25, అక్టోబర్ 2017, బుధవారం

దేవదేవ నీ దివ్యప్రభావముదేవదేవ నీ దివ్యప్రభావము తెలియగ తరమా రామయ్యా
దేవతలైనను తమచిత్తంబుల తెలియనేర రన రామయ్యా

అనిలో రావణు నంతము చేసి యవనిజ నటకు రావించి
వనితా పౌరుష ప్రకటనమునకే వధించితి నే రావణుని
చన వచ్చును నీ వని పలికిన భూజాత మిక్కిలిగ చింతించి
తనువు నగ్నిలో దగ్ధము చేయగ తలచిన నగ్నియె శాంతించె

రయమున బ్రహ్మసురేంద్రులు శివుడును రణాంగణంబున కరుదెంచి
జయజయ రామ జానకి రామ చాల నచ్చెరువు నీవు భవ
భయవారకుడగు శ్రీహరివే యీ పడతి సీత నీ లక్ష్మి కదా
అయయో యిటు లేమిటికిం జేసివి వని పలికినదే ఋజువు కదా

సామాన్యుడ నొక మానవమాత్రుడ చక్కగ నెటు నీ చెయుదముల
నా మనంబున నెఱిగి కొందు నది నావశమా కరుణించవయా
పామరుడను నా లోపము లెంచక పాలించవయా రామయ్యా
నీ మహిమలనే పాడుదు గాక నిన్నే చెందుదు నంతియె కాక


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.