31, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

ఆరూఢిగ హరి నాత్మేశ్వరుని


ఆరూఢిగ హరి నాత్మేశ్వరుని
నా రాముని చేరె నా మనసు

వదలక నావెంటబడి వేధించెడు
మదమోహాదుల మంకు శత్రువుల
నదలించి నిరతము నతిదయతో నా
మదినేలు వీరుని మదనజనకుని

మూడుతాపములు ముప్పిరిగొనగ
వేడెడు నాయందు ప్రేముడితో
వేడిమి నణగించి వేదన లుడిపెడు
వాడగు జగదేకపతిని సమ్మతితో

ఘనముగ చేరెను గడచిన భవముల
మునుపటి వలె నేడు తనవిభుని
వినతాసుతవాహనుని వేడుకతో
అనయము విడువక నతిభక్తి సేవింప

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.