19, అక్టోబర్ 2012, శుక్రవారం

ఎడద కోవెల నీకు విడిదిగా నిచ్చితి యీ గుడిలోన పదిలముగ కూరుచుండవయ్యా

ఎడద కోవెల నీకు విడిదిగా నిచ్చితి యీ
గుడిలోన పదిలముగ కూరుచుండవయ్యా

ఇంత పెద్ద సృష్టి చేసి యెంత యలసి నావో
సుంత విశ్రమించ వయ్య సుకుమారుడా
చెంత నిలచి నాదు భక్తి చెలియ నిన్ను కొలువ
సంతసమున సేదదీర సాగి రావయ్య

అందరి వంటి వాడ ననుకొన వలదయ్యా
ఎందును లోపము లేక ఎలమిని సేవించు
అందమైన నాదు భక్తి యతివ ప్రేమ మీర
కొందలమందక వచ్చి కొలువుండుము రామ

చీకాకులే లేని యేకాంత మందిరము
నీ కోసము వెలయించి నిలపితి నిదిగో
నా కోమల భక్తికన్య నీ కన్య మెరుగనిది
చేకొన రావయ్య రామ లోకైక సేవ్యుడా


18, అక్టోబర్ 2012, గురువారం

ఇంతదాక నాతో నీవు యెన్ని సుద్దు లాడితివి

ఇంతదాక నాతో నీవె యెన్ని సుద్దు లాడితివి
యంతలోనె నే మాయెర యలిగి కూరుచుంటివి

నీవు పలుకు సరసములకు నేను నవ్వ మరచితినో
నీవు తెలుపు జయగాధల నేను పరవశించి విననో
నీవు పలుకులాడు చుండ నేను పలుకదొడగి నానో
నీవు కులుకులుడిగి యిటుల నేల యలుగ వలసె రామ

అంతరములు మరచి నేను అధికంబులు పలికి నానో
వింతవింత చేష్టలతో విసువుబుట్ట జేసినానో
అంతుపొంతు లేక పలికి యలుపు కలుగ జేసినానో
యింత యలుక నీకు కలుగ నేమి తప్పుజేస్తి రామ

పెక్కుడు తప్పులను నేను వీరిడితనమొప్ప జేసి
మ్రొక్కినంత నవ్వుట నీకు మొదటినుండి పరిపాటిగ
నిక్కువముగ నేను నీవు నొక్క టన్నది నిజమైతే
చక్కగాను కోపముడిగి సాదరముగ పలుక వయ్య

 

17, అక్టోబర్ 2012, బుధవారం

నే నుంటిని నీ నిజభక్తునిగ కానుంటిని నిను కలిసి యొక్కటిగ

నే నుంటిని నీ నిజభక్తునిగ
కానుంటిని నిను కలిసి యొక్కటిగ


పూనిక మరల మరల ప్రకృతిని 
    పుట్టించెదవు పురుషోత్తమ నను
మానక మరల మరల మన సంగతిని 
    మననము చేయుచు మనెదను నేను
నేనిట నీవట నుంటిమి గాని
    నే నెరుగుదు మన మిర్వుర మొకటని 


సరి సరి యీకర చరణంబులచే
    జరిగెడు నవియా జన్మకారణములు
రి యటులగుచో పరమాత్మా యే
    పొరబాటునకా మొదటి జన్మ మది
జరిగిన దేదో జరిగిన దైనను
    పొరి నా తొలిరూ‌పుగ నిన్నెరిగితిని  


వెనుకటి జన్మలు నే నెరుగనయా
    వెనుబలమవు నీ‌ వని యెరిగితిని
మును రానున్నది నే నెరుగనయా
    మునుకొని నిన్నే  పూజించితిని
నఘా మన మొకటని నే నెరిగితి
    వినుము విచారము వీడితి రామా12, అక్టోబర్ 2012, శుక్రవారం

నే నెవడ నయా నీ‌ తప్పు లెన్న కానీ నన్నిటు చేయుట కాదా నీ తప్పు

నే నెవడ నయా నీ‌ తప్పు లెన్న 
కానీ నన్నిటు చేయుట కాదా నీ తప్పు

పొరబాటున పుడమికి పోవ నొప్పి కొంటిని
అరమరికలు లేక నీ‌ వన్ని చెప్పి పంపితివా
ధరను చేరి చేరగనే తగులుకొనే అహమికను
మరి నీవు చెప్పలేదు మాట వరస కైన రామ

బలహీన మైన మనసు పాదు కొలిపి దానికి
బలమైన యింద్రియముల బలగ మిచ్చినావు
బలిమి మీరి యొడయుని బంధించదె బలగము
తెలిసి తెలిసి చేసితివని తెలియ లేనైతిని రామ

పూని యెడము చేసితివని నేనను గాని ము
న్నేనాడును లేని పోని యెడబాటే కలిగినది
పోనీ నీ వైన తెలిసి పోవలదని చెప్పవుగా
మానక దెప్పెదవు నిన్ను మరచి తిరిగి నానొ రామ

ఎన్నెన్నో తనువులెత్తి యెన్ని పాట్లు పడితిని
తిన్నగ నా తొంటి తీరు తెలిసి వచ్చె నేటికి
అన్నన్నా దోస మెవరి దైన నేమి యిన్నాళ్ళకు
మున్నున్న విధమున మురియుచు చేరితి రామ


కూడని దుర్గుణములు కొన్ని వీడి రూపు దాల్చెనని

కూడని దుర్గుణములు కొన్ని కూడుకొని గూడు కట్టి
వీడి రూపు దాల్చెనని విస్తుబోవు చుంటివా


వీడి నిన్ను యిలకు వచ్చి పోడిమి చెడి పాడయితినిరా

వీడెను తొలి నిర్గుణతత్వము నేడు వట్టి దేహిని దేవా

నీడ నైన వదిలించుకొన నేర్వవచ్చు నేమో గానీ

పాడు ప్రకృతి కౌగిలి నుండి బయటపడుట వట్టిది దేవా

తొల్లిటి విభవమును తలచి దురపిల్లుట తరచాయెనయా

మెల్లగ నీ దెస నడచుటకు మిగుల ప్రయత్నింతును దేవా

మిక్కిలిజన్మముల నెట్టి మిసిమి చెడిన జీవుడ నైతి
చక్కబడుట నీ కృప లేక సాధ్యపడుట వట్టిది దేవా

అస్వతంత్రుడ చేరదీసి యాదరించు భారము నీదే
స్వస్వరూపజ్ఞానమిచ్చి సరగున కాపాడుము దేవా

11, అక్టోబర్ 2012, గురువారం

నా పని సులువు నీ పని సులువు

తాపత్రయమిది తప్పించితివా
నీ పాద సేవకు నియమించితివా
నా పని సులువు నీ పని సులువు 
యే పాటి పని నన్నేలుట నీకు

అన్ని లోకముల కేలిక వీవు
చిన్ని కోరికల జీవిని నేను
మన్నించి నా మనవి వింటివా
నిన్నిక దేనికి నే‌ పీడింతును

చావు పుట్టువుల సమరాంగణమున
లావు దక్కి నే లబలబ లాడుచు
కావు మంటిని కాని యూరక
నీ విశ్రాంతిని నేనడ్డుదునా

ఇరువుర మొకటని యెంత చెప్పితివి
ధరపై విడచి తప్పుకుంటివి
మరల స్వస్వరూపమహితజ్ఞానమును
కరుణించవయా పరమపురుషుడా