8, అక్టోబర్ 2017, ఆదివారం

జరిగిన దేదో జరిగినది

జరిగిన దేదో జరిగినది ఆ జరిగినది నను కలచినది
తరుణమెఱిగి కాపాడెదవని నీ దయకై చిత్తము వేడినది

భేషజమేటికి కుటిలుర నమ్మి విన్నదనంబును పొందినదై
ఈషణ్మాత్రము శాంతిలేనిదై యిటునటు పరువులు పెట్టినది
దోషాచరులను దండించే నిర్దోషుల మొఱ్ఱల నాలించే
శేషశయన నీ సన్నిధి చేరి చిత్తము తహతహలాడినది

కొందరు కుటిలుర నమ్మిన దోసము  కొలువగ చేదొక కొంత
కొందరు కుటిలుర తోడి వాదములు కొలువగ చేదొక కొంత
చిందరవందర లారోగ్యంబులు చిక్కులు పెట్టుగ కొంత
కొందలమందిన చిత్తము నిను చేయందించమని కోరినది 

రామా జలధరశ్యామా జగదభిరామా నిన్నే నమ్మినది
రామా భండనభీమా దనుజవిరామా నిన్నే కొలిచినది
రామా యినకులసోమా సీతాకామా నిన్నే చేరినది
రామా శివసుత్రామాదికనుత రక్షించుమని వేడినది