30, నవంబర్ 2023, గురువారం

ఏమేమి నేర్చితివే రామచిలుకా


ఏమేమి నేర్చితివే రామచిలుకా శ్రీ

రామ రామ యనగలవా రామచిలుకా


ఎన్ని యూళ్ళు తిరిగితివో యిన్నినాళ్ళుగా నీ

వెన్నెన్ని నేర్చితివో ఎంతచక్కగా

తిన్నగా నీనేర్పులు తీరుతీరుగా మా

కన్నులకు పండువగా కాస్తచూపవా


భామవలె కులుకుదువా బహుపసందుగా శ్రీ

రామభజన చేయుదువా రంజురంజుగా 

ఓ ముద్దులచిలుక యేయూరి దానవే మా

రామభజనలో చే‌ర వ్రాలినావటే
28, నవంబర్ 2023, మంగళవారం

రామనామమే చాలండీ


రామనామమే చాలండీ వేరేమీ యక్కర లేదండీ 
రామనామమున కానిపని బ్రహ్మాండములోనే  లేదండీ  

కలిపురుషునితో కయ్యము లాడి ఘనముగ జయమును గాంచుటకు 
బలమగు ఖడ్గము కావలె నంటే బహుశ్రేష్ఠంబగు ఖడ్గముగా  

దారుణమగు మన పాపాటవులను తక్షణమే నిర్మూలింప 
తీరగు పరశువు కావలె నంటే దివ్యమైన యొక గొడ్డలిగా  

దాటరాని సంసా‌రసాగ‌రము దాటి యొడ్డునకు చేరుటకు 
మేటినౌకయే కావలె నంటే మిక్కిలి చక్కటి నౌక యన  

మరల మరల యీతనువుల దూరుట మనకెందుకని తలచినచో 
త్వరగా మోక్షము సంపాదించి హరిసన్నిధిలో చేరుటకు


రామరామ యని మీరు


రామరామ యని మీరు రామనామము చాల

ప్రేమతో పలకండి విభునినామము


విభుని రూపమే తలచి విభుని మనసున వలచి

విభుని నామమే పలుకు వేడుక తోడ


విభుని మహిమనే తలచి విభుని భక్తితో కొలిచి

విభుని గాథ లెన్నుచును వేడుక తోడ


విభుని వైభవము నెంచి విభుని కరుణ లోనెంచి

విభుని కన్యమెంచక వేడుక తోడ


విభుని గుణములే తలచి విభుని ధర్మమే తలచి

విభుని సత్యమే తలచి వేడుక తోడ


విభుని శౌర్యమే తలచి విభుని జయములే తలచి

విభుని కీర్తినే తలచి వేడుక తోడ


విభుని  ప్రేమనే తలచి విభుని యభయమే వలచి

విభుని మోక్షమే యడుగు వేడుక తోడ

22, నవంబర్ 2023, బుధవారం

ప్రేమమయుడగు స్వామినామము


ప్రేమమయుడగు స్వామినామము శ్రీ
రామనామము రమ్యనామము

వీనులకు విందైన నామము 
జ్ఞానులకు హితవైన నామము
దీనులను రక్షించు నామము 
తానె బ్రహ్మం బైన నామము

ఇష్టముల చేకూర్చు నామము 
కష్టముల పోకార్చు  నామము
దుష్టులను శిక్షించు నామము 
శిష్టులను రక్షించు నామము

వరము లిచ్చే దివ్యనామము
పరమసత్యంబైన నామము
పరమయోగులు పాడు నామము
హరుడు నిత్యము పలుకు నామము


కమనీయగాత్రా కరుణాసముద్రా

కమనీయగాత్రా కరుణాసముద్రా

మము బ్రోవ రారా మారామచంద్రా


ఇనవంశతిలక వనజాక్ష రామ

నిను దక్క నిత‌రులను నమ్మ కేను

మనసార నమ్మి నిను కోరి చేరి

వినుతించు చుంటినని తెలియవయ్య


కరుణించ వయ్య కమలాయతాక్ష

వరభక్తపక్ష పరమాత్మ రామ

హరి నీకుసాటి మరి యెవ్వ రయ్యా

నరనాధ దయతో నన్నేలుకోరా


సురవై‌రి నాశ హరి పాపనాశ

మరుజన్మ లేని వర మీయ వయ్య

మరి యేమి నిన్ను కరుణించ మనను

హరవినుత నామ యది చాలు నాకు

21, నవంబర్ 2023, మంగళవారం

రామనామము నీకు చేదా

 
రామనామము నీకు చేదా రాము డంటే ప్రేమలేదా
రామ రామా యంటే సర్వకామనలును తీరిపోవా


భూమి మీదను మానవుడవై పుట్టినంతనె గొప్ఫ లేదు
కాముకుడవై నాల్గునాళ్ళిట గడపిపోవుట గొప్పకాదు
స్వామినామము మరచి తిరిగి చచ్చుటేమియు గొప్ప కాదు
ప్రేమతో శ్రీరామనామము విడువకుండుటె గొప్ప కాని

ఎన్నిలక్షల జీవరాసు లున్నవయ్యా భూమి పైన మరి
యన్నిటికిని వాక్పటుత్వం బన్న దాహరి యొసగ లేదే
ఎన్ని నరునకు యిచ్చినాడది యన్న స్పృహయే లేక నీవు
తిన్నగా శ్రీరామనామము నెన్ని పలుకని దేమి బ్రతుకు

పాపములు తొలగించు నామము పతితపావన రామనామము
శాపములు కడతేర్చు నామము చల్లనైనది రామనామము
తాపముల నణగించి నీపై దయలు కురియును రామనామము
కాపుగాయుచు నన్నివేళల కరుణజూపును రామనామమురాముడు నీవా డనుకోగానే

 
రాముడు నీవా డనుకోగానే రాముడు నీవాడే కాడా
రాముడు నీవాడే కాడా రఘురాముడు నీవాడే కాడా

రామనామమును పలికినంతనే రాముని తలపే కలుగు కదా
రాముని మనసున తలచిన క్షణమే రాముడు మనసున నిలుచు కదా
రాముని మనసున నిలుపు కొనుటకే భూమిని నీకీ జన్మ కదా
భూమిని రాముని భక్తు లందరకు రాముడు తమవాడే కాదా

కోటిజన్మముల నెత్తిన పిమ్మట సూటిగ రాముని నామమును
నాటి జిహ్వపై నిరంతరంబుగ నామస్మరణము చేయుచును
పాటింపన నాదరము నన్యముల భావించుచు రాముని లోలో
సాటిలేని హరి స్వంతమాయెనని సంతసింప తానటు కాడారామనామము మరువబోకండీ


రామనామము మరువబోకండీ శ్రీరామరామ యని తరించండీ

రామనామము విష్ణుదేవుని నామములలో మిన్నయైనది
రామనామము మౌనివరలు విరామెఱుగక పలుకునట్టిది
రామనామము సర్వలోకారాధితంబగు దివ్యనామము
రామనామము కన్న మిక్కిలి రమ్యమనదగు నామమేది

స్వామినామము మరువనేటికి జపములేవో చేయనేటికి
స్వామినామము మరువనేటికి సకలబాధలు పొందనేటికి
స్వామినామము మరువనేటికి జముని చేతికి చిక్కనేటికి
స్వామినామము మరువనేటికి భూమి నింకను పుట్టనేటికి

కవులకు ప్రియమైన నామము ఘనతలకొలువైన నామము
శివుడు మెచ్చిన విష్ణునామము చింతలను తొలగించునామము
భవవినాశము చేయునామము పరమపావనమైన నామము
రవికులేశుని రమ్యనామము రామనామము సుజనులారా


19, నవంబర్ 2023, ఆదివారం

శ్రీరఘురామా యని పలుకవయా

శ్రీరఘురామా యని పలుకవయా చిత్తశాంతినే పొందవయా

నారాయణు డా‌రామచంద్రుడే నరులకు దిక్కని తెలియవయా


ఘోరమైన సంసారకూపముప కూలి యుంటి నని గురుతెఱిగి

కూరిమితో వెడలించి బ్రోచుటకు గోవిందుడు కలడని యెఱిగి

నేరము లెంచక నరుల కండగా నిరతము హితుడై నిలుచు హరి

ధీరుడు దశరథసుతుడు రాముడై ధారుణి గలడని మదినెఱిగీ


మేలుగ బ్రహ్మాండములను గాచే నీలమేఘశ్యాముని నమ్మి

చాలమంది సద్భక్తుల బ్రోచిన జలజాక్షునిపై గురి నిలిపి

గాలిపట్టి సేవించు రాముడై కలడతడని మదిలో నెఱిగి

నాలుకపై హరినామము నుంచి యనారతమును సేవించుచును


రామనామము మరచి తిరిగితివి


రామనామము మరచి తిరిగితివి నీవు పామరుడవై మిగిలి పోయితివి
రామనామము కంటె ముఖ్యం బేమి కలదీ భూమి మీదను

కాసులను లెక్కించు కొనుటకు కాలమెంతయు చాలకుండిన
వాసవాదివినుతుడు శ్రీపతి భజనచేయుట కేది సమయము
వీసమంతయు భక్తిజూపక విష్ణుదేవుని భజనచేయక
కాసు లగలగలలు వినుచును కడకు ముక్తికి దూరమైతివి

కామినులపై మోహమును గొని కాలమంతయు గడపుచుండిన
స్వామి నారాయణుని భజన సలుపుటకు నీ కేది సమయము
ప్రేమమీఱగ భక్తిజూపుచు విష్ణుదేవుని భజనచేయక
కాముకుడవై సంచరించుచు కడకు ముక్తికి దూరమైతివి

నీమముగ ముక్కాలములు శ్రీరామనామము చేయువారికి
కామితంబగు మోక్షమిచ్చుచు కరుణజూపును రామచంద్రుడు
తామసత్వము పెచ్చుమీఱగ రామనామము జిహ్వనుంచక
భూమిని చరియించుచుండెడు పామరుడ విక మోక్ష మెక్కడ16, నవంబర్ 2023, గురువారం

సెలెక్టివ్ సింపతీ!

 

చనిపోయిన మరియు చనిపోతున్న గాజానగరపు పనిపిల్లల్లారా 
ఇంకా చనిపోబోతున్న మరింతమంది గాజానగరపు పనిపిల్లల్లారా 
మీకందరికీ వీడ్కోలు ఉత్సవాలను ప్రారంభించింది ఎవరో తెలుసా?
కొందరు రాజకీయకవులు పాడుతున్నట్లు ఇజ్రాయేల్ కాదు
మీకందరకూ ఇన్నాళ్ళూ సుపరిపాలన అందించిన హమాస్ వాళ్ళు
వాళ్ళు ఇజ్రాయేల్ గర్భిణీల పొట్టలు చీల్చి ఎందరో పసికందుల్ని చంపారు.
అప్పుడీ రాజకీయకవులు ఆకళ్ళుతెరవని పిండాలమీద కవితలు పాడలేదు
ప్రతిహింస చెడ్డది అనే ఈకవులు తొలిహింసాకాండను చెడ్డది అనలేదు.
ఆ పుట్టని బిడ్డలను నాడు వాళ్ళు క్షమాపణ అడుగలేదు
బిడ్డలను కనవలసిన పిచ్చితల్లులనూ వాళ్ళు క్షమాపణ అడుగలేదు
ఇప్పుడు మిమ్మని క్షమాపణ అడుగుతున్నారు.
ఎంత సెలక్టివ్ గిల్ట్! ఎంత సెలెక్టివ్ సింపతీ. 
ఏ దిక్కుమాలిన హింసారంభకులనూ చచ్చినా క్షమించకూడదు
సెలెక్టివ్ సింపతీ డ్రామాల కవుల్ని చచ్చినా క్షమించకూడదు
గాజానగరపు పనిపిల్లల్లారా మీరు హమాస్ వాళ్ళని క్షమిస్తారా?
గాజానగరపు పనిపిల్లల్లారా మీరీ దిక్కుమాలిన కవుల్ని క్షమిస్తారా?
ఓ కాలమా నీవు ఈహమాస్ వాళ్ళని క్షమిస్తావా?
ఓ కాలమా ఈ దిక్కుమాలిన కవుల్ని క్షమిస్తావా?నోట్:   ఇది గాజా పసిపిల్లలు అనే కవితకు ప్రతిస్పందనగా వ్రాసిన కవిత.

10, నవంబర్ 2023, శుక్రవారం

రామ నిను నమ్ముకొని


రామ నిను నమ్ముకొని మేముంటి మీభువిని
మామాట లాలించు మనుజులెవ్వరు నేడు

నీకన్న రక్షకుడు లోకాన లేడనుచు
లోకులకు బోధింప లేకుంటి మీనాడు
ఏకొద్దిమందియో గాక సర్వులు నేడు
లోకవిద్యలు నేర్చి నీకు దూరం బైరి

తనివార నీనామమును పలుక బోరాయె
నిను గూర్చి తెలిపితే మనసార వినరాయె
కనుగొనక నీసత్యకథ నించుకేనియును
మునుకొని ఆరావణుని పొగడు చుంద్రు

రానురా నిచట శ్రీరామ యన తప్పాయె
కానిపలుకులు పలుకు ఘనులదే యొప్పాయె
పూని మేమెంతగా పురుషోత్తమా భువిని
నీ నిజము తెలిపినను నేడు చెల్లకపోయె


9, నవంబర్ 2023, గురువారం

హరేరామ యనరేలా


హరేరామ యనరేలా అయ్య‌లార మీరు
హరేకృష్ణ యనరేలా అయ్యలార మీరు

పరాత్పరు డైన హరిని ప్రార్ధించక మీరు

పరమపదము నేరీతిగ బడయగలగు వారు
వరములిచ్చు సు‌రలెవ్వరు పరము నీయగలరు
హరి యొక్కడె గాక వట్టి యమాయకు లార

హరికళలే జీవు లందరని తెలియని మీరు
హరిమయ మీవిశ్వమని యరయలేని మీరు
హరిని గాక యన్యులను మరలమరల గొలిచి
పరము నెట్లు పొందగలరు వట్టి భ్రాంతి గాక

హరియే శ్రీరాము డగుచు నరుగుదెంచె కనుడు
హరియే శ్రీకృష్ణు డగుచు నరుగుదెంచె కనుడు
హరి యొక్కడు కాక దైవమనగ వేరు లేడు
హరిని గొలిచి నపుడు కాక పరము దొరుకబోదు


8, నవంబర్ 2023, బుధవారం

చక్కబడు టెట్లు

 
తప్పొప్పు లెఱుగును తన తప్పులెఱుగును
  కాని చేయుచుండు కానిపనులు

ధర్మంబు నెఱుగును తనధర్మ మెఱుగును
  కాని యధర్మముల్ మానలేడు

నీతినెఱుగు లోకరీతి నెఱుంగును
  కాని నీతికి తాను కట్టుబడడు

సత్యంబునెఱుగు నసత్యంబు నెఱుగును
  కాని యసత్యమే కడుప్రియంబు


కలిప్రభావంబుచే బుధ్ధి గాడితప్పి
మనుజు డిట్లుండ నీశ్వరా మంచిదారి
కెట్లు వచ్చును మోక్ష మదెట్లు కలుగు
నీవు దయజూపకున్నచో నిక్కముగను


రాళ్ళు విసిరి నీవు సాధించునది లేదు

 
ఎంతటి శక్తి నార్జించినా రాముని
  శక్తి యంతటి గొప్ప శక్తి కాదు

ఎంతటి జయము నార్జించినా రాముని
  జయము నంతటి గొప్ప జయము కాదు

ఎంతటి కీర్తినార్జించినా రాముని
  కీర్తియంతటి గొప్ప కీర్తి కాదు

ఎంతటి మహిమ గడించినా రాముని
  మహిమ యంతటి గొప్ప మహిమ కాదు 


రామచంద్రునిపై కొన్ని రాళ్ళు విసిరి
నీవు సాధించునది లేదు నింద తప్ప
చక్కగా రామశక్తియు జయము కీర్తి
మహిమలను పొగడుట ముక్తి మార్గమగును


రామ రామ రామ యనరాదా నీవు


రామ రామ రామ యనరాదా నీవు
రాముని సేవించుకొనరాదా నీవు

రామభక్తవరుల చేరరాదా నీవు
రామకీర్తనలను పాడరాదా నీవు
రామచరితములను చదువరాదా నీవు
రామవైరులతో తగవులాడక నీవు

రాముని వర్ణించుకొనగరాదా నీవు
రాముని సేవించుకొనగరాదా నీవు
రాముని  ధ్యానించుకొనగరాదా నీవు
రామవైరులతో తగవులాడక నీవు

రాముని పూజించుకొనగరాదా నీవు
రామకార్యములను చేయరాదా నీవు
రామభక్తి చాలనుకొనరాదా నీవు
రామవైరులతో తగవులాడక నీవు


7, నవంబర్ 2023, మంగళవారం

సృష్టికి ప్రతిసృష్టి అంతర్దాలం

సృష్టికి ప్రతిసృష్టి అంతర్దాలం. మనిషిలో ఎన్ని వికారా లున్నాయో అన్ని వికారాలు అంతర్జాలం లోనూ ఉన్నాయి

    - నిడదవోలు మాలతి గారు.

హస్బెండ్ ఆఫ్ ఎందుకనరు?

నిన్న మాతమ్ముడు సత్యప్రకాశ్ కుమార్తె శ్రీనిథి ఒక ప్రశ్న వేసింది. ఆఆమ్మాయి తొమ్మిదవ తరగతిలో ఉంది. చక్కని ప్రశ్న వేసింది.

"సన్ ఆఫ్ అంటారు.

డాటర్ ఆఫ్ అంటారు.

వైఫ్ ఆఫ్ అంటారు.

మరి ఎవర్నీ హస్బెండ్ ఆఫ్ అని ఎందుకు అనరూ?" అని.


రాముడి.మీద రాళ్ళు

ఈఉదయం మాచెల్లెలు ఒకామె నాతో మాట్లాడుతూ రాముడి మీద రాళ్ళు విసిరితే కాని వీళ్ళు రచయితలు కారా ఏమిటి అంది.

హరేరామ యనునట్టి నరుడే నరుడు


హరేరామ యనునట్టి నరుడే నరుడు
హరేకృష్ణ యనునట్టి నరుడే నరుడు

హరినామము మరువనట్టి నరుడే నరుడు
హరిపూజను విడువనట్టి నరుడే నరుడు
హరికీర్తన లాలపించు నరుడే నరుడు
హరికీర్తన లాలపించు నరుడే నరుడు

హరిసేవల నుండునట్టి నరుడే నరుడు
హరిభక్తుల కొలుచునట్టి నరుడే నరుడు
హరిబోధల ననుసరించు నరుడే నరుడు
హరిచింతన తోడ గడుపు నరుడే నరుడు

హరిగాథల తలచి మురియు నరుడే నరుడు
హరిరూపము తలచి మురియు నరుడే నరుడు
హరికరుణను తలచి మురియు నరుడే నరుడు
హరిమయ మీవిశ్వ మనెడు నరుడే నరుడు


6, నవంబర్ 2023, సోమవారం

నీవు శ్రీహరి వనుచు శ్రీరామయ్య


నీవు శ్రీహరి వనుచు శ్రీరామయ్య భావంబులో నెఱిగి నారామయ్య

నీవాడనై యుంటిరా రామయ్య నావాడవై యుండరా రామయ్య


లోకంబు లేలెడు శ్రీరామయ్య లోలాక్షి లక్ష్మితో శ్రీరామయ్య

వైకుంఠపురమందు శ్రీరామయ్య భగవంతుడగు హరివి శ్రీరామయ్య

లోకరక్షణ మెంచి శ్రీరామయ్య మాకడకు వచ్చితివి శ్రీరామయ్య 

నీకన్న మాకెవరు శ్రీరామయ్య నిజముగా ప్రియులయ్య శ్రీరామయ్య


నీనిజతత్త్వమును శ్రీరామయ్య నిటలాక్షు డెఱుగును శ్రీరామయ్య

నేనెంతవాడనో శ్రీరామయ్య నిన్నెఱిగి కొలుచుటకు శ్రీరామయ్య

నీనామకీర్తనము శ్రీరామయ్య నీగుణకీర్తనము శ్రీరామయ్య

మానకను చేయుదును శ్రీరామయ్య మన్నించి యేలుకో శ్రీరామయ్య 


రక్తిమీఱగ నిన్ను శ్రీరామయ్య భక్తులు కొలిచెదరు శ్రీరామయ్య

భక్తవరద నిన్ను శ్రీరామయ్య భావింతు నెడదలో శ్రీరామయ్య

శక్తికొలదిగ నిన్ను శ్రీరామయ్య చక్కగా గొలిచెదను శ్రీరామయ్య

ముక్తిదాయక హరి శ్రీరామయ్య ముదమార బ్రోవర శ్రీరామయ్యకదలె కదలె శ్రీరామచంద్రుడు


కదలె కదలె శ్రీరామచంద్రుడు కారడవుల కన్నా
వదినల వెంటను లక్ష్మణస్వామియు కదలినాడు ఘనుడు

నారచీరలను చుట్టబెట్టుకొనె నారాయణమూర్తి
నారచీరలను చుట్టబెట్టె తన నాతి సీత కతడె
నారచీరలను దాల్చె సుమిత్రానందను డంతటను
చేరి రాజునకు మ్రొక్కి వారపుడు సెలవు తీసుకొనిరి

చక్కనిచుక్క సీతమ్మ తనప్రక్కన నడువగను
మిక్కిలికోపము ముక్కునగల సౌమిత్రి వెంట రాగ
చెక్కుచెదరని చిరునవ్వుగల శ్రీరాముడు కదలె
అక్కట పదునాల్గేండ్ల పాటు కారడవుల నుండగను

నిలువుము నిలువుము రామా యనుచు పిలువగ దశరథుడు
వలదువలదు పోవలదు నీవనుచు బ్రతిమలాడ ప్రజలు
నిలువలేక తమ ననుగమించిరా నిఖిలపురప్రజలు
నిలువక పురమున రామచంద్రు డిక నిముషమేని కదలె


మావలన తప్పులుండిన


కం. మావలన తప్పులుండిన
నీవే మన్నించవలయు నిర్మలచరితా
రావణసంహర త్రిజగ
త్పావన శ్రీరామచంద్ర  పాపవిదారా


ఓ శ్రీరామచంద్రప్రభూ.

మేము మానవులం. ఒప్పులూ చేస్తూ ఉంటాం, తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం. ఆమాటకు వస్తే మా చేతల్లో ముప్పాతికమువ్వీసం తప్పులేను.

మాలో కొందరం నీవు చూపిన బాటలో నడవటానికి ఇష్టపడని వాళ్ళమూ ఉన్నాం. 

కొందరం నిన్ను తప్పుపట్టే వాళ్ళమూ ఉన్నాం. 

ఇంకా దారుణంగా రావణుడే నీకన్నా గొప్పవాడని వాదించే మూర్ఖులమూ ఉన్నాం.

కొద్దిమందిమి నీ మాహాత్మ్యాన్ని నమ్మినా, నీవలె సత్యనిష్ఠనూ ధర్మనిరతినీ అలవరచుకోలేక ఇబ్బంది పడుతున్నాం.

కొందరం నిన్ను పూజిస్తున్నా అది అంత త్రికరణశుధ్ధిగా మాత్రం కాదు.

ఇలా మాతప్పులు ఎన్నో ఎన్నెన్నో!

మాకు తెలుసు, ఏదో ఒకరోజు వస్తుందని.
ఆరోజున యముడు మమ్మల్ని నిలదీస్తాడని.

అయన నిర్మొగమాటి. చండశాసనుడు. దయాదాక్షిణ్యాలు లేని వాడు.

అయన మమ్మల్ని మన్నించే ప్రసక్తి లేనే లేదు.

ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మాలాంటి వచ్చేపోయే మానవులు మమ్మల్ని మన్నించితే ఎంత మన్నించకపోతే ఎంత?

మాగతి ఏమిటి?

ఆయముడి బారినుండి మమ్మల్ని రక్షించగల మహానుభావుడవు నువ్వే,

అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ అని నిన్నే వేడుకుంటున్నాం.

రావణాది ధర్మద్రోహులను శిక్షించిన ధర్మావతారుడివి నువ్వు.
నీభక్తులం.

మమ్మల్ని రక్షించటం నీధర్మం అని భావించు దయచేసి.
అఖిలపాపాలనుండీ మమ్మల్ని విముక్తులను చేసి రక్షించగలవాడవు నువ్వొకడవే.

మూడులోకాలనూ  నీకంటే పావనమూర్తి లేడు. ముమ్మాటికీ లేడు.

శ్రీరామచంద్రా, తప్పదు. 

నువ్వే మమ్మల్ని తప్పక మన్నించాలి.


4, నవంబర్ 2023, శనివారం

శ్రీరఘు రామ రాం రాంశ్రీరఘు రామ రాం రాం సీతారామ రాం రాం
తారకనామ రాం రాం దశరథరామ రాం రాం

పతితపావన రాం రాం పట్ఠాభిరామ రాం రాం
అతిదయాపర రాం రాం దితిజమర్దన రాం రాం

పరమపావన రాం రాం భక్తవత్సల రాం రాం
దురితనాశక రాం రాం తోయజేక్షణ రాం రాం

భువనమోహన రాం రాం భువనపాలక రాం రాం
భవవిమోచన రాం రాం దివిజపూజిత రాం రాం

జగదభిరామ రాం రాం సద్గుణధామ రాం రాం
నిగమసన్నుత రాం రాం నీరదశ్యామ రాం రాం 

భయహర రామ రాం రాం జయకర రామ రాం రాం
జయజయ రామ రాం రాం జయజయ రామ రాం రాం


దానవులే మానవులై దాశరథీ


దానవులే మానవులై దాశరథీ నేల నిదే
పూని మహా దురాత్ములై పుట్టినారయా

కొందరేమొ రాముడె లేడందురయా విన్నావా
కొందరేమొ రాముడే కుటిలుడందు రయ్యా
కొందరేమొ రావణుడే గొప్పవాడందురయా
కొందరేమొ రావణునే కొలుచుచుందు రయ్యా

కొందరేమొ నీకథలో కూటసృష్టి చేయుదురు
కొందరేమొ నీకథనే కూటసృష్టి యందురు
అందమైన నీచరితము నపహాస్యము చేయుచు
అందరును భావస్వేఛ్చ యందురయా రాముడా

దానవు లిటు చెలరేగి మానవ వేషములతో
మానక నిను చిన్నబుచ్చి మాటలాడు చుండగ
దేని కుపేక్షింతువో దేవదేవ తెలియదు
నేనేమై పోదునో నీవు గమనించవా

 


3, నవంబర్ 2023, శుక్రవారం

ఒక ఘోరకథకు స్పందన. (updated)


నా పురాకృతపాపం కారణంగా ఈరోజున ఈమాట అంతర్జాల పత్రికలో  ఒక ఘోరమైన నేత్రోన్మీలనం అనే కథను చదువటం తటస్థించింది.

దెబ్బకు గిలగిలలాడి. ఆకథకు స్పందనగా నామాటను అక్కడ వ్రాసాను. ఈక్షణం అది పరిశీలనలో ఉన్న వ్యాఖ్య. ఈమాట వారు దానిని ప్రచురిస్తారో లేదో తెలియదు. ప్రచురించకపోతే ఆశ్చర్యం లేదు. అందుచేత నాస్పందనను ఇక్కడ నాబ్లాగులో ఉంచుతున్నాను.

మన్నించాలి. ఈకథ నామనస్సును బాగా గాయపరచింది. ప్రాణం పోయేంతగా!

శ్రీమద్రామాయణం ఒక కథ అనుకుంటే అది వ్రాసినది వాల్మీకి మహర్షి. అయన కథలోని పాత్రలకు వ్యతిరేకమైన వ్యక్తిత్వాలను ఆపాదించి కల్పనలు చేసే స్వాతంత్రం ఎవ్వరికీ లేదు.

శ్రీమద్రామాయణం ఒక చరిత్రగ్రంథం అనుకుంటే ఆచరిత్రను గ్రంథస్థం చేసినది వాల్మీకి మహర్షి. అయన చెప్పిన చారిత్రకకథనాన్ని వెక్కిరించేలా ఆరచనలోని పాత్రలకు కొత్తకొత్త వికృతమైన కల్పనలతో మసిపూయటం క్షమార్హం కాదు.

కవులకు రచయితలకూ ఆమాటకు వస్తే అన్నిరకాల కళాకారులకు కల్పనాస్వేఛ్చ తప్పకుండా ఉంది. అంటే దాని అర్ధం ఇతరుల సృజనలోని అంశాలని విలోమం చేసి స్థలపాత్రకాలస్వభావాదులను ఇష్టారీతిగా మార్చిపారెయ్యటం కూడా స్వేఛ్చగా చేయవచ్చును అని అర్ధం కాదు.

రామాయణం ఆధారంగా అనాదిగా ఎందరో కవులు ఎన్నో ఎన్నెన్నో కల్పనలు చేసారు. కాని ఎవరూ రామాయణపాత్రలను అనుచితంగా చిత్రించి అపచారం చేయలేదు.

ఆధునిక భావజాలం పేరుతో భారతీయసనాతన సంప్రదాయాలనూ సాహిత్యాన్ని చరిత్రనూ కళలనూ అన్నింటినీ వెక్కిరిస్తూ వినూత్నకల్పనలు చేసి సంతోషించే గుణం పెరిగిపోతూ ఉన్నది. ఇది చాలా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. భారతీయులు తమ మూలాలపట్ల సిగ్గుపడాలీ అని ప్రచారం చేయటమే ఈఆధునికత యొక్క లక్ష్యంలాగా తోస్తోంది. ఈపైత్యం వెనుక వాముపక్షమో జీలకర్రపక్షమో ఏదో భావజాలాన్ని అందిస్తే ఇలా వ్రాస్తున్నారో లేదా కలిప్రభావం చేత సహజం గానే ఇలాంటి బుధ్ధులు అబ్బుతున్నాయో తెలియదు.

శ్రీమద్రామాయణం ప్రకారం సీత రావణుడి ముఖం కూడా ఎన్నడూ చూడలేదు. ఆవిడ ఎంతో కోరికతో శ్రధ్దతో రావణుడి బొమ్మవేయటం అనే వికారమైన అనుచితమైన ఆలోచన చేసిన వారిని ఏమనాలో తెలియటం లేదు.

రావణుణ్ణి సీత బిడ్డగా భావించిందా – ఇదీ ఎంత దరిద్రమైన ఆలోచన!

సీతాపరిత్యాగానికి జానపదులు తమకు తోచిన కారణాలను తాము వెదుక్కున్నారు ఒక పాటలో. ఆపాట ప్రకారం శూర్పనఖ ఒక యోగిని వేషంలో అంతఃపురప్రవేశం చేసి సీతమ్మ దర్శనం చేసుకొని, సీతమ్మను రావణుడి బొమ్మ వేయమని అడిగితే ఆవిడ వాడి ముఖం చూడలేదంటే చూసిన భాగం వేయి అని అడిగింది. సీతమ్మ వాడి కాలి బొటనవ్రేలును మాత్రం చూసింది – అదే వేయగలిగింది. ఆబొమ్మను చుప్పనాక అచ్చు సీతవేసినట్లే రేఖావిన్యాసంతో పూర్తిచేసి ప్రాణం పోసి ఎవరూ గమనించని సమయంలో ఆబొమ్మను రాముడి తల్పంలో దాచి చక్కాపోయింది . అర్ధరాత్రి వేళ ఆబొమ్మ రావణుడు “రావేసీతా లంకకుపోదాం” అని పాట లంకించుకుంటాడు. చివరకు రాముడు ఆబొమ్మను కనుగొని ఆబొమ్మ సీతవేసినట్లుగా ఉందని గ్రహించి కోప్పడి సీతను పరిత్యజించాడు. ఒక చమత్కారకథ. అంతే. గమనించండి. ఇక్కడ రామాయణపాత్రల స్వరూపస్వభావాలను కించిత్తూ మార్చటమూ అపహాస్యం చేయటమూ వంటివి జరుగలేదు. ఈ రచయిత్రిగారి కథకు ఆజానపదకథ ఆధారం అని తెలుస్తూనే ఉంది.

ఈపూర్ణిమ తమ్మిరెడ్డి గారెవరో నాకు తెలియదు. తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి కూడా లేదు. తెలుసుకోవటం వలన ప్రయోజనం ఏమీ లేదు నాకు. కాని ఒక సనాతనధర్మానికి చెందిన స్త్రీ అయ్యుండే అవకాశం ఎక్కువ అనుకుంటాను. (ఏమో మతం మార్చుకున్నవాళ్ళూ ఈమద్య పేర్లు మార్చుకోకుండా గందరగోళం సృష్టిస్తున్నారు ఇలాంటి సనాతనసంప్రదాయవిరుద్ధమైన అవమానకరమైన ధోరణులతో.) కాని ఒక స్త్రీ అయి యుండి గతకాలపు మరొక గౌరవనీయ వనిత మీద బురదచల్లే ఇటువంటి రచన ఎలా చేసారో అర్ధం కావటం లేదు. బహుశః ఒక స్త్రీవాది సీతను సృజించి రామాయణాన్ని ప్రశ్నార్ధకం చేదామన్న అత్యాశో దురాశో కారణం కావచ్చును అనుకుంటున్నాను.

ఏమి చేసి నామనస్సుకు తగిలిన గాయం నుండి నేను కోలుకోగలను? అర్ధం కావటం లేదు.

ఇంకా ఇటువంటి భయంకరమైన రచనలను అధునికసాహిత్యధోరణుల పేరుతో ఐతే నేమి తమకూ బాగా నచ్చి అయితే నేమి ప్రచురించిన ఈ “ఈమాట” పత్రికను నేను తక్షణం దూరం పెట్టటం అత్యవసరం అని భావిస్తున్నాను.

ఈమాటవారూ, మీకో దండం. ఇకపై మీ ఈమాట పత్రికను పొరపాటున కూడా సందర్శించను! నాప్రాణం పోయేంత దెబ్బకొట్టారు మీ రచయిత్రి గారూ మీరూను.

రామచంద్రప్రభో! బుధ్ధితక్కువై ఈమాట పత్రికను చదివినందుకూ, ముఖ్యంగా ఈఘోరమైన కధను చదివినందుకూ నన్ను మన్నించు!

update on 2023-11-7
ఈమాట వారు ఆ కథను తమ సంచికనుండి తొలగించారు. వారు దానికి కొన్ని కారణాలు కూడా చెప్పారు. అవెంతవరకూ నిజమో తెలియదు. ఆకారణాలను సాకుగా చూపించి ఉండవచ్చు నంతే. ఇది నాఊహ మాత్రమే. క్రింద సంపాదకులు మాచవరం మాధవ్ గారి మాటలు ఉటంకిస్తున్నాను.

"నేత్రోన్మీలనం అన్న ఈ కథను రాసిన రచయిత్రికి అశ్లీలము, అసభ్యము అయిన దూషణలే కాక, ఆమెపై భౌతికమైన దాడులకు కూడా సంసిద్ధత వ్యక్తం కావడం, అది నిజం అయే ప్రమాదమూ ఉందని తెలియడంతో, రచయిత్రి చట్టపూర్వకంగా చేసిన అభ్యర్థన మేరకు, ఆమె భద్రత గురించిన ఆందోళనతో, ఈ కథను ఈమాట నుంచి తొలగిస్తున్నాను."

2, నవంబర్ 2023, గురువారం

భజేహం భజేహం


భుజంగప్రయాతం.

మహానందకందం సదానందకందం

చిదానందకందం సురానందకందం

మహాయోగిరాజేంద్రసంవేవ్యమూర్తిం

సదా రామచంద్రం భజేహం భజేహం

రామదాసు హృదయపంజరమునఉత్సాహం.
రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ రాం
కామదాసు కంద రాని సీమ నుండు రామ రాం
రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ రాం
రామదాసు హృదయపంజరమున నుండు రామ రాం


ఓరామచంద్ర ప్రభూ.


ఎన్ని పర్యాయాలు నీమధురనామాన్ని ఆవృత్తి చేసినా తనివితీర దయ్యా.


నీవు లౌకిక కామవాసనాదాసులకు అందరాని సీమలో ఉండేవాడివి.


అంతే కాదు.


రామదాసు ఐన వాడి హృదయపంజరంలో హాయిగా ప్రకాశిస్తూ ఉండేవాడివి కూడా.

రామభజన చేయ రండుకం. రాము డిచ్చు ధనము రాము డిచ్చు జయము

రాము డిచ్చు నందరాని ముక్తి

రామభజన చేయ రండు సుజనులార

భూమి నింక పుట్టబోరు మీరు.ఓ సజ్జనులారా!


వినండి.


మీకు ధనధాన్యాలు కావాలా?

ఆవి రాము డిస్తాడు.


మీకు సకలకార్యాలలోనూ విజయం కావాలా?

అదీ రాముడే ఇస్తాడు.


అసలు మీకొక సంగతి తెలుసునా?


ఏది కావాలన్నా రాముడే ఇస్తాడు. 

ఎవరికి కావాలన్నా రాముడే ఇస్తొడు.


చివరకు మీరు దుర్లభమైన మోక్షం కావాలన్నా సరే రాముడు తప్పకుండా ఇస్తాడు.


రండి.


అందరూ రండి.


ఈరాముణ్ణి భజించండి.


భజన అంటే తప్పట్లు కొడుతూ పాటలు పాడటం ఒకటే కాదండోయ్.


భజ్ సేవాయాం అన్నారు.


అంటే రాముణ్ణి అన్ని విధాలుగానూ సేవించటం అన్నమాట రామభజన అంటే.


రండి రాముణ్ణి సేవించండి.


నమ్మండి. ఇంక మీరు మళ్ళా జన్మించే పనే లేదు.


తగిన మంత్రదీక్ష


ఆ.వె. సప్తకోటిమంత్రచయ మేమి చేయును

ముక్తి కాక యితరముల నొసంగు

రామనామమంత్రమే మోక్ష మొసగును

తగిన మంత్రదీక్ష తగులు కొనుముఓ జీవుడా


మంత్రశాస్ర్తం ఏడుకోట్ల మంత్రా లున్నా యంటుంది.


నిజమే కావచ్చు.


అవన్నీ రకరకాల మహాఫలితాలను ఈయవచ్చును.


కాని మోక్షం కావాలీ అంటే?


అవేవీ అక్కరకు రావు.


రామనామం ఆనే మహామంత్రం ఉంది.


అదే భవతారకం.


అదే ముక్తిదాయకం.


ఏమంత్రాన్ని ఎంచుకుంటావో నీయిష్టం ఇంక.