24, అక్టోబర్ 2017, మంగళవారం

నిను గూర్చి వ్రాయుదునా - నను గూర్చి వ్రాయుదునా


నిను గూర్చి వ్రాయుదునా నను గూర్చి వ్రాయుదునా
అను ప్రశ్న వచ్చె నయ్య ఆనతీయవయ్య రామ

సకలలోకములు నీవు చక్కగా చేసితివి
సకలలోకములు నేను చక్కగా తిరిగితిని
సకలలోకపరిసేవిత చరణయుగళి నీది
సకలలోకసంభ్రమణ చరణయుగళి నాది

ప్రకృతిపైన నేకాకృతి వగువాడవు నీవు
ప్రకృతి ననేకాకృతుల బడయు వాడ నేను
సుకృతవంతసంసేవ్యసుగుణరాశివీవు
వికృతబుధ్ధిగలుగు దుర్వినీతుడను నేను

నిను గూర్చి వ్రాయగా నేనెంతవాడ
నను గూర్చి వ్రాయగా నేమున్నవాడ
మనవి చేసితి నిజము మన్నింపుమయ్య
పనిచి నీ తోచినటుల వ్రాయించవయ్య