25, అక్టోబర్ 2017, బుధవారం

దినదినము నీనామ దివ్యసంకీర్తనా(కాంభోజి)


దినదినము నీనామ దివ్యసంకీర్తనా
ఘనవ్రతాచరణాన కరుగనీ బ్రతుకు

తుదిలేని సమరమై మొదలైన యీ జీవి
బ్రదుకెల్ల విధముల భ్రష్టమై యిన్నాళ్ళు
చదువుసాములపేర సంపాదనల పేర
కుదురెరురుగ కుండెరా కోదండరామ

పరుల మెప్పుల గోరి పాటుబడుటే కాని
పరమాత్మ నీదయా ప్రాప్తిగోరగ నైతి
నిరుపమగుణధామ నీలమేఘశ్యామ
కరుణించుమా నన్ను కల్యాణరామ

విశ్వాత్మక వివిధవేదాంతసంవేద్య
విశ్వమోహనరూప విష్ణ్వావతార
విశ్వసంపోషక విశ్వపాలక నిన్ను
విశ్వసించితిని సర్వేశ శ్రీరామ