6, జనవరి 2020, సోమవారం

రామలక్ష్మణు లార రమ్యగుణశాలు లార

రామలక్ష్మణు లార రమ్యగుణశాలు లార
యీ మహానుభావులు విశ్వామిత్రులు

వీరి పాదకమలములకు వినయముతో మ్రొక్కుడు
వీరి యాశీర్వాదములు విజయసోపానములు
వీరు మీ కభ్యుదయము కోరి వచ్చి  యున్నారు
మీరు వీరి వెంట జని వెలయించుడు యాగరక్ష

ఇన్నాళ్ళును తండ్రి వెనుక నున్న చిన్ని కుఱ్ఱలై
యున్నవార లిరువురు భయ మన్నదే యెఱుగరు
జన్నమును రక్షించగ జనుచు నున్నారు మీరు
కన్నతండ్రు లార తపసి కటాక్షమును బడయుడు

కామరూప కామగమన ఘనవిద్యలు కలవారిని
యేమాత్రము లక్షించక యీసడించి రాకాసుల
మీ మార్గణముల ధాటి మెరయించి సమయించి
యీ మహానుభావు మెప్పు నిపుడు మీరు బడయుడు