29, అక్టోబర్ 2017, ఆదివారం

నిజమైన యోగ మనగ


నిజమైన యోగ మనగ నిన్ను కలిసి యుండుటయే
నిజమైన భోగ మనగ నిన్ను తవిలి యుండుటయే

ఓ దేవదేవ నీవు కాదనవని వినిపింతును
నాదైన విన్నపము నాదురాగతం బేమి
వేదనా భరితములు వేనవేల జన్మంబుల
నీ దీను నెత్తించితి వెందుకయా రామ

ఓ దయామయ రామ నా దెంతభాగ్యమో
కాదనక నాబోటి కష్టాత్ముని దుష్టాత్ముని
వేదనలు పోనడంచి వేలదీవన లిచ్చి
చేదోడువాదోడై యాదుకొందు వే మహాత్మ

ఎన్ని జన్మములైన నెత్తితి నే కాని
నిన్ను తవిలియుండుట నేను మానితినా
అన్ని వేళలను కలసియున్నా మది చాలును
ఎన్నగ నా యోగమే  యెంతో దివ్యభోగము


27, అక్టోబర్ 2017, శుక్రవారం

మనసు నీ నామమునుమనసు నీ నామమును మరుగవకుండు గాక
తనువిది నీ సేవకు తప్పకుండు గాక

అన్నివేళలను నిన్నే యనుగమింతు గాక
అన్నిటికి నీయాదర మండ యగును కాక
మిన్ను మన్నేకమైన నిన్ను విడువ గాక
నన్ను నీవు విడువవని నమ్మియుందు గాక

లోకము ననుమెచ్చినా కాక మెచ్చకుండిన
శోకవ్యామోహములు లేకుండును కాక
చీకాకు పరచునట్టి సిరులు సంపదలకై
నీ కన్యుల నాశ్రయించ బో కుందును కాక

బ్రతుకు నీ కంకితమై వరలుచుండు కాక
మెతుకు నిన్ను తలపక  కతుక కుందు కాక
ప్రతిదినము నిన్ను గూర్చి పాడుచుందు కాక
ప్రతిగ శ్రీరామ మోక్షపద మిత్తువు కాక


26, అక్టోబర్ 2017, గురువారం

నిన్నే తలచి నీ‌ సన్నిధి నున్నాను


నిన్నే తలచి నీ‌ సన్నిధి నున్నా నయ్యా
అన్నిటికి నీదే భార మన్నా నయ్యా

పదివేల జన్మలకు వలదు వేరు తలపు
మదిలోన నీ కరుణ మాత్రమే తలతు
వదలక నీపాదపద్మములు భజింతు
ముదమార నీసేవ మొనసి నే తరింతు

నీ భక్తుల గాధలను నిత్యము స్మరింతు
నీ భక్తులతో జేర నిత్య ముత్సహింతు
నీ భక్తిభాగ్యమే వైభవమని యెంతు
నీ దయాలబ్ధికై నిత్యమును తపింతు

నీ‌ నామమే‌ నాకు మానసోల్లాసము
మానితమౌ నీ సేవ నా నిత్య కృత్యము
నానాంతర్యామి రామ నాదైన జీవితము
నీ నిర్మలపదయుగళి నిలచిన కుసుమము


పురుషోత్తమా యింక పోరాడలేను


(కాంభోజి)

పురుషోత్తమా యింక పోరాడలేను
కరుణాలవాల రాఘవ ప్రోవవయ్య

అగడంబులు చేయు నారుగు రున్నారు
వేగలేకున్నాను వీరితో రామ
దాగి నాలో నుండి దడపించు వీరిని
నే గెలువ లేనయ్య నీరేజనేత్ర

రాగద్వేషములను రాకాసులను జూడు
మాగమాగము చేసి యన్నివేళలను
లోగొందురే పోర లొచ్చాయరా శక్తి
నా గోల వినవయ్య నళినాయతాక్ష

ఆపైన యీ మాయ యనున దింకొక్కటి
నాపైన పగబూని న న్నేర్చు చుండె
నాపాలి దైవమా నారామచంద్రుడా
నా పలుకు లాలించి నన్నేల వయ్య


25, అక్టోబర్ 2017, బుధవారం

ఎవ డీశ్వరుండని యెవరైన నడిగిన


(కాంభోజి)

ఎవ డీశ్వరుండని యెవరైన నడిగిన
భువనేశ్వరుడు రామభూపాలు డందు

ఎవడు ధర్మిష్టి యని యెవరైన నడిగిన
రవికులేశ్వరుడు శ్రీరాముడే యందు
ఎవడు నిష్కాముడని యెవరైన నడిగిన
అవనిజాపతి గాక యన్యు డెవ డందు

ప్రతిలేని వీరు డగు వాడెవ్వడో యన్న
అతిలోకవీరుడై యలరు రాముం డందు
స్థితప్రజ్ఞులందున స్థిరయశుం డెవడన్న
అతిశేముషీ విభవు డా రాము డందు

సురపూజితుండగు నరు డెవ్వడో యన్న
హరియవతారమై యలరు రాముం డందు
పరిపూర్ణసుఖమిచ్చు భగవాను డెవ డన్న
మరి యట్టి దైవమా మారాముడే యందు


దేవదేవ నీ దివ్యప్రభావముదేవదేవ నీ దివ్యప్రభావము తెలియగ తరమా రామయ్యా
దేవతలైనను తమచిత్తంబుల తెలియనేర రన రామయ్యా

అనిలో రావణు నంతము చేసి యవనిజ నటకు రావించి
వనితా పౌరుష ప్రకటనమునకే వధించితి నే రావణుని
చన వచ్చును నీ వని పలికిన భూజాత మిక్కిలిగ చింతించి
తనువు నగ్నిలో దగ్ధము చేయగ తలచిన నగ్నియె శాంతించె

రయమున బ్రహ్మసురేంద్రులు శివుడును రణాంగణంబున కరుదెంచి
జయజయ రామ జానకి రామ చాల నచ్చెరువు నీవు భవ
భయవారకుడగు శ్రీహరివే యీ పడతి సీత నీ లక్ష్మి కదా
అయయో యిటు లేమిటికిం జేసివి వని పలికినదే ఋజువు కదా

సామాన్యుడ నొక మానవమాత్రుడ చక్కగ నెటు నీ చెయుదముల
నా మనంబున నెఱిగి కొందు నది నావశమా కరుణించవయా
పామరుడను నా లోపము లెంచక పాలించవయా రామయ్యా
నీ మహిమలనే పాడుదు గాక నిన్నే చెందుదు నంతియె కాక


దినదినము నీనామ దివ్యసంకీర్తనా(కాంభోజి)


దినదినము నీనామ దివ్యసంకీర్తనా
ఘనవ్రతాచరణాన కరుగనీ బ్రతుకు

తుదిలేని సమరమై మొదలైన యీ జీవి
బ్రదుకెల్ల విధముల భ్రష్టమై యిన్నాళ్ళు
చదువుసాములపేర సంపాదనల పేర
కుదురెరురుగ కుండెరా కోదండరామ

పరుల మెప్పుల గోరి పాటుబడుటే కాని
పరమాత్మ నీదయా ప్రాప్తిగోరగ నైతి
నిరుపమగుణధామ నీలమేఘశ్యామ
కరుణించుమా నన్ను కల్యాణరామ

విశ్వాత్మక వివిధవేదాంతసంవేద్య
విశ్వమోహనరూప విష్ణ్వావతార
విశ్వసంపోషక విశ్వపాలక నిన్ను
విశ్వసించితిని సర్వేశ శ్రీరామ


24, అక్టోబర్ 2017, మంగళవారం

నిను గూర్చి వ్రాయుదునా - నను గూర్చి వ్రాయుదునా


నిను గూర్చి వ్రాయుదునా నను గూర్చి వ్రాయుదునా
అను ప్రశ్న వచ్చె నయ్య ఆనతీయవయ్య రామ

సకలలోకములు నీవు చక్కగా చేసితివి
సకలలోకములు నేను చక్కగా తిరిగితిని
సకలలోకపరిసేవిత చరణయుగళి నీది
సకలలోకసంభ్రమణ చరణయుగళి నాది

ప్రకృతిపైన నేకాకృతి వగువాడవు నీవు
ప్రకృతి ననేకాకృతుల బడయు వాడ నేను
సుకృతవంతసంసేవ్యసుగుణరాశివీవు
వికృతబుధ్ధిగలుగు దుర్వినీతుడను నేను

నిను గూర్చి వ్రాయగా నేనెంతవాడ
నను గూర్చి వ్రాయగా నేమున్నవాడ
మనవి చేసితి నిజము మన్నింపుమయ్య
పనిచి నీ తోచినటుల వ్రాయించవయ్య


శ్రీరామనామ రసాయనము


శ్రీరామనామ రసాయనము నోరార గొనుడీ పాయసము
మీరెల్ల గొనుడీ పాయసము మీ వ్రాత మార్చు పాయసము

చాలకల్లలు పలికీపలికీ చాలనొచ్చెడు నాలుకకు
జాలిమాలి సాటివారిని చాలతిట్టే నాలుకకు
తూలుమాటల సాధుపురుషుల దొసగులెంచే నాలుకకు
మేలిబుధ్ధులు నేర్పుమందై చాల రుచిగల పాయసము

స్వపరభేదము లెంచిపలికే సహజగుణపు నాలుకకు
కపటబుధ్ధి దాచు పలుకుకమ్మదనపు నాలుకకు
శపథములతో జనులగుండెల జంకు గొలిపే నాలుకకు
మేలిబుధ్ధులు నేర్పుమందై చాల రుచిగల పాయసము

కాలచోదితమగుచు వదరే కానిమాటల నాలుకకు
మేలుచేసెడి వారిపైనను చాల యెగిరే నాలుకకు
చాల కొంచెపు వారిని పొగడుచు కాలమీడ్చే నాలుకకు
మేలిబుధ్ధులు నేర్పుమందై చాల రుచిగల పాయసము


ఈమంత్ర మామంత్ర మేమి లాభము

ఈమంత్ర మామంత్ర మేమి లాభము శ్రీ
రామమంత్ర మున్న ముక్తిరాజ్యలాభము

గవ్వలు పదివేలసంఖ్య కలిగి యేమి లాభము మంచి
రవ్వ చేత నొక్కటున్న రంజకం బగు గాక
అవ్విధి నకటావికటము లగు మంత్రముల బట్టి
నొవ్వనేల లేదొ మీ కనూన రామ మంత్రము

కాకులు పదివేలు చేరి కావుకావు మనిన నొక్క
కోకిలారవంబు కన్న గొప్పదనము రాదు
మీకు స్వల్పలబ్ధినిచ్చి మిడుకు నట్టివి వదలి
చేకొనగ రాదో‌ మీరు శ్రీరామ మంత్రము

చెంబులతో నీరుపోసి చేను తడుపరాదు మంచి
యంబువాహ మరుగుదెంచి నంతట తడియు గాక
తొంబలు మంత్రాల వలన తోచు సద్గతులు మిధ్య
సంబరముగ రామమంత్ర జపము మీరు చేయుడు


23, అక్టోబర్ 2017, సోమవారం

రామా రామా రామా యనుమని


రామా రామా రామా యనుమని రాముని కీర్తన పాడుమని
మీ మీ పెద్దలు బోధించిరని మీ రెరుగుదు రది మరచిరని

కామితార్థములు ఘనముగ నొసగే రామచంద్రునే మరచిరని
ప్రేమగ నొకపరి పిలచిన పలికే స్వామినామమే మరచిరని
కామక్రోవవశులై మీరు కాని పనులతో చెడితిరని
మీ మనసులకే తెలియునుగా మిక్కిలి కుందుచు నుంటిరిగా

రామనామమే హరినామంబుల రమ్యతరంబని తెలియుడయా
రామనామమే హరిదయ గొనుటకు రాజమార్గమని తెలియుడయా
రామనామమే సప్తకోటిమంత్రముల దొడ్డదని తెలియుడయా
రామనామమే ముక్తిమార్గమని మీ మీ‌మనసుల తెలియుడయా

జరిగిన దేదో జరిగిన దికపై చక్కగ రాముని నామమును
మరువక మీరు మనసున నిలిపుట మంచిదని లో నమ్ముచును
తరియించుడయా దానికి మించిన తరణోపాయము చూడగను
ధరనే కాదీ త్రిభువనములలో దొరుకదు దొరుకదు జనులారా


22, అక్టోబర్ 2017, ఆదివారం

వేదపాదస్తోత్రం

ముందుమాట.

ఈ వేదపాదస్తోత్రం జైమనీమహర్షి కృతం. ఇందులో ప్రతిశ్లోకంలోనూ చివరి పాదం ఒక వేదమంత్రం. ఈ మంత్రాలు ఋగ్వేద యజుర్వేదాలలోనివి. ఒక్కటి మాత్రం ముండకోపనిషత్తు లోనిది. మొదటి ఎనిమిది శ్లోకాలూ భూమిక. 1 నుండి 112 వరకూ శివపరమైన శ్లోకాలు, 113 వ శ్లోకం గణపతి పరం గానూ 114వ శ్లోకం స్కందపరంగానూ ఉన్నాయి. 115 నుండి 122వరకూ దేవీపరమైన శ్లోకాలున్నాయి.123 నుండి 131 వరకూ ఫలశ్రుతి శ్లోకాలు. చిట్టచివరి మూడు శ్లోకాలూ ప్రార్థనాశ్లోకాలు.

శ్రీగణేశాయ నమః

అథ

శ్రీ వేదపాద స్తోత్ర ప్రారంభః


ఋషయ ఊచుః

పుండరీకపురం ప్రాప్య జైమిని ర్ముని సత్తమ
కిం చకార మహాయోగీ సూత నో వక్తు మర్హసి 1

సూత ఉవాచ

భగవాన్ జైమిని ర్ధీమాన్ పుండరీక పురే పురా
మహర్షి సిధ్ద గంధర్వ యక్ష కిన్నర సేవితే 2

నృత్యద్భి రప్సర స్సంఘైః ర్దివ్య గానైశ్చ శోభితే
నృత్యంతం పర మీశానం దదర్శ సదసి ప్రభుం 3

ననామ దూరతో‌దృష్ట్వా దండవత్ క్షితిమండలే
పపావుత్థాయ దేవస్య తాండవాఽమృత మాగలం 4

పార్శ్వస్థితాం మాహాదేవీం పశ్యంతీం తస్య తాండవం
దృష్ట్వా సుసంహృష్టమనాః పపాత పురతో మునిః 5

తతశ్శిష్యాన్ సమాహూయ సర్వశాస్త్రార్థ పారగాన్
అగ్నికేశ మకేశం చ శతయాగం‌ జటాధరం 6

వక్రనాసం సమిత్పాణిం ధూమగన్ధిం కుశాసనం
ఏతై స్సార్థం మహాదేవం పూజయామాస జైమినిః7

తతోఽపి వేదవేదాంత సారార్థం తత్ప్రసాదతః
కృతాంజలి రువాచేమం వేదాంతస్తవ ముత్తమం 8

జైమిని రువాచ

ఓం విఘ్నేశ విథి మార్తాండ చంద్రేంద్రోపేంద్ర వందిత
నమో గణపతే తుభ్యం బ్రహ్మణాం‌ బ్రహ్మణస్పతే 1

ఉమా కోమల హస్తాబ్జ సంభావిత లలాటికం
హిరణ్యకుండలం వందే కుమారం పుష్కర స్రజం 2

శివం విష్ణోశ్చ దుర్దర్శం నరః క స్తోతు మర్హతి
తస్మాన్మత్తః స్తుతిః సేయ మభ్రాత్ వృష్టిరివాజని ౩

నమః శివాయ సాంబాయ నమః శర్వాయ శంభవే
నమో నటాయ రుద్రాయ సదసస్పతయే నమః 4

పాదభిన్నాఽహిలోకాయ మౌలిభిన్నాండభిత్తయే
భుజభ్రాంత దిగంతాయ భూతానాం పతయే నమః 5

క్వణన్నూపుర యుగ్మాయ విలసత్ కృత్తి వాససే
ఫణీంద్ర మేఖలాయాఽస్తు పశూనాం‌ పతయే నమః 6

కాలకాలాయ సోమాయ యోగినే శూలపాణయే
అస్థిభూషాయ శుధ్దాయ జగతాం పతయే నమః 7

పాత్రే సర్వస్య జగతో నేత్రే సర్వ దివౌకసాం
గోత్రాణాం‌ పతయే తుభ్యం క్షేత్రాణాం‌ పతయే నమః 8

శంకరాయ నమస్తుభ్యం మంగలాయ నమోఽస్తుతే
ధనానాం‌ పతయే తుభ్య మన్నానాం పతయే నమః 9

అష్టాంగాయాఽతిహృష్టాయ క్లిష్ట భక్తేష్టదాయినే
ఇష్టిఘ్నా యేష్టితుష్టాయ పుష్టానాం‌ పతయే నమః 10

పంచభూతాఽధిపతయే కాలాఽధిపతయే నమః
నమ ఆత్మాఽధిపతయే దిశాంచ పతయే నమః 11

విశ్వకర్త్రే మహేశాయ విశ్వభర్త్రే పినాకినే
విశ్వహర్తేఽగ్నినేత్రాయ విశ్వరూపాయ వై నమః 12

ఈశాన తే‌ తత్పురుష నమో ఘోరాయ తే సదా
వామదేవ నమస్తే స్తు సద్యోజాతాయ వై నమః 13

భూతిభూషాయ భక్తానాం భీతిభంగరతాయ తే
నమో భవాయభర్గాయ నమో రుద్రాయ మీఢుషే 14

సహస్రాంగాయ సాంబాయ సహస్రాభీషవే నమః
సహస్రబాహవే తుభ్యం సహస్రాక్షాయ మీఢుషే 15

సుకపోలాయ సోమాయ సులలాటాయ సుభ్రువే
సుదేహాయ నమస్తుభ్యం సుమృళీకాయ మీఢుషే 16

భవక్లేశనిమిత్తాయ భవఛ్ఛేదకృతేసతాం
నమస్తుభ్యమషాఢాయ సషమానాయ వేధసే 17

వందేఽహం దేవమానందసందోహం లాస్యసుందరం
సమస్తజగతాంనాథం సదసస్పతి మధ్బుతం 18

సుజంఘం సుందరం సూరుం సుకంఠం సోమభూషణం
సుగండం సుదృశం వందే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం 19

భిక్షాహారం‌ హరిత్ క్షౌమం తక్షాభూషం క్షితిక్షమం
యక్షేశేష్టం నమామీశ మక్షరం పరమం పదం 20

అర్థాలక మవస్త్రార్థ మస్థ్యుత్పల దలస్రజం
అర్థపుంలక్షణం వందే పురుషం కృష్ణపింగళం 21

సకృత్ ప్రణత సంసార మహాసాగరతారకం
ప్రణామీశం తమీశానం జగతస్త స్థుషస్పతిం 22

ధాతాతం జగతామీశం దాతారం సర్వసంపదాం
నేతారం‌ మరుతాం వందే జేతార మపరాజితం 23

తం త్వాం మంతక హంతారం వందే మందాకినీధరం
తతాని విదధే యోయ మిమామి త్రీణివిష్టపా 24

సర్వజ్ఞం సర్వగం సర్వం కవిం వందే తమీశ్వరం
యతశ్చ యజుషా సార్థ మృచః సమాని జజ్ఞిరే 25

భవంతం సుదృశం వందే భూతభవ్యభవంతి చ
త్యజంతీతరకర్మాణి యోవిశ్వాభి విపశ్యతి 26

హరం సురనియంతారం పరంతమహమానతః
యదాజ్ఞయా జతత్సర్వం వ్యాప్యనారాయణస్థితః 27

తన్నమామి మహాదేవం యన్నియోగాదజం జగత్
కలాదౌ భగవాన్ దాతా యథాపూర్వ మకల్పయత్ 28

ఈశ్వరం తమహం వందే యస్యలింగ మహర్నిశం
యజంతే సహభార్యాభి రిన్ద్రజ్యేష్ఠామరుద్గణాః 29

నమామి తమిమం రుద్రం యమభ్యర్చ సకృత్ పురా
అవాపుః స్వం స్వమైశ్వర్యం దేవాసః పూషరాతయః 30

తం వందే‌ తమీశానం యం శివం‌ హృదయాంబుజే
సతతం యతయ శ్శాంతాః సంజానానా ఉపాసతే 31

తదస్యై సతతం కుర్మో నమః కమలకాంతయే
ఉమాకుచపదోరస్కా యాతేరుద్ర శివాతనూః 32

నమస్తే రుద్రభావాయ నమస్తే రుద్రకేలయే
నమస్తే రుద్రశాంత్యైచ నమస్తే రుద్రమన్యవే 33

వేదాశ్వరథనిష్ఠాభ్యాం పాదాభ్యాం త్రిపురాంతకః
బాణకార్ముకహస్తాభ్యాం బాహుభ్యా ముతతే నమః 34

ఈశానాం సకలారాధ్యం వందే సంపసమృధ్ధిదం
యస్య చాసీధ్దరి శ్శస్త్రం బ్రహ్మా భవతి సారధిః 35

నమస్తే వాసుకీజ్యాయ విష్ఫారాయ చ శంకర
మహతే మేరురూపాయ నమస్తే అస్తు ధన్వనే 36

నమః పరశవే దేవ శులాయాఽనల రోచిషే
హర్యగ్నీంద్రాత్మనే తుభ్య ముతోత ఇషవే నమః 37

సురేతరవధూహార హారీణి హర యాని తే
అన్యాన్యస్త్రాణ్యహం తూర్ణ మిదం తేభ్యో కరం నమః 38

ధరాధరసుతా లీలా సరోజాహత బాహవే
తస్మై తుభ్యమవోచామ నమో అస్మా అవస్యవః 39

రక్షమా మక్షమం క్షీణ మక్షక్షత మశిక్షితం
అనాథం దీన మాపన్నం దరిద్రం నీలలోహితః 40

దుర్ముఖం దుష్క్రియం దుష్టం రక్షమామీశ దుర్దృశం
మాదృశానాం‌ మహం న త్వదన్యం విందామి రాధసే 41

భవాఖ్యేనాగ్నినా శంభో రాగద్వేషమదార్చిషా
దయాలో దహ్యమానానా మస్మాక మవితాభవ 42

పరదారం పరావాసం పరవస్త్రం పరాప్రియం
హర పాహి పరాన్నం‌ మాం పురుణామన్ పురుష్టుత 43

లౌకికైర్యత్ కృతం పుష్టై ర్నావమానం సహామహే
దేవేశ తవ దాసేభ్యో భూరిదా భూరి దేహి నః 44

లోకానా ముపపన్నానాం గర్విణా మీశ పశ్యతాం
అస్మభ్యం క్షేత్ర మాయుశ్చ వసుస్పార్హం తదాభర‌ 45

యాంచాదౌ మహతీం లజ్జా మస్మదీయం ఘృణానిధే
త్వమేవ వేత్శి వస్తూర్ణ మిషం స్తోతృభ్య ఆభర 46

జాయా మాతా పితా చాన్యే మాం ద్విషంత్య మతికృశం
దేహిమే మహతీం విద్యాం రాయా విశ్వపుషా సహ 47

అదృష్టార్ధేషు సర్వేషు దృష్టార్ధేష్వపి కర్మసు
మేరు ధన్వన్నశక్తేభ్యో బలం దేహి తనూషు నః 48

లబ్ధాఽనిష్ట సహస్రస్య నిత్య మిష్టవియోగినః
హృద్రోగం మమదేవేశ హరిమాణాం చ నాశయ 49

యేయే రోగాః పిశాచావా నరా దేవాశ్చ మామిహ
బాధంతే దేవతాన్ సర్వాన్ నిబాధస్వ మహా అసి 50

త్వమేవ రక్షితాఽస్మాకం నాన్యః కశ్చిన విద్యతే
తస్మాత్ స్వీకృత దేవేశ రక్షాణో బ్రహ్మణస్పతే 51

త్వమే వో మాపతే మాతా త్వం పితా త్వం పితామహః
త్వ మాయుస్త్వం మతిస్త్వం శ్రీరుతభ్రాతో నః సఖా 52

యతస్త్వమేవ దేవేశ కర్తా సర్వస్య కర్మణః
తతః క్షమస్వ తత్సర్వం యన్మయా దుషృతం కృతం 53

త్వస్తమో న ప్రభుత్వేన ఫల్గుత్వేనచ మత్సమః
అతో దేవ మహాదేవ త్వ మస్మాకం తవస్మసి 54

సుస్మితం భస్మగౌరాంగం తరుణాదిత్యవిగ్రహం
ప్రసన్నవదనం సౌమ్యం గాయేత్వా నమసా గిరా 55

ఏష ఏవ వరోఽస్మాకం నృత్యత్వం త్వాం సభాపతే
లోకయంత ముమాకాంతం పశ్యేమ శరదశ్శతం 56

అరోగిణా మహాభాగా విద్వాంసశ్చ బహుశ్రుతాః
భగవన్ త్వత్ ప్రసాదేన జీవేమ శరదశ్శతం 57

సదారా బంధుభిస్సార్థం త్వదీయం తాండవాఽమృతం
పిబంతః కామ మీశాన నందామ శరదశ్శతం 58

దేవదేవ మహాదేవ త్వదీయాంఘ్రిసరోరుహే
కామం మధుమయం పీత్వా మోదామ శరదశ్శతం 59

కీటా నాగాః పిశాచావా యేవా కేవా భవేభవే
తవదాసా మహాదేవ భవామ శరదశ్శతం 60

సభాయా మీశ తే దివ్యం నృత్త వాద్య కలస్వనం
శ్రవణాభ్యాం మహాదేవ శృణవామ శరదశ్శతం 61

స్మృతిమాత్రేణ సంసారవినాశన కరాణి తే
నామాని తవ దివ్యాని ప్రబ్రవామ శరదశ్శతం 62

ఐషు సంధానమాత్రేణ దగ్ధత్రిపుర ధూర్జటే
అధిభిర్వ్యాధిధిర్నిత్య మజీతాశ్యామ శరదశ్శతం 63

చారు చామీకరాభాసం గౌరీకుచపదోరసం
కదా ను లోకయిష్యామి యువానం విశ్పతిం‌ కవిం 64

ప్రమథేంద్రావృతం ప్రీతవదనం ప్రియభాషిణం
సేవిష్యేహం కదా సాంబం సుభాసం శుక్రశోచిషం 65

బహ్వేనసం మా మకృతపుణ్యలేశం చ దుర్మతిం
స్వీకరిష్యతి కిం త్వీశో నీలగ్రీవో విలోహితః 66

కాలశూలాఽనలాసక్త భీతివ్యాకుల మానసం
కదా ను ద్రక్షతీశో మాం తివిగ్రీవో‌ అనానతః 67

గాయకా యూయమాయాత యది రాయాది లిప్సవః
ధనదస్య సఖేశోఽయ ముపాస్మై గాయతా నరః 68

ఆగఛ్చత సఖాయో మే యది యూయం ముముక్షవః
స్తుతేశ మేనం ముక్త్యర్ధ మేష విప్రై రభిష్టుతః 69

పదే పదే పదే దేవ పదం న స్సేత్స్యతి ధ్రువం
ప్రదక్షణం ప్రకురుత మధ్యక్షం ధర్మణా మిమం 70

సర్వం‌ కార్యం యువాభ్యాం హిసుకృతం సుహృదౌ మమ
అంజలిం కురుతౌ హస్తౌ రుద్రాయ స్థిర ధన్వనే 71

మన్మూర్థన్ మరుతామూర్థ్వం భవం‌ చంద్రార్థమూర్థజం
మూర్థఘ్నంచ చతుర్మూర్థో సమస్యా కల్మలీకినం 72

నయమే నయమోద్భూత దహనాలీఢ మన్మథం
పశ్యంతం తరుణం సౌమ్యం భ్రాజమానం హిరణ్మయం 73

సభాయాం శూలిన స్సంధ్యానృత్తవాద్యస్వనాఽమృతం
కర్ణౌతూర్ణం యథాకామం పాతం గౌరా వివేరిణే 74

నాసికే వాసుకీస్వాసవాసితా భాసితోరసం
ఘ్రాయతం గరలగ్రీవ మస్మభ్యం శర్మయఛ్చతం 75

స్వస్త్యస్తు సుఖితే జిహ్వే విద్యా దాతు రుమాపతే
స్తవ ముచ్చతరం బ్రూహి జయతా మివ దుందుభిః 76

చేతః పోత నశోచస్త్వం నింద్యం విందాఽఖిలం జగత్
అస్య నృత్తాఽమృతం శంభో గౌరో నతృషితః పిబ 77

సుగంధిం సుఖ సంస్పర్శం కామదం సోమభూషణం
గాఢమాలింగ మచ్చిత్తయోషా జారమివప్రియం 78

మహామయూఖాయ మహాభుజాయ
మహాశరీరాయ మహాంబరాయ
మహాకిరీటాయ మహేశ్వరాయ
మహా మహీం సుష్టుతి మీర యామి 79

యథా కథం చిత్ రచితాభిరీశ
ప్రసాదతశ్చారుభిరాదరేణ
ప్రపూజయామ స్తుతిభి ర్మహేశ
మషాహ్ళ ముగ్రం సహమాన మాభిః 80

నమః శివాయ త్రిపురాంతకాయ
జగత్రయీశాయ దిగంబరాయ
నమోస్తు ముఖ్యాయ హరాయ శంభో
నమో జఘన్యాయ చ భుధ్నియాయ 81

నమో వికారాయ వికారిణీ తే
నమో‌ భవాయాఽస్తు భవోధ్బవాయ
బహు ప్రజాత్యంత విచిత్రరూపా
యతః ప్రసూతా జతగః ప్రసూతీ 82

తస్మై సురేశోరు కిరీట నాసా
రత్నావృతాఽష్టాపద విష్టరాయ
భస్మాంఽగరాగాయ నమః పరస్మై
యస్మాత్పరం నాఽపరమస్తి కించిత్ 83

సర్పాధిరాజౌషధినాథ యుధ్ధ
క్ష్యుభ్య జ్జటామండల గహ్వరాయ
తుభ్యం నమః సుందర తాండవాయ
యస్మిన్నిదం సచ విచైతి సర్వం 84

మురారి నేత్రార్చిత పాదపద్మం
ఉమాఽంఘ్రిలాక్షా పరిరక్తపాణిం
నమామి దేవం విష నీలకంఠం
హిరణ్యదంతం శుచివర్ణమారాత్ 85

నమామి నిత్యం త్రిపురారి మేనం
యమాంతకం షణ్ముఖతాత మీశం
లలాట నేత్రార్దిత పుష్పచాపం
విశ్వం పురాణం తమసః పరస్తాత్ 86

అనంత మవ్యక్త మచింత్య మేకం
హరం తమాశాంబర మంబరాంగం
అజం పురాణం ప్రణమామి యోఽయం
అణోరణీయాన్ మహతో‌ మహీయాన్ 87

అంతస్థ మాత్మాన మజం న దృష్ట్వా
భ్రమంతి మూఢా గిరిగహ్వరేషు
పశ్చాదుదక్ దక్షిణతః పురస్తా
దధస్విదాసీ దుపరి స్విదాసిత్ 88

ఇమం‌ నమా మీశ్వర మిందు మౌలిం
శివం మహానంద మశోక దుఃఖం
హృదంబుజే తిష్ఠతి యః పరాత్మా
పరీత్య సర్వాః ప్రదిశో దిశశ్చ 89

రాగాది కాపధ్య సముధ్బవేన
భగ్నం భవాఖ్యేన మహాఽఽమయేన
విలోక్య మాం పాలయ చంద్రమౌలే
భిషక్తమం త్వా భిషజాం శృణోమి 90

దుఃఖాంబురాశిం సుఖలేశహీనం
అస్పృష్టపుణ్యం బహుపాతకం మాం
మృత్యోః కరస్థం భవరక్షభీతం
పశ్చాత్ పురస్తా దధరా దు దక్తాత్ 91

గిరీంద్రజా చారుముఖా~వలోక
సుశీతయా దేవ తవైవ దృష్ట్యా
వయం దయాపూరితయైవ తూర్ణం
అపో ననావా దురితా తరేమ 92

అపారసంసారసముద్రామధ్యే
నిమగ్నముత్క్రోశ మనల్ప రాగం
మమాక్షమం పాహి మహేశ జుష్టం
ఓజిష్ఠయా దక్షిణ యేవరాతిం 93

స్మరన్ పురాసంచిత పాతకాని
ఖరం యమస్యా౽పి ముఖం యమారే
బిభేమి మే దేహి యధేష్ట మాయుః
య దిక్షితాయు ర్యది వా పరేత 94

సుగంధిభిః సుందర భస్మ గౌరైః
అనంత భోగైః ర్మృదులై రఘోరైః
ఇమం కదా౽౽లింగతి మాం పినాకీ
స్థిరేభిరంగైః పురు రూప ఉగ్రః 95

క్రోశంత మీశః పతితం భవాబ్ధౌ
నాగాస్యమండూక మివాతి భీతం
కదా ను మాం రక్ష్యతి దేవదేవో
హిరణ్యరూపః సహిరణ్య సందృక్ 96

అారుస్మితం చంద్రకలావతంసం
గౌరీకటాక్షార్హమయుగ్మనేత్రం
ఆలోకయుష్యాయమి కదా ను దేవం
ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ 97

ఆగచ్ఛతా౽త్రా౽౽శు ముముక్షువో యే
యూయం శివం చింతయతాఽంతరాబ్జే
ధ్యాయంతి ముక్త్ర్యర్థ మిమంహి నిత్యం
వేదాంతవిజ్ఞాన సునిశ్చితార్థాః 98

ఆయాత యూయం భువనాధిపత్య
కామా మహేశం సకృదర్చయధ్వం
ఏనం పురాఽభ్యర్చ హిరణ్యగర్భో
భూతస్య జాతః పతిరేక ఆసీత్ 99

యే కామయంతే విపులాం‌ శ్రియంతే
శ్రీకంఠ మేనం సకృదానమంతాం
శ్రీమానయం శ్రీపతివంద్యపాదః
శ్రీణా ముదారో ధరుణోరయీణాం 100

సుపుత్రస్యకామా అపి యే‌ మనుష్యా
యువాన మేనం గిరిశం‌ యజంతాం
యతః స్వయం భూర్జగతాం విధాతా
హిరణ్యగర్భః సమవర్త తాగ్రే 101

అలం కి ముక్తై ర్బహుర్భిః సమీహితం
సమస్త మస్యా శ్రయణేన సిధ్యతి
పురైన మాశ్రిత్య హి కుంభసంభవో
దివా న నక్తం పలితో ఇవాజని 102

అన్యత్పరిత్యజ్య మమాఽక్షిభృంగాః
సర్వం సదైవం శివమాశ్రయధ్వం
ఆమోదవా నేష మృదుః శివోఽయం
స్వాదుష్కిలాయాం మధుమాం ఉతాయం 103

భవిష్యసి త్వం ప్రతిమానహీనో
వినిర్జితాఽశేష నరామరశ్చ
నమోఽస్తుతే వాణి మహేశ మేనం
స్తుహి శ్రుతం గర్త సదం‌యువానం 104

యద్యన్మన శ్చింతయసి త్వమిష్టం
తత్తద్ భవిష్య త్యఖిలం ధ్రువం తే
దుఃఖే నివృత్తి ద్విషయే కదాచిత్
యక్ష్వామహే సౌమనసాయ రుద్రం 105

అజ్ఞానయోగా దపచారకర్మ
యత్పూర్వ మస్మాభి రనుష్ఠితం తే
తద్దేవ సోఢ్వా సకలం దయాలో
పితేన పుత్రాన్ ప్రతి నో జుషస్వ 106

సంసారాఖ్య క్రుధ్ధ సర్వేణ తీవ్రై
రాగద్వేషోన్మాద లోభాది దంతైః
దష్టం దృష్ట్వా మాం దయాలుః పినాకీ
దేవ స్త్రాతా త్రాయతా మప్రౌయఛ్చన్ 107

ఇత్యు క్త్వాంతే యత్సమాధే ర్నమంతో
రుద్రాద్యా స్త్వాం యాంతి జన్మాహిదష్టాః
సంతో నీలగ్రీవ సూత్రా త్మనాఽహం
తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమానః 108

భ వాతిభీషణజ్వరేన పీడితాన్ మహా భయా
నశేష పాతకాలయా నదూరకాల లోచనాన్
అనాథనాథ తే‌ కరేణ భేషజేన కాలహ
న్నదూషణో వ సోమహే మృశస్వ శూర రాధసే 109

జయేమ యేన శర్వమే తదిష్ట మష్టదిగ్గజం
భువస్థలం‌ నభస్థలం దివస్థలం చ తద్గతం
య యేష సర్వ దేవదానవా నతః సభాపతిః
సనోదదాతు తం రయిం రయిం పిశంగ సదృశం 110

నమో‌ భవాయ తే హరాయ భూతి భాసితోరసే
నమో మృడాయ తే హరాయ భూతభీతి భంగినే
నమః శివాయ విశ్వరూప శాశ్వతాయ శూలినే
న యస్య హన్యతే సఖా న జీయతే కదాచన 111

సురపతి పతయే నమో‌నమః
క్షితిపతి పతయే నమః ప్రజాపతి పతయే
నమో నమోఽంబికాయ పతయ
ఉమాపతయే పశుపతయే నమోనమః 112

వినాయకం వందక మస్త కాయతి
ప్రణామ సంఘుష్ట సమస్తవిష్టపం
నమామి నిత్యం ప్రణతార్తి నాశనం
కవిం కవీనా ముప మ శ్రవస్తమం 113

దేవే యుధ్ధే యాగే విప్రా
స్వీయాం సిధ్ధిం హ్వాయన్ హ్వాయన్
యం సిధ్యంతి స్కందం వందే
సుబ్రహ్మణ్యోం సుబ్రహ్మణ్యోం 114

నమః శివాయై జగదంబికాయై
శివప్రైయాయై శివవిగ్రహాయై
సముద్ బభూ వాద్రిపతేః సుతాయై
చతుష్కపర్ద్రా యువతిః సుపేశాః 115

హిరణ్యవర్ణాం‌మహి నూపురాంఘ్రిం
ప్రసన్నవక్త్రాం శుకపద్మహస్తాం
విశాలనేత్రాం ప్రణమామి గౌరీం
వచో విదం వాచముదీరయంతీం 116

నమామి మేనా తనయా మమేయాం
ఉమామిమాం మానవతీం చ మాన్యాం
కరోతి యా భూతి స్తితౌ స్తనౌ ద్వౌ
ప్రియం సఖాయాం పరిష స్వజానా 117

కాంతా ముమాకాంత నితాంతకాంతి
బ్ర్హాంతా ముపాంతానత హర్యజేంద్రాం
నతోఽస్మి యాస్తే గిరిశస్య పార్శ్వే
విశ్వాని దేవీ భువనాని చక్ష్య 118

వందే గౌరీం తుంగపీనస్తనీం త్వాం
చంద్రాం చూడాం శ్లిష్ట సర్వాంగరాగాం
ఏషా దేవీ ప్రాణినా మంతరాత్మా
దేవం‌ దేవం రాధసే చోదయంతీ 119

ఏనాం వందే దీనరక్షా వినోదాం
మేనాకన్యా మానతానందదాత్రీం
యా విద్యానాం మంగలానాంచ వాచాం
ఏషా నేత్రీ రాధస సూనృతానాం‌ 120

భవాభిభీతో రుభయాపహంత్రి
భవాని భోగ్యా భరణైక భోగైః
శ్రియం పరాం దేహి శివప్రయే నో
యయాతి విశ్వా దురితా తరేమ 121

శివే కథం త్వం మతిభిస్తు గీయసే
జగకృతిః కేలిరయం శివః పతిః
హరిస్తు దాఓఽనుచరేందిరా శచీ
సరస్వతీ వా సుభగా దదిర్వసు 122

ఇమం స్తవం జైమినా ప్రచోదితం
ద్విజోత్తమో యః పఠతీశ భక్తితః
తమిష్ట వాక్సిధ్ది మతి ద్యుతి శ్రియః
పరిష్వజంతే జనయో యథాపతిం 123

మహీపతిర్యస్తు యుయుత్సురాదిరా
దిమం పఠ స్తస్య తథైవ సుందరం
ప్రయాంతివా శీఘ్ర మథాంతకాంతికం
భియం దధానా హృదయేషు శత్రవః 124

త్రైవర్ణికే ష్వన్యతమో య ఏనం
నిత్యం కదాచిత్ పఠతీశ భక్తితః
కలేవరాంతే శివపార్శ్వ వర్తీ
నిరంజన స్సామ్య ముపైతి దివ్యం 125

లభంతే పఠంతో మతిం బుధ్దికామా
లభంతే చిరాయు స్తథాయుష్యకామః
లబంతే పఠంతః శ్రియం పుష్టికామా
లభంతే హ పుత్రా ర్లభంతేహ పౌత్రాన్ 126

ఇత్యనేన స్తవే నేశం స్తుత్వాఽసౌ జైమినిర్మినిః
స్నేహాసుపూర్ణనయనః ప్రణవామ సభాపతిం 127

ముహుర్ముహుః పిబన్నీశ తాండవాఽమృత మాగలం
సర్వాన్ కామాన వాప్యాం తే గాణాపత్య మవాప సః 128

పాదం వాఽప్యర్థపాదంవా శ్లోకం శ్లోకార్థ మేవ వా
యస్తు వాచయతే నిత్యం సమోక్ష మధిగఛ్చతి 129

వేద శ్శివో శ్శివో వేదో వేదాధ్యాయీ‌ సదా శివః
తస్మా త్సర్వ ప్రయత్నేన వేదాధ్యాయిన మర్చయేత్ 130

అదీత విస్మృతో వేదో వేద పాద స్తవం పఠన్
స చతుర్వేద సాహస్ర పారాయణఫలం లభేత్ 131

కృపాసముద్రం సుముఖం త్రినేత్రం
జటాధరం పార్వతీ వామభాగం
సదాశివం రుద్ర మనంత రూపం
విశ్వేశ్వరం త్వాం హృది భావయామి 132

ఆనంద నృత్యసమయే నటనాయకస్య
పాదారవింద మణినూపుర శింజితాని
ఆనందయంతి మదయంతి విమోహయంతి
రోమాంచయంతి నయనాని కృతార్థయంతి 133

అతిభీషణ కటుభాషణ యమకింకర పటలీ
కృతతాడన పరిపీడన మరణాగమ సమయే
ఉమయాసహ మమచేతసి యమశాసన నివసన్
హర శంకర శివ శంకర హర మే హర దురితం 134

       ఇతి
శ్రీ జైమినికృత వేదపాద స్తోత్రం సంపూర్ణం
  శుభం

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

16, అక్టోబర్ 2017, సోమవారం

వెలుగనీ నా తెలుగు వేయిపాటలై నీకు


నీ విచ్చిన పలుకుసిరి నిన్ను గొలువ నీ వేళ
నీ విచ్చిన తనువుతో నిలచితి నీ మ్రోల

నీ నియతి మేర కేను నానాయోనుల బుట్టి
తే నేమి యా జన్మలు తెరలె నీ సేవలో
కాన నీ జన్మమున కలుగనీ నీ సేవయె
మానక నా పలుకులెల్ల మంచిపాటలై నీకు

పలుకులన్ని నీ సేవా భాగ్యంబున తరియింప
వలయు గాని యన్యులపాలుగా నీయకయ్య
తలపులన్ని నీ సేవాతత్పరమై చెలగుచుండ
వెలయనీ నా తెలుగు వేయిపాటలై నీకు

నా తెలుగు పలుకులు నాతండ్రీ నినుపొగడ
నాతురపడుచున్న విదే యాలకించవయ్య
నీ తీరుతెన్ను లెన్న నేనెంతటి వాడ గాని
చేతనైనంత పొగడజూతు శ్రీరామ నిన్ను


15, అక్టోబర్ 2017, ఆదివారం

భావించ వలయును పరమపూరుషుని


భావించ వలయును పరమపూరుషు నొరుల
భావించి సాధించు ప్రయోజనము లేమి

పలుమాట లేల పరమపూరుషు నొకని
తలపులలో నుంచుకొన్న తనకు చాలదా
తలపులు భోగాశల తగుల దుర్జనులను
కొలిచి యాపదలలో కూరుకు పోనేల

పలుచేత లేల పరమపూరుషు నొకని
అలయక సేవించుకొన్న నదియె చాలదా
పలుగాకులను గొల్చి పనులు వారికి జేసి
కలతపడుచు జన్మచక్రమమున నుండనేల

పలుజన్మ లేల పరమపూరుషు నొకని
వలచి జీవించితే భవము లుడుగవా
సులభుని విడనాడి పురే క్షుద్రులభావించి
కలగుచు పలుయోనుల కలిగి మలగ నేల


11, అక్టోబర్ 2017, బుధవారం

మనవిచేయ వచ్చునా మరియొక మాట


మనవిచేయ వచ్చునా మరియొక మాట
వినక ముందే‌ రామ నవ్వ ననినచో నుడివెదను

మొట్టమొదట నీవు నన్ను పుడమి కేల పంపితివి
గట్టిగట్టి కష్టాలను కలిగించగ కాదు కదా
అట్టులైన నా కష్టము లన్నియు తిలకించుచు
ఇట్టు లూరకుండుటకు హేతువేమొ తెలుపుమా

ఈ కర్మస్వాతంత్ర్యము మాకేల నిచ్చితివి
మా కొలది వారు దాని మట్టిపాలు చేయనా
మా కర్మస్వాతంత్ర్యము మాకు కష్టహేతువై
నీకు మమ్మెడబాప  నీ వడ్డుపడ వెందుకు

ఎన్నో‌మార్లు చచ్చిపుట్టి ఏనాటికో మాకు
నిన్ను చేరుకొను బుధ్ధి నిక్కముగా కలిగినా
పన్ని చిక్కు లారూఢపతన దుర్యోగములు
తిన్నగా చేదుకొనక తిప్పలు పెట్టేవేల

8, అక్టోబర్ 2017, ఆదివారం

జరిగిన దేదో జరిగినది

జరిగిన దేదో జరిగినది ఆ జరిగినది నను కలచినది
తరుణమెఱిగి కాపాడెదవని నీ దయకై చిత్తము వేడినది

భేషజమేటికి కుటిలుర నమ్మి విన్నదనంబును పొందినదై
ఈషణ్మాత్రము శాంతిలేనిదై యిటునటు పరువులు పెట్టినది
దోషాచరులను దండించే నిర్దోషుల మొఱ్ఱల నాలించే
శేషశయన నీ సన్నిధి చేరి చిత్తము తహతహలాడినది

కొందరు కుటిలుర నమ్మిన దోసము  కొలువగ చేదొక కొంత
కొందరు కుటిలుర తోడి వాదములు కొలువగ చేదొక కొంత
చిందరవందర లారోగ్యంబులు చిక్కులు పెట్టుగ కొంత
కొందలమందిన చిత్తము నిను చేయందించమని కోరినది 

రామా జలధరశ్యామా జగదభిరామా నిన్నే నమ్మినది
రామా భండనభీమా దనుజవిరామా నిన్నే కొలిచినది
రామా యినకులసోమా సీతాకామా నిన్నే చేరినది
రామా శివసుత్రామాదికనుత రక్షించుమని వేడినదితీవ్రమైన ఒత్తిళ్ళ మధ్యన ...

దాదాపు ఒక నెల రోజుల నుండి చాలా తీవ్రమైన ఒత్తిళ్ళ మధ్యన ఉన్నాను.

అవి బహుముఖంగా ఉన్నాయి.

అందులో‌ అసలు మనుష్యులంటేనే సర్వవిధాలా సంపూర్ణంగా నమ్మకం అనేది పోయిన పరిస్థితిని కల్పించిన సంగతీ ఉన్నది. మన్నించాలి. ఇప్పుడు వివరించలేను.  ఎందుకంటే నా మనఃస్థితి అస్సలు బాగోలేదు కాబట్టి.

ఈ ఒత్తిళ్ళ ప్రభావం ఎంతగా ఉందంటే నా ప్రవర్తన నాకే సార్లు చిత్రంగా అనిపిస్తోంది. మాటల్లో తడబాటు వ్రాతలో అక్షరదోషాలూ‌ పదాలు కొన్ని మనసులోనుండి కాగితంపైకి రాకుండా ఎక్కడికో ఎగిరిపోవటం. ఒకటి వ్రాయబోయి మరొకటి వ్రాయటం,  ఏ పనిలోనూ‌ ఏకాగ్రత కుదరక పోవటం. స్వభావవిరుధ్ధంగా తరచు అనేక విషయాలలో మరపుకు గురికావటం. స్థిరంగా ఉండలేక చేతిలో ఉన్న పనులు వాయిదా వేస్తూ పోవటం, చేసిన పొరపాట్లే పదేపదే వరసగా చేస్తూ ఉండటం.... ఇత్యాదులు.

ఆకాశంలో మబ్బులు ఎన్నిపట్టినా చివరకు అవన్నీ‌పోయి అది నిర్మలం కావటం జరుగుతుంది.

అలాగే ఈ ఒత్తిళ్ళు దూరమై ఇతఃపూర్వస్థితికి వస్తానన్న నమ్మకం‌ నాకుంది.

ఐతే వత్తిళ్ళను తగ్గించుకుందుకు నాకు వీలైన ప్రయత్నాలు నేను చేయాలి కదా.

అదే చేస్తున్నాను కూడా. కనీసం‌ ఇంంతగందరగోళ స్థితిలోనూ‌ సాధ్యమైనంతగా ప్రయత్నిస్తున్నాను.

అందులో తగ్గించుకోదగిన కార్యక్రమాలూ వ్యాపకాలూ తగ్గించుకోవటం ఒకటి.

ఈ బహుళమైన ఒత్తిళ్ళలో బ్లాగువ్యాసంగం కూడా ఒకటి అనిపిస్తోంది.

బ్లాగుటపాలు వ్రాసుకోవటంలో ఒత్తిడి ఏమీ లేదు.  పోనీ ఒత్తిడి ఏమీ లేదని నేను అనుకుంటున్నాను.

కాని బ్లాగుల్లో వస్తున్న వ్యాఖ్యల ధోరణి వలన మాత్రం నాపై ఒత్తిడి చాలానే ఉంది.

ఈ వ్యాఖ్యలను నేను మాలిక వ్యాఖ్యలపుటలో చూస్తూ ఉంటాను.

ఈ మధ్యకాలంలో కొందరు చేసిన వ్యాఖ్యలను చదివి చాలా చాలా గ్లాని కలిగింది.

ఆవ్యాఖ్యలపైనా అలాంటి వ్యాఖ్యలను చేసిన, ఇంకా చేస్తూనే ఉండే వ్యాఖ్యాతలపైన నేను కూడా వ్యాఖ్యల రూపం లోనూ, కొన్ని సార్లు టపాల రూపంలోనూ స్పందించటం‌ అందరూ గమనించే ఉంటారు.

ఇలా స్పందించవలసి రావటమూ స్పందించటమూ కూడా అసలే పలు ఒత్తిళ్ళ మధ్యన ఉన్న నన్ను మరింతగా ఒత్తిడికి గురిచేయటం జరుగుతోంది.

అసలు అలా స్పందించటం అవసరమా అనో స్పందించకపోతేనేం అనో అనుకోవలసింది. కాని నా బాధ్యత అని అనుకున్నాను. చాలా ఒత్తిడికి గురయ్యాను. స్పందించి ఒత్తిడిని మరింతగా  పెంచుకున్నాను.  ఇందువలన నేను సాధించినది ఏమన్నా ఉందో‌ లేదో‌ కాని నా మనశ్శాంతిని నేను మరింతగా చెడగొట్టుకున్నాను. అందుకే అలోచనలో పడ్డాను ఈవిషయంలో.

సభామర్యాదావిరుధ్దంగా ఉండటానికి ఏమాత్రం సంశయించని బ్లాగర్ల పేర్లతో పాటు శ్యామలీయం అన్న పేరు కూడా మాలిక వ్యాఖ్యలపుటలో కనిపించటం నాకు ఎంతమాత్రమూ ఇష్టం లేదు.

సభామర్యాదను పాటించని బ్లాగర్లను భళీభళీ అని ప్రశంసించే వారూ తెలుగుబ్లాగులోకంలో నాకు బాగానే కనిపిస్తున్నారు.

అందుచేత ఇకపైన నా పేరుతోకాని నా బ్లాగరు నామధేయం ఐన శ్యామలీయం పేరుతో కాని ఏవిధమైన వ్యాఖ్యలనూ‌ చేయబోవటం లేదు.  అంటే అనామకంగా వ్యాఖ్యలు వేస్తారా అని ఎవరైనా సంశయించ నక్కర లేదు. అలా ఇంత వరకూ చేసిందీ‌ లేదు ఇకముందు చేసేదీ‌ లేదు.

అలాగే మాలిక వ్యాఖ్యలపుటను చూడబోవటమూ‌ లేదు.

బ్లాగువ్యాసంగం‌ అంటే నేను వ్రాసుకొనే అథ్యాత్మికరచనలు నా ఒత్తిడిని తగ్గించేవే కాబట్టి వాటివల్ల నాకు ఇబ్బంది లేదు.

ఆ రచనలు కూడా చదివే వాళ్ళున్నారు కొంచెం మంది. వారికి మరొకసారి నా ధన్యవాదాలు. సరసవ్యాఖ్యలను ప్రచురించటానికి ఇబ్బంది ఉండదు. కాని స్పందించి సమాధానాలను ఇవ్వగలనని అనుకోవటం లేదు. అందుకు తగిన మనఃస్థితిలో లేను కాబట్టి అందరూ అర్థంచేసుకొన వలసిందిగా చదువరులకు వినమ్రంగా విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాను.6, అక్టోబర్ 2017, శుక్రవారం

ధారాళమైన సుఖము వదలి తప్పుజేసితి


(అఠానా)

ఏల నిన్ను విడచివచ్చి నేలజేరితి ధా
రాళమైన సుఖము వదలి తప్పుజేసితి

నిన్ను గలసి యున్న నన్ను తన్నుకుపో గలుగు మాయ
అన్నన్నా యెటుల గలిగె నన్ను జన్మచక్రమందు
తిన్నగాను ద్రోసె నిదే యెన్నరాని బాధలు పడు
చున్నా నయ్యయ్యొ ఆపన్నుడ నను బ్రోవవయ్య

పరాత్పరా మహానుభావ భావమందు నిన్నెన్నక
దురాకృతంబు లెన్ని జేసి దుఃఖాయమానజీవన
పరాయణుండనైతినో నిరంతరంబుగా నిటన్
తరించి మాయ నిన్ను జేరు దారి చూపుమా రామ

మాయలోన చిక్కితి నను మాట నిన్ననే తెలిసె
మాయకవల నున్న నీవు మాయలోన నున్న నేను
మాయదారి మాయగోల మాయమైన నొకటే కద
నీయం దీ జీవత్వము నిశ్చయముగ కరుగనిమ్ము


3, అక్టోబర్ 2017, మంగళవారం

సంసారమును దాటు సదుపాయ మేమి(కళ్యాణి)

సంసార మందుండి సంసారమును రోసి
సంసారమును దాటు సదుపాయ మేమి

గురువు నన్వేషించి గురుపాదములు చేరి
గురువును సేవించి గురుకృప వలన
గురుబోధ బడసి యా గురుబోధ యందు
స్థిరుడై వర్తించిన నరుడు తరించును

దేవుని చింతించి దేవుని భజింయించి
దేవుని ధ్యానించి దినములు రేలు
దేవున కన్యము భావించ కుండిన
జీవుడు తరియించి దేవుని చేరును

తన తొలి యుని కేది తానేల నిటు వచ్చె
తన నిజ తత్త్వ మేమి తన విధ మేమి
యని యెంచి బ్రహ్మం బనగ తానే నని
ఘనముగ నెఱిగిన గడితేరు రామ


2, అక్టోబర్ 2017, సోమవారం

పూజ్య బాపూజీనీ హేళన చేసిన నీహారిక తెంపరితనం!పాఠక మహాశయులారా,

అందరికీ శంకరాభరణం బ్లాగు తెలిసే ఉంటుంది.

సమస్యాపూరణం అనేది ఒక ప్రముఖ సాహిత్యప్రక్రియ. సాధారణంగా సమస్య అంటే ఒక పద్యపాదంగా ఇస్తారు.  ఆసక్తి కల కవులు పద్యాన్ని సరసంగా పూర్తిచేయాలి.

సమస్యాపూరణంలో ఇచ్చే సమస్యలు గడ్డుగానే కనిపిస్తాయి. "భార్య లిద్దరు శ్రీరామభద్రునకును" అంటే ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది. రాముడు ఏకపత్నీవ్రతుడు. ఆయన భార్య సీత. మరొక భార్య కూడా ఉందని చెప్పి పద్యం పూర్తిచేయ మంటారేమిటీ అని అనిపిస్తుంది.

అదే తమాషా. అలాంటి గడ్డు సమస్యనూ అందమైన పద్యంగా చెప్పాలి.
ముఖ్యంగా ఔచిత్యం ఎక్కడా కించిత్తు కూడా దెబ్బతిన కూడదు మరి.

శంకరాభరణం బ్లాగును  శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు ఏళ్ళతరబడి ఎంతో నిష్ఠతో దిగ్విజయంగా నడిపిస్తున్నారు. ఎందరో ఔత్సాహిక కవులూ అప్పుడప్పుడు కాస్త చేయితిరిగిన కవులూ కూడా పాల్గొని బ్లాగును జనరంజకంగా చేస్తున్నారు.

ఈ నాటి సమస్య  "గాంధి స్వాతంత్ర్యయోధుఁడు గాడు నిజము" అనేది.

ఔత్సాహికులైన కవులు యథాశక్తి పూరణలు చేస్తున్నారు.

ఐతే ఒక పూరణ క్రింద నీహారిక గారు ఒక వ్యాఖ్య చేసారు. "బోడిగుండు ని చూసి బోర్ కొడుతుంది" అని!

ఈ చెత్తవ్యాఖ్య చాలా అభ్యంతరకరంగా ఉంది.

పూజ్యబాపూజీని అవమానించేదిగా ఉంది.

మీరూ గమనించండి.   (క్రింది బొమ్మపైన క్లిక్  చేసి పూర్తి పరిమాణంలో చూడవచ్చును)
ఇదేమి తెంపరి తనం?

నీహారిక గారు సాటి బ్లాగర్లను నోటికి వచ్చినట్లు తిడుతూ వ్యాఖ్యలు పెడుతున్నారు. ఇదేమి కొత్త కాదు.

చివరికి ఆవిడ పూజ్య బాపూజీని కూడా వదిలిపెట్టకుండా అడ్డదిడ్దంగా మాట్లాడటం ఏమిటీ?

ఆవిడ తాను ప్రపంచసామ్రాజ్ఞిని అనుకొంటూ  తనకు ఎవరిమీద కోపం వస్తే వాళ్ళందరినీ హీనంగా సంబోధిస్తూ వెఱ్ఱిమొఱ్ఱి వ్యాఖ్యలతో విసిగించటమూ ఏవేవో శిక్షలు వేసేస్తున్నానంటూ బెదిరింపులు విసరటమూ చేస్తూ వస్తున్నారు.

ఆవిడ పూర్తిస్పృహలోనే ఉండి ఇలా వ్యవహరిస్తున్నారో లేక ఆవిడకు ఏమన్నా మానసిక సమస్య ఉన్నదో అర్థం కావటం లేదు.

అసలు నీహారిక గారికి శంకరాభరణం బ్లాగుతో ఏమి పని?

నాకు తెలిసినంతవరకూ ఆవిడ పద్యాలు గట్రా ఏమీ వ్రాయరే?

నీహారిక గారైనా మరెవరైనా చేతనైతే అక్కడ ఇచ్చిన సమస్యను పద్యరూపంలో చక్కగా సరసంగా పూరించటానికి ప్రయత్నించాలి. ఇంకా శక్తి ఉంటే,  అక్కడకు వస్తున్న పూరణల గుణదోషాలను చర్చింవచ్చును.

లేకపోతే

అక్కడ కవులూ ఔత్సాహికులూ చేస్తున్న పూరణలను చదివి ఆనందించాలి.

లేదా

తనపనేదో తాను చూసుకోవాలి.

అంతే కాని పూజ్య బాపూజీని అవమానిస్తూ వ్యాఖ్య పెట్టటం ఏమిటి?

జాతిపితను అవమానించటం చూస్తూ సహించి ఊరకోలేక ఈ టపా వ్రాస్తున్నాను. అంతే కాని తీరికూర్చుని ఈ నీహారిక ప్రసక్తి ఎత్తతం నాకు  ఎంతమాత్రమూ  అవసరం కాదు.

బాపూజీని కూడా వదలకుండా గాంధీజయంతి రోజున ఇలా ఘోరంగా అవమానిస్తూ వ్యాఖ్యానించటం ఎంతమాత్రమూ క్షమించరాని నేరం.

నిత్యమూ శిక్షలూ శిక్షలూ అంటూ అందరివెంటా పడే ఈ నీహారిక గారికి ఇలాంటి అసహ్యమైన వ్యాఖ్య చేసినందుకు తప్పకుండా శిక్ష పడవలసిందే. సందేహం లేదు.

ఈ విషయంలో అందరూ నీహారిక గారి  ప్రవర్తనను ముక్తకంఠంతో గర్హించవలసిన అవసరం ఉంది.

జైహింద్!


అంతులేని యానందం‌ బందించిన దీవే


అంతులేని యానందం‌ బందించిన దీవే
చింతలేని యీభాగ్యము చేకూర్చిన దీవే

గుణములను కల్పించిన గుణాతీత నీవు
గుణాత్మకమైన జగతి గూడియాడుచుండ    
అణువణువున నిన్ను గని నేను మురియగ
అణకువతో‌ నిలచి వందనము చేయగ

వినయంబున నేను నీదు వివిధవిభూతులను
మునుకొని పొగడుచు మోదమందు చుండగ
ననుగని చిరునగవుల నీవును నను చేరగను
నినుగని పరవశమున నేనును నిను చేరగను

పూని నీవు నన్ను పొలుపుగ ననిశమును
మానక పెనగొనుచు మసలుచు నుండగను
నే ననిన నీ వనగను నీ వనిన నే ననగను
న్యూనాధికంబు లేమి లేని దగు శ్రీరామ


1, అక్టోబర్ 2017, ఆదివారం

తిరువేంకటాద్రిపైఁ దిరమై నిలచినట్టి తుమ్మెదరో
వేడుక కాఁడవై విడివడి తిరిగేవు తుమ్మెదరో
చూడఁ చూడఁగ దొంటి చూపు దప్పక వయ్య తుమ్మెదరో

తలఁపుఁదామరలోన తావై యుండుదు వీవు తుమ్మెదరో
తలఁపగ నీవె తలఁప వైతివి మమ్ముఁ దుమ్మెదరో
పొలయ గమ్మని తావి పొందున దిరిగేవు తుమ్మెదరో
పొలసి నీ తిరిగేటి పొందు లెఱుంగుదుము తుమ్మెదరో

పచ్చని విలుకాని బంటవైతివి గద తుమ్మెదరో
మచ్చిక తలఁపులు మనలోనె సరివోలు తుమ్మెదరో
అచ్చపు దీమస మందరి కెక్కడిదయ్య తుమ్మెదరో
చిచ్చువంటి వెన్నెల చెలిమి సేయకువయ్య తుమ్మెదరో

తిరువేంకటాద్రిపైఁ దిరమై నిలచినట్టి తుమ్మెదరో
పరమయోగుల పూలఁ బరిమళములు గొన్న తుమ్మెదరో
కరుణించి మా మీఁదఁ గలిగిన యీప్రేమ తుమ్మదరో
ఇరవాయె నిటువలె నెలసి వుండంగదవె తుమ్మెదరో

ఈ‌ సంకీర్తనం అన్నమాచార్య శృంగారసంకీర్తనల లొనిది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు ప్రచురించిన తాళ్ళపాక పదసాహిత్యం యొక్క ఆరవ సంపుటంలోని 31వ సంకీర్తనం.

అన్నమాచార్యుల వారి సంకీర్తనల్లో రకరకాల ప్రక్రియలు దర్శనం ఇస్తాయి. కొన్ని యుగళ గీతాలు. కొన్ని కోలాటం‌ పాటలు. కొన్ని చందమామ పాటలు. కొన్ని సువ్వి పాటలు కొన్ని ఉగ్గు పాటలు కొన్ని తుమ్మెద పాటలు మరికొన్ని ఉయ్యాల పాటలు. ఇలా  ఇంకా అనేక రూపాల్లో ఆయన సంకీర్తనాలు తెలుగు సాహిత్యాన్ని పరిపుష్టం చేసాయి.

ఇదొక తుమ్మెద పాట.

ఆ మహానుభావుని సంకీర్తనలు కొన్ని ఆధ్యాత్మకీర్తనలు కొన్ని శృంగారసంకీర్తనలు కొన్ని మేలుకొలుపులు కొన్ని వైరాగ్యప్రబోధకాలు ఇలా అనేక విధాలుగా స్థూలంగా తోస్తాయి. అంతర్లీనంగా అంతా భక్తిరసప్రవాహమేను.

ఈ తుమ్మెద పాటలు సహజంగా శృంగారరసప్రధానమైనవి.

ఇవి జానపదస్త్రీలు తమ తమ మనోభావలను తుమ్మెద అనేదే ఒక తుంటరి పురుషుడిగా లెక్కించి పాడే శృంగారగీతాలనే భావన ఉన్నది.

అందరికీ సుపరిచితమైన ఒక సినిమా పాట ఉంది పాండవులు పాండవులు తుమ్మెదా పంచపాండవులో యమ్మ తుమ్మెదా అంటూ.

అన్నమాచార్యులవారి శృంగార సంకీర్తనల్లో పురుషుడు ఇంకెవ్వరు? ఆ శ్రీనివాసుడే కదా!

ఒకప్పుడు మీరాబాయి ఒక మాట అన్నదట. పరమాత్మ ఒక్కడే పురుషుడూ అని. సందర్భం ఏమిటంటే ఆవిడ ఒక సాధుపురుషుడి దర్శనానికి వెడితే ఆయన శిష్యులు అడ్డుకున్నారట. "అమ్మా, మా గురువు గారు స్త్రీలను చూడడూ" అని. అప్పుడు మీరా ఆశ్చర్యపోయి "సృష్టిలో పరమాత్మ ఒక్కడే పురుషుడు. ఇప్పుడు మీ‌గురువుగారు మరొక పురుషుడు బయలుదేరాడా" అన్నదట.  ఆమాట తెలిసి ఆ సాధువుగారు ఆవిడను ఎంతో వినయాదరాలతో సంభావించారని లోకంలో ఒక కథ ప్రచారంలో ఉంది.

అందుచేత ఈ సృష్టిలో పరమాత్మ ఒక్కడికే పురుషత్వం చెప్పటం భక్తసాంప్రదాయం.

ఆన్నమయ్య శృంగారసంకీర్తనల్లో అమ్మవార్లు స్త్రీలు.  గోపీజనాది భక్తవరేణ్యులంతా కూడా అయన స్త్రీలు.  ఆ పరమాత్మ శ్రీనివాసుడే పురుషుడు.

ఈ పాట యొక్క అంతరార్థం రేపు పరిశీలిద్దాం. ప్రస్తుతం ఈ‌ అధ్బుతగీత మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించండి.


ఉభయభూపతనములు నుట్టుట్టి మాటలుఉభయభూపతనములు నుట్టుట్టి నటనలు
రభసగా నడుమ నడచు రంజైన నాటకము

వచ్చునా వాని బ్రతుకు వాడు బ్రతికి పోవునా
పిచ్చిపిచ్చి వేషాలు వేయకుండ పోవునా
ముచ్చటగా మూణ్ణాళ్ళు ముందు గానక తిరిగి
ఎచ్చోటికి పోవునో  యెగిరిపోవు నొకనాడు

ఆ లోననె యెందరిపై నలవి గాని ప్రేమలో
ఆ లోననె యెందరిపై నధికమైన పగలో
అ లోననె లోకమెల్ల నేల  నెన్ని భ్రమలో
ఆ లోన పరువెత్తే కాలంబును కనడు

వచ్చిన పని యెఱుగడు పంపిన నిన్నెఱుగడు
ముచ్చటగ వేమారులు మూర్ఖుడై యిటు తిరిగి
అచ్చమైన తెలివి తిరిగి హత్తుకొనగ నొక నాడు
పిచ్చి వదలి నిన్ను చేరు వేడుకతో‌ శ్రీరామ