6, జనవరి 2020, సోమవారం

శ్రీరస్తని సతము శుభాశీశ్శు లొసగు వశిష్ఠులు

శ్రీరస్తని సతము శుభాశీశ్శు లొసగు వశిష్ఠులు
మీరు మా పురోహితులు మిగుల గూర్చు వారు

పరమపావనము సూర్యవంశ ముందు నేను పుట్టి
యరువది వేలేండ్లుగా నవని నేలుచున్న వాడ
పరమాత్ముని దయ యిది యనుచు భావించు వాడ
పరమవృధ్ధుడను నేను వ్రాలుచున్న సూర్యుడను

సురలు పొగడ విక్రమము చూపి పేరు తెచ్చుకొంటి
సురలు మెచ్చ ధర్మమును శోభ లీనగ జేసితి
హరికి కరుణ యేల రాదాయెనో యెరుగనయా
పరమునిచ్చు సుపుత్రుని బయడనైతి మహాత్మా

ఇనకులాబ్ధి సోముడై యిందువదనుడై సుజన
మనఃకాము డగుచు సర్వమంగళాకారు డగుచు
మనసును చల్లన జేయు మంచి కొడుకు కలుగగా
ననుగ్రహము చూపి దశరథుని ధన్యుని చేయరే