30, జూన్ 2022, గురువారం

దారితప్పితే...

దారితప్పితే మోక్షము నీకు దూరమగునురా తమ్ముడా
దారిచూపు శ్రీరామనామమే తప్పక చేయర తమ్ముడా

తనువున భోగము కలదని యెన్నడు తలపరాదురా తమ్ముడా
మనసిజునమ్మి  రామునిమరచిన మార్గముచెడురా తమ్ముడా

ధనకనకంబులు సత్యము లనుచును తలపరాదురా తమ్ముడా
ధనము గడించుచు రాముని మరచిన దారితప్పెదవు తమ్ముడా

ధరణీఖండము లిండ్లుల సత్యము తలపరాదురా తమ్ముడా
తరచు వాటికై రాముని మరచిన దారితప్పెదవు తమ్ముడా

దారాపుత్రుల ప్రేమల సత్యము తలపగరాదుర తమ్ముడా
వారిని చూచుచు రాముని మరచిన దారితప్పెదవు తమ్ముడా

తారకనామము దక్క మరొక్కటి తలపరాదురా తమ్ముడా
ఊరక వేరొకనామము నెన్నిన దారితప్పెదవు తమ్ముడా

28, జూన్ 2022, మంగళవారం

పావననామ హరే పట్టాభిరామ హరే

పావననామ హరే పట్టాభిరామ హరే
ధీవర రామ హరే గోవిందరామ హరే

పరమానంద ముకుంద సనాతన పట్టాభిరామ హరే
పరమేశ్వర జగదీశ్వర శాశ్వత పట్టాభిరామ హరే
పరంతపా దితికులాంతకా జయ పట్టాభిరామ హరే
పరమమంగళ పురాణపూరుష పట్టాభిరామ హరే

వరశుభదాయక భక్తజనావన పట్టాభిరామ హరే
పరమపురుష రవిచంద్రవిలోచన పట్టాభిరామ హరే
పరమదయాళో పన్నగశయనా పట్టాభిరామ హరే
పరాత్పరా హరవిరించి సన్నుత పట్టాభిరామ హరే

పరమపావనా సాకేతాధిప పట్టాభిరామ హరే
పరమపరాక్రమ నిర్జితరావణ పట్టాభిరామ హరే
పరమైశ్వర్యప్రదాయక వరదా పట్టాభిరామ హరే
పరమయోగిగణవందితచరణా పట్టాభిరామ హరేరారా శ్రీరామచంద్ర

రారా శ్రీరామచంద్ర రఘువంశాబుధిచంద్ర
మారజనక సుగుణసాంద్ర రారా నన్నేలరా

ఘనశేషపర్యంకమున నుండెడు వాడ రార
వనజాసనుడు నింద్రుడును పొగడెడు వాడ రార
ఇనవంశమునవేడ్క జనియించిన వాడ రార
ననుబ్రోవ సమయమిది నాతండ్రి రార

ముని కౌశికుని యాగమును కాచిన వాడ రార
ఘనమైన హరచాపమును విరచిన వాడ రార
జనకాత్మజ కరగ్రహణమును చేసిన వాడ రార
వనజాక్ష ననుబ్రోవ వలయునురా రార

ఘనయుధ్ధమున పౌలస్త్యుని జంపిన వాడ రార
అనిమిషులు హరివనుచు వినుతించిన వాడ రార
మనసారళశరణంబన మన్నించెడి వాడ రార
జననాథ ననుబ్రోవ సమయమిదే రార
 

26, జూన్ 2022, ఆదివారం

సతతము శ్రీహరి స్మరణము చేయుము

సతతము శ్రీహరి స్మరణము చేయుము
మతిమంతుడవై మహి నిలచి

కారణకారణు కమలదళాక్షణు
కూరిమి మీఱగ కొలుచుచును
శ్రీరామా యని శ్రీకృష్ణా యని
నారసింహ యని నాతండ్రీ యని

అండపిండబ్రహ్మాండంబులో
నిండియుండెరా నీతేజమని
నిండుమనసుతో నిశ్చయబుధ్ధిని
దండిగ చాటుచు తరచుగ నీవు

హరిభక్తులతో నన్నివేళలను
మరువక శ్రీహరి మహిమలనే
మరిమరి పలుకుచు మురియుచు వినుచును
పరమానందపరవశు డగుచును

25, జూన్ 2022, శనివారం

రామచిలుకల వోలె రామరామ యని

 రామచిలుకల వోలె రామరామ యని రామనామము పలుకు డెల్లప్పుడు
రామరామ యని రామనామము పలికి రామునిదయ పొందు డెల్లప్పుడు

రామరామ యను రామభక్తుల కెపుడు రాముడిచ్చును సర్వసంపదలు
రామరామ యను రామభక్తుడు తలచు రామునిదయ గొప్పసంపదగ
రామరామ యనుటె రామునిదయ యని రామభక్తుడు తలచు నెల్లప్పుడు
రామునిదయ కన్న గొప్పసంపద లేదు బ్రహ్మాండభాండంబు లందెందున

రామునిదయ చేత సుగ్రీవునకు కలిగె రాజ్యసంఫద మున్ను శీఘ్రంబుగ
రామునిదయచేత భక్తవిభీషణు రాజ్యంబు వరియించె శీఘ్రంబుగ
రామునిదయ చేత పావని కబ్బెను బ్రహ్మపదము లోకవిదితంబుగ
రామునిదయ చేత సాకేతజనులెల్ల ప్రత్యేకలోకమ్మునే పొందిరి

రామునిదయ తక్క భవరోగమడగించు రంజైన మందొక్క టెందున్నది
రామునిదయ తక్క అపవర్గమందించు ప్రత్యేకసాధన మెందున్నది
రాముని దయయే బ్రహ్మాండములనెల్ల రక్షించుచున్నది జనులారా
రామునిదయ చాలు రామునిదయ చాలు రామునిదయ చాలు మనకెప్పుడు

నరు లందరి కెఱుకగునా నారాయణ తత్త్వము

నరు లందరి కెఱుకగునా నారాయణ తత్త్వము
పరమయోగివరుల కెఱుక పడుచుండెడి తత్త్వము

సురలకే బోధపడని సూక్ష్మమైన తత్త్వము
ధరపైన రామాకృతి దాల్చిన హరితత్త్వము
పరమశుభదమగు సర్వవంద్యదివ్యతత్త్వము
నిరుపమాన తత్త్వము నిర్మలమగు తత్త్వము

ముక్కోటిదేవతలకు మూలమైనతత్త్వము
చక్కగ బ్రహ్మాండలీల జరుపుచుండు తత్త్వము
అక్కడి కిక్కడికి  లంకెయైన మంచితత్త్వము
దిక్కులన్నిటను నిండి తేజరిల్లు తత్త్వము

తారకమంత్రాకృతిని దాల్చినట్టి తత్త్వము
కోరి కొలచువారికి కొంగుబంగరు తత్త్వము
దారుణభవజలధిని దాటించెడి తత్త్వము
నారాముని తత్త్వము నారాయణ తత్త్వము

24, జూన్ 2022, శుక్రవారం

నాటకమే హరి నాటకమే

నాటకమే హరి నాటకమే అది నాటకమే జగన్నాటకమే
 
మునుకొని హరిభటు లగు జయవిజయులు మునుల నడ్డుటొక నాటకమే
సనకసనందులు కినిసి వారలను శపియించుటయును నాటకమే

ఏడుజన్మములు మిత్రులుగా నిల నెసగుడనుట హరి నాటకమే
మూడుజన్మముల వైరము వారు వేడుటయును హరి నాటకమే
 
అంతట వారును హేమకశిపహేమాక్షు లగుట హరి నాటకమే
చింతలపాలై యింద్రాదులు ద్యుతిచెడి యుండుట హరి నాటకమే
 
వరాహనరసింహాకృతులను హరి వారిని జంపుట నాటకమే
ధరపై రావణఘటకర్ణులుగా మరల వారగుట నాటకమే
 
భూమిని తాను రామచంద్రుడై పొడముట శ్రీహరి నాటకమే
భూమిజ రావణవంచిత యగుటయు పురుషోత్తముని నాటకమే

రావణాదులను నిర్మూలించుట రమ్యమైన హరి నాటకమే
పావనతారకనామము ధరపై ప్రభవించుట హరి నాటకమే

జయవిజయులు హరిబంధువు లనగా జనియించుట హరి నాటకమే
జయశీలుడు కృష్ణునిగా వారిని జంపుటయును హరి నాటకమే

హరి భూభారము తగ్గించుటకై యాడిన చక్కని నాటకమే
మరల మరల స్మరియింప దగినదై మహిమాన్వితమగు నాటకమే

ఎంత చిత్రమైన జీవు లీమానవులు

ఎంత చిత్రమైన జీవు లీమానవులు తా
మెంత భ్రాంతిలోన బ్రతుకు లీడ్చుచుందురు

ధర్మ మనుష్ఠేయమని తామెఱుగుదురు కాని
ధర్మపరులైనవారు ధర నెందరు

ధనము వెంటరాదని తామెఱుగుదురు కాని
ధనపిశాచములవోలె తాముందురు

తనువు లివి బుడగలని తామెఱుగుదురు కాని
తనువులపై మోహమును తాము వీడరు

కామాదులు శత్రువులని తామెఱుగుదురు కాని
కామక్రోధముల విడువగా నేరరు
 
దారాదులు బంధములని తామెఱుగుదురు కాని
వారే సర్వస్వమనుచు పలుకుచుందురు

రాముడే దేవుడనుచు తామెఱుగుదురు కాని
రామనామ మెందరికి రసన నుండును

తారక మా నామమని తామెఱుగుదురు కాని
శ్రీరామా యన నెంతో‌ సిగ్గుపడుదురు

23, జూన్ 2022, గురువారం

రామనామము పలుకవేరా రామనామము పలుకరా

రామనామము పలుకవేరా రామనామము పలుకరా 
రామనామము పలుకు రసనయె రసన యన్నది తెలియరా 
 
రామనామము పలికితే శ్రమలు తొలగి పోవును  
రామనామము పలికితే భ్రమలు తొలగి పోవును
రామనామము పలికితే కామితార్ధము లమరును
రామనామము పలికితే బ్రతుకు పండి తీరును
 
రామనామము పలికితే కామవాసన లణగును
రామనామము పలికితే రాగద్వేషము లణగును
రామనామము పలికితే తామసత్వము తొలగును
రామనామము పలికితే రాడు కలి నీ చెంతకు
 
రామనామము పలికితే ప్రాణభయము తీరును
రామనామము పలికితే స్వామి దయయు కలుగును
రామనామము పలికితే రక్తిముక్తిలు కలుగును
రామనామము పలికితే బ్రహ్మపదము కలుగును
 

హారతులీరే..

హారతులీరే అంగనలారా హారతులీరే రామునకు
హారతులీరే అంగనలారా హారతులీరే భూసుతకు
 
రమణీయునకు గుణధామునకు రఘురామునకు ఘనశ్యామునకు
రమణీమణికి కమలాననకు సుమకోమలికి విమలచరితకు
 
మనుజేశునకు మహిజాపతికి మహనీయునకు మన రామునకు
వనితామణికి గుణభూషణకు వనజేక్షణకు మన భూసుతకు
 
సురవినుతునకు మునివినుతునకు జనవినుతునకు మన రామునకు
సురసన్నుతకు మునిసన్నుతకు జనసన్నుతకు మన భూసుతకు
 
పరమాత్మునకు మన రామునకు సురవైరికులవిధ్వంసునకు
పరమాత్మికకు మన భూసుతకు సురవైరికులవిధ్వంసినికి
 
కరుణాత్మునకు నిరమిత్రునకు సురసేవ్యునకు మనరామునకు
కరుణాలయకు నిరుపాధికకు సురసేవితకు మన భూసుతకు

22, జూన్ 2022, బుధవారం

మరి మన వెంకయ్యనాయుడు గారి సంగతేమిటీ?


ఊరికే అన్నాను లెండి.

లేకపోతే మన వెంకయ్య నాయుడు గారేమిటీ, మతి లేని మాట కాకపోతే!

అర్థరాత్రి అడ్డగోలు విభజన సందర్బంలో ఆయన గారు ఆంధ్రప్రాంత ప్రజలందరి తరపునా వకాల్తా పుచ్చుకొని ఎంతో దీనంగా వినమ్రంగా మరియు ఎంతో కచ్చితంగా ప్రజలు అడుగుతున్నారు అని చెప్పి సాధించినట్టి ఆంధ్రప్రదేశానికి ప్రత్యేకహోదా అనే‌ తాయిలం తాలూకు అతీగతీ ఏమన్నా అయన మళ్ళా పట్టించుకున్న దాఖలా ఐతే ఏమన్నా ఉందా? 

తన పార్టీ పట్ల వినయవిధేయతలు అంటే అలా ఉండాలీ అని అందరూ శబాసో శబాసు అనే విధంగా ఆవిషయంలో ఎంతో చక్కగా మౌనం దాల్చారు కదా వెంకయ్య గారు?

అన్నట్లు ఆయన్ను మనం ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు గారు అని కదా అనాలి మర్చిపోయాను. అసలు ఆ విషయం గురించే కదా ఈవ్యాసంలో చెప్పదలచుకున్నది. ఐనా మర్చిపోయాను.

అదే లెండి, వెంకయ్య నాయుడు గారు... తప్పు తప్పు ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశానికి తమ పార్టీ వారు ఒక ఊరడింపుగా సాధించి పెట్టిన ప్రత్యేకహోదా అన్నదాని విషయం ఎంత గమ్మున మర్చిపోయారో అలాగే నేనూ మర్చిపోయానన్నమాట.

అయనకు అసలు ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు గారు అని అనిపించుకోవటం సుతరామూ ఇష్టం‌ లేదట. నిన్నమొన్ననే ఆవిషయం ఒక పత్రికలోని ఒక వ్యాసరాజంలో చదివి తెలుసుకున్నాను.

అయ్యా వెంకయ్య నాయుడు గారూ, ఎందరో ఉపరాష్ట్రపతులు దరిమిలా రాష్ట్రపతులుగా పదోన్నతిని పొందినట్లు మన ఘనమైన చరిత్ర చెబుతున్నది కదా. ఆవిషయం దృష్టిలో పెట్టుకోండి. అసలు ఆఉద్దేశంతోనే మీకు ఉపరాష్ట్రపతి పదవిని ఇవ్వజూపుతున్నది మన పార్టీ అని ఆయనకు అప్పట్లో చక్కగా నచ్చజెప్పిన పిదపనే ఆయన మెత్తబడి, అలాగా ఐతే ఓకే అనేసారట.

మరిప్పుడు అదేమిటీ ఆ పార్టీ కాస్తా ఒక ద్రౌపదినో దమయంతినో తెచ్చి ఆవిడ గారు కాబోయే రాష్ట్రపతి గారు అని ప్రకటించేసిందీ?

అంటే ఆ పార్టీ వారు వెంకయ్య నాయుడు గారిని అవసరానికి వాడుకొని వదిలేసారా అని మనకు అనుమానం రావచ్చును కదా?

అదేమిటండీ, వారికేం అవసరం అని మీరు అడుగుతారు కదా. నేనూ చెప్పాలి కదా? మీకు మాత్రం తెలియదా? ఆమాత్రం తట్టదా యేమి కాని, కేంద్రంలో అధికారంలోనికి వచ్చిన ఆపార్టీ వారికి ఆంధ్రావారికి ప్రత్యేకహోదా ఇచ్చి తమ మాట నిలబెట్టుకొనే ఉద్దేశం ఎంతమాత్రమూ లేదు. మరి ఆ ప్రత్యేకహోదాకోసం పట్టుబట్టి మరీ సాధించుకొని వచ్చిన వెంకయ్య నాయుడు గారు గోలచేయరా? నా మాట పోతే ఎలా? మన పార్టీ మాట తప్పితే ఎలా? అంధ్రాకు హోదాకు ఇవ్వకపోతే ఎలా అని? మరేమో తమకు అలాంటి ఉద్దేశం ఏకోశానా లేదు. మళ్ళా వెంకయ్యగారు ఏతలనొప్పినీ తేకుండా చూడటమూ ముఖ్యమే. అందుచేత అయన్ను ములగచెట్టు ఎక్కించి ఉపరాష్ట్రపతి పదవిని కట్ట బెట్టారు. ఆయన ఇంక రాజకీయాలకు దూరం కాక తప్పదు కదా. ఆంధ్రాకు ప్రత్యేకహోదా వంటి చిన్నాచితకా విషయాలను అస్సలు పట్టించుకోకూడదు కదా. అందుకని వారా పాచిక విసిరారు. అది కాస్తా చక్కగా పారింది.

ప్రత్యేకహోదా అనే‌ పాచికతో ఆంధ్రావారిని బుజ్జగించి దిగ్విజయంగా తెలుగుగడ్డను నిస్సిగ్గుగా చీకటికొట్లో చిదిమేసారు. ఉపరాష్ట్రపతి పదవి అనే పాచికతో వెంకయ్య నాయుడు గారి నోరు మూయించారు. అలా అంటే బాగుండదేమో లెండి. వారిని నోరెత్తకుండా చేసారు. ఇలాకూడా బాగుందదేమో. వెంకయ్య గారు మౌనం వహించేలా చేసారు. ఇలా బాగున్నట్లుంది కదా!

ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి పదవికి వెంకయ్య గారి పేరును కూడా పరిశీలించినట్లు తోచదు.

ఇంకా ఉపరాష్ట్రపతిగానే ఉన్నారు కదా వెంకయ్య గారు, ఏమీ ఈవిషయంలో బహిరంగంగా మాట్లాడకూడదేమో‌ కదా !

ఇంక వారు తమ శేషజీవితాన్ని కూడా ఇంతే  హుందాగా అంటే మౌనంగా గడిపివేయాలేమో. మళ్ళా రాజకీయాల్లోనికి వస్తున్నా అంటే ఛండాలంగా ఉంటుంది కదా! బాగోదు మరి.

తన స్వంత పార్టీ తనను వాడుకొని వదిలేసిందని ఆయన మనస్సులో ఎంత గుడుసుళ్ళు పడినా ఏమీ లాభం లేదు.

ఇక్కడ ప్రతిపక్షాలకు ఒక బ్రహ్మాండమైన అవకాశం లభించింది. కాని వాళ్ళంతా దద్దమ్మల్లా ఆలోచించి ఎవరో‌ సిన్హా గారిని కాబోలు పోటిలోనికి దించారు. దించారు అనటం ఎందుకంటే‌ ప్రతిపక్షాల అభ్యర్ధికి గెలిచే అవకాశం లేదు కాబట్టి.

ఒకరకంగా గెలిచే అవకాశం లభించింది. వాళ్ళు గమనించుకోలేదు. అందుకే దద్దమ్మల్లా అలోచించారు అనటం.

ప్రతిపక్షాలన్నీ కలిసి ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు గారినే తమ ఉమ్మడి అభ్యర్ధిగా రాష్ట్రపతి పదవికి పోటీలోనికి దించవలసింది. 

అప్పుడు అధికారపార్టీ ఇరుకున పడేది. అధికారపార్టీ ఓట్లు చీలిపోయే పరిస్థితి వచ్చేది. వెంకయ్య  గారిని ప్రతిపక్షాలు అన్నీ‌ కలిసి అధికారపార్టీనుండి చీలివచ్చిన ఓట్ల సహాయంతో సులభంగా గెలిపించగలిగేవి.

బంగారం లాంటి అవకాశం.

పోటీలోనికి దిగటానికి వెంకయ్య గారు ఒప్పుకొనే వారా అని మీరు అడగవచ్చును. గెలిచే అవకాశం ముంగిట్లోనికి వచ్చినప్పుడు, స్వంతపార్టీ చేతుల్లో భంగపడ్డ నాయుడు గారు, ఒప్పుకొనే వారే అని నమ్మవచ్చును.

తన ప్రస్థానంలో చివరి మజిలీలో ఉన్న వెంకయ్య గారు ఈఅవకాశాన్ని ఎందుకు జారవిడుచుకొనే వారూ? ఇంత మోసం చేసిన పార్టీ ఇంకా ఏదో తవ్వి తన తలకెత్తుతుందన్న ఆశ యేమన్నా అయనలో ఉంటుందా ఏమన్నానా?

నిజంగా వెంకయ్య నాయుడు గారు చిత్తశుధ్ధితోనే ఆంధ్రాకోసం ప్రత్యేకహోదా అని ఆనాడు అడిగి ఉన్న పక్షంలో ఆవిషయంలో‌ ఇప్పుడు ఆయన ప్రతిపక్షాల వద్ద హామీ అడిగి మరీ పోటీకి దిగే అవకాశం కూడా అయనకు లభించి ఉండేది.

ఇంత ఉభయతారకమైన అవకాశాన్ని ఆయన జారవిడుకోవటానికి చిన్న పిల్లవాడు కాదు కదా!

ఒకవేళ వెంకయ్య గారు రాష్ట్రపతి పదవికి అభ్యర్ది ఐన పక్షంలో ఆంధ్రాకు ప్రత్యేకహోదా అంశంలో ఆయన పట్టుపట్టే అవకాశం‌ ఉంది కాబట్టి, మహా ఐతే, తెలంగాణా ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర రావు గారు చచ్చినా వెంకయ్య గారి అభ్యర్ధిత్వాన్ని ఒప్పుకోను అనవచ్చును.  కాని అయనకు ఉన్న ఓట్లు బహుపరిమితం కాబట్టి అదేమంత ప్రతిబంధకం కానే కాదు. ఆసంగతి ఆయనకూడా ఒప్పుకోక తప్పని పరిస్థితి ఉంటుంది. అదీ కాక, ప్రత్యేకహోదా సంగతి తరువాత ఆలోచించవచ్చును, ముందు అధికారపార్టీ అభ్యర్ధిని ఓడించేద్దాం అని చెప్పి అయనా ఒప్పుకోవచ్చును కూడా. ఆలోచించండి.

ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు. 

ప్రతిపక్షాలు అన్నీ కలిసి వెంకయ్య గారిని నిలబెట్టినా -- లేక -- అయన స్వతంత్ర అభ్యర్ధిగా పోటిలోనికి దిగేలా ప్రోత్సహించి మద్దతు ఇచ్చినా సరిపోతుంది.

అంతరాత్మ సాక్షిగా ఓటు వెయ్యండి అని పిలుపునిస్తే చాలు కదా!

ఈ మాట - అదే అంతరాత్మ సాక్షి - అన్నది ఇలాంటి సందర్భంలోనే‌ పూర్వం నిన్నట్లు మీకు గుర్తుకు వస్తోందా? 

చాలా సంతోషం.

కరిరాజవరదుడు కమలానాథుడు

కరిరాజవరదుడు కమలానాథుడు
మరిమరి మన్నించి మమ్మేలగా
 
కురియవె వరములు విరియవె శుభములు
మరిమరి కావే మంగళవార్తలు
సరిసాటిలేని సుఖసంపద లమరవె
హరికరుణామహిమాతిశయము వలన 

ఇటనుంచి యొకపరి అటనుంచి యొకపరి
ఎటనుంచినను కృప దిటవుగ నించి
నటనంబు లాడించి నవ్వుచు తిలకించు
వటపత్రశాయినే భావింతు మెపుడు
 
మొనగాడు రాముడై భువినవతరించి ధర్మ
మును మాకు బోధించి మురిపించగా
తన దివ్యనామమే తారకమంత్ర మగుచు
మొనసి రక్షించదే ముక్కాలములను

17, జూన్ 2022, శుక్రవారం

జగదీశ్వరుడగు రామునకు

జగదీశ్వరుడగు రామునకు చక్కగ జయమంగళ మనరే
నిగమాగమసంవేద్యునకు నిత్యము శుభమంగళ మనరే

ఇందీవరాక్షున కినకులపతికి నింపుగ శుభమంగళ మనరే
కుందరదనుననకు కువలయపతికి గొబ్బున శుభమంగళ మనరే
కందర్పశతకోటిసుందరవదనున కందరు శుభమంగళ మనరే
వందితాఖిలబృందారకునకు బహుధా శుభమంగళ మనరే

మదనజనకునకు మహిజాపతికి మరిమరి జయమంగళ మనరే
విదితదైత్యసంహర్తకు హరికి వేడ్కగ జయమంగళ మనరే
హృదయంబున కడు దయగల స్వామికి ముదమున జయమంగళ మనరే
ముదమున భక్తుల నేలెడు స్వామికి మరియుచు జయమంగళ మనరే

మంగళమనరే మహనీయునకు మాధవునకు మన శ్రీహరికి
మంగళమనరే రావణాదులను మట్టుపెట్టిన రామునకు
మంగళమనరే  సర్వార్ధములను మనకొసగెడి శ్రీరామునకు
మంగళమనరే మంగళమనరే మంగళమనరే ప్రభువునకు


11, జూన్ 2022, శనివారం

రావణుని సంహరింప రామచంద్రుడై

రావణుని సంహరింప రామచంద్రుడై ఆ
దైవరాయ డుద్భవించె దశరథసుతుడై

దేవతలు వచ్చిరట దండాలు పెట్టిరట
రావణుడు చేయుదుర్మార్గములు చెప్పిరట
నీవు మానవవుడై నిర్జించవలయు నయ్య
దేవుడా మాబాధ తీర్చుమనిరట

హేమకశిపుడై ఎవ్వ డేడ్పించెనొ వాడే
భూమిపై రావణుడై పుట్టె నన్నారట
నీమూలమున వాడు నిక్కముగ చచ్చును
రామచంద్రుడవుగా రక్షించుమనిరట

భక్తకోటి నేలెడు ప్రభుడవు నీవనిరట
యుక్తమైన పనియిది యుర్వికేగు మనిరట
భక్తపరాధీనుడగు భగవంతుడు వినెనట
ముక్తినిచ్చు నామము భూమిపై మొలిచెనట


10, జూన్ 2022, శుక్రవారం

శ్రీరామ నీనామమాహాత్మ్యమునుగూర్చి చెప్పంగ శక్యంబుగాదు కదా

శ్రీరామ నీనామమాహాత్మ్యమును గూర్చి చెప్పంగ శక్యంబుగాదు కదా
ఔరౌర ఆఆదిశేషునకే యైన నదిచెప్ప శక్యంబుగాదు కదా

పరమపురుషుడ వీవు పరమాత్ముడవు నీవు ప్రభవించె విశ్వంబు నీవలన
మరి విశ్వసంరక్షకుడ వీవు నీయందు చొరబారు తుదకెల్ల విశ్వంబును
మరిమరి పుట్టుచు చచ్చుచు జీవాళి తిరుగుచు నుందురు విశ్వంబున
హరి నీదు శ్రీరామ నామంబు గొనువారు తిరుగుట మాని సుఖింతురయ

పరమభక్తాళికే తెలిసిన సుళువైన పధ్ధతి పామరు లెఱుగరయా
తరచుగ దేహంబు నందాత్మ భావంబు దాల్చి పామరు లుర్వి నుండుటచే
విరుగక మోహంబు వేలాది జన్మల తిరుగుచు దీనులై ఏనాటికో
హరి నీదు శ్రీరామ నామంబు పైకొంత ఆసక్తి కలుగుట సంభవమౌ

మరి చూడ నిదియెల్ల నీలీల కాకున్న మాయలోపడి జీవు లుండుటేమి
హరి నీదు శ్రీరామ నామంబు పైనిష్ఠ యబ్బుట బహుకష్ఠ మగుటేమిటి
హరి నీదు శ్రీరామ నామంబు చేసిన నామాయ మటుమాయ మగుటేమిటి
హరి నీదు శ్రీరామ నామంబునకు సాటి యనదగిన దీసృష్టిలో లేదుగా

 

తెలియ నేరము మేము దేవదేవా

తెలియ నేరము మేము దేవదేవా నీదు దివ్యప్రభావంబు దేవదేవా
తెలియ రింద్రాదులు దేవదేవా ముసలి నలువకే తెలియదట దేవదేవా

తీరుగ సృష్టిజేసి దేవదేవా మమ్ము ఘోరభవాంబుధిని దేవదేవా
జార విడచుటేల దేవదేవా దాని తీర మెఱుంగలేము దేవదేవా
తీర మొక్కటి యున్న దేవదేవా దాని జేర నెవ్వరి వశము దేవదేవా
పారము జేరలేక దేవదేవా జీవు లారాట పడనేల దేవదేవా

వేలాది జన్మలెత్తి దేవదేవా మేము వేసట పడనేల దేవదేవా
ఈలాగు నీదియీది దేవదేవా యీదజాలక దుఃఖపడుచు దేవదేవా
నీలీల యిదియనుచు దేవదేవా లోలోన తెలియుదుమె దేవదేవా
మాలావు తెలిసియును దేవదేవా మమ్ము మాయలో నుంచకుము దేవదేవా
 
రాముడవొ కృష్ణుడవొ దేవదేవా నిన్ను మేమెట్లు తెలియుదుము దేవదేవా
కామారి చెప్పెనని దేవదేవా మేము రామ నామము నెపుడు దేవదేవా
ప్రేమతో చేయుదుము దేవదేవా భవము వెడలించవయ్య మము దేవదేవా
సామాన్యులము మేము దేవదేవా మమ్ము చక్కగా బ్రోవవే దేవదేవా


9, జూన్ 2022, గురువారం

వినరండి మేలైన విధమిది జనులార

వినరండి మేలైన విధమిది జనులార
మనసార రామనామమును చేయండి

మునులకు ముక్తియు సుజనులకు సౌఖ్యమును
ఇనకులపతి యిచ్ఛు టెఱుగవలయును
మనసార రామనామ మననము చేయువాని
జననాథుడైన రామచంద్రుడు రక్షించు

పవలును రేలును హరిభజన చేసెడు వారు
భవనాశనుని దయకు పాత్రులగుదురు
రవికులపతిని పొగడు నెవని మానసము వాడు
నివసించు వైకుంఠమున నిశ్ఛయముగను

శ్రీరామ రామ యని శ్రీకృష్ణ కృష్ణ యని
నోరార పలుకుచుండు వారె ధన్యులు
కారణకారణుని కమలాయతాక్షుని సం
సారమోచనుని భజన సలుపవలయునువీడే మమ్మేలెడు వాడు శ్రీరాముడు

వీడే మమ్మేలెడు వాడు శ్రీరాముడు
వీడే‌ మా దేవుడు వెన్నుడు

వీడే త్రైలోక్యవిభుడైన వాడు
వీడే ముప్పొద్దులను తోడు
వీడే మునులకాపాడు మొనగాడు
వీడే మావాడు వెన్నుడు
 
వీడే మాతోడునీడైన వాడు
వీడే మాగోడు వినువాడు
వీడే భక్తులకు వెతలు తీర్చువాడు
వీడే మావాడు వెన్నుడు 

వీడే బ్రహ్మాదివినుతశీలుడు హరి
వీడే ప్రతిలేని వీరుడు
వీడే భవబంధవిఛ్ఛేదకుడు హరి
వీడే మునిమోక్షవితరణుడు


7, జూన్ 2022, మంగళవారం

పురుషోత్తమ నిను పొందితిమయ్యా

పురుషోత్తమ నిను పొందితిమయ్యా
పురుషోత్తమ మాపుణ్యమెట్టిదో

పురుషోత్తమ హరి భువనాధార
పురుషోత్తమ సురపూజితచరణ
పురుషోత్తమ హరి మోహవిదార
పురుషోత్తమ మునిమోక్షవితరణ

పురుషోత్తమ రఘుపుంగవ రామ
పురుషోత్తమ యదుపుంగవ కృష్ణ
పురుషోత్తమ అఘమోచకనామ
పురుషోత్తమ జగన్మోహనరూప

పురుషోత్తమ పరమోదార హరి
పురుషోత్తమ మునిమోహనరూప
పురుషోత్తమ శుభకరుణాపాంగ
పరిపాలితనిజభక్తసమూహ

6, జూన్ 2022, సోమవారం

ఇచ్చితి విచ్చితి వయ్య ఇంత గొప్ప బ్రతుకును

ఇచ్చితి విచ్చితి వయ్య ఇంత గొప్ప బ్రతుకును
మెచ్చమందు విందుకు మేలోహో రామా
 
చెదురుమదురు సుఖములు చిక్కులు చింతలు
వదలని మోహములు బాధలు కన్నీళ్ళు
నిదురబోని యాశలు నిలువని బాసలు
గుదిగ్రుచ్చి యిస్తివి గొప్పబ్రతుకు
 
ఉరుకులును పరుగులును ఒల్లని జీవికయు
నరసంసేవనమును తరచు దైన్యమును
పరమునకే‌మాత్రమును పనికిరాని చదువులు
సరిసరి ఇచ్చితివి చక్కని బ్రతుకు

హీనమైన బ్రతుకున నించుక హరిభక్తి
మానక నాటితిని మనసున చక్కగ
దానికే‌ పదివేలివే దండాలు రామచంద్ర
ఏనందు నీబ్రతుకే యింపగు బ్రతుకుజయజయోస్తు రామ

జయజయోస్తు రామ జయోస్తుభవవిరామ
జయజయోస్తు రామ జానకీరామ
 
హరి పంక్తిరథతనూజ ధరణీసుతామనోజ
సురనాథవినుతతేజ వరభక్తకల్పభూజ 

కమలాప్తకులపవిత్ర కమనీయనిజచరిత్ర
అమరారిగణామిత్ర సుమనోజ్ఞనీలగాత్ర

పరమాత్మ మనుజవేష నరనాథకులవిభూష
సురవైరిగణవిశోష సురలోకపరమతోష

సుగుణాలవాల రామ సూర్యాన్వయాబ్ధిసోమ
జగదేకసార్వభౌమ నగజేశవినుతనామ

1, జూన్ 2022, బుధవారం

కారణమేమయ్య శ్రీరాముడా

కారణమేమయ్య శ్రీరాముడా నీవు
మారాడకున్నావు శ్రీరాముడా

నేరము లేమి చేసి శ్రీరాముడా మేము
ఘోరభవాంబుధిని శ్రీరాముడా 
దారి తెన్నూ లేక శ్రీరాముడా యిట్లు
తారాడుచున్నాము శ్రీరాముడా 

ఔరౌర యెల్లరమును శ్రీరాముడా నిన్ను
నోరార పిలచినను శ్రీరాముడా
కారుణ్యమూర్తివయ్యు శ్రీరాముడా మమ్ము
తీరము చేర్చమంటె శ్రీరాముడా
 
ధారుణిని భక్తాళికి శ్రీరాముడా నీవు
తీరుగను మోక్షమిచ్చి శ్రీరాముడా
మారాత మార్చమంటె శ్రీరాముడా నీవు
నేరముల నెంచెదవో శ్రీరాముడా