్సులోనే దాచుకొని నవ్వుముఖంతోనే తలుపుతీసింది.

ఎవరో అమ్మాయి. ఇంచుమించు తనవయస్సే ఉంటుంది. గుమ్మంలో నవ్వుముఖంతో నుంచుంది.

ఎంత దాచుకున్నా తన నిద్రముఖం దాగినట్లు లేదు. ఆ అమ్మాయి కొంచెం మొగమాటంగా చూస్తూ అంది. "సారీ అండీ, మిమ్మల్ని నిద్రలో డిస్టర్బ్ చేసినట్లున్నాను. నా పేరు శాంతి. ఈఫ్లాట్‍లో మొన్నటిదాకా ఉండే వాళ్ళం. చిన్న పనుండి వచ్చాను"

"అలాగా. రండి రండి." అని లోపలికి పిలిచింది.

ఆ అమ్మాయి సోఫాలో కూర్చుంటుండగా "కాఫీ తెస్తానుండండి" అంటూ వంటింట్లోకి వెళ్ళబోయింది.

ఇంతలో టీవీలో ప్రోగ్రాం మారి నట్లుంది. ఏదో సీరియల్ మొదలు. అదీ ఒక పాటతో , పెద్దరొదలాంటి సంగీతంతో మొదలయ్యింది.

నీ మొగుడే నా మొగుడూ
ఏ మంటావే పిల్లా
నీ మొగుడే నా మొగుడూ
ప్రేమకు నిలయం వాడే
ఏమంటావే పిల్లా

ఇద్దరు పెళ్ళాల మొగుడై ఎంకటేసుడూ లేడా
ఇద్దరికీ మురిపాలూ ముద్దులు పంచుతు లేడా
ఇద్దరు పెళ్ళాల మొగుడై ఈశ్వరుడూ లేడా
ఇద్దరికీ మురిపాలూ ముద్దులు పంచుతు లేడా

ఒద్దికగా మనముందామే ఒకడే మనమొగు డైతేనేం
ఒద్దిక ఉంటే సంసారంలో ఉంటుంది పిల్లా హాయి

నీ మొగుడే నా మొగుడూ
ఏమంటావే పిల్లా
ఏమంటావే పిల్లా
నువ్వేమంటావే పిల్లా

సువర్ణకు తిక్కతిక్కగా అనిపించింది. "దిక్కుమాలిన పాట, దిక్కుమాలిన పాట!"  అని తిట్టుకుంది. వచ్చిన అమ్మాయి మాత్రం తన్మయంగా టీవీ చూస్తోంది!

"మీరూ ముద్దుల మొగుడు సీరియల్ చూస్తుంటారా? వండర్‍ఫుల్" అంది.

సువర్ణకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది. "సారీ అండీ. చూడను. సీరియల్స్ ఏవీ చూడను.  కాలక్షేపానికి టివీ పెడితే అన్ని చోట్లా ఏవేవో బోర్ ప్రోగ్రాంలే వస్తున్నాయి. ఏదో సినిమా వస్తుంటే కాసేపు చూసి విసుగొచ్చి జోగుతుంటే మీరొచ్చి రక్షించారు. ఆ సినిమా ఐపోయి సీరియల్ మొదలైనట్లుంది" అంది.

వచ్చిన అమ్మాయి అదేం పట్టించుకోకుండా "ఈ ఇల్లు వదిలేదాకా రోజూ మూడింటికి ఈ సీరియల్ ఒక్క ఎపిసోడ్ కూడా మిస్ కాకుండా చూసానండీ. ఇప్పుడు కుదరటం లేదు కాని" అంది.

సువర్ణకు ఆశ్చర్యం కలుగలేదు. తన తల్లీ అంతే, పెద్దక్కా అంతే. ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళింట్లో టివీని కబ్జా చేసి ఐనా సరే వాళ్ళ కిష్టమైన సీరియల్స్ చూస్తారు.  తానైతే టివీ చూడటమే తక్కువ.  అందుకే "నేను పెద్దగా టివీ ప్రోగ్రాంలు చూడనండీ." అంది.

శాంతి ఆ మాటలు విన్నదో లేదో కాని సీరియల్ చూడ్డంలో ములిగిపోయింది.

సువర్ణ  కాఫీ చేసి తీసుకొని వచ్చింది.

శాంతి సీరియల్ మీదనుండి దృష్టి మరల్చకుండానే కాఫీ తాగింది. ఆ తరువాత, "చాలా బాగుందండీ కాఫీ" అని మెచ్చుకుంది.

ఆమె ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు. ఎంతసేపుంటుందో తెలియదు. సువర్ణ కూడా ఆవిషయం గురించి ప్రస్తావించటానికి మెగమోట పడి ఊరుకుంది.

ఇంతలో భాస్కర్ దగ్గరనుండి ఫోన్.

ఆ అమ్మాయి టీవీ చూస్తోంది కదా. కొంచెం దూరంగా వెళ్ళి మాట్లాడింది. ఇదే కాంప్లెక్సులో తమ దూరపు బంధువు లెవరో ఉన్నారట. ఆ అబ్బాయీ భాస్కర్‍తో పాటే పనిచేస్తున్నాడట. చెప్పటానికి పనికట్టుకొని ఫోన్ చేసాడు. భాస్కర్ ఫోన్ చేస్తే ఒక పట్టాన వదలడు.

ఫోన్ కాల్ ముగించి చూస్తే శాంతి టీవీ ముందు సోఫాలో లేదు.

అయోమయంగా అటూ ఇటూ చూస్తుంటే తమ బెడ్ రూమ్ నుండి బయటకు వచ్చింది శాంతి. ఇల్లంతా తిరిగి చూస్తోందన్న మాట. చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది ఆమె తమ బెడ్ రూమ్ నుండి రావటం చూసి.

"మీ యిల్లు చాలా నైస్‍గా సద్దుకున్నారండీ. చాలా బాగుంది" అంది.

"థేంక్స్" అంది మరే మనాలో తోచక.

"ఇంత నీట్‍గా సద్దటం అంటే నావల్ల కాదు. కుమార్‍కి నీట్‍నెస్ పిచ్చి పాపం. ఈవిషయంలో చాలా గోల పెట్టేవాడు" అంది శాంతి.

ఆ అమ్మాయి చాల చొరవగా ఉంటుందని అర్థమై పోయింది. వచ్చింది ఎందుకో చెప్పలేదు కాని, ఒక గంటసేపు సువర్ణని కబుర్లతో ముంచెత్తింది. ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే సువర్ణ కూడా మెల్లగా ఆమె ధోరణిలోకి వచ్చేసి కబుర్లు చెబుతూ ఉండిపోయింది ఆ గంట సేపూ.

హఠాత్తుగా ఆ అమ్మాయి వాచీ చూసుకుంటూ "చీకటి పడొస్తున్నదండీ వెళ్ళొస్తాను." అని, కొంచెంగా తటపటాయిస్తూ "మా మేరేజీ ఆల్బం ఒకటి కనబడ లేదు. ఒకవేళ ఇక్కడ మర్చిపోయానేమో అని వెదకటానికి వచ్చాను నిజానికి" అంది.

"ఇక్కడా?" అని సువర్ణ ఆశ్చర్యపోయింది.

"లాస్ట్ మార్చిలో మా ఆడపడుచూ వాళ్ళంతా వస్తే అది బయటకు తీసినట్లు గుర్తు."

"ఇక్కడెలా ఉంటుందీ, మాకు అంతా క్లీన్ చేసి ఇచ్చారు కదా ఫ్లాట్‍ని" అంది సువర్ణ.

శాంతి బెడ్ రూమ్ లోపలికి దారి తీసింది.

చేసేది లేక సువర్ణ కూడా యాంత్రికంగా ఆమె వెనుకే వెళ్ళింది.

బెడ్ రూమ్ లోపల కప్ బోర్డ్స్ వాల్ మౌంట్ చేసి ఉన్నాయి ఒక వైపు గోడంతా.

శాంతి కొంచెం మొగమాటంగా "ఇది తెరవచ్చా" అంది.

"తెరవచ్చును. కాని అందులో నా బట్టలు సద్దుకున్నాను ఇప్పటికే. అప్పుడు నాకేమీ కనిపించలేదే" అంది సువర్ణ.

"ఇందులో ఒక సీక్రెట్ అర ఉందండీ" అంటూ శాంతి కప్ బోర్డ్ తెరిచి ఆ అరను చూపి తెరిచింది.

సువర్ణ నోరు తెరిచింది.

అందులో భద్రంగా ఉంది ఆల్బం. అది తప్ప అక్కడ మరే వస్తువులూ లేవు.

అది తీసుకొని శాంతి వెళ్ళిపోయింది. కనీసం సువర్ణకు ఒక్కఫోటో ఐనా మర్యాదకు కూడా చూపించ లేదు. "అయ్యో లేటైపోయిందండీ. వెళ్ళొస్తాను" అంటూ బయలుదేరింది.

ఆమె వెళ్ళాక అరెరే ఒక జాకెట్ గుడ్ద ఐనా పెట్టి పంపాను కాదే అని అనుకుంది సువర్ణ. బుక్ షెల్ఫ్ నుండి ఒక యోగి ఆత్మకథ పుస్తకం తీసి బుక్‍మార్క్ దగ్గర నుండి చదవటం మొదలు పెట్టింది.

ఎంతసేపు గడిచిందో ఏమో కాని భాస్కర్‍ వచ్చి కాలింగ్‍బెల్ మోగించగానే మళ్ళా ఈలోకం లోనికి వచ్చింది.

రాత్రి భోజనాల సమయంలో భాస్కర్‍తో శాంతి వచ్చి వెళ్ళిన విషయం ప్రస్తావించింది. అన్నట్లు మన కప్‌బోర్డులో ఒక సీక్రెట్ అర ఉంది తెలుసునా అని శాంతి ఆ అరను తెరిచి ఆల్బం తీసుకొని వెళ్ళిన సంగతి చెప్పింది.

అవునా అని భాస్కర్‍ ఆశ్చర్యపోయాడు.

ఆ శాంతి నా కళ్ళముందే ఆల్బమ్‍ భద్రంగా ఉందా అని ఫోటోలు కొంచెం చెక్ చేసుకొని మరీ పట్టుకెళ్ళింది. కాని మాటవరసక్కూడా నాకు చూపిస్తానన లేదు అని వింతపడుతూ చెప్పింది.

కర్టెసీ కైనా ఆ అమ్మాయి తమ మారేజీ ఆల్బమ్‍ సువర్ణకు చూప లేదని విని మరింత ఆశ్చర్యపోయాడు.

రాత్రి పడుకొనే ముందు, భాస్కర్ ఆ సీక్రెట్ అర ఎక్కడుందో చూపించమని అడిగాడు. సువర్ణ తన చీరల అరలో చీరలను ప్రక్కకు జరిపి ఆ అరను చూపించి తెరచింది.

అక్కడే భద్రంగా ఉంది ఆ ఫోటో ఆల్బమ్!

ఇద్దరూ ఒకరి ముఖంలోనికి ఒకరు చూసుకుంటూ అలా ఉండిపోయారు నోట మాటలేకుండా.


(సశేషం)

తెలిసినదా రాముడే దేవుడన్నది నీ వల పెఱుగక పిలిచితే పలుకునన్నది


తెలిసినదా రాముడే దేవుడన్నది నీ
వల పెఱుగక పిలిచితే పలుకునన్నది

ఇన్నాళ్ళును పెద్దలు చెవి నిలు కట్టుకొని పోరి
వెన్నుడే దేవుడన్న విన నిచ్చగించవు
కన్ను మసకబారి నీ వెన్ను వంగ వచ్చి
యిన్నాళ్ళకు రామునిపై నెంతభక్తి పొడమెను

పామరుడే యైన నేమి పాపియైన నేమని
రామచంద్రు డందరను రక్షించు నెప్పుడు
వేమారులు నిన్ను వాడు విడువక రక్షించ
నీ మనసున కది తోచె నేటి కేమందుము

చెంత జేరి నంత వాడు చేరదీయు నన్నది
చింతలన్ని దీరిచి రక్షించు వా డన్నది
చింతించు వారి కతడు చింతామణి యన్నది
యింతకాలమున కైన నెంత బాగ తోచెను

25, ఆగస్టు 2019, ఆదివారం

నోటిగూటి చిలుక ధాటిగ పలుకవే మాటిమాటికి రామమంత్రము నీవు


నోటిగూటి చిలుక ధాటిగ పలుకవే
మాటిమాటికి రామమంత్రము నీవు

కామక్రోధాదులు కలబోసి పలుకుచు
తామసబుధ్ధులై ధరనుండు నట్టి
పామరులకు నీవు ప్రతివచనము లిచ్చి
రాముని నామము నేమర బోకే

సారవిహీనమీ సంసార మనియెంచి
నారాయణుని యందు నాటించి బుధ్ధి
శ్రీరామనామము చేయుచుండెడి వారి
చేరి కలిసిమెలసి చేయవె భజన

శ్రీరాము డొక్కడే చిక్కుల నడగించు
శ్రీరామచింతనమె చేయవే నీవు
శ్రీరామ జపమున చిత్తశాంతి కలుగు
శ్రీరామజపమునె చేయవే నీవు

23, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

ఎన్న నందును వింత లెన్నెన్నో చేసెను మొన్న రాముడై వాడు నిన్న కృష్ణుడై


ఎన్న నందును వింత లెన్నెన్నో చేసెను
మొన్న రాముడై వాడు నిన్న కృష్ణుడై

వేయిమంది మోయలేని వింటినెత్తి విరిచెను
ఓయమ్మా కొండనే ఒయ్యన పైకెత్తెను
చేయలేని దేమున్నది శ్రీలోలునకు
మోయు గదా లోకములే మోహనాంగుడు

తాకి యొక రాతిని ముని తరుణిగా చేసెను
తాకి యొక కుబ్జను లలితాంగిగా చేసెను
శ్రీకాంతుడు చేయ లేని చిత్రమున్నదా
లోకములే చేయు గదా లోలాక్షుడు

తరుణిశోకపు మిషను సురారుల నణచెను
తరుణిశోకపు మిషను కురుకుల మణచెను
హరితలచిన ధర్మేతరు లణగిపోరే
నిరుపమాన క్రీడనుడీ నీలవర్ణుడు

నారాయణుడే నాటి శ్రీరాముడు నారాయణుడే నేటి నందబాలుడు


నారాయణుడే నాటి శ్రీరాముడు
నారాయణుడే నేటి నందబాలుడు

కడలి మీద వారధిని కట్టినట్టి వాడైన
కడలి లోన పురమునే కట్టుకొన్న వాడైన
పుడమి నున్న దుర్జనుల పొడవడగించ
పొడమిన నారాయణ మూర్తియే వాడు

ఒక్కపొలతి చాలునని యూరకున్న వాడైన
పెక్కురౌ సతులతో వేగనేర్చు వాడైన
మక్కువతో ధర్మమును మనకు నేర్పగ
చక్కని నేర్పుగల శౌరియే వాడు

హరేరామ హరేరామ యన్నచో తరింతురు
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ యన్నను తరింతురు
నరులార వాని నెపుడు మరువకుండుడి
మరువక చేరదీయు మంచివా డతడు

       *అందరికీ 2019సం. జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు*

దొఱకునో దొఱకదో మరల నరజన్మము దొఱకినను దొఱకునా హరిచరణ స్మరణము


దొఱకునో దొఱకదో మరల నరజన్మము
దొఱకినను దొఱకునా హరిచరణ స్మరణము

కల్లగురువుల బోధ లెల్ల గడచి వచ్చి
చల్లగ నుంటి నీ చరణములు చేరి
యెల్లి యే గురుబోధ లేరీతి మలచునో
నల్లనయ్య యింక నాకు నీవే దిక్కు

కపట భక్తుల తోడ కలసి నడచి విసివి
అపరాధ మెఱిగి నిన్నాశ్రయించితిని
విపరీతబుధ్ధులే వెండి తలలెత్తునో
నృపశేఖర రామ నాకు నీవే దిక్కు

ఎన్ని జన్మము లెత్తి యిటు నిన్ను బడసితి
అన్నన్న నాకు నీవున్న నిశ్చింత
ఎన్నటికి నీవాడ నగునట్లు బ్రోవవే
నన్నేలు రాముడా నాకు నీవే దిక్కు

19, ఆగస్టు 2019, సోమవారం

వలదు పాపము వలదు పుణ్యము వలయును నీసేవా భాగ్యము


వలదు పాపము వలదు పుణ్యము
వలయును నీసేవా భాగ్యము

పుట్టువులకు కారణమౌ పుణ్యపాపంబులు
పట్టుకొనగ నేల నయ్య భగవంతుడా
గట్టిగాను నీపాద కమలంబులను నేను
పట్టుకొంటి నీసేవ ప్రసాదించుమా

నేను చేయు వాడ నని లోనెంచి చేసిన
దేని ఫలితమైన నేను తినక తీరదు
మాన కొనగ నట్టితిండి మంచిదౌ నుపాయము
పూని కర్తృత్వ ముందు బుధ్ధి విడచుటే

రామసేవకులకు పుణ్యరాశితో పనిలేదు
స్వామి నా దరిచేరదు పాపమెన్నడు
కామితార్థ మిమ్ము శ్రీకామినీమనోహర
నీమ మెసగ చేయనీ నీకు సేవలు

కోవెలలో నున్నాడు కోదండరాముడు దేవేరి సీతతో దివ్యతేజంబుతో


కోవెలలో నున్నాడు కోదండరాముడు
దేవేరి సీతతో దివ్యతేజంబుతో

నరుల కొఱకు నరుడైన నారాయణుడు
కరము దుష్కరంబైన కార్యము సేసి
మరల నిదే కొలువాయె మనగుడి లోన
కరుణామయమూర్తి కదా యీతడు

సర్వాభరణములతో స్వామియున్నాడు
సర్వాయుధములతో స్వామియున్నాడు
సర్వదేవతలగూడి స్వామియున్నాడు
సర్వజగద్రక్షకుడై స్వామియున్నాడు

సౌమిత్రి యొకప్రక్కన చక్కగ నిలువ
సామీరి పాదాంబుజంబులు కొలువ
పామరుల నుధ్ధరింప వచ్చినా డిదె
స్వామి సేవ చేసి కొన చయ్యన రండు

సాగించరే రామచంద్రుని భజన మ్రోగించుచు తాళములను మిన్నంట


సాగించరే రామచంద్రుని భజన
మ్రోగించుచు తాళములను మిన్నంట

రామ రామ సాకేత రామ రఘురామ
రామరామ జానకీరామ జయరామ
రామరామ కోదండరామ రణభీమ
రామరామ హరేరామ రామ యని మీరు

రామ పట్టాభిరామ రాజీవలోచన
రామ లోకాభిరామ రామ భక్తపోషక
రామ సద్గుణధామ రామ తారకనామ
రామ జలధరశ్యామ రక్షించు మని మీరు

పాహి  పాహి నిర్మూలితపౌలస్త్య రామ
పాహి పాహి సకలలోకపాలక రామ
పాహి పాహి పాపతూలవాతూల రామ
పాహి పాహి పాహి యని పాడుచు మీరు

నమ్ముడు మానుడు నావాడు నేను నమ్మి కొలుచుకొను నా రాముడు


నమ్ముడు మానుడు నావాడు నేను
నమ్మి కొలుచుకొను నా రాముడు

కన్నులు తెరచిన కనబడు రాముడు
కన్నులు మూసిన కనబడు రాముడు
వెన్నంటి యున్నాడు విడువక రాముడు
నన్ను కాపాడుచు నా రాముడు

కన్నుల నిదురను కబళించు రాముడు
పన్నుగ నాతోడ పలుకాడు రాముడు
నన్నన్ని వేళల నడిపించు రాముడు
నన్నేలు దొరయైన నా రాముడు

ఎన్నో జన్మల నుండి యేలుచు రాముడు
చిన్న నాడె నన్ను చేపట్టె రాముడు
మన్నించి నాలోన మసలును రాముడు
నన్ను కరుణించు నా రాముడు

18, ఆగస్టు 2019, ఆదివారం

అంగనామణి సీత యడిగి నంతనే రంగు రంగుల పూలు తెచ్చె రామచంద్రుడు


అంగనామణి సీత యడిగి నంతనే
రంగు రంగుల పూలు తెచ్చె రామచంద్రుడు

కొన్ని కొన్ని పూవులకై కోమలాంగుడు నాగు
లున్నట్టి పూల పొదల నెన్నొ కదిపెను
కొన్నింటిని లక్ష్మణుండు కోయుచుండగ
సన్నుతాంగు డవియివి యని సందడి సేసె

పూల రాశి గాంచి యుప్పొంగి సీతమ్మ చాల
మాలికల నల్లినది మగడు మురియగ
చాల మాలికల నిచ్చి బాలికామణి పర్ణ
శాలలోని దైవతముల చక్కగ కొలిచె

దేవుళ్ళను కొలిచి తల్లి తెచ్చి మాలలు మూడు
శ్రీవారి గళసీమకు చేర్చె నొక్కటి
ఆ వెనుకను మరది కొకటి దీవించి యిడ రామ
గోవిందుడు కైసేసె కువలయసుతకు

నులివెచ్చని కాంతిరేఖ పలుకరించగానే పులకించి యొక మొగ్గ పూవైనది


నులివెచ్చని కాంతిరేఖ పలుకరించగానే
పులకించి యొక మొగ్గ పూవైనది

పూవై నలుగడల కాంతి పుంజముల మధ్యన
నీవు దిద్దిన యందాలు నిండిన ప్రకృతిని
పావనప్రత్యూషవేళ పరవశించి చూచి
తావులతో నెంతో సంభావించి మురిసినది

ఇంత యందమైన సృష్టి నెవరు చేసిరన్నది
సుంత ధ్యానించి యెఱిగి సంతోషపడినది
అంతరాత్మలోన నీ యనుగ్రహ మడిగినది
ఎంతో వేడుకొన్నది నీ చెంత చేరంగను

వింతగ కాంతారవాసవిధిని రాముడవై
యంతలోనె పరమాత్మ యరుదెంచినావు
చెంతనున్న సీతమ్మ చేయిజాపి చూప
చింతదీర్చి పూబాలను చేరదీసినావు

పతితపావననామ పట్టాభిరామ సతతము నన్నేలు జానకీరామ


పతితపావననామ పట్టాభిరామ
సతతము నన్నేలు జానకీరామ

మనసున నీనామ స్మరణము కలుగ
కనుదమ్ములు వికసనమును బొందు
ఘనమగు భాగ్యము కలిగెడు గాక
దినదినమును నీ ఘనకృప వలన

అలసిన నాకనుకొలకుల నిదుర
పలుకరించెడు వేళ భావన ముందు
నిలచి యుండు గాక నీ నామ స్మరణ
కలకాలమును నీ ఘనకృప వలన

మరువక నీనామ స్మరణము కలిగి
తరచుగా నీసేవా ధనమది కలిగి
తరియించెడు గాక తప్పక జన్మము
కరుణామయ నీ ఘనకృప వలన

17, ఆగస్టు 2019, శనివారం

తెలియుడీ వీనిని తెల్లంబుగను తెలివిడి కలిగితే కలుగు మోక్షము


తెలియుడీ వీనిని తెల్లంబుగను
తెలివిడి కలిగితే కలుగు మోక్షము

పరగ వీడు మొట్టమొదట వైకుంఠరాముడు
కరుణతో నాయెను కాకుత్స్దరాముడు
అరయగ నతడెంతో అందాలరాముడు
మారాముడు చాల మంచివాడు

ఘనతరమౌ విల్లువిరచె కళ్యాణరాముడు
మానవోత్తముడైన జానకీరాముడు
మౌనిచంద్రులకు వా డానందరాముడు
ధ్యానించు డాతడు ధర్మాత్ముడు

కోలల రావణుని జంపె కోదండరాముడు
చాల గొప్ప రాజగు సాకేతరాముడు
కూలుచు భవబంధము గోవిందరాముడు
కాలాత్మకుడైన కమలాక్షుడు

అతి సులభుని నిన్ను బడసి యవివేకినై యితరుల నే వేడెదనా యెంతమాట


అతి సులభుని నిన్ను బడసి యవివేకినై
యితరుల నే వేడెదనా యెంతమాట

నిచ్చలు నా మేలు దలచు నీవు నా కుండగ
పిచ్చివాడనా యొరుల వేడుట కేను
ముచ్చటగా రామచంద్రమూర్తి నిన్నువేడుదు
నచ్చమైన నా మనసు నంకిత మొనరించి

నిరతము వెన్నంటి యున్న నిన్ను నేను మరచి
పరుల నేరీతిపొగడు వాడ నౌదును
పరాత్పర రామచంద్ర వదలక నిను పొగడుదు
నిరంతరము నా మనసు నీపైన నిలిపి

ఇచట నచట నన్ను గూడి ఈశ్వర నీవుండ
ఇచటనే నన్నెఱుగని యెవరి జేరుదు
ఎచటనైన రామచంద్ర యెన్నెదను నిన్నే
విచిత్రమైన ప్రశ్నలిక వేయకుండుమా

రాలుగాయి మనసా నీకు రాము డింత యలుసా చాలు చాలు వేషాలు నామజప సాధన చేయగదే


రాలుగాయి మనసా నీకు రాము డింత యలుసా
చాలు చాలు వేషాలు నామజప సాధన చేయగదే

ఎన్నో భవముల నుండియు నీకై యీతడు చేసినదే
యెన్నగదే యాపన్నశరణ్యుం డీశ్వరు నెన్నగదే
తిన్నగ మోక్షము నిచ్చెడు రాముని దీవన లందగదే
మన్ననతో నతడిచ్చిన తారకమంత్రము చేయగదే

ఉదయము  నుండియు నటునిటు పరుగుల నుండితి వెందులకే
నిదుర లేచినది మొదలుగ నీకొక నిలుకడ కనబడదే
హృదయము లోపల గూడుకట్టుకొని యుండిన నీవిభునే
మదిని దలంచవు మన్నన చేయవు మంచిది కాదు సుమా

ఈ నరజన్మము దుర్లభ మందున యీశ్వర క్పవవలన
జ్ఞానము కలిగెను దానిని మరచుచు సంచరించ వలదే
మానక నామజపంబున నుండిన మంచి జరుగు మనసా
ఆనక నా వైకుంఠపురంబున హరికడ నుండెదవే

16, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

రామ రామ శ్రీరామ యందు వీ ప్రశ్నకు బదులు చెప్పవయా
రామ రామ శ్రీరామ యందు వీ ప్రశ్నకు బదులు చెప్పవయా
స్వామి పట్ల నీ భక్తి యెట్టిదో చక్కగ మా కెఱిగించవయా

పరమమనోహరు డగు రాముని రూపంబు నెడదలో నిలిపితివా
పరమాప్తుండను భావనతో రఘుపతిని త్రిశుధ్ధిగ నమ్మితివా
పరమాదరమున రామచంద్రుని  భక్తుల నెప్పుడు కొలచితెవా
పరమానందము రామసేవ యను భావము కలిగి మెలగితివా

దురదల వలె కోరికలు రేగినను తొలగక సాధన చేసితివా
వరదల వలె కష్టములు కల్గినను వదలక సాధన చేసితివా
సిరులు కలిగినను సిరులు తొలగినను చెదరక సాధన చేసితివా
పరమార్ధము శ్రీరామ నామమను భావన విడువక నిలచితివా

శివు డిచ్చిన శ్రీరామ నామమును చిత్తము నందు ధరించితివా
భవతారక మని రామ నామమును వదలక సాధన చేసితివా
అవిరామముగా సాధన చేసిన నది తప్పక ఫలియించును గా
అవలకు నివలకు తిరుగుట మానెద వందుకు సందేహము లేదు
10, ఆగస్టు 2019, శనివారం

బాధ లెందుకు కలుగుచున్నవో బోధపడుట లేదు బోధ కలిగెనా ఎవ్వనికైనా బాధలు కలుగవయా


బాధ లెందుకు కలుగుచున్నవో బోధపడుట లేదు
బోధ కలిగెనా ఎవ్వనికైనా బాధలు కలుగవయా

రామనామ ధనముండగ నయ్యో రాళ్ళురప్ప లేరి
పామరత్వమున పోగులు పెట్టుచు పరవశించ నేల
ఈమహి నెవ్వరి వెంటనైన నివి యెన్నడేగె నయ్యా
యీమాత్రము నీ వెఱుగ కున్నచో నెందుకు నరజన్మ

ఎవరెవరో నీ బంధుమిత్రులని యెంతో ప్రేముడితో
అవనిని వారికి సుఖమును గూర్చగ నలమటింతు వయ్యో
ఎవరి కెవ్వరీ మహిని జీవుడా యెంత కాల మయ్యా
చివరకు నీకు మిత్రుడు చుట్టము సీతాపతి కాదా

బావించుచు శ్రీరామతత్త్వము పాడుచు నీవుండ
నీ వెందున్నను నీ వెటులున్నను నీతో నత డుండ
దేవుడె దిక్కని నమ్మిన నీకిక దీనత యెక్కడిది
ధీవరుడా నీ స్వస్వరూపమున దీపింతువు కాదా


9, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

సుగుణాభిరాముడు సుందరాకారుడు జగదేకవీరుడు సర్వేశ్వరుడు


సుగుణాభిరాముడు సుందరాకారుడు
జగదేకవీరుడు సర్వేశ్వరుడు

క్షీరోదధిశయనుడు కారణాతీతుడు
ఘోరాసురమర్దనుడు గోవిందుడు
శ్రీరమణీరమణుడు నీరేజనాభుడు
నారాయణుడు దివిజనాథశరణ్యుడు

రవివంశవర్ధనుడు భువనమోహనుడు
సవనసంరక్షకుడు శాంతాత్ముడు
శివదనుర్విదళునుడు సీతాసనాథుడు
స్తవనీయవిక్రముడు జామదగ్నినుతుడు

నీలమేఘశ్యాముడు కాలస్వరూపుడు
కీలాలధిబంధనుడు కేవలుండు
పౌలస్త్యనాశనుడు భావనాతీతుడు
పాలితాఖిలభువనజాలుడీ రాముడు

హరిని విడచి యుండదుగా అమ్మ వరలక్ష్మి హరితోడ ధరపైన నవతరించును


హరిని విడచి యుండదుగా అమ్మ వరలక్ష్మి
హరితోడ ధరపైన నవతరించును

హరి నరసింహుడై యవతరించంగను
వరలక్ష్మి చెంచెతగ వచ్చె భూమికి
విరిచి కనకకశిపుని వీడకుగ్రత
చరియించు హరిని ప్రసన్నుని జేసె

వరబలగర్వితుడు రావణుని చంపగ
పరమాత్ముడు రాముడై వచ్చినంత
వరలక్ష్మి సీతయై వచ్చె భూమికి
తరుణి కష్టము లోర్చి ధరనేలెను

ధరాభార ముడుపగా దానవాంతకుడు
పరమాత్ముడు కృష్ణుడై వచ్చినంత
వరలక్ష్మి రుక్మిణిగ వచ్చె భూమికి
హరిభక్తి వైభవము ధరపై చాటె

7, ఆగస్టు 2019, బుధవారం

ఇంతకన్న సిగ్గుచే టేమున్న దయ్య అంతరించి బుధ్ధి నే నధముడ నైతి


ఇంతకన్న సిగ్గుచే టేమున్న దయ్య
అంతరించి బుధ్ధి నే నధముడ నైతి

అమ్మకడుపు లోన నే నణగి యుండి నట్టి వేళ
నుమ్మలికములైన వేళ నొక్క నీదు తలపె నాకు
నెమ్మది సమకూర్చ ని న్నెప్పటికిని మరువ నంటి
నెమ్మది నెమ్మదిగ నేను నిన్ను మరచిపోయితిని

నేనపుడే ధనములను నిక్కముగ ముట్ట నంటి
నేనపుడే దుర్మతులను నిక్కముగ చేర నంటి
నేనపుడీ నాలుకను నిగ్రహించి యుందు నంటి
నేనిపుడా తప్పులన్ని నిస్సిగ్గుగ చేయుచుంటి

పుట్టక ముందున్న బుధ్ధి పుట్టగనె మాయమాయె
గట్టిగ నీ నామమైన కడు శ్రధ్ధను చేయనాయె
నిట్టి నా మీద మరల నెట్టుల దయచూపెదవో
పట్టుబట్టి యీదీనుని బాగుచేయ వయ్య రామ

4, ఆగస్టు 2019, ఆదివారం

చేరి మ్రొక్కరె వీడు చిత్తజగురుడు శ్రీరాముడై మనకు చేరువైనాడు


చేరి మ్రొక్కరె వీడు చిత్తజగురుడు
శ్రీరాముడై మనకు చేరువైనాడు

నీతులు చెప్పలేదు నీతిగా నడచి
ప్రీతిపాత్రుడైనాడు భూతకోటికి
త్రేతాయుగంబున భూతలంబున
సీతాపతి యనుపేర చెలగె ధర్మము

పోరున రాకాసుల పొడిపొడి చేసె
ధారుణిపై నిలపెను ధర్మరాజ్యము
తారక లుండుదాక తరగని గొప్ప
పేరు స్వంతమైనట్టి వీరుడు వాడు

రామనామ మెంతో రమ్యమంత్రము
రామకథయె మిక్కిలి రసవంతము
రామభజన మోక్షసామ్రాజ్యప్రదము
రామచంద్రుడు దైవ  రాయడు కాన

2, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

నరుడ వైనప్పు డో నారాయణా యీ గరుడునకు నీ సేవ కలిగించుమా


నరుడ వైనప్పు డో నారాయణా యీ
గరుడునకు నీ సేవ కలిగించుమా

వెస శేషున కిచ్చితివి వేషము తమ్మునిగ
అసమర్ధుడు గరుడుడని యనుకొంటివా
రసవంతమైన నీదు రామచరితామృతమున
నసలే నా యూసు లేదందువా ప్రభూ

తమ్ములగుచు శంఖుచక్రమ్ములును వచ్చునని
అమ్మ శ్రీలక్ష్మి సీత యగునందువా
తమ్మికంటి సామి నేను తప్పేమి చేసితినని
రమ్మన వీ గరుడునే యమ్మక చెల్ల

నీవు లేక రామకథయె నిశ్చయ మసమగ్రము
రావణుని కొడుకు రామలక్ష్మణులను
భావిని రణమందు నాగబంధముల బట్టగా
వేగ రావలయునని వెన్నుడు పలికె

అండగ నీవు మా కుండగ భయ మనే దుండబోదుగా కోదండరాముడా


అండగ నీవు మా కుండగ భయ మనే
దుండబోదుగా కోదండరాముడా

చెండితివి తాటకను చెచ్చెర గుర్వాజ్ఞపై
మండించి సుబాహుని మసిచేసితివి
దుండగు మారీచుని తోయధిలో వేసితివి
దండుమగడ మాకు నీయండ చాలదా

ఘోరుడు విరాధుని గోతిలో పూడ్చితివి
పోరి ఖరదూషణుల పొడిచేసితివి
మారీచుని వెన్నాడి మట్టిలో కలిపితివి
సారసాక్ష మాకు నీ చాటు చాలదా

నఱకి కబంధుని నాశనము చేసితివి
విరచితివి కుంభకర్ణు విజృంభణము
సురవైరి రావణుని పరిమార్చి మించితివి
పరమవీర మాకు నీ కరుణ చాలదా

1, ఆగస్టు 2019, గురువారం

అందగాడ శ్రీరామ చందురుడా సీతాసుందరితో వచ్చి పూజ లందుకోవయ్య


అందగాడ శ్రీరామ చందురుడా సీతా
సుందరితో వచ్చి పూజ లందుకోవయ్య

మూడులోకములకు పూజనీయులు మీరు
వేడుకైన జంటయై వెలసినారు
నేడు మాయింటకి వచ్చి నిండారు ప్రేమతో
చేడియయు నీవును చేకొనరే పూజలు

లోకనాథుడ వీవు లోకమాత సీత
మాకు ప్రసన్నులైరి మాభాగ్యము
మీకటాక్షము కాక మేమేమి వలతుము
చేకొనరే పూజలు సీతమ్మయు నీవును

సీతమ్మతో నాడు సింహాసనం బెక్కి
యేతీరున నున్నా వీనాడటులే
ప్రీతితో మాయింట వెలసి మాపూజలు
చేతోమోదంబుగ చేకొందువు రావయ్య

శివశివా యనలేని జీవుడా నీకు శివుడు చెప్పు మంత్రము చెవికెక్కునా


శివశివా యనలేని జీవుడా నీకు
శివుడు చెప్పు మంత్రము చెవికెక్కునా

రామమంత్ర మైన నేమి యేమంత్ర మైన నేమి
ప్రేమమీఱ చెప్ప నేమి విననేర్తువా
నీ మనసే విషయవిషనీచకాసారమైన
నేమి చేయగల డయ్య యీశ్వరుడైన

శివుడిచ్చెడి మంత్రము చిత్తజగురు మంత్రము
భవతారక రామమంత్ర మవలంబించి
యవలీలగ చేరవచ్చు  హరిపదంబును కాని
శివుని పై గురికుదరక చెడిపోతివే

గురికుదిరి శివుని వేడుకొనువాడ వొక్కనాడు
తరుణ మెఱిగి శివుడు నిన్ను దయజూచును
దొఱకు నపుడు తారకమంత్రోపదేశము కూడ
నరుడా చేరెదవు నీవు హరిపదంబును

ఎప్పుడును వీడే గొప్పవాడు చెప్పరాని మహిమల చెలగు వెన్నుడు


ఎప్పుడును వీడే గొప్పవాడు
చెప్పరాని మహిమల చెలగు వెన్నుడు

ఏమేమి చేయలే డితడు కోపించి  పరశు
రాముడై రాజకులంబును కరగించె శ్రీ
రాముడై నీళ్ళపై రాళ్ళను తేలించె బల
రాముడై హస్తినాపురము నొరగించె

ఏమెత్తు వేయలే డితడు చాల చతురుడై
హేమకశిపు గుండెలో నిట్టే డాగె చిన్ని
వామనుడై బలి నిట్టె బంధించె సురవిరోధి
స్త్రీమనోభంజనము చేసి చెలంగె

ఏమేమి యెసగడో యితడు నిజభక్తాళికి
కామధేనువై పెద్ద కల్పవృక్షమై ఐహి
కాముష్మికము లెల్ల నన్నివేళలందు మరి
ఆమోక్షమే యడుగ నిదియు నిచ్చును

31, జులై 2019, బుధవారం

స్వామి పాదముల చెంత చక్కగా పూవులుంచి యేమి వేడుకొంటి వయ్య యిప్పుడు నీవు


స్వామి పాదముల చెంత చక్కగా పూవులుంచి
యేమి వేడుకొంటి వయ్య యిప్పుడు నీవు

ఏమి వేడుకొందు నయ్య యీలోక వస్తువులు
స్వామి చిరునగవులకు సాటివచ్చునా
రామపాదసేవనారతుల కన్యముల పైన
నేమైన భ్రాంతి యుండు టెక్కడి మాట

ఏమి వేడుకొందు నయ్య స్వామి ప్రేమతో నా
కే మిచ్చునో యదే యెంతో మేలు
రాముడు తన నామ మిచ్చి రక్షించె నది చాలు
తామసము తొలగి నేను ధన్యుడ నైతి

ఏమి వేడుకొందు నయ్య రాముడు నన్నేలగ
నా మనసున కోర్కెలు నశియించెను
స్వామి పాదముల చెంత చక్కని పూవువలె
నా మనసు నిలచె నదే నాకు చాలును

చేతులెత్తి మ్రొక్కితిని చిత్తము నీ కిచ్చితిని సీతారామ నీకు నేను సేవకుడ నైతిని


చేతులెత్తి మ్రొక్కితిని చిత్తము నీ కిచ్చితిని
సీతారామ నీకు నేను సేవకుడ నైతిని

ఖ్యాతిగల శ్రీరాముడ కరుణారససాంద్రుడ
నా తప్పులు మన్నించెడు నాదేవదేవుడ
కోతికి బ్రహ్మపదము కొసరినట్టి ఘనుడ
నా తరమా నిన్ను పొగడ నళినదళేక్షణుడ

సకలలోకపోషకుడ శరణాగతరక్షకుడ
అకళంకవీరవరుడ అవనిజారమణుడ
సుకుమారుడ పరమసుందరాకారుడ
ప్రకటించితి నీవె నాకు పతివని రాముడ

పరమధర్మస్వరూపుడ సురవిరోధికాలుడ
పరమేశ్వరాభినుతుడ పరమేష్ఠివినుతుడ
పరమయోగీంద్రహృధ్బావితాంతరాత్ముడ
పరమభక్తజనసేవితపాదారవిందుడ


30, జులై 2019, మంగళవారం

దాశరథికి జయ పెట్టి దండము పెట్టి దేశమెల్ల నతని సత్కీర్తి చాట సమకట్టి


దాశరథికి జయ పెట్టి దండము పెట్టి
దేశమెల్ల నతని సత్కీర్తి చాట సమకట్టి

దండువిడిసి యున్నారు దాశరథి భక్తుల
నండజయాన జానకమ్మ చూడవమ్మ
దండిగా దీవనలను దయచేసి పంపవమ్మ
నిండనీ దిక్కులన్ని నీవిభుని కీర్తితో

కోవెలలే వెలయగను కొల్లలై యూరూర
దేవుడై రామయ్య దేవేరి వీవై
వేవేల జనులమధ్య వేడుకలు నిత్యమై
కావింపగ సందళ్ళు కదలు చున్నారమ్మ

రామనామ మంత్రమే రక్షించు నన్నది
భూమి నందరి హృదయ భూముల కెఱుకగా
పామరులు పండితులీ భవవార్థి దాటగా
ఈ మహాత్ము లుద్యమించి రిదె చూడవమ్మ

20, జులై 2019, శనివారం

1+2+3+4+5+6...... = -1/12అనుకోకుండా నిన్న రామానుజన్ గురించిన ఆలోచనలు చుట్టుముట్టాయి. అత్యంత అద్భుతమైన గణితశాస్త్రవేత్తగా ప్రంపంచం ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకునే గొప్పవ్యక్తి రామానుజన్.

కేవలం 32 సంవత్సరాల పాటు మాత్రమే శ్రీనివాస రామానుజన్ జీవించటం గొప్ప దురదృష్టం. ముఖ్యంగా భారతావనికి.

రామానుజన్ చేసిన ఆవిష్కరణల్లో ఒకటి

ఇది చాలా సంచలనాత్మకమైనది.

ఎందుకంటే వరసపెట్టి సహజసంఖ్యలను కూడుకుంటూ పోతే ఎప్పుటికప్పుడు వచ్చే మొత్తం ధనాత్మకంగానే ఉంటుంది, సహజసంఖ్యలంటేనే 1,2,3 అలా అన్నీ ధనాత్మకమైనవి కాబట్టి వాటిలో ఎన్నింటి మొత్తం ఐనా సరే ధనాత్మకమే అవుతుంది. అటువంటిది సహజసంఖ్యలను అనంతంగా కూడుకుంటూ పోతే వచ్చే మొత్తం -1/12 అని ఎలా ఒప్పుకోగలం! ఒకటి ఎలా ఋణాత్మకం అవుతుందీ మొత్తం అన్న శంక. రెండవది  కూడిక ద్వారా వచ్చే మొత్తం అలా అలా కొండలా పెరిగిపోతూ లెక్కించటానికి వీల్లేకుండా ఉంటుంది కదా అది కేవలం పరిమాణంలో 1/12 అంటే ఎల్లా అన్న శంక.

కాని రామానుజన్ ఇచ్చిన ఋజువు చూస్తే మనం నోరు వెళ్ళ బెట్ట వలసిందేను. ఇక్కడి గణితాన్ని చూసి గాభరా పడకండి. ఇది అత్యంత సులభమైనది. అందరికీ సులువుగా బోధపడేదీ. కాబట్టి భయపడకండా ముందుకు సాగండి.

మొట్టమొదట రామానుజన్ 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1..... అనే అనంత శ్రేణిని పరిశీలించాడు.  దీని విలువ ఎంత అవుతుందో ఇలా లెక్క పెట్టవచ్చును. ఈ శ్రేణిని S1 అనుకుందాం.

S1 = 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1..... 

ఇప్పుడు S1 + S1 = 2S1 విలువ ఎంతో ఇలా ముందుగా లెక్కించాడు.

S1 = 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1..... 
S1 = 0 +1 -1 +1 -1 +1 -1..... 

కూడిక సులభంగా చేయవచ్చును చూడండి.  కుడివైపున ఉన్న విలువలను నిలువుగా కూడుకుంటూ పోవటమే!

2S1  = 1 +0 +0 +0.......
     = 1

2S1 = 1 అని తేలింది.

కాబట్టి S1  = 1/2

బహు చమత్కారంగా ఉందికదా ఫలితం.

ఇప్పుడు మరొక  1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 ....... అనే అనంత శ్రేణిని చూదాం. దీని విలువ ఎంతో గణితం చేదాం.  ఇప్పుడు దీన్ని S2  అందాం. ఇప్పుడు 2S2 విలువను నేరుగా లెక్కించటం ఎలాగో చూదాం.

S2 = 1 -2 +3 -4 +5 -6 +7  ....... 
S2 = 0 +1 -2 +3 -4 +5 -6  ....... 

ఈ కూడిక కూడా ఇందాకటిలాగే చేయవచ్చును చూడండి.  ఇది వరకటిలాగా కుడివైపున ఉన్న విలువలను నిలువుగా కూడుకుంటూ పోవటమే!

2S2 =  1  -1 +1 -1 +1 -1 ......

అని సమాధానం వస్తున్నది కదా మనకు.

ఐతే కుడివైపున ఉన్న 1  -1 +1 -1 +1 -1 ...... అనేది మనం పైన ముందుగా లెక్కవేసిన S1 అన్నది గుర్తుంది కదా!

కాబట్టి  

2S2 =  S1 
    =  1/2

ఇప్పుడు S2 = 1/4 అని సిధ్ధించింది.


ఇప్పటికి మనం రెండు శ్రేణుల్ని పరిశీలించి వాటి విలువలను నిర్థారించాం

S1 = 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1  ......  = 1/2
S2 = 1 -2 +3 -4 +5 -6 +7  ....... = 1/4


ఇంక మనం సహజసంఖ్యలను కూడుతూ పోయే శ్రేణి 1+2+3+4...... అనే దాని విలువను నిర్థారించటానికి ప్రయత్నిద్దాం.  దీన్ని మనం S3 అందాం.

S3 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + .......

ఈ S3 నుండి S2ను తీసి వేస్తే ఏమిజరుగుతుందో చూదాం.

S3 = 1 +2 +3 +4 +5 +6 .......
S2 = 1 -2 +3 -4 +5 -6 .......

తీసివేతను మనం ఇదివరకటి వలె చేదాం.

ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించండి పైన ఉన్న S3 శ్రేణిలో అన్నీ + గుర్తులే ఉన్నాయి. కాని క్రింద ఉన్న S2 శ్రేణిలో మార్చిమార్చి + మరియు - గుర్తులు ఉన్నాయి.

1 నుండి 1ని తీసివేస్తే 0 వస్తుంది. అలాగే 3 నుండి 3ను, 5 నుండి 5ను తీసివేసినా సున్నయే వస్తుంది. ఈ సున్నలు మనకు మార్చి మార్చి వస్తాయన్న మాట.

+2 నుండి -2ను తీసివేస్తే మనకు +4 వస్తుంది. అల్గాగే +4 నుండి -4ను తీసివేస్తే +8 వస్తుంది. +6 నుండి -6 ను తీసివేస్తే +12 వస్తుంది. ఈలాంటివి కూడా మార్చి మార్చి వస్తాయి.

కాబట్టి

S3    = 1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 .......
S2    = 1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 -9 .......
S3-S2 = 0 +4 +0 +8 +0 +12+0+16 ......

సున్నలను హాయిగా వదిలిపెట్తవచ్చును కదా. అందుచేత ఇలా వ్రాదాం.

S3-S2 = 0 +4 +0 +8 +0 +12 +0+16 ......
S3-S2 = 4 +8 +12 +16 ......

చూడండి కుడివైపున ఉన్నవన్నీ 4యొక్క గుణిజాలు! అందుచేత మనం ఇలా తిరిగి వ్రాయవచ్చును.

S3-S2 = 4( 1 +2 +3 + 4.......)

ఇక్కడ బ్రాకెట్లో ఉన్న భాగం S3 కదా. అందుకని అలా సవరణ చేస్తే 
S3-S2 = 4S3 


ఆహా దగ్గరకు వచ్చేసాం.

S3-S2 = 4S3 అన్న సమీకరణంలో S3 కుడి ఎడమలు రెండింటిలోనూ ఉన్నదని గమనించండి. దానిని ఒకప్రక్కకు తీసుకొని వెళ్ళవచ్చును. అప్పుడు

-S2 = 3S3  లేదా  3S3 = -S2 లేదా S3 = S2/3 అని వివిధరకాలుగా ఎలాగైనా వ్రాయవచ్చును.


మనం S2 = 1/4 అన్నది మర్చిపోలేదు కదా. దాన్నిక్కడ ప్రతిక్షేపించుదాం.

S3 = -S2/3
    = (-1/4)/3 = -1/12

అదండీ సంగతి. 

ఇది చాలా చిత్రమైన ఫలితం.

1+2+3+4+5..........   = -1/12

 ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రంలో ఈ ఫలితానికి మంచి వినియోగం ఉన్నది!


String theory అని విశ్వం యొక్క నిర్మాణాన్ని వివరించే భౌతికశాస్త్ర సిధ్ధాంతం ఒకటి ఉంది. దానిలో విశ్వానికి 26 పరిణామాలున్నాయని తెలియవస్తుంది. ఈ సిధ్ధాంతాన్ని నిర్మించే క్రమంలో పైన చెప్పిన ఫలితానికి వినియోగం ఉంది. అలాగే quantum mechanics అని మరొక అణువిజ్ఞానశాఖ ఉంది. దానితోనూ ఈ ఫలితానికి ప్రమేయం ఉంది.

16, జులై 2019, మంగళవారం

పదుగురిలో నేను పలుచన కానేల నది నీకు హితవైన నటులే కానీ


పదుగురిలో నేను పలుచన కానేల
నది నీకు హితవైన నటులే కానీ

నిదుర లేచిన దాది నిన్నెంచు మనసు
పెదవుల కొసల నీ పేరులె చిందులాడు
అది పరధ్యానమని యనుకొను లోకము
వదలక గేలిసేయ పడిపడి నవ్వెదవా

వెలలేని నీచిరు నవ్వులు చాలు నాకు
తులలేని నీ కొలువు దొరకెనుగా నాకు
సులువుగ మందిలో కలువకున్నాడని
నలుగురు నవ్విన నవ్వెదవా నీవు

నా రాముడే చాలు నాకని నమ్మితి
పేరు నూరు లేకున్న పెద్దగ చింత లేదు
వీరు వారు నేడు నన్నూఱక దూఱిన
నౌరా నీవును నవ్వ నైనదిగా బ్రతుకు

15, జులై 2019, సోమవారం

ఆంధ్రౌన్నత్యం - నేటి స్థితి


ఈనాడు (7/11/2019)న నాకు తెలిసిన లోకం బ్లాగు వారు ఆంధ్రౌన్నత్యం అనే టపా ప్రకటించారు. అందులో పద్యాలు 10934 నాటివి. బాగున్నాయి. నాస్పందన అక్కడ వ్రాసాను. అది ఈబ్లాగులో ఒకటపా రూపంలో భద్రపరిస్తే బాగుంటుందని భావిస్తున్నాను.

మధ్యాక్కర.
ఒకనాటి యౌన్నత్యములను గూర్చినేడూరక పలుక
ప్రకటిత మగునవి నేటి మన డొల్ల బ్రతుకులే కనుక
నికనైన పూర్వవైభవము సాధించ నిప్పటి వారు
చకచక ధృఢదీక్ష బూని ముందుకు సాగుటే మేలు

తే.గీ. నోరు నొవ్వంగ గతకీర్తి నుడివి నుడివి
సమయమును వ్యర్థపరచుట చాలు చాలు
మరల సత్కీర్తిసాధించు మార్గమేదొ
యరసి గెలిచిన గర్వించు నాంధ్రమాత!

ద్విపద.
బాలచంద్రుని గూర్చి బ్రహ్మన్న గూర్చి
కాలోచితము కాదు లోలోన మురియ
రాణి రుద్రమ గూర్చి రాయల గూర్చి
ఆనందపడిన కార్యము తీరబోదు
నీవేమి యొనరించి నీ జాతి కీర్తి
బావుటా నెగిరింతు వది ముఖ్యమయ్య
పాతగొప్పల నింక పాతరవేసి
ఖ్యాతి మీఱిన నాంద్రమాత గర్వించు

12, జులై 2019, శుక్రవారం

చేతులెత్తి మ్రొక్కేము చిత్తజ గురుడ నీవు మా తప్పు లెంచవు మాకది చాలు


చేతులెత్తి మ్రొక్కేము చిత్తజగురుడ నీవు
మా తప్పు లెంచవు  మాకది చాలు

సరిసరి స్వేదజోద్భిజాండజ యోనుల
చరియించి నరులమై సంతోషమేది
నరులము కాగానే నానాతప్పులెంచ
దొరకొను నీకొడుకు పెద్దదొర చూడవె

ఎప్పుడో పుట్టితిమట యేమేమొ చేసితిమట
యిప్పుడా తప్పుల కెంతత శిక్షలో
చెప్పరాని బాధలాయె చిత్తము నీవైపు
త్రిప్పగ క్షణమైన నెప్పు డుపశమించవు

రాముడవై వచ్చి తారకనామమిచ్చి
ప్రేముడి మాకు పంచి పెట్టినావయ్య
మా మా తప్పొప్పులన్ని మట్టి కలియుగ
మేము నీసన్నిధిలో మెలగుచుంటిమి

11, జులై 2019, గురువారం

నీరు గాలి నిప్పులతో నేల మట్టిని చేరిచి ఒక బొమ్మను చేసి విడచెను


నీరు గాలి నిప్పులతో నేల మట్టిని
చేరిచి ఒక బొమ్మను చేసి విడచెను

అది యీ స్థల కాలంబుల నాడే నాడే
నిదిగో పదిమంది ముం దింపు గాను
అదుపు లేక నాడిపాడు నంతే గాని
కుదురు లేదు బెదురు లేదు కొంచమైన

అప్పుడప్పు డా బొమ్మ యాటతప్పుచో
తప్పుడు తాళములు వేసి దారితప్పుచో
తప్పక యపు డాటగాడె తలదూర్చెను
తప్పొప్పుల విడమరచి దారి చూపెను

ఆటగాడె రాముడనగ నవతరించగ
ఆటగాడె కృష్ణుడగుచు నవతరించగ
మేటిబొమ్మ యిది యెఱిగి మేలు కాంచగ
ఆట మిగిలియున్న బొమ్మ లాడుచుండెను

8, జులై 2019, సోమవారం

నాలుక రాముని నామము పలికిన చాలుననవె మనసా మనసా


నాలుక రాముని నామము పలికిన
చాలు ననవె మనసా మనసా

అరిషడ్వర్గము నతిసులభముగా
మరలించుకదా మనసా మనసా
హరినామము నీ కది చాలదటే
హరిహరి రఘువర యనవే మనసా

పరమాత్ముడె నీ పతియని గతియని
తరచుగ మురియుచు తలచవె మనసా
నిరతిశయంబై నిచ్చలు కురిసే
హరికృప చాలని యనవే మనసా

హరినామమె భవతరణోపాయము
మరువక చేయవె మనసా మనసా
వరభక్తుల కపవర్గము సిధ్ధము
హరిని విడువనని యనవే మనసా

7, జులై 2019, ఆదివారం

కల్లబ్రతుకుల నుండి కన్నీళ్ళ నుండి కల్లమంత్రములు నిన్ను కాపాడునా


కల్లబ్రతుకుల నుండి కన్నీళ్ళ నుండి
కల్లమంత్రములు నిన్ను కాపాడునా

ధరనున్నసప్తకోటి వరమంత్రంబులు
కురిపించు సిధ్ధులు కొంచెంబులే
మరల పుట్టువు తేని మంత్ర మందేది
నరుడా రామనామ మంత్రము కాక

కామితంబుల నీయ గల మంత్రంబులు
కామాదు లడగించి కాచేదేమి
ప్రేమతో దోసములు వెడలించి వేగ
రామనామ మంత్రమే రక్షించు కాని

ఈరాకపోకలకు నింతటితో స్వస్తి
శ్రీరామనామము చెప్పించులే
వేరు మంత్రముల మీద వెఱ్ఱిని విడచి
శ్రీరామనామమే చింతించ వయ్య

6, జులై 2019, శనివారం

పాహిపాహి రామ పావననామ పాహిపాహి రామ పట్టాభిరామ


పాహిపాహి రామ పావననామ పాహిపాహి రామ పట్టాభిరామ
పాహిపాహి రామ బ్రహ్మాండాధిప పాహిపాహి పరబ్రహ్మస్వరూప

కోదండధర రామ వేదోధ్ధారక గోవింద దశరథ నందన
కోదండధర రామ మంధరగిరిధర గోవింద సంహృతతాటక
కోదండధర రామ కువలయరక్షక గోవింద యజ్ఞసంరక్షక
కోదండధర రామ ప్రహ్లాదవరద గోవింద శివచాపఖండన

కోదండధర రామ బలిగర్వాంతక గోవింద సీతానాయక
కోదండధర రామ క్షత్రకులాంతక గోవింద వనమాలాధర
కోదండధర రామ ధర్మస్వరూప గోవింద మునిజనరక్షక
కోదండధర రామ గోవర్థనధర గోవింద దనుజగణాంతక

కోదండధర రామ హింసావిదూర గోవింద శబరీపూజిత
కోదండధర రామ కలిదర్పాంతక గోవింద హనుమత్సేవిత
కోదండధర రామ ధృతదశరూప గోవింద రావణసంహర
కోదండధర రామ భక్తసంరక్షక గోవింద త్రిజగత్పూజిత

3, జులై 2019, బుధవారం

జయజయ లక్ష్మీనారాయణా హరి జగదాధార నారాయణాజయజయ లక్ష్మీనారాయణా హరి జగదాధార నారాయణా
జయజయ రామ నారాయణా హరి సనకాదినుత నారాయణా

శ్రీరామచంద్ర నారాయణా హరి సీతానాయక నారాయణా
నారదవినుత నారాయణా హరి నాశనరహిత నారాయణా
కారుణ్యాలయ నారాయణా హరి కామితవరద నారాయణా
శూరజనోత్తమ నారాయణా హరి సుందరవిగ్రహ నారాయణా

దశరథనందన నారాయణా హరి దరహాసముఖ నారాయణా
దశముఖ మర్దన నారాయణా హరి ధర్మస్వరూప నారాయణా
ప్రశమితేంద్రియ నారాయణా హరి రాజలలామ నారాయణా
విశదమహాయశ నారాయణా హరి వేదవిహార నారాయణా

పరమసుఖప్రద  నారాయణా హరి పరమానంద నారాయణా
గరుడవాహన నారాయణా హరి ఖలవిదారణ నారాయణా
సురగణసేవిత నారాయణా హరి శోకనివారణ నారాయణా
పరమాత్మా హరి నారాయణా భవపాశవిమోచన నారాయణా

26, జూన్ 2019, బుధవారం

ఇక్కడ నున్న దేమి యక్కడ లేదో యక్కడ నున్న దేమి యిక్కడ లేదో


ఇక్కడ నున్న దేమి యక్కడ లేదో
యక్కడ నున్న దేమి యిక్కడ లేదో

అక్కడున్న దిక్కడున్న దొక్కటి కాదో
చక్కగ విచారించ జాలడే గాక
వెక్కసపు బేధబుధ్ధి వెడలించి నంత
నక్కడ నిక్కడున్న దంతయు నొకటే

కాలమని స్థలమని కలవా యేమి
లీలగా బ్రహ్మమివి రూపించు గాక
వీలగునా దీని గూర్చి వేడుక జీవి
యేలాగునైన బుధ్ధి నెఱుగ నేర్వ

శ్రీరామనామ మందు చెలగెడు దానిని
శ్రీరామరూప మందు చెలగెడు దానిని
చేరువనే యున్నదాని చిత్తమందున
ఆరసి చూచినచో నన్నిట నదియే

24, జూన్ 2019, సోమవారం

విల్లెక్కుపెట్టు మంటె విరచితి వయ్యా ఓ నల్లనయ్య యిది యేమి యల్లరయ్యా


విల్లెక్కుపెట్టు మంటె విరచితి వయ్యా ఓ
నల్లనయ్య యిది యేమి యల్లరయ్యా

ఎన్నో తరాల నుండి యెనలేని యీ విల్లు
మన్నికగ నున్నదయ్య మాయింటి లోన
ఎన్నెన్ని పూజలందు కొన్నదో యీవిల్లు
చిన్న వాడ వెరుగవుగ శ్రీరామ చంద్రుడా

రేపు దేవతలు వచ్చి కోపగించెద రేమో
మీ పెద్దల కిచ్చినది మేలైన విల్లే
ఆపురారి పెనువిల్లే అపురూపమైనదే
యే పగిదిని పిల్లవాని కిచ్చినా వందురే

పూని యీ విల్లెత్తిన పురుషోత్తముడ వీవే
తానిది మున్నెత్తెను మా తనయ సీత
మానితమౌ ధనువు మిమ్ము మన్నించె నీరీతి
కాన నీకు సీత నిత్తు కాదన రాదయ్యా

వివిధవేదాంతసార విమలశుభాకార రవికులాలంకార రామ నిర్వికార


వివిధవేదాంతసార విమలశుభాకార
రవికులాలంకార రామ నిర్వికార

అంగీకృతనరాకార హరి దయాపూర
సంగీతరసవిచార సమరైకశూర
సంగరహితమునిచర్చిత సత్యధర్మసార
శృంగారవతిసీతాసేవ్యశుభాకార

సురారాతిగణవిదార శోభనాకార
నిరుపమధర్మావతార దురితసంహార
పరమయోగిరాజహృదయపద్మసంచార
ధరాసుతాప్రియాకార వరశుభాకార

శ్రీకాంతాహృద్విహార చిన్మయాకార
సాకేతపురవిహార సజ్జనాధార
పాకారిప్రముఖవినుత భక్తమందార
శ్రీకర త్రిజగదాధార శ్రీరఘువీర

21, జూన్ 2019, శుక్రవారం

తెలిసితెలిసి మనిషిగా దిగివచ్చెను దేవుడు పలుకష్టము లనుభవించ వలెసెనా రాముడు


తెలిసితెలిసి మనిషిగా దిగివచ్చెను దేవుడు
పలుకష్టము లనుభవించ వలెసెనా రాముడు

పట్టాభిషేకము చెడి వనవాసము కలిగెను
నట్టడవుల రాకాసులు ముట్టడించ పోరెను
తుట్టతుదకు రాకాసియె తొయ్యలి గొనిపోవగ
పట్టుబట్టి వాని జంప పరమకష్టమాయెను

సతికి యగ్నిపరీక్షకు సమ్మతించ వలసెను
నుతశీలకు నిందరాగ సతిని విడువ వలసెను
ప్రతిన కొఱకు సోదరునే వదలిపెట్ట వలసెను
ధృతిమంతుని ధర్మదీక్ష ధర నబ్బురమాయెను

రాముడొకడె సర్వుల కారాధ్యుడై నిలచెను
రాముని కథ శాశ్వతమై భూమిపైన నిలచెను
రామభక్త జనులతోడ భూమి నిండిపోయెను
రాముడు  భక్తులకు మోక్ష రాజ్యమునే యిచ్చును

తెలియరాని మహిమగల దేవదేవుడు చేరి కొలిచినచో మోక్షమిచ్చు గుణవంతుడు


తెలియరాని మహిమగల దేవదేవుడు చేరి
కొలిచినచో మోక్షమిచ్చు గుణవంతుడు

మంచివారు చెడ్డవారు మనలో కలరు వీడు
మంచివాడగుచు కలడు మనకందరకు
అంచితముగ నితని చేరు నట్టివారికి వీడు
సంచితకర్మంబు లెల్ల చక్కజేయును

తనవారని పెరవారని తలచనివాడు వీడు
మనవాడని తలచితే మనవాడగును
మన రిపుషట్కమును ద్రుంచి మన్నించును వీడు
మన మానసములలోన మసలుచుండును

ప్రేమతోడ రామాయని పిలుచినంతట వీడు
పామరులకు సైతము పలుకుచుండును
భూమిసుతాపతి దయా భూషణుడు  వీడు
కామితార్థ మెల్లరకును కటాక్షించును

18, జూన్ 2019, మంగళవారం

ఒక్క సీతారాములకే మ్రొక్కెద గాక తక్కుంగల వారికేల మ్రొక్కెద నయ్యా


ఒక్క సీతారాములకే మ్రొక్కెద గాక
తక్కుంగల వారికేల మ్రొక్కెద నయ్యా

సీతారాములు చాల చిక్కుల కోర్చి
ఆ తులువ రావణు నంతము చేసి
ప్రీతిమై లోకశాంతి వెలయించి చాల
ఖ్యాతి గాంచినారు కనుక కడగి మ్రొక్కెద

సీతారాములు నాదు జీవితంబున
నే తీరున నాపద లెల్ల నడచిరో
నా తరమా వర్ణింప నాదైవములకు
చేతులెత్తి మ్రొక్కువాడ చిత్తశుధ్ధిగ

లోకస్థితికారకుడా శ్రీకాంతు డిడిగో
నాకొరకై రాముడై నడచి వచ్చెను
శ్రీకాంత నాతల్లి సీతగా వచ్చె
నాకు తల్లిదండ్రులనుచు నమ్మి మ్రొక్కెద

రఘువంశజలధిసోమ రామ రామ అఘవిమోచననామ రామ రామ


రఘువంశజలధిసోమ రామ రామ
అఘవిమోచననామ రామ రామ

దయామృతమహార్ణవ దశరథరామ
భయాపహమహాబల భండనభీమ
జయావహశుభనామ జానకిరామ
ప్రియంకర శుభంకర శ్రీకర రామ

సురారిలోకభీకర శోభననామ
పురారిపంకజాసన పూజితనామ
ధరాసుతానిజప్రాణాధారక రామ
నిరంజనా యరిందమా నీరజశ్యామ

ధర్మావతార రామ దైత్యవిరామ
కర్మపాశవిమోచనకారణ రామ
నిర్మోహశుభకారణ నిస్తుల నామ
నిర్మలచారిత్ర్యరామ నిరుపమనామ

13, జూన్ 2019, గురువారం

మరుజన్మము నరజన్మమొ మరి యేమగునో హరినామము నాశ్రయించ వైతి విప్పుడు


మరుజన్మము నరజన్మమొ మరి యేమగునో
హరినామము నాశ్రయించ వైతి విప్పుడు

ఎత్తి నట్టి జన్మంబు లిన్నిన్ని యనరాదు
తిత్తు లన్నింటను తెలివిడి లేమి
యెత్తి చూపించ దగిన యేకైక లక్షణము
నెత్తి నించుకంత తెలివి నిలచె నీ నాటికి

దొరకిన యీ జన్మమందు దొరుకక దొరకిన
యరుదైన తెలివిడి యన్నట్టి నిధిని
నరుడు వృధా చేసిన నాశన మగుగాక
మరల నరుం డగునట్టి మాటెంత నిజమో

హరేరామ హరేకృష్ణ యనుటేమి కష్టము
నరుడా హరికృప యమిత సులభము
పరమాత్ముని నామ మిపుడు పలుకకున్నచో
మరుజన్మము నందు పలుకు మాటెంత నిజమో

వీనుల విందుగా వినిపించనీ జానకీరాముడా సర్వవేళల


వీనుల విందుగా వినిపించనీ
జానకీరాముడా సర్వవేళల

శ్రీనాథనామావళి శ్రేష్ఠంబగు నట్టిదౌ
ధ్యానముద్రలో శివుడు తడవుచుండు నట్టిదౌ
మౌనుల రసనలపై మసలుచుండు నట్టిదౌ
నీ నామకీర్తనము నీ భక్తులకు

యోగిరాజప్రస్తుతమై యొప్పుచుండు నట్టిదౌ
భోగీంద్రుడు వేనోళ్ళ పొగడుచుండు నట్టిదౌ
సాగరపుబిందువుల సంఖ్యదాటు నట్టిదౌ
నీగుణకీర్తనము నీభక్తులకు

యావత్ప్రపంచసృష్టి కాదిమూలమైనదౌ
యావత్ప్రపంచంబున కాధారమైనదౌ
భావనాతీతమై పరగుచుండు నట్టిదౌ
నీ విభవకీర్తనము నీభక్తులకు

హరిని వదలకున్నచో నదియే చాలు తరియించగ నరుడ నీ కదియే చాలు


హరిని వదలకున్నచో నదియే చాలు
తరియించగ నరుడ నీ కదియే చాలు

హరిచింతన కలిగియున్న నదియే చాలు
హరిభక్తుల చేరుచున్న నదియే చాలు
హరి హరి హరి యనుచుండిన నదియే చాలు
హరినామము రుచిమరగిన నదియే చాలు

హరికథలను చదువుచున్న నదియే చాలు
హరిలీలల తడవుచున్న నదియే చాలు
పరమాత్ముడు రామునిపై భక్తియె చాలు
హరిదయామృతము కొంచ మదియే చాలు

హరి కీర్తన లాలకించ నదియే చాలు
హరికీర్తన లాలపించ నదియే చాలు
హరినామగుణ కీర్తన మదియే చాలు
హరేరామ హరేకృష్ణ యనుటే చాలు


12, జూన్ 2019, బుధవారం

నిన్ను పొగడువారితో నిండెను నేల రామన్న నీ యశము నిండె నన్నిదిక్కుల


నిన్ను పొగడువారితో నిండెను నేల రా
మన్న నీ యశము నిండె నన్నిదిక్కుల

సురలునరులు పొగడ నీవు హరుని వింటిని
విరచి మా సీతమ్మను పెండ్లాడితివి
సురలునరులు పొగడ రాజ్యసుఖములు నీవు
పరగ తండ్రిమాటకై వదలుకొంటివి

సురలునరులు పొగడ నీవు జొచ్చియడవుల
పరిమార్చితి వెందరో సురవిరోధుల
సురలునరులు పొగడ లంకజొచ్చితి వీవు
పరదారాహరణు రావణు జంపితివి

సురలునరులు పొగడు ధర్మమూర్తివి నీవు
హరి యచ్యుత భక్తలోకపరిపాలక
సురలునరులు పొగడు నిన్ను శరణు జొచ్చితి
కరుణించుము నరనాయక వరదాయక

8, జూన్ 2019, శనివారం

భజన చేయరే రామభజన చేయరే రామభజనయే భవరోగము బాపెడి మందు


భజన చేయరే రామభజన చేయరే రామ
భజనయే భవరోగము బాపెడి మందు

అణిమాదిసిధ్ధులుండి యణచలేని రోగము
మణిమంత్రౌషధములు మాన్పలేని రోగము
గుణగరిష్ఠులను గూడ గుటాయించు రోగము
వణకు రామభజనకు భవరోగము

హేయమైన యుపాధుల నిరికించు రోగము
వేయిజన్మ లెత్తినా వదలనిదీ రోగము
మాయదారి రోగము మందులేని రోగము
పాయు రామభజనచే భవరోగము

ప్రజలనెల్ల హింసించే భయదమౌ రోగము
సుజనకోటి నేడ్పించు క్షుద్రమైన రోగము
నిజభక్తుల కాచెడు నియమమున్న రాముని
భజన చేయ విరుగునీ భవరోగము

పిన్న పెద్ద లందరూ విచ్చేయండీ రామన్న భజన కందర కాహ్వాన ముందండీ


పిన్న పెద్ద లందరూ విచ్చేయండీ రా
మన్న భజన కందర కాహ్వాన ముందండీ

పాడగల వాళ్ళందరు పాడవచ్చండీ
వేడుకతో మీపాటలు వినిపించండీ
ఆడామగా తేడా యేమానందముగా
కూడి రామకీర్తనలు పాడుకొందము

విజ్ఞులు విబుధులు వేదాంతజ్ఞులు
అజ్ఞానము తొలగ రామవిజ్ఞానమును
ప్రజ్ఞమీఱ పాడగా వారితో కలయుటే
సుజ్ఞానప్రదము కదా సుజనులారా

ఏమండీ మేము పాడలేమందురా
రామవైభవము చూడ రావచ్చుగా
ఈమంచి తరుణమున రామచంద్రుని
కామితార్ధప్రదుని వేడ రావచ్చును

భజనచేయ రండయ్యా భక్తులారా రామభజన చేసి పొందండి పరమానందం


భజన చేయ రండయ్యా భక్తులారా రామ
భజన చేసి పొందండి పరమానందం

మనమధ్యనె వెలసినాడు మనవాడు రాముడు
మనధ్యనె తిరిగినాడు మనవాడు రాముడు
మనకష్టము లెఱిగినట్టి మంచివాడు రాముడు
మనము కొలువ దగినట్టి మనదేవుడు రాముడు

మన లోపము లెంచనట్టి మంచివాడు రాముడు
మన పాపము లెంచనట్టి మంచివాడు రాముడు
మనసార శరణంటే మన్నించును రాముడు
మనబాధలు తీర్చునట్టి మనదేవుడు రాముడు

రామభజన చేయువారి రాగరోగ మణగును
రామభజన వలన పొందరాని భాగ్యము లేదు
రామభజన వలన మోక్షరాజ్యమే లభించును
రామభజన చేయుదము రండి సుజనులారా

7, జూన్ 2019, శుక్రవారం

రండి రండి జనులారా రామభజనకు కోదండరామస్వామి వారి దయ దొరకేను


రండి రండి జనులారా రామభజనకు కో
దండరామస్వామి వారి దయ దొరకేను

అంతులేని మహిమ గల ఆనందరాముని
గొంతెత్తి కీర్తించ గుమిగూడండి
చింతలన్ని తీర్చునట్టి శ్రీరాముని బుధ్ధి
మంతు లందరు గూడి మనసార పొగడండి

అయినవారు కానివార లని లేదు రామునకు
దయజూచు నందరను ధర్మప్రభువు
జయజయ శ్రీరామ జానకీ రామయని
వియత్తలమే మ్రోయ వేడ్కతో పొగడండి

రాముడే వెన్నుడు బ్రహ్మాండనాయకుడు
రాముడే మొక్షసామ్రాజ్య మిచ్చు
రాముడే సర్వలోకరక్షణాదక్షు డండి
రాముని భక్తిమీఱ రమ్యముగ పొగడండి

27, మే 2019, సోమవారం

కృపజూడవయా నృపశేఖర నే నపరాధిని కానని యెంచవయా


కృపజూడవయా నృపశేఖర నే
నపరాధిని కానని యెంచవయా

మనసా నిను నమ్మిన వాడనురా
విను మన్యుల నెన్నని వాడనురా
వనజేక్షణ యాపద లాయెనురా
యినవంశవిభో నను కావవయా

హరి సేవకు లెవ్వరితో కలి యే
పరియాచకముల్ పచరించదని
ధర నెంతయు వార్తగ నున్నదిరా
మరి దానిని దబ్బర సేయకురా

పరమాత్ముడ యాపద లాయెనురా
హరి నీదయ చాలని నమ్మితిరా
దరి జేర్చవయా కరుణాలయ నా
తరమా భవసాగర మీదగను

శ్రీకాంతు డున్నాడు శ్రీరాముడై మీకు మాకు నందరకు మేలు మేలనగ


శ్రీకాంతు డున్నాడు శ్రీరాముడై
మీకు మాకు నందరకు మేలు మేలనగ

దేవమానవులకు దిట్టమైనట్టి మేలు
భావించి నరునిగా వచ్చినవాడు
రావణాసురుని తలలు రాలగొట్టిన వాడు
కేవలధర్మాకృతిగ క్షితిని తోచువాడు

చింతలన్ని తీర్చువాడు చిన్మయుడగువాడు
చెంతచేరు జనుల రక్షించెడు వాడు
పంతగించి ధర్మేతరప్రవృత్తి నడచువాడు
ఇంతిం తనరాని మహిమ నెగడుచుండు వాడు

సాకారబ్రహ్మమని సకలవేదాంతులును
సాకేతమును జేరి చక్కగ పొగడ
భూకాంతుడై వాడు పొలుపుగా గద్దెనెక్కి
పాకారి ప్రముఖులును ప్రస్తుతించగ నిదిగో

ఎల్లవారి నుధ్ధరించ నిదే తగిన మంత్రము కల్లగాని దివ్య మహిమకల రామమంత్రము


ఎల్లవారి నుధ్ధరించ నిదే తగిన మంత్రము
కల్లగాని దివ్య మహిమకల రామమంత్రము

కల్లకపట మెఱుగనట్టి కడు మంచివారిని
కల్లలాడకుండ ప్రొద్దు గడపలేని వారిని
చల్లగాను కాచునట్టి చక్కనైన మంత్రము
ఎల్లెడలను ఘనకీర్తి నెసగెడి యీ మంత్రము

పంచేంద్రియములగెల్చిన పరమతేజస్విని
పంచమలపరాభూత పామరచేతస్కుని
యంచితముగ నొక్కరీతి నాదరించు మంత్రము
సంచితాదులణచి ప్రోచు చక్కనైన మంత్రము

ఇంత గొప్ప మంత్ర మేల నెఱుగకున్నారో
చింతలన్ని తొలగు విధము చింతించలేరో
అంతకుడిటు వచ్చు లోన ఆలోచించండి
ఇంతకన్న మంచి మంత్ర మింకొక్కటి లేదు

22, మే 2019, బుధవారం

హరినామ సంకీర్తనామృతంబును మరువక గ్రోలరో మానవులారా


హరినామ సంకీర్తనామృతంబును
మరువక గ్రోలరో మానవులారా

అష్టాక్షరి కష్టమని యనుచున్నారా
కష్టమా రామ యని కమ్మగా పలుక
ఇష్టాక్షరి మంత్రమిది ఈ రెండక్షరాలు
దుష్టభవలతలను త్రుంచు కత్తులు

ఒక్క హరినామమే చక్కని మందు
మిక్కిలియగు కలిబాధ నుక్కడగించ
ఒక్కసారి చవిజూచి యుర్వినెవ్వరు మా
కక్కర లేదనరు శ్రీహరినామౌషధము

తరచుగా గ్రోలి మీరు ధన్యులు కండు
హరినామ మందు రుచిమరగినవారు
మరలపుట్టు పనిలేదు మరువబోకుడు
నరులార త్వరపడుడు త్వరపడుడు

20, మే 2019, సోమవారం

శ్రీరామచంద్రుని చేరి వేడక వేరెవరిని వేడెదవో వెఱ్ఱివాడ


శ్రీరామచంద్రుని చేరి వేడక
వేరెవరిని వేడెదవో వెఱ్ఱివాడ

ఎవోవో జన్మలలో కావించినవి
నీవంటిని చేయగా నిప్పుల కొలిమి
ఈ వేళ బుద్ధి వచ్చి ఎవ్వరినయ్యా
నీవు వేడగలవురా నేడు శరణము

తెలివిలేక బ్రతుకంతా తుళువలతోడి
చెలిమి వలన పూర్తిగా చెడిపోయినదా
కలలోన యముడు కూడ కనబడినాడా
యిల నెవ్వరి శరణు వేడ నెంచెదవీవు

అడిగో శ్రీరామ చంద్రు డతిమంచి వాడు
వడివడిగా నడువరా వాని చెంతకు
అడుగరా అభయము నీ కాతడె దిక్కు
కడముట్టును కష్టములు కలుగు మోక్షము

17, మే 2019, శుక్రవారం

నమ్మరాని లోకమును నమ్మి భంగపడితి నమ్మదగిన నిన్ను నేను నమ్మక చెడితి


నమ్మరాని లోకమును నమ్మి భంగపడితి
నమ్మదగిన నిన్ను నేను నమ్మక చెడితి

పలికినట్టి పలుకు లేవొ పలికితిని పలుగాకి
వలె నిపుడు  రామజప పరుడ నైతిని
కలలనైన నీవు నా తలపులలో నిండగ
నిలువరించ రాని కలి నిలువలేక పారె నిదే

అయినదేమొ అయిన దని యనుకొందురా యింక
పయిన నీ మాటనే పాటించెదరా
నయముకాని రోగము నా లోకమోహ మిదే
నయమాయెనురా నీ నామసంకీర్తనమున

జరిగిన దేదో జరిగె చాల బాధల కిదే
తెర పడినది నీనామ స్ఫురణము కలిగి
మరల తప్పు దారులకు మరలిపోవక నన్ను
కరుణించవయ్య నీవు కమలాక్షుడా యింక

16, మే 2019, గురువారం

ఆగండాగం డీ కాగితపు పడవల దుర్యోగ మేల రామనౌకా భోగముండగ


ఆగండాగం డీ కాగితపు పడవల దు
ర్యోగ మేల రామనౌకా భోగముండగ

ఇంతపెద్ద నౌకయుండ వింతవింత ప్రయాణము
చింతల పాలౌచు మీరు చేయనేల
ఎంతకాల మైన గాని ఎంతదూర మేగెదరో
యింతలో నంతలో నివి యెల్ల మునుగవో

ఈ నౌక నెక్కితే యెకాయెకీ గమ్యమే
కాని మజిలీల పేర కాలయాపన
లేనే లేదండి మీరు లేనిపోని శంకలకు
లోనుగాక రామనౌక లోన వచ్చిచేరండి

సదుపాయము లున్నది చాల పెద్ద నౌక యిది
ముదితులై వచ్చి మీరిది యెక్కుడు
పదేపదే పడవమారు పనిలేదు మీకింక
ఇదే మంచి యవకాశ మిదే మంచి ప్రయాణము

15, మే 2019, బుధవారం

భూతలమున జనులలో బుధ్ధిమంతులు సీతారామలక్ష్మణులను సేవింతురు


భూతలమున జనులలో బుధ్ధిమంతులు
సీతారామలక్ష్మణులను సేవింతురు
    సేవింతు రెల్లపుడు సేవింతురు

సేవింతు రెల్లపుడు చిత్తజగురుని
దేవతల కష్టము తీర్చిన వాని
భావనాతీతుడై వరలెడు వాని
రావణాంతకుడైన రామచంద్రుని

సేవింతు రెల్లపుడు చిద్రూపిణిని
సేవకజన సద్గృహ చింతామణిని
పావనచరితయై భాసిల్లు సతిని
శ్రీవేదమాతను సీతమ్మను

సేవింతు రెల్లపుడు శేషావతారు
శ్రీవిభుని సేవలో చెలగెడు వాని
ధీవిశాలు హరిభక్తి దివ్యాకృతిని
పావనుని లక్ష్మణ స్వామి నెలమిని

13, మే 2019, సోమవారం

సాకారబ్రహ్మమును సందర్శించ నీ కోరిక తీరు శబరి నేడోరేపో


సాకారబ్రహ్మమును సందర్శించ
నీ కోరిక తీరు శబరి నేడోరేపో

సతిని వెదకికొనుచు రామచంద్రుడై వచ్చు
నతివ శ్రీహరి శేషు డనుజుడై వచ్చు
నతని లక్ష్మణు డండ్రు నా యిర్వుర నంత
అతిభక్తి గొల్చి చరితార్ధురాల వగుదువు

వినుము హరి దేవతలు విన్నవించగను
చనుదెంచెను రాముడై దనుజుల దునుమ
అనుగమించి సీతయై ఆదిలక్ష్మి వచ్చె
వనవాసము రామలీల వనితరో వినుము

వివిధవనఫలములతో విందొనరించి
ధవళాక్షుడు రాముని దయను పొందుము
అవల బ్రహ్మపదమునకు నరుగ వచ్చును
భువిని నీపేరు నిలచిపోవును నిజము

12, మే 2019, ఆదివారం

అమ్మా సీతమ్మా నిన్నే నమ్మితి మమ్మా మా యమ్మా నీ చరణయుగళి నంటి మ్రొక్కేము


అమ్మా సీతమ్మా నిన్నే నమ్మితి మమ్మా మా
యమ్మా నీ చరణయుగళి నంటి మ్రొక్కేము

ప్రశమితాఖిలదనుజబలుడైన రాముని
యశమునకు మూలమో యమ్మా నీవే
దశరథుని కోడలా దశకంఠనాశినీ
కుశలవజనయిత్రి నీకు కోటిదండాలు

యింటి కావలివాడే యిలను రాకాసియై
యుంట నీవు కనుగొని యెంతోదయతో
తుంటరియగు వాని యింట దూరినావు
బంటుదిగులు తీర్చితివి బంగరు తల్లి

హరిబంటుల మగు మేము నజ్ఞానము చేత
ధరమీద నరులమై తిరుగాడు చున్నాము
పరమదయామయయీ మా బాధతీర్చవమ్మ
మరల హరిసన్నిథికి మమ్ము చేర్చవే


వచ్చేపోయే వారితో వాదులెందుకు వారు మెచ్చకున్న లోటేమి మేదిని మనకు


వచ్చేపోయే వారితో వాదులెందుకు వారు
మెచ్చకున్న లోటేమి మేదిని మనకు

భూమిని పుట్టేరు బోధలేక పెరిగేరు
కామాదులు చెప్పినట్లు గంతులేసేరు
నీమాట యెత్తితేనె నిప్పులే చెఱగేరు
సామాన్యులు వారితో చాలులే వాదాలు

రాముడిదే తప్పని రావణుడే గొప్పయని
యేమేమో వదరేరు యెఱుక చాలక
రాముడే లేడనుచు రంకెలే వేసేరు
రాముడా నీవు లేక రావణు డున్నాడా

అవకతవక సిధ్ధాంతా లనుసరించి చెడేరు
శివకేశవబేధాలే చెప్పికుళ్ళేరు
భవమోచన వారితో వాదులు చేసేనా
యివల నవల నున్న నిన్నెన్నిపూజించేనా

11, మే 2019, శనివారం

వట్టి వెఱ్ఱివాడ నని భావించేవో నా పట్టుదల నెఱుగవో పరమపూరుష


వట్టి వెఱ్ఱివాడ నని భావించేవో నా
పట్టుదల నెఱుగవో పరమపూరుష

ఎన్నెన్ని జన్మలెత్తి యేమి లాభమోయి నే
నన్ని జన్మలందు కూడ నజ్ఞాని నైతి
నిన్నాళ్ళకు మోసమొఱిగి యింకపుట్ట నంటె యీ
చిన్న కోరికను గూర్చి యెన్నడు మాట్లాడవు

ఎంత గొప్ప వాడవైన నేమి లాభమోయి నా
చింత దీర్చువాడ వగుచు చెంత చేరక
రంతుకాడ నీ యాటల రహస్యమును తెలిసి నే
పంతగించి మాయనెల్ల భంగపరచి రానా

ఎందు నీవు దాగినను యేమి లాభమోయి నా
కందివచ్చి నీదు నామ మమరె నోటను
వందనము శ్రీరామబ్రహ్మమా నీ నామమె
యందించెను చింతదీరు నట్టి సదుపాయము

5, మే 2019, ఆదివారం

చాలు చాలు నీ కృపయే చాలును మాకు కాలునిచే భయమింక కలుగదు మాకు


చాలు చాలు నీ కృపయే చాలును మాకు
కాలునిచే భయమింక కలుగదు మాకు

కాముడనే రాక్షసుడు కదిసి కడుధూర్తుడై
మామీద పరచ మోహమార్గణమ్ముల
నేమి సాధనము మాకు నెదిరించ వానిని
రామనామ బాణమే రక్షణ మాకు

తామసత్వము చేత తప్పులే కుప్పలై
పామరులము చేసితిమి పాపము లెన్నో
పాములై ప్రారబ్ధఫలములు పైకొన్నచో
రామనామ కవచమే రక్షణ మాకు

భూమిమీద కష్టములు పుట్టలే పుట్టలై
యేమి సుఖము లేదాయె నించుకైనను
యేమి యుపాయము లేని సామాన్య జనులము
రామనామ మంత్రమే రక్షణ మాకు

రాముడా నీకృపను రానీయవయ్య మేము సామాన్యులము సంసారజలధి మగ్నులము


రాముడా నీకృపను రానీయవయ్య మేము
సామాన్యులము సంసారజలధిమగ్నులము

వేదశాస్త్రములలోని విషయంబు లెరుగము
వేదస్వరూపుడవై వెలుగొందు స్వామీ
మాదీనత కాస్త నీవు మన్నింపవలయును
నీ దయాలబ్ధి మాకు నిజమైన ధనము

పొట్టకూటి చదువులతో బుధ్ధి భ్రష్టుపట్టినది
వట్టిమాటలే కాని భక్తియేది స్వామీ
రట్టడి పను లింక మాన్పి రవ్వంత  మంచిదారి
పట్టించవయ్య మమ్ము భగవంతుడా

నిండనీ మా గుండెల నీయందు సద్భక్తిని
పండనీ మాజన్మలు భవముదాటి స్వామీ
కొండంత దయగల గోవిందుడా నీవే
యండవై అభయమిచ్చి యాదరించవే

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

తగువిధమున నను దయచూడవయా పగవాడను కాను భగవంతుడా


తగువిధమున నను దయచూడవయా
పగవాడను కాను భగవంతుడా

ఎఱుగను నిగమము లెఱుగను నియమము
లెఱుగను ధర్మము లేతీరో
యెఱుగను బ్రతుకున నించుక సుఖమును
కఱకఱి బెట్టెడు కాల మెపుడు నను

జగములన్నిటిని తగ సృష్టించిన
జగదీశ్వరుడవు సర్వులకు
తగిన సుఖములను దయచేయుదువే
తగనా నాకును దయచేయ వది

ఇనకుల పతివై యీశ్వర యుడుతను
కనికరించితివి కాదా నా
మనవిని వినుటకు మాత్రము బెట్టా
నిను మరువని వాడను గా రామా

16, ఏప్రిల్ 2019, మంగళవారం

జీవు డున్నతిని చెందే దెట్లా దేవుడు వీడని తెలిసే దెట్లా


జీవు డున్నతిని చెందే దెట్లా
దేవుడు వీడని తెలిసే దెట్లా

వచ్చిన పిదపనె పట్టిన వన్నీ
యిచ్చట వదలి యెటుపోవలెనో
ముచ్చట లన్నీ మూడునాళు లని
మెచ్చని జీవుడె మేలు కాంచును

ఎన్నిజన్మముల నెత్తిన గాని
తిన్నగ నీశ్వరు తెలియగ రాదే
పన్నుగ నీశుని భావించనిదే
చెన్నుగ మోక్షము చెందగ రాదే

చెవిలో శివుడే చెప్పిన నామము
భువిని జనించియు పొలుపుగ పాడి
ఎవడు దేవుడని యెఱుగును రాముని
చివరకు వాడే చెందును మోక్షము

15, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

రాముడు మనసున రాజ్యము చేయక యేమిలాభము జన్మమెత్తి వీడు


రాముడు మనసున రాజ్యము చేయక
యేమి లాభము జన్మమెత్తి వీడు

కామాతురు డనగ కాసిన్ని దినములు
భూమిపై తిరిగిన నేమగును
కామన లుడుగని కతన మరల పుట్టి
భూమిని భ్రమియించి పోవును కాని

ఎవరెవరో గురువు లవసర దైవములు
ఇవలకు నవలకు నేమిత్తురు
భవమోహ ముడుగక భువిని మరల పుట్టి
ఎవరెవరినో కొలిచి యేగును కాని

తెలివిడి కలిగించు దేవుడు రాముడు
కలుషము లణగించి కాపాడు
తెలిసి శ్రీరాముని కొలిచిన నిక పుట్ట
వలసిన పనిలేని వాడగు కాని

ఏమను కొంటినో యెఱుగుదురా మీరు నామనసున కప్పుడు రాముడే తోచె


ఏమను కొంటినో యెఱుగుదురా మీరు
నామనసున కప్పుడు రాముడే తోచె

పొగడదగిన వానినే పొగడుద మనుకొంటి
పొగడదగిన వాడు రామభూపాలు డొక్కడే
యగపడెను ముమ్మాటికి నందు నా తప్పేమి
పొగడకుండ నెటులుందు జగదీశ్వరుని

పురుషోత్తము డగు వాని పూజింత మనుకొంటి
పురుషోత్తము డనగ రామభూపాలు డొక్కడే
అరయ దెల్లముగ దోచె నందు నా తప్పేమి
హరి యనుచు శ్రీరాము నంద రెఱుగరే

అప్రమేయు నెన్ని యాత్మ నర్పింతు ననుకొంటి
అప్రమేయుడై తోచె నారాము డొక్కడే
అప్రమేయు డండ్రు హరి నందు నా తప్పేమి
సుప్రసిధ్ధవిషయ మిది సుజనులారా

14, ఏప్రిల్ 2019, ఆదివారం

వేయినామముల వాడ వేయిమాట లేల వేయిజన్మములకును విడువను నిన్ను


వేయినామముల వాడ వేయిమాట లేల
వేయిజన్మములకును విడువను నిన్ను

గడచిన బహుజన్మములుగ నడచుచుండి నీ వెంబడి
కుడిచిన జ్ఞానామృతము కొల్లజేతునా
నడుమవచ్ఛి పోవునట్టి నరులు నవ్విపోదురని
జడుడనై మన నెయ్యము విడచువాడనా

ఏడుగడ ధర్మమని యెన్నిమార్లు బోధించిన
వీడు వినకున్నాడని విసిగికొనవుగా
రాడా ఒక నాటికి వీడు నా దారికని
గూడుకట్టుకొన్నావు నా గుండెలలోన

చెప్పిచెప్పి పనికాక శ్రీరామనామము నిచ్చి
చప్పున రక్షించినట్టి సర్వేశ్వరుడా
ఎప్పటికిని విడువను నీవిచ్చినట్టి నామమును
విప్పితి నిదె గ్రంథిత్రయము వీక్షింతు నిన్ను

శ్రీరాముని గొప్పదనము చెప్ప నేనెంత ఆ రాముడే జగతి కాధారమై యుండు


శ్రీరాముని గొప్పదనము చెప్ప నేనెంత
ఆ రాముడే జగతి కాధారమై యుండు

శ్రీరాముడే నాకు చేయందించెను
శ్రీరాముడే నా చింతలు తీర్చెను
శ్రీరాముడే నన్ను చేరదీసుకొనెను
శ్రీరాముడే నా చిత్తమున నిలచెను

శ్రీరాముడే నాకు చెలిమికాడాయెను
శ్రీరాముడే నాకు జీవనం బిచ్చెను
శ్రీరాముడే గాక వేరు చుట్టము లేడు
శ్రీరాముడే గాక వే రుదైవము లేడు

శ్రీరాముడే సకల జీవులకు గురువు
శ్రీరాముడే సదా సేవ్యు డందరకును
శ్రీరాముడే కదా శ్రీమహావిష్ణువు
శ్రీరామునే కొలువ సిధ్ధించును ముక్తి

13, ఏప్రిల్ 2019, శనివారం

ఒకరి జేరగ నేల నొకమాట పడనేల నొకసారి చిత్తమా యోచించవే


ఒకరి జేరగ నేల నొకమాట పడనేల
నొకసారి చిత్తమా యోచించవే

అన్నిట తోడైనవాడు అభయ మిచ్చు వాడు
వెన్పంటి యున్నవాడు విష్ణుదేవుడు
నిన్ను కాచుచుండగ నీకేల నితరుల
నెన్ని చేరవలసెనో యిన్ని నాళ్ళకు

చేయి నందించువాడు చింత తీర్చువాడు
హాయిగొల్పు తీరువా డాదిదేవుడు
నీ యోగక్షేమముల నిత్యమారయగను
పోయి నీకేల పరుల  పొంద నిప్పుడు

శ్రీరాముడను వాడు చెంత నున్న వాడు
తీరుగ మోక్షమిచ్చు దేవదేవుడు
కోరిన కోర్కులెల్ల కురియు నేమిటికి
ధారుణి సామాన్యుల తలప నిప్పుడు