19, జనవరి 2020, ఆదివారం

ఊహల నితరుల వర్జించి


ఊహల నితరుల వర్జించి
శ్రీహరి నొక్కని చింతించి

పొందెడు సుఖమే పూతంబైనది
అందచందముల నధికంబైనది
అందర కదియే అపవర్గప్రద
మిందు వివాదం‌ బెన్నడు లేదు

ఏమానవుడీ యిలపై నుండెడు
నా మానవునా హరిరక్షించును
కామాదుల కెఱ గాకుండగ నిం
దేమియు సందియ మించుక లేదు

రామ రామ యని స్వామిని మనసున
ప్రేమమీఱగను పిలచిన చాలును
వేమరు లితరుల వేడి చెడకుడు
శ్యాముని మరచిన సద్గతి లేదు