29, అక్టోబర్ 2017, ఆదివారం

నిజమైన యోగ మనగ


నిజమైన యోగ మనగ నిన్ను కలిసి యుండుటయే
నిజమైన భోగ మనగ నిన్ను తవిలి యుండుటయే

ఓ దేవదేవ నీవు కాదనవని వినిపింతును
నాదైన విన్నపము నాదురాగతం బేమి
వేదనా భరితములు వేనవేల జన్మంబుల
నీ దీను నెత్తించితి వెందుకయా రామ

ఓ దయామయ రామ నా దెంతభాగ్యమో
కాదనక నాబోటి కష్టాత్ముని దుష్టాత్ముని
వేదనలు పోనడంచి వేలదీవన లిచ్చి
చేదోడువాదోడై యాదుకొందు వే మహాత్మ

ఎన్ని జన్మములైన నెత్తితి నే కాని
నిన్ను తవిలియుండుట నేను మానితినా
అన్ని వేళలను కలసియున్నా మది చాలును
ఎన్నగ నా యోగమే  యెంతో దివ్యభోగము