24, అక్టోబర్ 2017, మంగళవారం

శ్రీరామనామ రసాయనము


శ్రీరామనామ రసాయనము నోరార గొనుడీ పాయసము
మీరెల్ల గొనుడీ పాయసము మీ వ్రాత మార్చు పాయసము

చాలకల్లలు పలికీపలికీ చాలనొచ్చెడు నాలుకకు
జాలిమాలి సాటివారిని చాలతిట్టే నాలుకకు
తూలుమాటల సాధుపురుషుల దొసగులెంచే నాలుకకు
మేలిబుధ్ధులు నేర్పుమందై చాల రుచిగల పాయసము

స్వపరభేదము లెంచిపలికే సహజగుణపు నాలుకకు
కపటబుధ్ధి దాచు పలుకుకమ్మదనపు నాలుకకు
శపథములతో జనులగుండెల జంకు గొలిపే నాలుకకు
మేలిబుధ్ధులు నేర్పుమందై చాల రుచిగల పాయసము

కాలచోదితమగుచు వదరే కానిమాటల నాలుకకు
మేలుచేసెడి వారిపైనను చాల యెగిరే నాలుకకు
చాల కొంచెపు వారిని పొగడుచు కాలమీడ్చే నాలుకకు
మేలిబుధ్ధులు నేర్పుమందై చాల రుచిగల పాయసము