1, జనవరి 2020, బుధవారం

వీ డన్నకు ప్రాణమైన వాడు


వీ డన్నకు ప్రాణమైన వాడు మా  లక్ష్మణుడు
వీడు నాకు ప్రాణమైన వాడు రాముడు

మునివర వీ రిరువురు మీ ముందు నిలచి యున్నారు
వినయశీలురైన బాలవీరులు వీరు
వనములకు వచ్చి మీ సవనమును రక్షించుటకు
ఇనకులాలంకారుల ననుమతించుడు

నేల మీద నడచుచున్న నిండుచందమామలను
చాల సుగుణవంతుల మీచరణయుగళిపై
చాల భక్తి తోడ నేను సమర్పణము చేసితినిదె
యేలు కొనుడు మీ సొమ్ము లీబాలకులు

వరయజ్ఞఫలము లనగ ప్రభవించిన బాలురను
వరయజ్ఞరక్షణకై పంపుచుంటిని
పరమసంతోషముతో పంపుచుంటి నాబిడ్డల
వరమునీంద్ర మీదే యిక భారమంతయు