26, అక్టోబర్ 2017, గురువారం

నిన్నే తలచి నీ‌ సన్నిధి నున్నాను


నిన్నే తలచి నీ‌ సన్నిధి నున్నా నయ్యా
అన్నిటికి నీదే భార మన్నా నయ్యా

పదివేల జన్మలకు వలదు వేరు తలపు
మదిలోన నీ కరుణ మాత్రమే తలతు
వదలక నీపాదపద్మములు భజింతు
ముదమార నీసేవ మొనసి నే తరింతు

నీ భక్తుల గాధలను నిత్యము స్మరింతు
నీ భక్తులతో జేర నిత్య ముత్సహింతు
నీ భక్తిభాగ్యమే వైభవమని యెంతు
నీ దయాలబ్ధికై నిత్యమును తపింతు

నీ‌ నామమే‌ నాకు మానసోల్లాసము
మానితమౌ నీ సేవ నా నిత్య కృత్యము
నానాంతర్యామి రామ నాదైన జీవితము
నీ నిర్మలపదయుగళి నిలచిన కుసుమము