25, అక్టోబర్ 2017, బుధవారం

ఎవ డీశ్వరుండని యెవరైన నడిగిన


(కాంభోజి)

ఎవ డీశ్వరుండని యెవరైన నడిగిన
భువనేశ్వరుడు రామభూపాలు డందు

ఎవడు ధర్మిష్టి యని యెవరైన నడిగిన
రవికులేశ్వరుడు శ్రీరాముడే యందు
ఎవడు నిష్కాముడని యెవరైన నడిగిన
అవనిజాపతి గాక యన్యు డెవ డందు

ప్రతిలేని వీరు డగు వాడెవ్వడో యన్న
అతిలోకవీరుడై యలరు రాముం డందు
స్థితప్రజ్ఞులందున స్థిరయశుం డెవడన్న
అతిశేముషీ విభవు డా రాము డందు

సురపూజితుండగు నరు డెవ్వడో యన్న
హరియవతారమై యలరు రాముం డందు
పరిపూర్ణసుఖమిచ్చు భగవాను డెవ డన్న
మరి యట్టి దైవమా మారాముడే యందు


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.