24, అక్టోబర్ 2017, మంగళవారం

ఈమంత్ర మామంత్ర మేమి లాభము

ఈమంత్ర మామంత్ర మేమి లాభము శ్రీ
రామమంత్ర మున్న ముక్తిరాజ్యలాభము

గవ్వలు పదివేలసంఖ్య కలిగి యేమి లాభము మంచి
రవ్వ చేత నొక్కటున్న రంజకం బగు గాక
అవ్విధి నకటావికటము లగు మంత్రముల బట్టి
నొవ్వనేల లేదొ మీ కనూన రామ మంత్రము

కాకులు పదివేలు చేరి కావుకావు మనిన నొక్క
కోకిలారవంబు కన్న గొప్పదనము రాదు
మీకు స్వల్పలబ్ధినిచ్చి మిడుకు నట్టివి వదలి
చేకొనగ రాదో‌ మీరు శ్రీరామ మంత్రము

చెంబులతో నీరుపోసి చేను తడుపరాదు మంచి
యంబువాహ మరుగుదెంచి నంతట తడియు గాక
తొంబలు మంత్రాల వలన తోచు సద్గతులు మిధ్య
సంబరముగ రామమంత్ర జపము మీరు చేయుడు