10, ఆగస్టు 2020, సోమవారం

ఎన్నడో నాస్వామి సన్నిథి

 ఎన్నడో నాస్వామి సన్నిథి కేనేగుట

యెన్నడో రాము డొక్కింత కృపజూపుట


పన్నుగ నాస్వామి కొరకు పాడగ నేనిచ్చట

నున్నానే కాని యిల నుండగ నాకేల

నిన్ను మెచ్చితి నని నన్ను నారాముడు

సన్న చేసి పిలుచుట జరిగేది యెన్నడో


ఉచితములై యొప్పారుచు నుండు నాపాటల

రుచిమరిగిన రాముడే యుచితమని తలచి

అచట పాడినది చాలు నలసినదా దేహమే

ఇచటనే యుండి పాడు మిక మీదట ననుట


పాటలా యవి నాకు పరమమంత్రము లందు

మాటలన్నియును వాని మహిమనే చాటునవి

నేటికో రేపటికో వాటికి మెచ్చి తన

వీటికి కిరమ్మని హరి పిలుచునో నన్ను


9, ఆగస్టు 2020, ఆదివారం

హరిని కీర్తించునదే యసలైన రసనయే

 హరిని కీర్తించునదే యసలైన రసనయే
మరి యన్యములు తాటిమట్టలేనే

కోమళుల గూడి యా కుచకచంబుల కనుల
నేమేమొ మాటాడి హీనుడు కాక
పామరత్వము విడచి పరమాత్మునే‌ యెన్ని
రామ రామా యని రాజీవనయన యని

అధికారుల మెప్పు లాసించి యిచ్చకము
లధికంబుగా పలికి యల్పుడు గాక
బుధులు మెచ్చగ హరి పురుషోత్తము నెన్ని
మధురంబుగ రామ మంగళాకార యని

కల్లగురువుల నమ్మి కానిపనులు చేసి
చిల్లర దేవుళ్ళ చింతించి చెడక
నల్లనయ్యను హరిని నారాయణు నెన్ని
ఎల్లవేళల రామ హృదయేశ్వరా యని


8, ఆగస్టు 2020, శనివారం

రారే రారే రమణీమణులార

రారే రారే రమణీమణులార
శ్రీరామదంపతుల చేరరారే

శ్రీరామచంద్రులను సీతమ్మవారినీ
మీరు పూమాలలతొ మెప్పింపరే
శ్రీరామచంద్రులను సీతమ్మవారినీ
మీరు గంధాదులతొ మెప్పింపరే

శ్రీరామచంద్రులను సీతమ్మవారినీ
మీరు మణిభూషలతొ మెప్పింపరే
శ్రీరామచంద్రులకు సీతమ్మవారికీ
మీరు హారతులిచ్చి మెప్పింపరే

శ్రీరామచంద్రులను సీతమ్మవారినీ
మీరు పాటలు పాడి మెప్పింపరే
శ్రీరామచంద్రులను సీతమ్మవారినీ
మీరు చక్కగ నాడి మెప్పింపరే

 

5, ఆగస్టు 2020, బుధవారం

నీ కన్యుల కెన్నడును నేను మ్రొక్కనే

నీ కన్యుల కెన్నడును నేను మ్రొక్కనే 
నాకు పరాంగ్ముఖుడ వగుట న్యాయమేనా

భగవంతుడ వగుటచేత బాగుబా గనవలయును
తగినవైన తగనివైన తమరి చేతలు
అగణితసద్గుణరాశివి అమితదయాశాలివని
జగమెల్లను కొనియాడెడు చాలమొండివాడివి

చిన్నచిన్న దొసగులెంచి చిలిపికయ్యము చేసి
చిన్నబుచ్చుకొనుట నీకు చెల్లుచుండె
నిన్ను నమ్ముకొని యుండిన నన్ను చిన్నబుచ్చినను
ఎన్నడైన నీ తప్పుల నెంచిపలుక బోనుగా

మానవుడ వైతివి మరి మాబాధల నెరిగితివి
జానకీరామ నిన్ను శరణు వేడు
మా నైజాము లెట్టి వైన మాతప్పు వెట్టి వైన
దీనతలు బాపు నీవే దిక్కు మాకందునుగా
 4, ఆగస్టు 2020, మంగళవారం

హరినిపొగడు పాటలనే యాలపించరయ్యా

హరినిపొగడు పాటలనే యాలపించరయ్యా
హరిని మీరు పొగడితే నాలకించ మనసాయె

హరిచేసిన విశ్వములో హరి యిచ్చిన జీవముతో
హరిమయమగు ప్రకృతిలో హరినే గాక
హరిహరి ఇంకెవరి నయ్య యింక మీరు పొగిడేది
మరి యొక్కరి పొగడ మీకు మనసొప్పేనా

మీకు తెలియినో‌ లేదొ మీమనసున నామనసున
లోకులందరి మనస్సుల లోపల హరియే
శ్రీకరుడు శుభకరుడు శ్రీమహావిష్ణువే
మేకొని యున్నాడనుచు మిత్రవరు లార

వేనవేల నామంబుల విలసిల్లెడి వాడు
జ్ఞానుల కెఱుకైన సత్యము గలాడు
తానే శ్రీరాముడై తానే శ్రీకృష్ణుడై
మానితముగ మనమధ్యనె మసలె గాన


రామభజన చేయరే రామభజన చేయరే

రామభజన చేయరే రామభజన చేయరే
రామభజన మోక్షసామ్రాజ్యదయకం

రాముడిచ్చిన ధనములా రామునకే యంకితమని
రాముడిచ్చిన పదవులా రామునికే‌ యంకితమని
రాముడిచ్చిన పలుకులా రామునకే‌ యంకితమని
రాముడిచ్చిన జీవితమా రామునకే‌ యంకితమని

రామచరితమే మనోరంజకమైనట్టిదని
రామనామామృతమే ప్రాణాధారకమని
రామసంసేవనమే రమ్యమైనవృత్తియని
రామనామ మొక్కటే రక్తిముక్తిప్రదమని

రామచంద్రుడు త్రిలోకారాధ్యుడనుచు తెలిసి
రామరక్ష సకలజగద్రక్ష యనుచు తెలిసి
రామచంద్రుడు శ్రీమన్నారాయణుడని తెలిసి
రాముని హృదయమున నిలిపి రామ రామ యనుచును

3, ఆగస్టు 2020, సోమవారం

రాముడే వైద్యు డతని నామమె మందు

రాముడే వైద్యు డతడి నామమె మందు మన
పామరత్వవ్యాధి కదే పసందైన మందు

తేనియల కన్న నిదే తీయనైన దందు మరి
దీని ముం దమృతమే తీసికట్టందు
దీనిని రుచిచూచితే మానలే రందు  నిక
పైన భవరోగము మిము బాధించ దందు

ఎందరో పెద్దలు సేవించిరీ మందు వా
రందరకు మంచి చేసి నట్టిదీ ముందు
ముందు రామరాజుగారి మందుగొను డందు నా
ముందుకన్నా మంచిమందు మోహిని లేదందు

లక్షలు వెచ్చించకున్న లభియించే ముందు బహు
లక్షణమైన ముందు లాభించేమందు
రక్షించే మందు శ్రీరామ వైద్యుని మందు 
తక్షణమే గుణమిచ్చే దైన గొప్పమందు

1, ఆగస్టు 2020, శనివారం

హరివచ్చు హరివచ్చు హరివచ్చు నవనికి

హరివచ్చు హరివచ్చు హరివచ్చు నవనికి
సిరియు తన వెంటరా చిచ్చరపిడుగై

తనను తా నెరుగడట దశరథుని కొడుకట
మునులతో నుండునట వనముల తిరుగునట
మునుకొని సురవైరి మూకలను చెండునట
తనరాణికై శివుని ధనువునే విరచునట

జనకుని యానతి గొని చనునట వనములకు
వనమున మాయజింక వచ్చి మోసగించునట
జనకజను లంకకు రావణుడు కొనిపోవునట
వనధికి హరి యంతట వారధిని కట్టునట

మనుజుడనని భావించు మాధవుని చేతిలో
మనుజాశనేశుడును మరణమును పొందునట
వినుతశీలు డంతట తననుతా నెరుగునట
జనపతియై ధరనేలి స్వధామము చేరునట

31, జులై 2020, శుక్రవారం

మిక్కిలి సొగసుకాడు మేటి విలుకాడు


మిక్కిలి సొగసుకాడు మేటి విలుకాడు
నిక్కువమగు కీర్తి ధర నించినవాడు

మిక్కిలి బరువైన విల్లు మోపెట్టినాడు
ముక్కలాయె నంత నది యక్కజము గాను
మిక్కిలి సొగసుకత్తియ మేదినీకన్య
దక్కిన బహుమానమై తగినదాయెను

ఒక్క విల్లెత్తి భార్గవు నొంచి ధృతిమించెను
ఒక్క దర్భశరము పైన నునిచె బ్రహ్మాస్తము
ఒక్క బాణమున గూల్చె నేడుతాళంబు
ఒక్క బాణమున గూల్చె నుధృతుని వాలిని


ముక్కముక్కలుగ చేసి మూలబలము నెల్ల
మిక్కిలి తలలున్నవాని నుక్కడగించెను
చక్కని రామునకు సరిసాటివారు లేరు
మక్కువతో వాని గొప్ప మధురముగ పాడరే

(ఈకీర్తన ఆద్యంతం అప్రయత్నంగా ఏకాక్షర ప్రాసతో‌ నడిచింది!)

చక్కెర చాలని క్షీరాన్నము చక్కనిది కాదు

చక్కెర చాలని  క్షీరాన్నము చక్కనిది కాదు
తక్కువైనచో భక్తి పూజలో తగిన పూజ కాదు

చిక్కని చక్కని పాలతోను చేసిన ఫలమేమి
చక్కగా ఏలకుల పొడిని చల్లిన ఫలమేమి
ఎక్కువగా కిసిమీసు తగిలించిన ఫలమేమి
వెక్కసంబుగ జీడిపప్పును వేసిన ఫలమేమి

మంచిమంచి హంగులు పేర్చిన మంటపమే చాలా
ఎంచి మంచి పట్టుపుట్టములు ధరించినదే చాలా
పంచభక్ష్యపరమాన్నంబుల పళ్ళెరములు చాలా
అంచితంబుగ నిచ్చిన నక్షత్ర హారతులే చాలా

ఆడంబరమగు పూజలేమి యవసరమే కాదు
చూడడు భక్తిని కాని దేవుడు వీడుడు మూఢతను
వేడుక మీఱ భక్తిపొంగార వెలయించుడు పూజ
నేడే చేయుడు రామపూజను నిజమగు భక్తితో

వందనాలు వందనాలు వరలక్ష్మీ‌ (+ఆడియో)


వందనాలు వందనాలు వరలక్ష్మీ‌ జగ
ద్వందిత శుభపాదారవింద లక్ష్మీ

హరి దేవేరివి ఆదిలక్ష్మీ శీఘ్ర
వరదాయిని మా వరలక్ష్మీ
పరమాత్మికా శుభప్రదలక్ష్మీ లోక
పరిపాలనాసద్వ్రతలక్ష్మీ

రావణధ్వంసినీ రామలక్ష్మీ పరమ
పావని శ్రీరామభాగ్యలక్ష్మీ
భావనాగమ్యప్రభావలక్ష్మీ త్రిజగ
దావనగుణశీల అభయలక్ష్మీ

మాధవి రుక్మీణీ‌ మహాలక్ష్మీ భవ
బాధానివారిణి భద్రలక్ష్మీ
సాధుజనానందక జయలక్ష్మీ మా
కాధార మీవే యనంతలక్ష్మీ

ఈ కీర్తనను శ్రీరాగంలో శ్రీ టి.కె,చారి గారి గళంలో వినండి.

20, జులై 2020, సోమవారం

రామ రామ తప్పాయె రక్షించవయ్యె


రామ రామ తప్పాయె రక్షించవయ్యె
ఏమాత్ర మిద్ది యూహించ నైతి

ఒకరీతిగా వ్రాయ నింకొక రీతిగా నెఱిగి
యొకరు చేసిన మార్పు నోపగ లేక
వికలమాయె మనసు వివరించ లేనింక
సకల మెఱిగిన రామచంద్ర మూర్తీ

నిను గాక నన్యుల కనుచు దండంబులు
వినవయ్య యేనాడు పెట్టనేరనుగ
యనుకోని పొరపాటు ననుజేసి దొరలెనే
యను తాపమొక్కటి యధిక మాయె

అపచారమే యని యనుకొందువో
యపరాధి వీడాయె ననుకొందువో
విపరీత మాయెనని కపటినైపోతినని
తపియించు నాపైన దయజూపుము


జయజయ జయజయ జయజయ రాం


జయజయ జయజయ జయజయ రాం జయజయ జయజయ సీతారాం
జయజయ త్రిభువనపోషక రాం జయజయ శివనుత సీతారాం

శ్రీరఘునందన సీతారాం తారకనామా సీతారాం
కారణకారణ సీతారాం కౌసల్యాసుత సీతారాం
భూరిదయాపర సీతారాం పురుషోత్తమ హరి సీతారాం
నారాయణ హరి సీతారాం నళినదళేక్షణ సీతారాం

పతితపావన సీతారాం అమితసుగుణమణి సీతారాం
అతులితవిక్రమ సీతారాం అయోధ్యరామా సీతారాం
శ్రుతినుతవైభవ సీతారాం సురగణపూజిత సీతారాం
కృతరావణవధ సీతారాం కిల్బిషనాశన సీతారాం

వాతాత్మజనుత సీతారాం పరమపావన సీతారాం
పూతచరిత్ర సీతారాం భువనేశ్వర హరి సీతారాం
భూతగణేశ్వర సీతారాం పురాణపురుష సీతారాం
సీతారాం జయ సీతారాం సీతారాం హరి సీతారాం

19, జులై 2020, ఆదివారం

జనహితకర శ్రీరామచంద్రమూర్తీ

 జనహితకర శ్రీరామచంద్రమూర్తీ నా
మనసులో నున్న ఓ‌ మహిత మూర్తీ

అందగాడ వనుచు నీకు ముందే పేరు
మందహాసవదనుడ వని మరి యొక పేరు
అందరి వాడ వనుచు నది యొక పేరు
అందుకే‌ నా మానస మది నిను చేరు

వరగుణోపేతుడవగు సరసమూర్తివి
నిరుపమానపరాక్రమాన్విత మూర్తివి
సరిసాటి లేని పరమశాంత మూర్తివి
మరి యందుకె నాకు మనోహర మూర్తివి

నిరంజనా పరంతపా కరుణ చూపరా
మరియాదా పురుషోత్తమ మాటలాడరా
ధరాత్మజా మనోహరా దశరథ రామా
మరి మరి నిన్నే పొగడి మనసు మురియురా

18, జులై 2020, శనివారం

గడుసు పూజ!


తే। దేవుడా నీకు దండంబు దేవతార్చ
నా గృహంబున మాత్రమే‌ నళిననయన
కూరుచుండుము నిన్ను తోడ్కొనుచు బోవ
వీలుపడ దేను పోయెడు వీధులందు.

తే। ఉదయమే వచ్చి యొకపూవు నుంచి నీకు
చేయుదును నమస్కారమున్ చింతవలదు
మరియు నంతకు మించి సన్మామునకు
నాశ పడకుము నాశక్తి యంతవరకె

ఉ। వట్టి నరాధముండనని భావన సేయకు మయ్య భక్తి లేక కా
దెట్టుల నీకు తృప్తి యగు నించుక యేని నెఱుంగ దేవుడా
గట్టిగ నొక్క మంత్ర మనగా సరిగా పలుకంగ లేను నన్
తిట్టకు మయ్య పూజయని దీనిని చేకొను మయ్య వేడ్కతో

ఆ.వె।  ఒక్క పూవు నిచ్చి యొక్క దండము పెట్టి
చేసినట్టి పూజ చిత్తశుధ్ధి
నరసి నీవు మురిసి యన్ని వేళల నేను
కోరినట్టి వెల్ల కురియవయ్య

కం। ఇంతకు మించి వచింతునె
యెంతైనను నీవు భక్తి నెంచదవు కదా
సంతోషముగా నుండుము
సంతోషము నాకు గూడ సమ్మతి నిమ్మా


వరవరరావు గారు దయార్హులా?

ఈ రోజున ఒక వార్త చూసాను అది వరవరరావు గారికి సంబంధించినది. ఈనాటి ఆంధ్రజ్యోతి ఆన్‌లైన్ పత్రికలో అది వరవరరావు నాకు రాజకీయ గురువు: కరుణాకర్‌రెడ్డి అనే‌ శీర్షికతో‌ లభిస్తున్నది. ఈ వార్తాకారుడు సదరు వార్తను లిఖిస్తూ "ఈ లేఖ ఎవరినైనా కదిలించేలా ఉంది." అని వాక్రుచ్చారు.

అవును. నిజమే. ఇంతవరకూ విరసం‌నాయకుడు వరవరరావు గురించి కాని అసలు విరసం అనబడే సంస్థ గురించి కాని నేను ఎన్నడూ ప్రస్తావించలేదు నా బ్లాగులో. ఈ లేఖ నన్నూ‌ వ్రాసేలా కదిలించింది కదా. అందుకే‌ ఆ వార్తాకారుడు అన్నది నిజం అంటున్నది.

సమగ్రత కోసం, కేవలం ఈవ్యాసం‌యొక్క సమగ్రత కోసమే సదరు వార్తావ్యాసాన్ని యథాతధంగా ఇక్కడ ముందుగా చూపుతున్నాను.

విరసం నేత వరవరరావును కాపాడాలంటూ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడుకు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కరుణాకర్‌రెడ్డి లేఖ రాశారు. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో వరవరరావుతో తనకున్న అనుబంధాన్ని లేఖలో గుర్తుచేశారు. ఎంతో బరువెక్కిన హృదయంతో రాసినట్లు అనిపిస్తున్న.. ఈ లేఖ ఎవరినైనా కదిలించేలా ఉంది.‘‘

వరవరరావు నిర్బంధం, అనారోగ్యం గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది. అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో ఆయన బందీగా ఉన్నారంటే హృదయం చెమ్మగిల్లుతోంది. 48 సంవత్సరాల క్రితం నాలో రాజకీయ ఆలోచనల అంకుర్భావ దశలో నాకు లభించిన ఎందరో గురువులలో ఆయనా ఒకరు. నలభై‌ ఆరు సంవత్సరాల క్రితం ఎమర్జెన్సీ బాధితులుగా మీరు, నేను ఇరవై ఒక్క నెలలు ముషీరాబాద్ జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన మన సహచరుడు. సాహచర్యం భావజాలంలో కాదు గానీ, కటకటాల వెనుక కలిసి ఉన్నాము, రాజకీయ సిద్ధాంతంలోనూ, జనక్షేమంకై నడిచే మార్గంలోనూ ఎవరి భావాలు వారివే. కానీ మనం మనుషులం. శరీరం మంచానికి కట్టుబడే 81 సంవత్సరాల వయసులో, అందులోనూ అనారోగ్యంతో ఉన్న ఆయనపైన ప్రభుత్వం దయ చూపాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. యాభై మూడు సంవత్సరాలుగా అడవులలో ఆయుధాలు పట్టుకుని తిరిగే సాయుధులు సాధించలేని విప్లవం మంచం పట్టిన వృద్ధుడు సాధించగడా ?. ఈ స్థితిలో ఆయన ఇంకా నిర్బంధంలో ఉంచడం అవసరమా? రాజకీయాలతో సంబంధం సంబంధం లేకుండా మానవాళి మంచికి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసిన మీరు దయతో ఆలోచించండి. రాజ్యం ఇంత కాఠిన్యమా, న్యాయం ఇంత సుదూరమా అని ఏ మేధావి ఈ దేశంలో భావించకూడదు. అహింసయే పరమ ధర్మం, శత్రువులు సైతం క్షమించాలి, వేదాంత వారసత్వ భారతదేశపు ఉప రాష్ట్రపతి అయిన మీరు... వరవరరావు విడుదల విషయంలో వెంటనే జోక్యం చేసుకోవాలని సజల నయనాలతో విన్నవించుకుంటున్నాను. అనారోగ్యంతో అడుగులు తడబడుతూ నిస్సహాయంగా ఉన్న ఓ సిద్ధాంతం నిబద్ధ వృద్ధుడిని ప్రజాస్వామ్యవాదులులైన మీరు సానుభూతితో కాపాడమని కోరుకుంటున్నాను’’ అని భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి కోరారు.ఇప్పుడు ఈ పైన చెప్పబడిన లేఖ గురించి నా అభిప్రాయాలు వ్రాస్తున్నాను. ఒకవేళ ఈ లేఖయే అసత్యం‌ ఐన పక్షంలో ఈ వ్యాసం అనవసర ప్రయాస అవుతుంది.

"శరీరం మంచానికి కట్టుబడే 81 సంవత్సరాల వయసులో, అందులోనూ అనారోగ్యంతో ఉన్న ఆయనపైన ప్రభుత్వం దయ చూపాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది." అన్న వాక్యం చదివారా? వృధ్ధుడైన కారణంగానూ, అనారోగ్యంతో ఉన్న కారణంగానూ ప్రభుత్వం‌ ఆయన పైన దయ చూపాలని అంటున్నారు. గత యాభైమూడు సంవత్సరాల కాలంలో అడవుల్లో నుండి సాయుధవిప్లవం నడిపించిన యోధులు ఎంతో‌ మందిని చంపారు. వారిలో వృధ్ధులూ అనారోగ్యంతో ఉన్నవారూ‌ లేరా? ఎన్నడైనా సరే ఆ విప్లవకారులు దయ అన్నది ఎవరిపైన ఐనా చూపించారా? వారు ఎవరినైనా చంపటానికి పెద్దగా కారణం ఎప్పుడూ అవసరం పడలేదు కదా. కేవలం విప్లవవ్యతిరేకులనో పోలీసు ఇన్ఫార్మర్లు అనో మరొకటనే అనుమానం కొంచెం వచ్చినా చాలు. అవతలి వ్యకి ఎంత అవధ్యుడు ఐనా సరే చచ్చినట్లు చావవలసిందే‌. అంతే‌ కద. ఎన్నడూ అలాంటి దయలేని కిరాతక విప్లవహత్యలను ఖండించని వాడూ పైగా ఆ హత్యలకు సిధ్ధాంతాల ముసుగులు వేసి సమర్ధించే సంస్థకు చెందిన వాడూ, నాగరికసమాజంలో రచయిత ముసుగులో ఆయుధమున్ ధరింప అని కగ్గముగా నొకపట్ల ఊరకే సాయము సేయువాడ అన్నట్లు అడవివీరుల పక్షాన పనిచేసి చేసి జైలు పాలైన పెద్దమనిషి పట్ల ప్రభుత్వం‌ ఎందుకు దయ చూపాలి? ఆయన ఎప్పుడన్నా కొంచెం విచక్షణా దయా చూపమని తమ విప్లవవీరులకు సందేశం ఇచ్చారా నిజాయితీగా?


"ఈ స్థితిలో ఆయన ఇంకా నిర్బంధంలో ఉంచడం అవసరమా?" ఎన్నడైనా విచక్షణా దయా అనేవిలేకుండాఏదో ఒక ముద్రవేసి కిట్టనివారిని విప్లవంపేరిట అక్షరాలాహత్యలుచేయటం అవసరమా అని ఈమేథావి వరవరరావుగారు తమ విప్లవమిత్రుల్ని ప్రశ్నించారా నిక్కచ్చిగా నిజాయితీగా? వ్యతిరేకుల్ని ఎలాగన్నా ఎంత క్రూరంగా అన్నా చంపటం సబబే అన్న విప్లవవిధానం సరైనదే ఐన పక్షంలో రాజ్యం కూడా అటువంటి దయారహితుల్ని ఎంతకాలం అంటూ కనికరం చూపకుండా కఠిన నిర్భంధంలో ఉంచటం అత్యవసరమే అని వేరే చెప్పాలా?


"రాజ్యం ఇంత కాఠిన్యమా, న్యాయం ఇంత సుదూరమా అని ఏ మేధావి ఈ దేశంలో భావించకూడదు." చక్కటి అభిప్రాయం. తప్పకుండా ఒప్పుకోవలసిందే. ఏకాఠిన్యాన్నీ అన్యాయాన్నీ కుంటిసాకులకు హతమారిపోయిన మనుష్యుల పట్ల ఎంతమాత్రం చూపని వారిపై రాజ్యం ఎందుకని మృదువుగా వ్యవహరించాలి? అటువంటి వారికి మిక్కిలిగా సత్కారం చేసి వారుకోరిన న్యాయం అందించాలని రాజ్యం‌ఎందుకు ఆలోచించాలి? రాజ్యపౌరులపట్ల అది ద్రోహం కాదా? తమని నిష్కారణంగా కూడ చంపిపారేసే వ్యక్తుల్నీ వారికి సైధ్ధాంతిక నైతిక రాజకీయ సామాజిక మద్దతును అందించే వారిని దయగా చూడటం‌ అంటే రాజ్యప్రజలను ప్రమాదంలో బ్రతకమని చెప్పటం‌ కాదా? అదెలా సమర్ధనీయం?

"అహింసయే పరమ ధర్మం, శత్రువులు సైతం క్షమించాలి" అహా ఎంతటి గంబీరోపదేశం. ఇక్కడ ఒక చిన్న పొరపాటు దొర్లింది. నిజానికి లేఖకుని ఉద్దేశం‌ "అహింసయే పరమ ధర్మం, శత్రువును సైతం క్షమించాలి" అని సులభంగానే తెలుస్తున్నది. హింసయే పరమధర్మం. శత్రువును ఎలాగైనా చంపితీరవలసిందే అని నిత్యం‌ జపించే వారిని సమర్ధించే వ్యక్తి పట్ల ఈ‌ మహోపదేశాన్ని ఎలా అమలుచేయటం? "తుపాకి గొట్టం నుండే రాజ్యాధికారం వస్తుంది" అన్న నినాదం మనసా వాచా కర్మణా నమ్మే వారికి సైధ్దాంతిక గురుస్థానంలో ఉన్నారు కదా ఈ విరసం వారూ వారి తాలూకు వరవర రావు గారూను? అందుచేత ఈ గంభీరధర్మపన్నాలు వారి పట్ల వర్తింప జేయరాదు. చేయరాదు కాక చేయరారు. భారతంతో శ్రీకృష్ణుడు నిర్వచించిన ఆతతాయిలు అనే‌ పరిధిలోని వారు ఈ విప్లవకారులూ వారి తాలూకు వారూను. నిష్కారణంగా హత్యలకు తెగబడే వారు ముమ్మాటికీ ఆతతాయిలే. ఆతతాయిలు వేరే యితరకారణాల వలన అవధ్యులు ఐనా సరే, ఆతతాయిలు కాబట్టి అవశ్యం వధ్యులు. అశ్వత్థామ అందుకే బ్రాహ్మణుడూ, గురుపుత్రుడూ, తపస్వీ కూడా ఐనా సరే వధ్యుడైనాడు. అందుచే వృధ్ధుడు, అనారోగ్యవంతుడూ, మేథావి వంటి సాకులు వరవరరావు పట్ల దయనూ అహింసనూ చూపటానికి ఎంతమాత్రమూ ప్రాతిపదికలు కావు. సరే అయన స్వయగా తుపాకీ పుచ్చుకొనీ‌ కత్తిపుచ్చుకొనీ‌ హత్యలు చేయలేదంటారా? నివారణదక్షుడై కూడా అటువంటి హత్యలను ఉపేక్షించాడు, పైగా ప్రోత్సహించాడు. శ్రీకృష్ణుడు సారపు ధర్మమున్ అన్న పద్యంలో చెప్పినట్లు "దక్షు లెవ్వార లుపేక్ష సేసిరది వారల చేటగు" అన్నది సత్యం. అందుచే వరవరరావు గారు దయాపాత్రులు కానేకారు.

"అనారోగ్యంతో అడుగులు తడబడుతూ నిస్సహాయంగా ఉన్న ఓ సిద్ధాంతం నిబద్ధ వృద్ధుడిని ప్రజాస్వామ్యవాదులులైన మీరు సానుభూతితో కాపాడమని కోరుకుంటున్నాను". ప్రజాస్వామ్య వారులైన వారు ఆ ప్రజాస్వామ్య‌ం‌పట్ల కించిత్తు నమ్మకం కూడా లేని వారిని దయచూడాలి అన్న మాట ఒకటి వినటానికి బాగుంది. నిజంగా హత్యలు చేస్తున్నప్పుడు తాము హత్యచేస్తున్న వారు తమ వృత్తినిబధ్ధతో పోలీసుపని చేస్తున్నవారైనప్పుడు ఇలా ఆలోచించి ఎన్నడైనా వారిని కాపాడాలని దయతో ఆలోచించారా ఈ విప్లవం వాళ్ళూ వాళ్ళ విరసం గురువులూ? ఎన్నడూ అనారోగ్యంతో‌నో‌ మరొక కారణంగానో‌ నిస్సహాయంగా ఉన్నవారిని వీళ్ళు దయాదాక్షిణ్యాలు చూపి చంపకుండా వదిలారా? లేదే?

"రాజకీయ సిద్ధాంతంలోనూ, జనక్షేమంకై నడిచే మార్గంలోనూ ఎవరి భావాలు వారివే" అంటూ వరవర రావు గారు కూడా జనక్షేమం‌కోసం నడిచిన వారని సెలవిచ్చారు. ఈ విప్లవమార్గం జనక్షేమం కోసం ఐన పక్షంలో అది ఎటువంటి జనక్షేమ‌ం‌ చెప్పండి? తుపాకీ గొట్టం ద్వారానే వాళ్ళు రాజ్యాధికారం సంపాదించుకోవాలని తాపత్రయ పడుతున్నారు. ఇక్కడ జనం‌ కాని జనక్షేమం ప్రసక్తి కాని లేదు. తమ మార్గంలో నడిచే వారూ, తమ మార్గానికి అడ్డురాని వాళ్ళూ, తమ మార్గానికి అడ్డువచ్చే వాళ్ళూ‌ అని వారి దృష్టిలో జనం మూడు తెగలు. ఆ మూడో రకం‌ జనం, అంటే అడ్డు వచ్చే వాళ్ళ పట్ల వారి సిధ్ధాంతం చెప్పే విధానం అటువంటి వారిని ముళ్ళపొదల్లాగా నరికి పారెయ్యటమే. ఇది సుస్పష్టమే. కర్మ కా వీరి తుపాకీలు వీరికి రాజ్యాధికారాన్నే ఇస్తే జరిగేది ఏమిటి? అప్పుడు అడ్డూ అదుపూ ఉంటుందా వీరికి? అడ్డు చెప్పే సాహసం ఎవరికైనా ఉండటం వీలే‌కాదు కదా? అప్పుడు వీరు రెండవరకం జనం‌ అంటే‌ తమకు వ్యతిరేకులు కాకపోయినా అనుకూలురు కూడా కాని వారి పనీ పడతారు. కేవలం తమకు అనుకూలురైన వారికే‌ బ్రతికే‌ హక్కు ఉంటుంది వారి రాజ్యంలో. ఈవిషయంలో డొంకతిరుగుడు ఏమీ‌ లేదు. కచ్చితంగా అదే నిజం. ఆపుడు వారు ఎవరిపైన ఐనా దయా దాక్షిణ్యమూ చూపుతారా చెప్పండి. నమ్మలేక పోతున్న వారి కోసం ఒక ఉదాహరణ. తియాన్మన్‌ స్క్వేర్‌ వద్ద చైనా విద్యార్థులను కమ్యూనిష్టు చైనా ప్రభుత్వం ఎలా పురుగుల్ని చంపినట్లు చంపి పారేసిందో గుర్తు తెచ్చుకోండి. ముక్కుపచ్చలారని పసివాళ్ళే అని అక్కడి కమ్యూనిష్టు ప్రభుత్వం వా కనికరం ఏమన్నా చూపారా? విప్లవం లేదా కమ్యూనిజం‌ లెక్క ప్రకారం వ్యతిరేకులు అందరూ వర్గశత్రువులు - వావటం తప్ప వారికి మరొక నిష్కృతి లేదు. వారికి మరొక శిక్షలేదు. అక్కడ దయాదాక్షిణ్యాలు లేవు. విచక్షణ అన్న మాట ఊసే లేదు. ఇప్పుడు ఆలోచించండి. ఇటువంటి ఆతతాయి సంస్థలకు చెందిన వ్యక్తులపైన ధర్మం పేర అహింస పేర దయాదాక్షిణ్యాలు చూపటం పాములకు పాలు పోయటం మాత్రమే అవుతుంది కదా.

నాకు వరవర రావు గారితోగాని, కరుణాకర్ గారితో గానీ వ్యక్తిగతంగా పరిచయం లేదు. వ్యక్తిగత రాజకీయ శత్రుత్వ మిత్రత్వాల వంటివేమీ లేవు. కేవలం ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితి గురించి నా అభిప్రాయం వ్రాసానంతే.

17, జులై 2020, శుక్రవారం

ఎవరిని పొగడేరో యెందుకు పొగడేరో


ఎవరిని పొగడేరో యెందుకు పొగడేరో
భువిని రాముడొక్కడే పొగడదగిన వాడు
 
కొందరు బంధువులను గొప్పగ పొగడేరు మరి
బందుగుడన రామునంత వాడెవ్వడుండును
కొందరు ధనవంతులను గొప్పగ పొగడేరు కన
నందరి ధనములును నారాము డిచ్చినవే

కొందరు పండితుల గొప్పగ పొగడేరుమరి
యందరి పాండిత్యములు నారాము డిచ్చినవే
కొంద రధికారులను గొప్పగ పొగడేరు మరి
యందరి యధికారములు నారాము డిచ్చినవే

కొందరు గురువులను గొప్పగ పొగడేరు కన
నందరు గురువులును నారాముని యంశలే
కొందరు దేవతలను గొప్పగ పొగడేరు మరి
యందరు దైవతములు నారాముని యంశలే

15, జులై 2020, బుధవారం

ఏమి చెప్ప మందువయ్య భగవంతుడాఏమి చెప్ప మందువయ్య భగవంతుడా శ్రీరామునికథ చిత్రమాయె భగవంతుడా
నా మనసిది దాని నెన్ని భగవంతుడా వాడు నావాడని గర్వించు భగవంతుడా

శ్రీమహావిష్ణువేమి భగవంతుడా తనకు చింతలు కడగండ్లేమి భగవంతుడా
రాముడై మనిషివలె భగవంతుడా తాను కోమలికై యేడ్చుటేమి భగవంతుడా

పట్టాభిషేకవేళ భగవంతుడా కైకవచ్చి చెడగొట్టుటేమి భగవంతుడా
పట్టరాని క్రోథమును భగవంతుడా అన్న వంకజూచి యణచితిని భగవంతుడా

దాసపోషకు డేమి భగవంతుడా వనుల దైన్యమును పొందుటేమి భగవంతుడా
కౌసల్యా సుతుడేమి భగవంతుడా తాను కారడవుల నుండుటేమి భగవంతుడా

పంక్తిరథుని కొడుకేమి భగవంతుడా వాడు బన్నములు పడుటేమి భగవంతుడా
పంక్తికంఠు డెవ్వడయ్య భగవంతుడా మాకు వాని తోడ వైరమాయె భగవంతుడా

బంగారులేడి యేమి భగవంతుడా అది ముంగిటికి వచ్చుటేమి భగవంతుడా
చెంగుచెంగున యెగిరి భగవంతుడా అది సీతమ్మను మురిపించెను భగవంతుడా

దనుజుల మాయ యని భగవంతుడా నేను తలబాదుకొన్న వినదాయె భగవంతుడా
తన ముచ్చట చెప్పి వదిన భగవంతుడా విభుని దానిని తెమ్మన్నదో భగవంతుడా

రాకాసుల మాయ యని భగవంతుడా మా రాముడైన యెఱుగడేమి భగవంతుడా
చేకొని కోదండము భగవంతుడా అతడు శీఘ్రముగ పరువెత్తెను భగవంతుడా

అది రాముని చేజిక్కి భగవంతుడా అంత హాసీతా యనుచు జచ్చె భగవంతుడా
వదిన విని భీతి చెంది భగవంతుడా నన్ను పతి వద్దకు పంపుటేమి భగవంతుడా

ఇది యును మాయ యంటె భగవంతుడా తల్లి యెన్ని కారు లరచినది భగవంతుడా
వదిన బాధ చూడ లేక భగవంతుడా నేను పర్ణశాల వీడవలసె భగవంతుడా

దనుజుడా సందుచూచి భగవంతుడా మా తల్లి నపహరించినాడు భగవంతుడా
ఇనకులేశు శోకమో భగవంతుడా చెప్ప నింతిం తనరాదయ్య భగవంతుడా

రావణుడే దొంగయని భగవంతుడా పక్షిరాజు జటాయువు చెప్పె భగవంతుడా
దేవేరి జాడకొఱకు భగవంతుడా అన్ని దిక్కుల గాలించితిమి భగవంతుడా

హనుమంతుడు సీతమ్మను భగవంతుడా తా నరసివచ్చె లంకలోన భగవంతుడా
వననిధి మధ్యలోన భగవంతుడా ఆ స్వర్ణలంక యున్నదాయె భగవంతుడా

కడలికి వారధి కట్టి భగవంతుడా వార్ధి గడచి లంక చేరినాము భగవంతుడా
దుడుకు రావణుని తోడ భగవంతుడా పెద్ద దొమ్మి చేయవలసి వచ్చె భగవంతుడా

తుదకు రావణుని జంపి భగవంతుడా అన్న తొయ్యలిని తిరిగిబడసె భగవంతుడా
ఇదియేమి టయ్యె ఓ‌ భగవంతుడా అన్న కేల నిట్టి కష్టములు భగవంతుడా

దుష్టులను సంహరించి భగవంతుడా అన్న దోర్భలము చాటినాడు భగవంతుడా
కష్టమెల్ల తీరినట్లె భగవంతుడా ఇదే గద్దె నెక్కె రామమూర్తి భగవంతుడా

దానవాంతకుడు హరి భగవంతుడా ఈ దశరథాత్మజు డంట భగవంతుడా
వాని లీల లెన్నగా భగవంతుడా మా వశము కాకుండు నయ్య భగవంతుడా
 

రావణుని పైకి పోవు రామబాణమా


రావణుని పైకి పోవు రామబాణమా వాని
కావరము నణచి హరి ఘనత చాటుమా

వాడు మూడు లోకాలు గెలిచిన వాడైతే నేమి
వాడు శివదేవుడు మెచ్చు నట్టి భక్తుడైతే నేమి
వాడు పది తలలను కలిగినట్టి వాడైతే నేమి
వాడు రామబాణమునకు నేడు పడక తీరునా

వాడు మునుల నెల్ల బాధించు వాడగుట వలన
వాడు వనితలను చెఱబట్టు వాడగుట వలన
వాడు సురల కెల్ల దుస్సహుడగు వాడగుట వలన
వాడు చేసిన తప్పులకు శిక్ష పడక తీరునా

వాడు తన కపజయమే లేదని భావించు వాడు
వాడు తన కెప్పుడు మృతి లేదని భావించు వాడు
వాడు హరి భక్తుల నెల్లప్పుడు బాధించు వాడు
వాడు నే డిపుడు నీ దెబ్బకు పడక తీరునా


14, జులై 2020, మంగళవారం

అంగన్యాస కరన్యాసాలతోనే సహస్రనామస్తోత్రం చదవాలా?


అంగన్యాస కరన్యాసాలతోనే సహస్రనామ స్తోత్రాలు చదవాలా అన్న ప్రశ్న ఒకటి వచ్చింది. దానికి సమాధానంగా నాకు తెలిసినంతవరకూ వ్రాస్తున్నాను.

లలితా సహస్రనామ స్తోత్రమూ విష్ణుసహస్రనామం స్తోత్రమూ‌ వంటివి రెండు విధాలుగా చూడవచ్చును.

మొదటిది అవి స్తోత్రాలు. కాబట్టి సర్వజనపఠనీయాలు, పారాయణీయాలు. స్తోత్రపారాయణంలో అంగన్యాస కరన్యాసాలు అవసరం‌ లేదు.

రెండవది, అవి మాలా మంత్రాలు. కొంత అక్షరపరిమితిని మించి ఉండే‌ మంత్రాలకు మాలా అని సంజ్ఞ. ఉపనయన సంస్కారం పొందిన వారు, గురూపదేశం‌ తీసుకొని ఆయా మంత్రాలను అనుష్ఠానం‌ చేయవచ్చును. అలా అనుష్టానం చేసేవారు మాత్రమే అంగన్యాస కరన్యాసాలతో‌ సహా చేయాలి.

ఉపనయన సంస్కారం బ్రహ్మక్షత్రియవైశ్యవర్ణాలకు విధించబడింది సంప్రదాయంలో. అందుచేత ఆయా వర్ణాలవారు మాత్రం మంత్రోపదేశంగా మాలామంత్రాలను కాని ఇతరమంత్రాలను కాని, ఏమంత్రమైనా సరే‌, గురూపదేశంగా పొందినప్పుడు దానికి ఉద్దిష్టమైన అంగన్యాసకరన్యాసాలతో‌ సహా చేయవలసి ఉంటుంది. గురూపదేశం‌ లేని మంత్రాలను వారు కూడా కేవలం స్తోత్రాలవలెనే‌ (అంగన్యాస కరన్యాసాలు విడచి) పారాయణం చేయవలసి ఉంటుంది.

గురూపదేశంతో‌ మంత్ర దీక్షాస్వీకారం‌ చేసాక మంత్రానుష్టానాన్ని మహాశ్రధ్ధతో నిత్యమూ మిక్కిలి మడీదడీ వంటి నియమాలు పాటిస్తూ, మంత్రాధిష్టాన దేవతకు సాంగోపాంగ పూజాదికాలూ‌ నైవేద్యసమర్పణమూ అత్యంత భక్తిపూర్వకంగా సమర్పిస్తూ చేయవలసి ఉంటుంది. మంత్రం‌ నోటిలో‌ ఉన్నట్లే‌ మంత్రాధిష్ఠాన దైవతం‌ ప్రత్యక్షంగా ఎదుటనే ఉన్నట్లు భావించాలి కాని తదన్యంగా వ్యవహరించరాదు. మంత్రలోపం, శ్రధ్ధాలోపం, భక్తిలోపం వంటివి అనుష్ఠానాన్ని నిష్పలం చేయటమే‌ కాదు లోపతీవ్రతను బట్టి ప్రమాదకరమైన పరిణామాలకు కూడా దారితీస్తాయి కాబట్టి మిక్కిలి అప్రమత్తులై సేవించాలి.

ఇక్కడ మంత్రలోపం అంటే ఒక సంగతి తప్పకుండా చెప్పుకోవాలి. సహస్రనామస్తోత్రాలు చదివే వారు కేవలం అనుష్టుప్పుల నడకను అనుసరించి చదవటమో లేదా రాగతాళాలను పెట్టి పాడాలను చూడటమో చేస్తూ ఆ స్తోత్రాల్లో ఉండే నామాలను సరిగా పోల్చుకొని సుష్ఠువుగా ఉఛ్ఛరించటం లేదు. ఇది చాలా తప్పు. కొన్ని కొన్ని సార్లు ఇటువంటి మంత్రలోపం కారణంగా తప్పుడు నామాలను చదువుతూ‌ ఉంటారు. నామ విభజన సరిగా తెలుసుకోవటం మొట్టమొదటి కర్తవ్యం. ఎవరూ యూ-ట్యూబ్‌లో ఉన్న స్త్రోత్రాలను విని అవి సరిగ్గా ఉన్నాయని భ్రమపడనవసరం లేదు. సాధారణంగా అవి తప్పులతోనే ఉంటున్నాయి.

ఒకరకంగా మంత్రాధికారం లేని వర్ణోపర్ణాల వారే అదృష్టవంతులు. వారికి స్తోత్రపారాయణం చాలు. మిక్కిలి శ్రధ్ధాళువైన వ్యక్తి మంత్రాన్ని మిక్కిలి భక్తితో అంగన్యాసకరన్యాసాదులూ పూజాపునస్కారాలతో సేవిస్తే ఎటువంటి మంచి ఫలితాన్ని పొందటం‌ జరుగుతుందో, మంత్రాధికారం లేని వారు కేవలం భక్తితో‌ స్తోత్రాన్ని పారాయణం చేసి అంతటి ఫలమూ‌ పొందుతారు. ఇందులో ఎంతమాత్రమూ‌ సందేహం అక్కర లేదు.

ఇలా అవకాశం ఉన్నది కదా అని మంత్రాధికారం సంపాదించుకొన్నవారు ఎవరైనా కాని దానిని విడచి కేవలం‌ స్తోత్రంగా పారాయణం చేస్తామంటే‌ అది బధ్ధకమూ‌ అవినయమూ‌గా లెక్కకు వస్తుంది కాని మంచి ఫలితం‌ రానేరాదు.

మంత్రాధికారానికి అవకాశం ఉన్న వర్ణం వారైనా మంత్రాధికారం ఉపదేశం‌గా పొందని మాలామంత్రాలను పారాయణంగా అంగన్యాస కరన్యాసాలు లేకుండా చేయటానికి అభ్యంతరం‌ ఉండదు.

కొన్ని మినహాయింపులు ఎప్పుడూ‌ ఉంటాయి. స్త్రీలు ఎప్పుడూ మాలా మంత్రాలను పారాయణంగానే చేయవచ్చును. ఉపనయన రాహిత్యం కారణంగా వారికి ఉపదేశం ఉండదు కాబట్టి. కొన్ని కొన్ని మంత్రాలను స్త్రీలు ఉపదేశంగా పొందవచ్చును. కాని ఆ ఉపదేశం జపధ్యానాదులకు మాత్రమే కాని అంగన్యాసకరన్యాసాదులతో పూజావిధులకు అవకాశం ఇవ్వదు.

అనారోగ్యవంతులూ, కడువృధ్ధులూ, ప్రయాణకాలంలో అననుకూలతల మధ్యన చిక్కుబడిన వారూ, అశక్తత కారణంగా ఉపదేశం‌ ఉన్నప్పటికీ‌ పారాయణం చేస్తే సరిపోతుంది.

శ్రధ్ధగా మాలామంత్రాలను పారాయణం చేసే వారు కూడా అత్యవసరంగా పారాయణం చేయదలిస్తే మంత్రాధిదేవత ఎప్పుడూ 'సోహ మేకేన శ్లోకేన స్తుత ఏవ నసంశయః' అని ఒక్క శ్లోకం పారాయణం చేసి భక్తిగా నమస్కరించినా చాలు అంటుందని గుర్తించాలి. ఐతే‌ ఇది విధిలేని పరిస్థితుల్లో‌ మాత్రమే‌ పాటించవలసిన పధ్ధతి అని గుర్తించాలి.

13, జులై 2020, సోమవారం

తారకనామము చేయండీ


తారకనామము చేయండీ సంసారసముద్రము దాటండీ
నారాయణుని చేరువిధానము నమ్మకముగ నిదియేనండీ


తీరికూర్చుని కబురులాడుచు తిరుగుచు కాలము గడిపెదరా
నేరము లెంచుచు పొరుగువారిలో నిత్యము కాలము గడిపెదరా
చేరి కొలిచినను మెచ్చని కుజనుల సేవల కాలము గడిపెదరా
ఊరక ధనములు ప్రోవులుపెట్టెడు నూహల కాలము గడిపెదరా

హరి సర్వాత్మకు నచ్యుతు నభవుని యంతరంగమున తలచండి
సురసేవితుడగు శ్రీరఘురాముని శోభనమూర్తిని తలచండి
పురుషోత్తముని భక్తులందరకు మోక్షము కలదని తలచండి
మరలపుట్టుట మరలచచ్చుటను మాటే వలదని తలచండి

యువకులు వృద్ధులు నువిదలు పురుషుల కుచితం బిదియని తెలియండి
అవిరళముగ హరి నామము చేయుట కందరర్హులని తెలియండి
పవళులు రేలును తారకనామము వదలరాదని తెలియండి
శివుడీ తారకనామము నెప్పుడు చేయుచుండునని తెలియండి

శ్రీవైకుంఠుని చిత్తశుధ్ధితో సేవించుటయే


శ్రీవైకుంఠుని చిత్తశుధ్ధితో సేవించుటయే పరమానందము
దేవదేవుని దివ్యత్త్వమును భావించుటయే‌ పరమానందము

హరి సర్వాత్మకు నచ్యుతు నభవుని యంతర్యామిని శ్రీకరుని
నరనాయకుని సురనాయకుని వరదాయకుని రాఘవుని
కరుణామయుని వారిజలోచను పరమోదారు గుణాకరుని
ధరణీతనయాహృదయేశ్వరుని దశరథనందను రాముని

దానవవిషవనదావానలుని ధర్మస్వరూపుని దాంతుని
మానవనాథకులాథిపు నిర్మము మరియాదాపురుషోత్తముని
జ్ఞానానందమయాకృతి నీశ్వరు సజ్జనగణసంసేవితుని
ప్రాణాధికుని పరమయోగిగణభావితమూర్తిని రాముని

కాలకాలవనజాసనసన్నుత కళ్యాణప్రదమూర్తిని
కాలాతీతుని మాయామానుషకమనీయశుభమూర్తిని
పాలితాఖిలభువనజాలుని పతితపావనమూర్తిని
నీలగగనఘననిరుపమసుందర నిర్మలమూర్తిని రాముని
12, జులై 2020, ఆదివారం

నలుగురు మెచ్చితే నాకేమీనలుగురు మెచ్చితే నాకేమీ ఆ
నలుగురు నవ్వితే నాకేమీ

కలనైన రాముని ఘనతనే పాడెద నీ
యిలమీద రామునే యెంచి పొగడెద
వలచి నా రామునే భావించుచుందును
తిలకించువా రెట్లు తలచితే నేమి

స్తవనీయుడగు రామచంద్రుని విడిచి నే
నవికోరి యివికోరి యన్యుల పొగిడు
నవినీతుడ కానేర  నది నా విధానము
భువిని నా కితరుల బుధ్ధితో పనేమి

హరి భక్తి నాయదృష్ట మని నా నమ్మకము
పరులు వేరుగ నెట్లు భావించ నేమి
తిరమైన నా బత్తి దేవుడే యెరుగు
యెరుకలేని వారెట్టు లెరిగిన నేమి


దినదినము దిగులాయె దీనత మెండాయెదినదినము దిగులాయె దీనత మెండాయె
నను కరుణించని ఘనుడవు నీవాయె

తనువు దుర్బలమాయె దానికి వయసైపోయె
మనసేమో చెడిపోయె మరి యది యలసిపోయె
మనికి దుస్సహమాయె మహాప్రభో రామ
ఉనికి యింక చాలునీ యుపాధికి నననాయె

మొదట బుధ్ధి లేదాయె ముందుచూపు లేదాయె
తుదిని చెడ్డ బ్రతుకాయె మెదుకు సహించదాయె
ముదిమి చాల బరువాయె మ్రొక్కెదను రామ
యిదిగో యీబ్రతుకు చాలు నింక నన్నటులాయె

తలపులన్ని నీవాయె తదితరములు చేదాయె
కలల నైన నీవాయె కడు హితుడ వైతి వాయె
పలుకు లన్ని నీకాయె పట్టాభిరామ
వలపు లేదైహికముల పైన నన్నటులాయె

రవిచంద్రవిలోచన రామ పాహి


రవిచంద్రవిలోచన రామ పాహి భక్త
భవపాశవిమోచన పాహి పాహి

కాలము కబళించరాని ఘనకీర్తి కలవాడ
మేలైన గుణములు మెండుగా గలవాడ
నేలకు దిగివచ్చిన నీలమేఘశ్యాముడ
ఏలుకోవయ్య వేగ ఇందీవరాక్షుడ

రావణు నణచిన రణనీతికోవిదుడ
భూవలయపాలకుడ పురుషపుంగవుడ
మా వలని తప్పులను మన్నించెడు వాడ
కావవయ్య వేగమె కరుణాసముద్రుడ

సీతాసమేతుడ చిన్మయాకారుడ
ప్రీతి భక్తకోటి నేలు వీరరాఘవుడ
చేతులెత్తి మ్రొక్కేము చిత్తజగురుడ
ఏతీరున నైన రక్షించవలయు నయ్య


9, జులై 2020, గురువారం

ఇదె వచ్చె నిదె వచ్చె నీ మాయజింక


ఇదె వచ్చె నిదె వచ్చె నీ మాయజింక
పదపద దాని వెంటబడ వలయు నింక

ఈ మాయలేడితో నిదే మొదలాయె
రామనాటకంబు నందు రావణవధాంకం
శ్రీమహిళామణి లంక చేరగ మొదలౌను
తామసుని పతనము త్వరపడవయ్య

దేవకార్యము దీర్చ దిగివచ్చినావు
దేవదేవుడ వీవు దివిజులందరును
నీవంక జూచుచు నిలచియున్నారు
లేవయ్య పోవయ్య లేడి వెంబడి

రావణుడై యున్నది నీవాకిట నే
కావలి యుండు జయుడు కాదటయ్యా
నీవానిపై కరుణ నిను నరునిగ జేసె
వేవేగ రమ్మనుచు పిలిచెరా వాడు


8, జులై 2020, బుధవారం

రాజాధిరాజు శ్రీరామచంద్ర

రాజాధిరాజు శ్రీరామచంద్ర సుర
రాజపూజితాంఘ్రియుగ్మ రామచంద్ర

రమణీయగుణసాంద్ర రామచంద్ర శ్రీ
రమానాయక హరి రామచంద్ర
రమణీయచారిత్ర్య రామచంద్ర శూ
రమణిగణసమర్చిత రామచంద్ర

కామితార్ధదాయక రామచంద్ర శ్రీ
భూమిజామనోహర రామచంద్ర
స్వామి భక్తపాలక రామచంద్ర సు
శ్యామశుభకోమలాంగ రామచంద్ర

సామీరీనుత శ్రీరామచంద్ర సం
గ్రామనిహతరావణ రామచంద్ర
క్షేమసంధాయక రామచంద్ర మా
యామానుషసువేష రామచంద్ర

5, జులై 2020, ఆదివారం

లేడు లేడంటే రాముడు లేకపోయేనా ఖలులు

లేడు లేడంటే రాముడు లేకపోయేనా ఖలులు
కాడు కాడంటే దేవుడు కాకపోయేనా

వాడు భక్తజనవత్సలడై పరగుచుండు వాడు
వాడు శిష్టజనరక్షకుడై వరలుచుండు వాడు
వాడు దానవాంతకు డనబడుచుండు వాడు
వాడు వెలసి యున్నా డిదే భవతారకుడై

వాడు హరి యన్న పేరుగల వాడాప్తకాముడు
వాడు జగములను సృజియించి పాలించు వాడు
వాడు జీవుల హృత్పద్మముల వసియించు వాడు
వాడు మనవాడై యున్నాడు పరమాప్తుడై

వాడు మన బాగు కోసమై ప్రభవించినాడు
వాడు సీతమ్మ తల్లితో వచ్చియున్నాడు
వాడు సర్వజగద్వంద్యుడై వర్ధిల్లు వాడు
వాడు సనాతను డైన మనవాడు రాముడు

అహరహమును మే మర్చింతుమయా


అహరహమును మే మర్చింతుమయా
ఇహపరములు మా కితడే‌ కాన

చేతల పలుకుల చిత్తమునందున
భూతలనాథుని పుణ్యచరిత్రుని
వీతిహోత్రువలె వెలిగెడు వానిని
సీతాపతినే చేతోముదముగ

హరి వీడే నని యంతరంగమున
మరువక రాముని మహిత చరితుని
కరుణామయుని కలుషాంతకుని
పరిపరి విధముల బాగొప్ప సదా

అత్మీయుని హరి నచ్యుతు దిట్టు దు
రాత్ముల మాటల కలుగక పర
మాత్ముడు రామున కనురాగముతో
నాత్మసమర్పణ మను యజ్ఞంబున

4, జులై 2020, శనివారం

గోరంత పుణ్యము కొండంత పాపము


గోరంత పుణ్యము కొండంత పాపము
పేరుగొప్ప నరజన్మ పెద్దమోసము

గహనమైన సంగతుల గజిబిజి శాస్త్రాల్లో
విహరించగలేని వాడి కహరహము పాపము
సహనముతో పుణ్యక్రియాచరణుడై యున్నా
యిహమందున పాపస్పర్శ యెందు లేకుండును

పులులు గోవులను తిని పొందవుగా పాపము
తెలియక ఒక మనిషి తింటే దేవుడా పాపమే
పలుచనైన పుణ్యముల ఫలములా స్వల్పము
తెలియని పాపాల వలని తీవ్రశిక్ష లధికము

భూమిని పాపపుణ్యముల గోల పడనేల
రామచంద్రు నమ్ముకొన్న రక్షకలుగును
మీమీ బుధ్ధులను వాడు మిగుల నేర్పుగ నడిపి
స్వామి విడిపించు మిమ్ము జన్మచక్రము నుండి

ప్రభవించుటే తప్పు వసుధపై నరుడు


ప్రభవించుటే తప్పు వసుధపై నరుడు
విభుని మరచి యుంట వేరొక్క తప్పు

సిరులకై యాశించి చెడుటొక్క తప్పు
చిరకాల ముండునా చెడిపోక తను వని
గురుతించక ఎగిరి కూలుట తప్పు
నరహరీ చూపవే కరుణ యిసుమంత

ఆలుబిడ్డల కంగలార్చుట తప్పు
మేలైన సౌఖ్యాలు మేని కెంతద్దినా
కాలమోర్వమి తెలియజాలమి తప్పు
కాలాంబుదశ్యామ కరుణించ వయ్య

శ్రీరామనామము చింతించుమన్న
ప్రారబ్ధమున జేసి పతితుడై తాను
చేరి పరుల సేవ చేయుట తప్పు
కారుణ్యమూర్తివై కాపాడ వయ్య


3, జులై 2020, శుక్రవారం

దగాకోర్లూ‌ మోసగాళ్ళూ అందరూ ఉన్నత కులజులేనా?

మిత్రులు లక్కాకుల వెంకట రాజారావు గారి సుజన-సృజన బ్లాగులో జ్యోతిషానికి సంబంధించిన రసవత్తరమైన చర్చ ఒకటి నడుస్తున్నది. ఆసందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని, నా అభిప్రాయాలను తెలియజేయటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను.

ఇక్కడ చర్చకోసం వైద్యరంగాన్ని కూడా కలిపి ప్రసంగిస్తున్నాను. అంతమాత్రం చేత ఆ వైద్యరంగం పట్ల నాకేదో ద్వేషం వంటిదేదో ఉందనో లేదా జ్యోతిషం పట్ల నాకు మితిమీరిన ప్రేమ ఉందనో భావించవద్దని మనవి.

రాజారావు గారు ఒక మాట అన్నారు, నమ్మకమే జ్యోస్యుల వ్యాపార పెట్టుబడి అని. వారి భావాన్ని ప్రత్యేకించి విశ్లేషించి చెప్పనవసరం లేదు. వారు సూటిగానే చెప్పారు. ఒకముక్క అడుతున్నాను. మనం హాస్పిటళ్ళచుట్టూ తిరుగుతున్నాం. ఒకప్పుడు ఇంత లేదు. ఇప్పుడు అంతా కార్పొరేట్ వైద్యం. ఫామిలీ డాక్టర్ అన్న పధ్ధతి లేకుండా పోయింది. ప్రతి చిన్న సమస్యకు కూడా స్పెషలిష్టు దగ్గరకు పరుగెడుతున్నాం. మళ్ళా కార్పొరేట్ హాస్పిటళ్ళలో వైద్యం పేర దోపిడీ జరుగుతోందనీ నిత్యం గోల పెడుతూనే ఉన్నాం. మరి ఆ దోపిడీ‌కి కారణం ఏమిటి? మన నమ్మకమే పెట్టుబడిగా ఆ హాస్పిటళ్ళు దోపిడీ చేయటం లేదా? అవసరం లేని టెష్టులు చాలా అవసరం అని ఆ హాస్పిటళ్ళలో డాక్టర్లు మనని నమ్మించటం లేదా? అవసరం ఏమాత్రం లేకపోయిన సందర్భాల్లో కూడా అతితరచుగా ఈమధ్య పేషంట్లని ఈ డాక్టర్ల చేత అక్షరాలా చెప్పించి మరీ ఐసీయూల్లో కుక్కటం లేదా ఈ కార్పొరేట్ హాస్పిటళ్ళు?  కాని మనం తొందరగా నమ్మకమే డాక్టర్ల వ్యాపార పెట్టుబడి  అనో నమ్మకమే హాస్పిటళ్ళ వ్యాపార పెట్టుబడి అనో‌ ఎందుకని అనటం లేదూ? ఎందుకంటే ఆధునిక విజ్ఞానం ఈ డాక్టర్లు వాడుతున్నారు కాబట్టీ ప్రాచీనమై తుప్పుపట్టిన జోస్యాన్ని జ్యోతిష్యులు వాడుతున్నారు కాబట్టీ కదా?

విన్నకోట నరసింహారావు గారు అన్నట్లు అంతావ్యాపారమయం ఐపోయింది. అలా జ్యోతిషాది పాత శాస్త్రాలే కాదు అధినిక వైద్యాది విజ్ఞాన శాస్త్రాలూ నేడు వ్యాపారమయం ఐపోయాయి. నిజం.

చాలామంది జ్యోతిషాన్నిఆధునిక వైద్యం ఎదురుగా నిల్చోబెట్టటాన్ని హర్షించలేక పోవచ్చును. కాని మనం ఏమనుకుంటున్నాం అన్నది అటుంచి జ్యోతిషం ఒక వేదాంగం. ఒక శాస్త్రం. మనం నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఏశాస్త్రమూ‌ కూడా శాస్త్రం కాక పోదు.

పొట్టకూటి వేషగాళ్ళు చేరి భ్రష్టుపట్టించనిది ఏదన్నా శాస్త్రం ఉందా? అది సంప్రదాయిక వైదిక శాస్త్రాల్లో ఐనా, ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రాల్లో ఐనా? అందుకే ఇక్కడ పోలికతెచ్చి విశ్లేషించి చూపటం. దయచేసి అర్ధం చేసుకోగలరు.

ఆధునికవైద్యశాస్త్రాన్ని సొమ్ములు సంపాదించుకొనేందుకే ఎక్కువగా వాడుకుంటున్నారా లేదా నేటి డాక్టర్లలో హెచ్చుమంది? అంత మాత్రాన ఆధునికవైద్యం బూటకం అని మనం అనలేం‌ కదా. కాని సుళువుగా పొట్టకూటి జోస్యులను చూపి జ్యోతిషశాస్త్రం బూటకం అనటంలో అంత న్యాయం లేదేమో అన్నది ఆలోచించాలి.

ఇద్దరు మంచి డాక్టర్లే ఐనా చేసే చికిత్సలో పైకి ఐనా తేడా ఉంటోంది కదా, అది మనం అర్ధం చేసుకుంటున్నాం‌ కదా సహజమే అని? కాని ఇద్దరు జోస్యులు విభిన్నమైన ఫలితాలు చెప్పినంత మాత్రాన అదిదో చూడండి జ్యోతిషం శాస్త్రం కాదు బూటకం అని వేరే ఋజువు కావాలా అనటంలో తొందరపాటుదనం ఉందేమో‌ అని కూడా ఆలోచించాలి.

ఆవలివాడి భయం అన్నది సొమ్ము చేసుకుందుకు లేదా భయపెట్టి మరీ ఆ భయం నుండి లాభపడటానికి ప్రయత్నించటం అన్నది తప్పుడు మనుషుల ఆలోచనావిధానం. అటువంటి విధానంలో జోస్యులు దిగ్విజయంగా బ్రతగ్గలిగితే వారిలో అత్యధికులు కోటీశ్వరుగా ఉండాలి. కాని అత్యధికులు ఏదో‌ పొట్టకూటికోసం జ్యోతిషాన్ని నమ్ముకొనే వారిగా ఉన్నారన్నది గమనించ దగిన సంగతి. అదే సమయంలో విజ్ఞులు మరొక విషయం గమనించగలరు. నేటి డాక్టర్లలో హెచ్చుమంది రోగుల భయపెట్టి మరీ‌ ధనసంపాదన చేస్తున్నారు. వారిలో అత్యధికులు దినదిన గండంగా యేమీ‌ బ్రతకటం లేదు.

భవిష్యత్తును ముందుగా తెలుసుకోవాలనుకోవడం దురాశ . ఈ‌ మాట తప్పక ఒప్పుకోవాలి. ఎంతో నిజం. ఒక జోస్యుడి దగ్గరకు వెళ్ళే సగటుమనిషి రాబోయే కాలంలో అన్నా కాస్త పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయా అన్న ఆశతో వెళ్తున్నాడు కాని, రేపు ఎన్నిమేడలు కట్టబోతున్నానో అన్న దురాశతో వెళ్ళటం లేదు. నిజానికి అంతా బాగున్నప్పుడు ఎవడూ వైద్యుడి దగ్గరకూ వెళ్ళడు జోస్యుడి దగ్గరకూ వెళ్ళడు!

జోస్యుడిని ఎంత త్వరగా పరిస్థితులు మెరుగౌతాయీ అని అడుగుతాడు సగటుమనిషి. వాడే డాక్టరును జబ్బు ఎంత తొందరగా నయం అవుతుందీ అనీ అడుగుతున్నాడు. డాక్టరును అడిగినప్పుడు అది ఆశగానూ జోస్యుడిని అడిగినప్పుడు దురాశగానూ చెప్పవచ్చునా? అలా చూడటం సబబు కాదేమో అని యోచించ వలసింది.

రాజారావు గారు జ్యోతిష్యం నమ్మడం , కార్తాంతికులు నమ్మబలకడం మోసం ,దగా అని నిష్కర్ష చేసారు. నిజానికి ఎవరన్నా అసత్యపూర్వకంగా మరొకరిని నమ్మబలకటం ఎప్పుడూ దగా క్రిందకే వస్తుంది. ఆనమ్మబలికే వాడు కార్తాంతికుడైతే మాత్రమే కాదు అలాంటి వాడు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ ఐనా సరే మనం మోసం దగా అనే అనాలి.

అన్నిరంగాల్లోనూ ఈ మోసం దగా ఉన్నదని మనకు తెలుసును. పిల్లలను మళ్ళా కార్పొరేట్ బళ్ళలో వేస్తున్నాం. వాళ్ళు లక్షల్లో ఫీజులు గుంజుతున్నారు. కాని అరకొర చదువులు చెప్తున్నారని తల్లిదండ్రులు అంటున్నారు. అప్పుడు ఆ కార్పొరేట్ విద్యావ్యవస్థనిండా మోసం దగా ఉన్నదని మనం ఒప్పుకోవాలా లేదా?

నమ్మి ఓట్లు వేసాక రాజకీయవ్యవస్థలో జనానికి అందుతున్నది సాధారణంగా నమ్మకద్రోహాలే. అక్కడా మోసం దగా తప్ప మరేమీ లేదు. అదీ మనం ఒప్పుకుంటున్నాం.

ఇన్ని చోట్ల, మరిన్ని చోట్ల, నిజానికి అన్ని చోట్లా మోసం దగా వంటివి మాత్రమే చూస్తూనే కేవలం‌ పొట్టకూటి జోస్యులను మాత్రమే మోసగాళ్ళు దగాకోర్లు అని శపిస్తూ జ్యోతిషం అంతా హంబగ్ అనేయటం ఏమంత న్యాయమైన పనో మనం ఆలోచించవలసి ఉంది తప్పకుండా.

ఇంక ముగించే ముందు ఒక్క సంగతి మనవి చేయదలచుకున్నాను. అందరున్నత కులజులే అని తమ యీ టపాకు పేరు పెట్టారు రాజారావు గారు. అంత సబబుగా అనిపించలేదు నాకు. అలాగని వారి అభీష్టాన్ని అధిక్షేపించటం లేదు. వినయంగా ఒక్క మాట అడుగుతున్నాను.  రాజారావు గారు తమ పద్యాన్ని ముగిస్తూ "అంద రున్నత కులజులే , అందులోను శాస్త్ర పాండితీ ధిషణులే ,  చదువు నింత ఘనముగా వాడుచున్నారు కడుపు కొఱకు" అన్నారు. జ్యోతిర్విద్య కేవలం అగ్రవర్ణాలకే పరిమితం ఐనది కాదండీ. ఒకప్పుడు అలా ఉండేది అని అనుకున్నా, నేడు అందరికీ అందుబాటులోనే ఉంది. ఎందరో అగ్రవర్ణాలకు చెందని వారూ జ్యోతిష్యపండితులు ఉండవచ్చును. కేవలం అగ్రవర్ణాలవారు మోసం దగా కోసం జ్యోతిషం అనే‌ నాటకం ఆడుతున్నారని అని నిందించటం అంత ఉచితం అంటారా?  నేటి సర్వరంగాల్లోనూ నడుస్తున్న మోసాలూ దగాలూ కేవలం అగ్రవర్ణాలే చేస్తున్నాయంటే చెప్పగలగింది ఇంకేమో లేదు. కాని అది మానవుల దురాశ కారణంగా నడుస్తున్న వ్యవహారం అని అందరకూ తెలిసిందే. కేవలం అగ్రవర్ణాలను మాత్రమే నిందించటం అంత హర్షించలేక పోతున్నాను మన్నించాలి.

2, జులై 2020, గురువారం

రాముని భజన చేయవె

రాముని భజన చేయవె సీతారాముని భజన చేయవె
కామితవరదుని మనసా కరుణాధాముని భజన చేయవె


సుజనుల బ్రోవగ నరుడై దశరథసుతుడై వెలసిన దేవుని
కుజనుల నణచి ధర్మము నిలిపిన గుణశీలుడు మన దేవుని
విజయ శీలుడై ధరపై వెలసిన వీరరాఘవ దేవుని
ప్రజలను బిడ్డల వలెపాలించిన భక్తవరదుడగు దేవుని


పదుగురి మధ్యను నిలచి యాడుచు పాడుచు చక్కగ వేడుచు
సదమల చిత్తముతో‌ పురుషోత్తము సత్కీర్తిని కొనియాడుచు
విదులను గూడి వివిధరీతులను వివరించుచు హరి సత్కథలు
మదిలో రాముం డొక్కని దక్క మరి యన్యులను తలపకను


నడచుచు కుడుచుచు ముడికొను పనులను నరుల తోడ భాషించుచును
పడకను చేరుచు రాముని నామము పరమభక్తితో‌ పలుకుచును
విడచుచు లౌకికములపై బుధ్ధిని విడువక రాముని పదములను
తడయక సర్వవిధంబుల రాముని తత్త్వమునే చింతించుచును 


1, జులై 2020, బుధవారం

ఘనుడు రాముడు మనవాడుఘనుడు రాముడు మనవాడు కామితవరదుడు మనవాడు
మనవాడండీ‌ మనవాడు మహితాత్ముడు హరి మనవాడు

శ్రీరఘురాముడు మనవాడు హరి సీతారాముడు మనవాడు
సారసనేత్రుడు మనవాడు హరి సాకేతపతి మనవాడు
ధీరుడు శాంతుడు మనవాడు హరి దేవదేవుడు మనవాడు
మారజనకుడు మనవాడు హరి మంగళకరుడు మనవాడు

సర్వమోహనుడు మనవాడు హరి శాంతస్వభావుడు మనవాడు
సర్వాధికుడు మనవాడు హరి జ్ఞానగమ్యుడు మనవాడు
సర్వేశ్వరుడు మనవాడు హరి సర్వజగత్పతి మనవాడు
సర్వవంద్యుడు మనవాడు హరి సర్వమంగళుడు మనవాడు

కరుణాసింధువు మనవాడు హరి కమలానాథుడు మనవాడు
పరమపురుషుడు మనవాడు హరి భక్తవత్సలుడు మనవాడు
విరించివినుతుడు మనవాడు హరి వీరరాఘవుడు మనవాడు
పరమశుభదుడు మనవాడు హరి భవతారకుడు మనవాడు 


27, జూన్ 2020, శనివారం

తలచు తా నొక్కటి దైవ మింకొక్కటి
తలచు తా నొక్కటి దైవ మింకొక్కటి
యిల మీద మనజీవితము లింతేను


అంతయు బాగున్నదని యానందపడు వేళ
చింతలు చుట్టుముట్టి చితుకబొడుచును
వంతులువేసుకొనుచు వచ్చిపడు కష్టముల
కంతులేకుండగనే యలరును సుఖము


శ్రీవిష్ణుపాదంబులు సేవించు వారింట
త్రోవదప్పి కొడుకొకడు తోచవచ్చును
దేవుడే లేడనుచును భావించు వాని బుధ్ధి
భావించవచ్చును రామ పాదంబులను


సర్వేశ్వరుని యిఛ్ఛ జగముల నడిపించు
గర్వించగ తన గొప్ప కాదని తెలిసి
యుర్విని వినయంబుగ నుండువాని రాముడు
సర్వవేళలను కాచు చక్కగ నిజము


23, జూన్ 2020, మంగళవారం

చెత్త ఆప్స్ గుర్తించి సహాయపడగలరా?


నా దగ్గర ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్ నిండా బోలెడన్ని అప్లికేషన్లు ఉండటంతో కొంచెం చిరాకు కలుగుతోంది. నిజానికి వాటిల్లో అత్యధికం‌ ఇంతవరకూ నేను ఎప్పుడూ వాడనివే.చూసారు కదా, బోలెడన్ని అప్లికేషన్లు!  వీటిలో కొన్ని మాత్రమే  నేను డౌన్‌లోడ్ చేసినవి. మిగతావి అన్నీ‌ ఫోన్ తీసుకున్నప్పుడే దానితో వచ్చాయి. అప్పటికీ ఒకటి రెండు నేను పీకేసినట్లు గుర్తు.

ఇప్పుడు ప్రజలందరికీ నా విన్నపం ఏమిటంటే,మీకు తెలిసినంత వరకూ అనవసరమైనవి, అవసరమైనవి అన్న విభజనకు తోడ్పడవలసింది అని.

చెత్త ఎత్తివేస్తే ఫోన్ మరింత బాగా పనిచేయవచ్చును కూడా.


వివేచన - 44. ఇన్నాళ్ళు బ్రతికితి నెన్నాళ్ళు బ్రతుకుదు
ఏమేమొ చదివితి నిక నేమి చదువుదు
చదువు లెందుల కన్న శంక కలిగె

ఏమేమొ చేసితి నిక నేమి చేయుదు
చేయు టెందుల కన్న చింత కలిగె

ఏమేమొ జూచితి నిక నేమి జూచెద
జూచు టెందుల కన్న జూడ్కి గలిగె

ఇన్నాళ్ళు బ్రతికితి నెన్నాళ్ళు బ్రతుకుదు
నింక మీదట నను శంక కలిగె

చదువ దగినట్టి నిను గూర్చి చదువకుండ
చేయ దగినట్టి నీపూజ చేయకుండ
చూడ దగినట్టి నిను నేను చూడకుండ
ఎన్ని యేండ్లుండి భూమిపై నేమి ఫలము

22, జూన్ 2020, సోమవారం

జ్యోతిష్యం గ్రహఫలితాలు మార్చగలిగే శాస్త్రమా?


జ్యోతిష మొక శాస్త్రమా యను ప్రశ్న వేయు వారి సంఖ్య యమితముగా నున్నది. శాస్త్రము కాదను ధ్వని యాప్రశ్న యందే తోచునట్టి విధముగా నా ప్రశ్నను వేయుదురు. ఇది సర్వత్ర కనిపించుచున్న విషయము.

జ్యోతిష మొక సైన్సా లేక శాస్త్రమా యని ప్రశ్నించు వారి నింతవరకు చూడలేదు. ఎందువలన ననగ సైన్సు అను నాంగ్లపదమునకు సమానార్ధప్రతిబోధకముగా నుండు పదముగా శాస్త్రమను పదము ప్రసిధ్ధముగా నున్నది. నిజమున కీప్రశ్న "జ్యోతిష్యం సైన్సా లేక మతపరంగా గ్రహఫలితాలు మార్చగలిగే శాస్త్రమా?" యని వినిపించబడినది. కాబట్టి మొత్తముగ నీ‌ ప్రశ్నను త్రోసివేయుటకు ముందుగా దీనిని కొంచెము పరిశీలనముగ జూడవలసి యున్నది. జ్యోతిష్యము మతపరంగా గ్రహఫలితాలు మార్చగలిగే శాస్త్రమా యను ప్రశ్న యిందు గమనార్హము కావున దానికి సమాధానము చెప్పుటకు యత్నించుట యుచితముగ నుండవచ్చును.

ఉచితముగ నుండవచ్చు నన్నంత మాత్రమున సమాధానము చెప్పవలయునా యనగ నది విచార్యమైన సంగతి.

ప్రశ్నించు వారి యొక్క చిత్తశుధ్ధిని నమ్మగలిగిన యెడల చెప్పవచ్చును. కేవలము కికురించుటకునై ప్రశ్నవేయువా రుందురు.

ప్రశ్నించు వారి యొక్క యర్హతను బట్టి సమాధానము చెప్పవలసి యుండును. ప్రశ్న వేసిన ప్రతి వానికికి సమాధానము దొరుకదు. అట్లేల ననగ పృఛ్ఛకునకు సమాధానమును గ్రహించు శక్తి యుండవలయును కావున. ఆధునిక భౌతికశాస్త్రము మిక్కిలి ద్రవ్యరాశికల ఖగోళవస్తువు యొక్క సామీప్యమున కాంతిస్థల కాలముల యందు మార్పు కలుగునని చెప్పుచున్నది. అట్లేల జరుగునని సామాన్యులు ప్రశ్నించవచ్చును కాని సమాధానము వారికి బోధపడునట్లు చెప్పుట దుస్సాధ్యము కదా. అథాతో‌ బ్రహ్మ జిజ్ఞాసా యని బ్రహ్మసూత్రముల యందు మొదటి సూత్రము. ఇచ్చట అథః అనగా తగిన అధికార సిధ్ధి కలిగిన పిమ్మట నని కదా యర్ధము. అంతియే కాని వేదాంతము నేర్పుదురా, వ్యాసుని బ్రహ్మసూత్రములతో‌ మొదలు పెట్టుదమా యన్నచో నది దుస్సధ్యమే‌ కదా. ఇట్లు గ్రహించవలసి యున్నది.

ప్రశ్నించు వారి యొక్క ఆశయమును బట్టి సమాధాన ముండును. కొందర కుపరిస్పర్శగ సమాధానము చెప్పిన చాలును. ఏదేని విషయ మున్నదా యన్న కుతూ‌హలమే‌ కాని విషయమును సాకల్యముగ నేర్చుటకు నాశించని వారికి విపులముగ చెప్ప బూనినచో వారు విరక్తులు కావచ్చును లేదా భయపడి యొక నమస్కారము చేసి తప్పుకొనవచ్చును. మరియు కొందరు బుధ్ధిమంతులు సమాధానము చెప్పుచున్న వాడు తమను భ్రమింప జేయుట కేదోదో చెప్పుచున్నాడని యాక్షేపించవచ్చును.

ప్రశ్నించు వారి యందు ప్రత్యేకముగ నొక విధమైన బుధ్ధి కలవారుందురు. వారు తమకు సమాధానము చక్కగా బోధపడని పక్షమున, బోధపడినంత వరకే సత్యమనియును మిగిలిన దంతయును వ్యర్ధమైన విషయపూరణ మనియు భావింతురు. ఇది వారి చిత్తశుధ్ధికి సంబంధించిన సంగతి కాక వారి జీవలక్షణమునకు సంబంధించిన సంగతి యని గుర్తుపెట్టుకొన వలెను.

ఇట్టి వివేచన మంతయును చేయుట యెందుల కనగా జ్యోతిష్యము మతపరముగ గ్రహఫలితములు  మార్చగల శాస్త్రమా యన్న ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుటయా, చెప్పినచో‌ నెట్లు చెప్పవలయును మరియు నెంతవరకు చెప్పవలయు నన్నది ముందుగా యోచించుటకు.

బుధ్దిః కర్మానుసారిణీ యని యొక నానుడి యున్నది. కావున సమాధానము చెప్పుటకు నిర్ణయించు కొంటిని. కాని బుధ్ధిమంతు లూహించుకొన గలగిన కారణముల వలన దానిని క్లుప్తముగనే చెప్పదలచితిని.

గ్రహఫలిత మనగ నిచ్చట ప్రశ్నించు వాని యుద్దేశమున గ్రహములు జ్యోతిషము ప్రాకారముగా నిచ్చునని చెప్పబడు ఫలితములు. జ్యోతిషము జాతకునకు వాని జాతకచక్రము ననుసరించి ఇష్టకాలమున జరుగుచున్న దశాంతర్దశల ప్రకారమును మరియు వర్తమానగోచారము ప్రకారమును రాగల మంచిచెడుల సూచనలను తెలుపును. ప్రశ్న యని యొక జ్యోతిషవిభాగమున్నది. దానికి కేవలము వచ్చి ప్రశ్న యడిగిన కాలము ననుసరించి ఫలములను లెక్కించు సామర్ధ్యమున్నది. ఏవిధానమున నైనను మంచిచెడుల సూచనలు సమముగనే‌ లభించును.

జ్యోతిషము అట్టి ఫలములను సూచించుటయే‌ కాక మార్చు విధానమును చెప్పునా యన్నది గొప్ప ప్రశ్నయే.

మనుష్యుల జీవితములు వారి వారి కర్మలను అనుసరించి జరుగుచుండును. ఒక జన్మమనగ పొందవలసిన కర్మానుభవమును పొందుటకు ఒక శరీరమును గ్రహించి ప్రవర్తించుటయే. కాని ఎవ్వడైనను దానినుండి స్వతంత్రించి మంచి దారిలోనికి మరలవచ్చును లేదా మరింత చెడు దారికి మరలవచ్చును. ఈవిషయమును కూడ జ్యోతిషము సూచించగలదు కాని సామాన్యజ్యోతిష్యులకు దురవగాహము.

కర్మమున కెదురుతిరిగి భగవద్భక్తిపరు డనుము సత్కర్మాచరణపరు డనుము మరియొకటనుము, గురూపదేశము వలన కాని మిక్కిలి తీవ్రమైన సంవేదనాకారకమైన సంఘటనము వలనకాని కొత్త దారిని పోవు వానికి సామాన్యముగా వాని జాతకము సూచించు గ్రహఫలములకు భిన్నమైన ఫలములు కనిపించును. అనగా సామాన్యజ్యోతిష్యులకు నిట్టి మార్పును గ్రహించరామి వలన గ్రహఫలములను వారి భక్తి లేదా సత్కర్మ మార్చుచున్నట్లు తోచును.

అట్లే మిక్కిలి చెడు మార్గమును కూడ నొక జీవుడు త్రొక్క వచ్చును. కాని గడుసువారు తమ అపమార్గవర్తనమును కొంత గుప్తముగ నుంచుదురు కద. అప్పుడు జాతకమున మంచి ఫలములు కనిపించినను వాస్తవమునకు చెడ్డఫలితములు అనుభవమునకు వచ్చి సామాన్యులను విస్మయపరచును. 


ఇది యిట్లుండగ సామాన్యమున జ్యోతిష్యులు ప్రజలకు గ్రహగతుల వలని చెడుఫలితములు సూచితమైన సందర్భములలో శాంతిప్రక్రియాదులను గాని తత్తద్గ్రహప్రీతికరమైన కార్యములను కాని సూచించుట లోకములో కనుపించు చున్నది. ఇట్లైనను మనుష్యులు కొంతకొంతగ తమతమ మనస్సులనుండి దుర్భావనాదులను తొలగించుకొని యుదాత్తమైన కార్యముల యందు ప్రవర్తించు వారై తత్తత్పుణ్యఫలముల వలన వచ్చు నట్టి మంచి ఫలమును పొందుట జరుగునని యాశంక దీనికి కారణము. అంతకు మించి మరేదియును లేదనియే చెప్పవచ్చును.

ఇంకను మరికొంత వ్రాయదగినది కలదు కాని ఇంతవరకు చాలును.

21, జూన్ 2020, ఆదివారం

రామ నామమే‌ నాకు రమ్యమైన మంత్రము


రామ నామమే‌ నాకు రమ్యమైన మంత్రము
మీమీ బుధ్ధుల కది మేలగునో కాదో


కొందరకు ఋణవిముక్తి గూర్చునదే‌ మంత్రము
కొందరకు ధనములను కురియునదే‌ మంత్రము
కొందరకు స్వర్గము చేకూర్చునదే మంత్రము
అందర కన్నిటిని గూర్చు నందమైన మంత్రము


కొందర కారోగ్యము కూర్చునదే‌ మంత్రము
కొందరకు కార్యసిధ్ధి గూర్చునదే మంత్రము
కొందరకు కోరినది కొలుచునదే‌ మంత్రము
అందర కన్నిటిని గూర్చు నందమైన మంత్రము 


కొందరకు విద్యలు చేకూర్చునదే‌ మంత్రము
కొంరరకు పదవులు చేకూర్చునదే మంత్రము
కొందరకు స్త్రీవశ్యము కూర్చునదే‌ మంత్రము
అందర కన్నిటిని గూర్చు నందమైన మంత్రము

 
కొందరకు యశమును చేకూర్చునదే మంత్రము 
కొందర కపమృత్యువును కొట్టునదే మంత్రము
కొందరకు బంధములను కోయునదే మంత్రము
అందర కన్నిటిని గూర్చు నందమైన మంత్రము


18, జూన్ 2020, గురువారం

రామ రామ దశరథరామ సుగుణధామ

రామ రామ దశరథరామ సుగుణధామ
రామ రామ పట్టాభిరామ సీతారామ


రామ రామ కోదండరామ భండనభీమ
రామ రామ పౌలస్త్యవిరామ విజయరామ
రామ రామ సాకేతరామ రాజారామ
రామ రామ  భవతారకనామ సీతారామ


రామ రామ లోకాభిరామ సుందరరామ
రామ రామ వినుతసుత్రామ విజయరామ
రామ రామ సకలశుభదనామ వైకుంఠధామ
రామ రామ త్రికకుద్భామ సీతారామ


రామ రామ నీరదశ్యామ సుందరరామ
రామ రామ ఇనకులాభ్దిసోమ విజయరామ
రామ రామ భక్తలోకకామితార్ధద రామ
రామ రామ సర్వమంగళనామ సీతారామ


14, జూన్ 2020, ఆదివారం

కోరి వారే నరకమున కూలబడు వారు


కోరి వారే నరకమున కూలబడు వారు
ఘోరమైన శిక్షలకు గురియగు వారు


నేరుపు చూప హరి నింద చేయు వారు
చేరి హరిభక్తులను చెనకుచుండు వారు
నోరు లేని వారి మీద జోరు చూపు వారు
వారే చెడిపోవుచుండు వారు నిజముగ


దారుణముగ సుజనుల తప్పులెన్ను వారు
తీరి వేదశాస్త్రముల తిట్టుచుండు వారు 
పారమార్ధికమును బుధ్ధి వాదమనెడు వారు
వారే చెడిపోవుచుండు వారు నిజముగ


వారిజాక్షులందు బుధ్ధి వదలలేని వారు
కోరి ధనధనేతరముల కుములుచుండు వారు
శ్రీరామ నామభజన చేయకుండు వారు
వారే చెడిపోవుచుండు వారు నిజముగ

10, జూన్ 2020, బుధవారం

గోవిందా రామ గోవిందా హరి


గోవిందా రామ గోవిందా హరి

గోవిందా కృష్ణ గోవిందా


పాకారి సన్నుత శ్రీరామ హరి భండనపండిత గోవిందా

లోకపోషక హరి గోవిందా జయ లోకైకనాయక గోవిందా

కాకుత్స్ఠవంశజ గోవిందా దశకంఠవిమర్దన గోవిందా

గోకుల నందన గోవిందా హరి గోపాలకృష్ణా గోవిందాశ్రీరఘునందన గోవిందా హరి చింతితార్ధప్రద గోవిందా

తారకనామా గోవిందా హరి దశరథనందన గోవిందా

శ్రీరామచంద్ర గోవిందా హరి సీతామనోహర గోవిందా

నారాయణ హరి గోవిందా రామ కారుణ్యాలయ గోవిందాశ్రీరమణీప్రియ గోవిందా హరి చిన్మయరూప గోవిందా

ఘోరదైత్యహర గోవిందా కృష్ణ కురుకులధ్వంసన గోవిందా

శ్రీరుక్మిణీశ గోవిందా హరి శ్రితపారిజాత గోవిందా

నారాయణ హరి గోవిందా కృష్ణ నారకమోచన గోవిందా


9, జూన్ 2020, మంగళవారం

బుధజనానందకర పూర్ణచంద్రానన


బుధజనానందకర పూర్ణచంద్రానన

విధిశంకరశక్రవినుత వీరరాఘవనిరుపమానగుణసాగర నిర్మలానందకర

నిరుపమానపరాక్రమ నిర్జితాసురలోక

నిరుపమానదయానిధి నిజభక్తమందార

నిరుపమానశుభచరిత నీలమేఘశ్యామసకలదివిజగణతోషణ వికటదనుజశోషణ

సకలమౌనిగణతోషణ సదాశుభదభాషణ

సకలభక్తజనతోషణ సకలదుఃఖశోషణ

సకలజగసంపోషణ సర్వమంగళేక్షణసురముఖ్యసంపూజిత  వరవిక్రమమూర్తి

పరమయోగిసంభావితపరబ్రహ్మస్వరూప

పరమభక్తసమర్చిత పరమపావనాకృతి

ధరణిజాసంసేవిత సురుచిరపదకమల


1, జూన్ 2020, సోమవారం

తన దైవభావమును తానెఱుగు జానకి


తన దైవభావమును తానెఱుగు జానకి
తన సంగతి రాముడు తానెఱుగడు

అంత దొడ్డ శరాసన మదియును శివునిది
ఎంత వారికైన గాని యెత్తరానిది
ఎంత సులభమగుచు తన కెత్తనాయెనో
చింతింపడు శ్రీహరినో శివుడనో యనుచు

అనితరసాధ్యు డైన యసురుని రావణుని
యని నవని గూల్చ బ్రహ్మాదులు వచ్చి
మనుజమాత్రుడవు కావు మాధవుడ వనగ
విని నిజమా యని చాల విస్మయ మందెను

హేలగ నా శివచాపము నెత్తినట్టి బాలిక
మేలెంచి త్రిభువనముల కాలంక జేరి
పౌలస్త్యుని కసిమసంగి పతిని చేరినది
శ్రీలక్ష్మీ రూపిణియై చెలగు జానకి

విభుడు వీడె జగములకు విబుధులార


విభుడు వీడె జగములకు విబుధులార
సభలలో నీమాట చాటరే నేడు

వీడె లోకముల నెల్ల వెలయించు చుండును
వీడె యాడుకొను చుండు వేడుక కొలది
వీడె లోగొను చుండు వేళ యైనప్పుడు
వీడెపో విశ్వవిభుడు వివరింపగను

పోడిమిచెడి యీయాట పోటుబడిన వేళ
వీడె సరిజేయ వచ్చు వేడుక కొలది
వీడె భువిని ధర్మసంవృధ్ధి జేయుచునుండు
వీడె భక్తరక్షకుడై వెలయుచు నుండు

వీడె నరసింహుడై విరచె హేమకశిపుని
వీడె బలిని కట్టెను విరచె నృపులను
వీడె రామచంద్రుడై విరచెనా రావణుని
వీడె భూభార మణచినాడు కృష్ణుడై

అమ్మ నీ కిష్టమా అయ్య నీ కిష్టమాఅమ్మ నీ కిష్టమా అయ్య నీ కిష్టమా

అమ్మో ఒకరిష్ట మన్న నమిత కష్టము


రాము నొక్కని కోరినది రాకాసి చుప్పనాక

యేమాయ తుదకు దాని కేమి దక్కెనో

సౌమిత్రి కోసె దాని శ్రవణంబులు ముక్కును

కామాతురత ఫలము గట్టిశిక్షయేసీతనే కోరుకొనిన చెనటి రావణాసురుడు

చేతులార బ్రతుకు బుగ్గి చేసుకొన్నాడు

కోతిమూకతో వచ్చి కోసె వాని తలలు హరి

యాతని కామాతురత కదియే శిక్షసీతమ్మ మనకు తల్లి శ్రీరాము డితడు తండ్రి

భూతలవాసులకు నిద్దరు పూజనీయులే

ప్రీతి నిర్వురను గాక వేరు జేసి యొకరినే

యాతురులై కోరు వార లపరాథులగుదురు


30, మే 2020, శనివారం

నీమాట కెదురేది నీరజాక్షుడా


నీమాట కెదురేది నీరజాక్షుడా నీ

వే మందు వది ధర్మవివరణముమృగమవు రాజులము మేము నిన్ను వేటాడ

తగదే చెట్టు వెనుక దాగియుండగ

జగమున ధర్మేతరు జంపరే రాజులు

తగునని వాలిని దండించిన రామబ్రతుకెల్ల ధర్మమును భంగపుచ్చి పాండవుల

కతిద్రోహివై ధర్మ మడుగుదువు భీము

ప్రతినయు మునిశాప వాక్యము నిటుదీరె

ధృతరాష్ట్రసుత యను కృష్ణావతారఅంచితమగు ధర్మ మది నీస్వరూపము

కొంచెపు బుధ్ధివా రెంచగ లేనిది

మంచిచెడుల గూర్చి మాకేమి యెఱుక మే

మెంచుదుము నిన్ను సేవించుభాగ్యము


27, మే 2020, బుధవారం

చాలు చాలు నీసేవయె చాలును మాకు


చాలు చాలు నీసేవయె చాలును మాకు

కాలము నీసేవలో గడచుట చాలుతెలియని వారమని తెలియుటయే గాక

తెలిసిన దేమి మాకు దేవదేవుడా

తెలిసి యేమి లాభము తెలియ కేమి నష్టము

వలచి నీ సేవ జేయ గలిగిన చాలుగురువు దొరక లేదనుచు కొండంత చింతేల

గురు వందరకు శివుడు కువలయంబున

తరుణమెఱిగి తారకమంత్రము నిచ్చుచుండగ

మరువక నీసేవలో మసలిన చాలువేల శాస్త్రంబులను వివరింపగ నేల

చాలదా నీయందు సద్భక్తి మాకు

మేలేమి యేమంత్రజాలంబుచే మాకు

చాలు నీరామనామజపమే మాకు


25, మే 2020, సోమవారం

నరవరుడని నరపతియని ధరను జనులు తలచిరినరవరుడని నరపతియని ధరను జనులు తలచిరి

పరమాత్ముడు హరి యితడని సురలు మునులు తలచిరిబాలుడు సుకుమారుడని పంక్తిరథుడు తలచెను

కాలుడు సురవైరులకని గాధిసుతుడు తలచెనుకైకమదిని లోకహితుని కష్టపెట్ట దలచెను

కైకకృతము లోకహితముగా సురాళి తలచెనుమనుజుడనుచు నులభుడనుచు దనుజపతి తలచెను

మునిగణము దనుజాంతకు డనుచు నితని తలచెనుజనపతినే మనుజుడనే యని రాముడు తలచెను

వనజాసనుడనె వెన్నుడవని లోకము తెలియగ24, మే 2020, ఆదివారం

వీడేమి దేవుడయా వినడు మామొఱలని


వీడేమి దేవుడయా వినడు మామొఱలని

నేడో రేపో భక్తులే నిన్ను తిట్టేరుజనులు మోసపోయి దుర్జనుల కథికారమిచ్చి

మునుగుచున్నారని మొత్తుకున్న వినవు

జనుల నమాయకుల రక్షణ లేనివారిని

కనని వినని దేవుడవని కసరేరు కారాదొంగగురువులా యటు దొంగభక్తులా యిటు

దొంగదైవములు గూడ తోచుచున్న వేళ

సంగతి నెఱుగలేని జనుల రక్షణ మాని

సింగారించుకొని గుడుల చేరి యున్నావుముక్తి మా టటులుండ భూమిజా రమణ

భుక్తికే కష్టపడుచు పొగులుచున్నట్టి

భక్తుల తిలకించి పలుకక యుండేవు

శక్తిహీనులను బ్రోవ సరగున రావేని


గోవిందా రామ గోవిందా కృష్ణ


గోవిందా రామ గోవిందా కృష్ణ

గోవిందా హరి గోవిందాగోవిందా సకలబృందారకజనసందోహానంద గోవిందా

గోవిందా సకలసజ్జనవంద్య కోదండరామ గోవిందా

గోవిందా దనుజవిషవనఖండనకుఠార రామగోవిందా

గోవింద పరమయోగిరాజగణభావిత శ్రీపాద గోవిందారామచంద్ర హరి రావణసంహర రాజీవాక్ష గోవిందా

కామితార్ధప్రద కరుణాలవాల భూమిజారమణ గోవిందా

శ్రీమన్నారాయణ క్షీరాబ్ధిశయన శేషతల్పగత గోవిందా

కోమలాంగ సుశ్యామలాంగ వైకుంఠవాస హరి గోవిందా

జానకీరామునకు జయపెట్టరే


జానకీరామునకు జయపెట్టరే సామ

గానలోలుని విజయగాథలు వర్ణించరేమునిరాజు యజనమును చినవాడు కాచుటను

జనకునింటి పెనువిల్లు చప్పున విరుగుటను

వనజాక్షితో విభునిపరిణయ శుభగాధను

జనులార వర్ణించి చక్కగా పాడరేఅరజాము లోపలే యసురుల పదునాల్గువేల

విరచినట్టి వీరగాథ విపులముగా పలుకరే

సరిపుచ్చి రాకాసుల సంచారము దండకను

నిరుపద్రవము జేయు నీరజాక్షు పొగడరేజనకజ నపహరించి చనిన పౌలస్త్యుని

ఘనవిక్రమము వమ్ము గావించి బ్రహ్మాస్త్ర

మున వాని ప్రాణంబులను గొన్న గాథను

మనసార విపులముగ జనులార పాడరేరాముని పేరు మేఘశ్యాముని పేరురాముని పేరు మేఘశ్యాముని పేరు
ప్రేమమయుడైన రఘువీరుని పేరు

సురవరులును మునివరులును భక్త
వరులును నిత్యము పలికెడి పేరు
అరివీరులకును మరువగ రాక
నిరతము గుండెల నిండెడి పేరు

భవతారకమనబడియెడు పేరు
శివున కిష్టమై చెలగెడు పేరు
పవనజు డెప్పుడు పాడెడు పేరు
అవనిజ ప్రాణం బనబడు పేరు

ఇవల నవల నన్నేలెడి పేరు
చవియై రసనకు సరిపడు పేరు
పవలు రేలు నే పలికెడి పేరు
భువిని సుజనులు పొగడెడి పేరు
23, మే 2020, శనివారం

అందరకు నిష్టుడైన యందాల రాముడుఅందరకు నిష్టుడైన యందాల రాముడు

కొందరకు నచ్చడేల గోవిందామోక్షకాము లగువారు మోదముతో రాముని

సాక్షాత్తు బ్రహ్మమని సాగి కొలువగ

రాక్షసాంశసంభూతులు రాముడే దుష్టుడని

రూక్షవాక్యములనే రువ్వుచుందురుఒప్పులకుప్ప యనుచు నుత్సహించి సుజనులు

గొప్పగ శ్రీరాముని గూర్చి పలుకగ

తప్పులెన్నుటే గొప్పదన మనుకొను కూళలు

చెప్పరాని వాదములు చేయుచుందురునచ్చినవారలకు నారాయణుడైయుండు

నచ్చని వారలకు నానావిధములు

మెచ్చిన మెచ్చకున మేదిని జనులందరిలో

నచ్చముగా రాముడే అతిప్రసిధ్ధుడు


భావయామి గోపాలబాలంభావయామి గోపాలబాలం   (ధన్యాసి)


భావయామి గోపాలబాలం మన

స్సేవితం తత్పదం చింతయేయం సదాకటిఘటితమేఖలాఖచితమణిఘంటికా

పటలనినదేన విభ్రాజమానం

కుటిలపదఘటితసంకుల శింజితే నతం

చటులనటనాసముజ్జ్వలవిలాసంనిరతకరకలితనవనీతం బ్రహ్మాది

సురనికరభావనాశోభితపదం

తిరువేంకటాచలస్థిత మనుపమం హరిం

పరమ పురుషం గోపాలబాలం
ఈ కీర్తనకు అర్ధం చెప్పమని శారదావిభావరి బ్లాగులో ఎవరో అడిగారు.

నేనొక ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుందని అనిపించింది.

అందరికీ తెలిసిందే గోపాలబాలు డంటే ఎవరో!  గోకులంలో పెరిగిన కొంటె కృష్ణయ్య అని. ఐతే తాత్త్వికులు మరొక రకంగా కూడా అర్ధం చెబుతారను కోండి.

గోవు అంటే ఆవు అని మనకు తెలిసిందే. కాని సంస్కృతంలో ఒక శబ్దానికి తరచుగా అనేకమైన అర్ధాలుంటాయి. గోః అన్న శబ్దానికి ఉన్న అర్ధాల్లో భూమి స్వర్గము వంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి.  అంద్చేత గోపాలు డంటే ఎంతో అర్ధ విస్తృతి ఉన్నదన్న మాట గ్రహించాలి మనం. ఐనా రూఢార్ధం చేత గోపాలబాలు డంటే మన గొల్లపిల్లవాడు కిట్టప్పే అనుకుందాం.

భావయామి అన్న పదబంధానికి అర్ధం. తలచుకుంటూన్నాను అని.

మనస్సేవితం అంటే తన  మనస్సు నిత్యం సేవించుతూ ఉండే వాడు అయిన గోపాలబాలుణ్ణి అంటే గోపాలబాలుడైన శ్రీకృష్ణుని మనసారా తలచుకుంటూన్నాను అని తాత్పర్యం.

అటువంటి గోపాలబాలుడి పాదాలను గురించి సదా తత్పదం చింతయేయం అంటున్నారు. ఇక్కడ కొంచెం సరిగా అన్వయం కావటం లేదు. చింతయేహం అని ఉండాలి. ఆ పాదాలను ఎల్లప్పుడూ నేను చింతిస్తూ ఉంటున్నాను అని దీని అర్ధం.

ఆ గోపాల బాలకుడు ఎటువంటి వాడూ అంటే చూడండి ఏమని చెబుతున్నారో


మొదటి చరణం

కటిఘటితమేఖలాఖచితమణిఘంటికా
పటలనినదేన విభ్రాజమానం
కుటిలపదఘటితసంకులశింజితే నతం
చటులనటనాసముజ్జ్వలవిలాసం

ఈ చరణంలోని శింజితే నతం అన్నది అంత అర్ధవంతంగా తోచదు. శింజితేన త్వం అంటే అర్ధవంతంగా తోస్తున్నది.

సమాసక్రమంలో వ్రాస్తే ఇలా ఉంటుంది.

  1. కటిఘటితమేఖలాఖచితమణిఘంటికాపటలనినదేన విభ్రాజమానం
  2. కుటిలపదఘటితసంకులశింజితేన చటులనటనాసముజ్జ్వలవిలాసం
  3. త్వమ్


మేఖల అంటే మొలత్రాడు. కటి అంటే మొల. ఘటితం అంటే కట్టబడింది అని. ఇప్పుడు కటిఘటితమేఖల అంటే మొలకు కట్టబడిన మొలత్రాడు అని అర్ధం. 

మామూలు మొలత్రాడు అని అనుకుంటూన్నారా.  బంగారు మొలత్రాడు లెండి.. మీకు గుర్తు లేదా మన అందమైన తెలుగుపద్యం

చేత వెన్నముద్ద చెంగల్వ పూదండ
బంగరు మొలత్రాడు పట్టు ధట్టి
సందె తాయెతులును సరిమువ్వ గజ్జలు
చిన్ని కృష్ణ నిన్ను చేరికొలతు.

అన్నట్లు ఈ పద్యాన్ని నానా భ్రష్ణుగానూ ముద్రించటం చూసాను. బంగారు మొలత్రాడు అని కాదురా బాబూ అంటే వినే వాళ్ళెవ్వరు. బంగారు మొలత్రాడు కాకపోవటం ఏమిటీ అని అలుగుతారు. ఏంచేస్తాం పద్యంలో ఛందస్సు కోసం బంగరు అని వ్రాస్తే చాలు అంటే ఎవరికీ ఎక్కటం లేదు.

సరే మన పాటలోనికి వద్దాం. ఈ కటిఘటితమేఖల అంటే గోపాలబాలుడి బంగారు మొలత్రాడు అన్న మాట. అది వట్టి బంగారపు పోచలు నాలుగు మెలికలు వేసి చేసిన సాదాసీదా మొలత్రాడు అనుకుంటున్నారా ఏమిటీ కొంపదీసి. అందుకే ఆచార్యుల వారింకా దాని సొగసు గురించి చెబుతున్నారు.

ఆ మొలత్రాడు మణిఘంటికాపటలఖచితం అంట. అంటే ఏమన్న మాట? దానికి మణులు పొదిగిన బంగారు గంటలున్నాయని తాత్పర్యం. ఏమయ్యా మణిఘంటికా అన్నారు కాబట్టి మణుల్నే గంటలుగా చెక్కి తగిలించారూ అనాలి కదా అని ఎవరికన్నా సందేహం వస్తుందేమో తెలియదు.  మణుల్ని గంటలుగా చెక్కితే అవి మోగుతాయా ఏమన్నానా?

అచార్యులవారి సందేహ నివృత్తి చూడండి ఘంటికాపటలనినదేన అంటూ ఆ గంటలు మ్రోగుతున్నాయీ అని చెప్పారు. అందుచేత అవి మణిమాణిక్యాలు పొదిగిన బంగారు గంటలు. అలాంటి గంతలు బోలెడు ఆ మొలత్రాటికి తగిలించారు.

ఇంకేం. అవి ఆయనగారు హుషారుగా గంతులు వేస్తుంటే ఘల్లు ఘల్లుమని మ్రోగుతున్నాయి.

విభ్రాజమానం అంటే ఏమిటో తెలుసునా మీకు? బ్రహ్మాండంగా అందగించటం అని.  ఒక్కసారి మన బాలకృష్ణ మూర్తిని మనస్సులో ఊహించుకోండి. బాగా తలచుకోండి మరి.

ఆయన హుషారుగా గంతులు వేస్తుంటే ఆ పిల్లవాడి మొలకు చుట్టిన బంగారపు మొలత్రాడూ దానికి బోలెడు గంటలూ - అ గంటలనిండా రకరకాల మణిమాణిక్యాల సొబగులూ. ఇవన్నీ కలిపి చమక్కు చమక్కు మని మెరుస్తూ ఎర్రటి ఎండనూ పట్టించుకోకుండా ఎగురుతూ ఉన్న గొల్లపిల్లవాడి ఒంటి మీదనుండి వస్తున్న ఆ మెరుపుల శోభను మీరంతా ఒక్కసారి మనసారా భావించండి.

పదేపదే భావించండి  కటిఘటితమేఖలాఖచితమణిఘంటికాపటలనినదేన విభ్రాజమానం ఐన గోపాలబాలుడి దివ్యమూర్తిని.

ఇక్కడ ఈచరణంలో ఉన్న  రెండవభావన  కుటిలపదఘటితసంకులశింజితే నతం  చటులనటనాసముజ్జ్వలవిలాసం  అన్నది చూదాం. 

శింజితం అంటే అలంకారాలు గణగణమని చేసే ద్వని. ఈ గణగణలకు కారణం గోపాలబాలుడి కుటిలపదఘటనం. అంటే ఆ గోపబాలుడు అడ్డదిడ్డంగా అడుగులు వేస్తూ గంతులు వేయటం అన్న మాట.  ఆ బాలుడి అలా చిందులు వేస్తుంటే ఆయన ఒంటి మీద ఉన్న ఆభరణాలు అన్నీ కదలాడుతూ ఉన్నాయి. అసలు మొలత్రాడే చాలు, అదిచేసే చప్పుడే చాలు. ఐనా ఇతరమైన ఆభరణాలూ ఉన్నాయి మొడనిండానూ చేతులకూను. అవన్నీ కూడా మేమేం తక్కువ తిన్నామా అన్నట్లుగా గణగణలాడుతూ ఉన్నాయట. ఇవన్నీ సంకులంగా మోగుతున్నాయంటే అంటే ఒకటే గొడవ అన్న మాట. అవేం వాయిద్యగోష్ఠి చేస్తున్నాయా ఒక పద్ధతిలో గణగణలాడటానికి. దేని గోల దానిదే అన్నట్లు ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడి మరీ హడావుడిగా మ్రోగుతున్నాయట.

చటులనటనాసముజ్జ్వలవిలాసం అంటే ఇప్పటికే చెప్పినట్లే కదా. చటులం అంటే కదలటం  వట్టి కదలటమా. పిల్లలు ఊరికే కదులుతారా ఎక్కడన్నా. గోపాలబాలుడి గంతులే గందులు అన్నమాట. అదంతా ఒక నటనం అనగా నాట్యవిలాసంలా ఉన్నదని చెప్పటం. ఈ చటులనటనం అంతా ఒక సముజ్వలవిలాసం అటున్నారు అన్నమయ్య. సముజ్వలం అంటే ఎంతో మనోరంజకంగా ఉండి ప్రకాశిస్తున్నది. అదంతా బాలగోపాలుడి విలాసం. నటనావిలాసం అన్నమాట.

ఇంకా ఈచరణంలో మధ్యలో ఉన్న నతం అన్నదానిని  అన్వయించుకోవాలి. ఈ పదం అంత సరిగ్గా అతకటం లేదు.   శింజితేన త్వం అని పాదాన్ని సవరించుకోకుండా అర్ధం కుదరటం లేదు. శింజితతేన అంటే శింజితం వలన అన్నది ఇప్పటికే అన్వయించుకున్నాం. ఇక త్వం అన్నది ఎలా చెప్పుకోవాలీ అంటే ఆ పదాన్ని సమాసం చివరకు తెచ్చుకోవాలి. అప్పుడు త్వం గోపాలబాలం భావయామి అని పల్లవితో కలిపి అన్వయించుకోవాలి. అన్నట్లు త్వం అంటే నిన్ను అని అర్ధం.

ఇంక రెండవ చరణం చూదాం.

నిరతకరకలితనవనీతం బ్రహ్మాది
సురనికరభావనాశోభితపదం
తిరువేంకటాచలస్థిత మనుపమం హరిం
పరమ పురుషం గోపాలబాలం

ఈ చరణంలో ఉన్న భావనలు

  1. నిరతకరకలితనవనీతం
  2. బ్రహ్మాదిసురనికరభావనాశోభితపదం
  3. తిరువేంకటాచలస్థితమ్
  4. అనుపమమ్
  5. హరిమ్
  6. పరమపురుషమ్
  7. గోపాలబాలమ్


నవనీతం అంటే వెన్న. అప్పుడే చల్ల చిలికి తీసిన వెన్న.  అదెప్పుడూ మనవాడి చేతినిండా ఉంటుంది కదా. అదే చెప్తున్నారు. కరకలితం అంటే చేతిలో ఉన్నది అని. నిరతం అంటే ఎల్లప్పుడూ అని. అందుచేత నిరతకరకలితం అంటే పొద్దస్తమానూ చేతిలో ఉన్నది అని ఉన్నమాట సెలవిస్తున్నారు.

అదే లెండి మన తెలుగుపద్యంలో చేత వెన్నముద్ద అని చెప్పారే, అదే భావన ఇక్కడ. 

నికరం అంటే గుంపు. ఎవరి గుంపు అనుకున్నారు బ్రహ్మాది సురల గుంపు. అందుకే బ్రహ్మాది సుర నికరం అని సెలవిచ్చింది.  వీళ్ళందరూ ఆ బాలకృష్ణుడి చిట్టి పాదాలను ఎంతో అందంగా తమతమ హృదయాల్లో చింతిస్తున్నారట. 

తిరువేంగడం అని తిరుపతికి ప్రాచీన నామాల్లో ఒకటి. ఈ తిరు అన్నమాట తమిళపదం. శ్రీ అన్న సంస్కృతపదానికి సమానార్ధకం. దానికి వైష్ణవసంప్రదాయంలో సమాంతరంగా వాడుకలో ఉన్నపదం. తిరుపతి కొండకే వేంకటాచలం అని పేరు. తరిగొండ వేంగమాంబగారు వేంకటాచల మాహాత్మ్యం అని ఒక గ్రంథం వ్రాసారని అందరికీ తెలిసినదే. దానిలోనిదే మనం చెప్పుకొనే వేంకటేశ్వరస్వామి గాథ. ఆ వేంకటాచలం పైన శ్రీవేంకటేశ్వరుడిగా బాలకృష్ణుడే స్థిరంగా ఉన్నాడట.  ఈ దేవుడు ఆదేవుడు అని లేదు. అన్నమయ్య ఏదేవుడి గురించి ఒక కీర్తన చెప్పినా సరే సదరు దేవుడు తిరువేంకటాచలం రావలసినదే వేంకటేశ ముద్ర వేసుకోవలసినదే. తప్పదు.

అనుపముడు అని అని బాలకృష్ణుడి గురించి ఒక ముక్క కూడా చెప్తున్నారు. అవును మరి ఆయనతో పోల్చి చెప్పదగిన పిల్లవాడు అంతకు ముందున్నాడా ఆయన తరువాత ఉన్నాడా చెప్పండి? అందుకే అమ్మలందరూ ముద్దుముధ్దుగా తమ పిల్లలకి చిన్నికృష్ణుడి వేషం వేసి మురిసిపోయేది. 

 ఆయనను హరి అని చెబుతున్నారు. తెలిసిందేగా శ్రీహరియే కృష్ణుడు. కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం అని ప్రమాణ వాక్యం. ఆయన అవతారమే కాదు స్వయానా విష్ణువే అని దాని అర్ధం. వామనావతారం పూర్ణావతారమే కాని కేవలం ఒక ప్రయోజనం కోసం వచ్చినది.  పరశురామావతారం ఆవేశావతారం. రామావతారం అంశావతారం. ఇక కృష్ణావతారం అనటం పైననే భిన్నాభిప్రాయాలున్నాయి. దశావతారాల్లో బలరాముణ్ణి చెపుతున్నారు కాని కృష్ణుణ్ణి కాదు. చూడండి

  మత్సః కూర్మో వరాహశ్చ నారసింహశ్చ వామనః
  రామో రామ రామశ్చ బుధః కల్కి రేవచ

ముగ్గురు రాముళ్ళట. పరశురామ, శ్రీరామ బలరాములు. కృష్ణుడు పట్టికలో లేడు. ఎందుకంటే ఆయన స్వయంగా విష్ణువే కాని అంశావతారం కాదు కనుక.

విష్ణువే పరమపురుషుడు. అసలు మీరు మీరాబాయి నడిగితే కృష్ణు డొక్కడే పురుషుడి. తతిమ్మా విశ్వంలోని జీవులందరూ స్త్రీలే అని సిధ్ధాంగ చెబుతుంది. గీతలో ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ స్వయంగా అహం బీజప్రదః పితా అని చెప్పుకున్నాడు కదా. ఇంకా సందేహం ఏమిటీ మీకు?

ఇదిగో ఆ పరమపురుషుడే నేటి గోపాలబాలుడు.

అటువంటి గోపాల బాలుణ్ణి మనసారా భావిస్తున్నాను అని అన్నమయ్య పాడుతున్నాడు.

ఈ గీతానికి ఒక ఆటవెలది పద్యరూపం లాంటిదే పైన మనం చెప్పుకున్న చేత వెన్నముద్ద పద్యం.

హరినామము లనంతము లందు


హరినామము లనంతము లందు రామనామము

వరగుణోపేతమై వరలునామముచాల సుందరమైన స్వామి దివ్యనామము

వేలకొలది నామములను మేలైన నామము

భూలోకమున చాల పొగడబడు నామము

చాలు నీ నామమే సర్వజనులకురామ రామ రామ యను రామనామ గానమే

ప్రేమతోడ చేసినచో వేల నామంబులను

నీమ మొప్ప జేసి నటుల నారాయణు డెంచును

కామారియె చెప్పెను గౌరి కిట్లురామనామ మెన్నడును ప్రజలార మరువకుడు

రామనామమే మోక్ష సామ్రాజ్య మీయగా

భూమి జనుల కితర మంత్రములను తలపనేల

‌ప్రేమతో చేయరే రామనామము


మనశ్శాంతి నిచ్చునట్టి ముందు


మనశ్శాంతి నిచ్చునట్టి మందు రామనామము

జనులారా వేరు మందు కనరాదు నమ్ముడుసిరుల కొరకు చాల వెంపరలాడి చెడిన వేళ

పరుల సేవ చేసిచేసి పలుచనై యున్న వేళ

వరము లడుగ దేవతలు పలుకకున్నట్టి వేళ

హరి సేవకు తనవారే యడ్డుపడుచు నున్న వేళవయసుడుగుట వలన సంపాదన చెడి యున్న వేళ

రయమున శాత్రవుల వలన ప్రాణభయమైన వేళ

దయలేని బంధుగణము తనను దెప్పుచున్న వేళ

నయముకాని వ్యాధి మేననాటి యున్న వేళతిరమగుచు తోచు బ్రతుకు తెరువు లేనట్టి వేళ

పరిపాలకులైన వారు విరసులైనట్టి వేళ

పరమభాగవతులకు పరాభవమైన వేళ

మరియాద నీయని మనుజు లధికమైన వేళ


22, మే 2020, శుక్రవారం

రాజీవలోచన శ్రీరామ భవమోచనరాజీవలోచన శ్రీరామ భవమోచన

ఈ జీవితము నీదే యీశ రఘునందనకామాది రిపులచే నే కడు నొచ్చియుంటిరా

తామసులగు వీరి తరుమలే కుంటిరా

యేమి యుపాయమును నే నెఱుగలే కుంటిరా

నీ మహిమ జూపర నీవే శరణంటిరమోసపుచ్చెడు తనువుల మొదటినుండి దూరుచు

వేసగాని వోలె నేను పెక్కుమా ర్లాడితినిరా

వేసరితిరా దేవుడా నీ దాసుడనురా ఏలరా

దాసపోషక నీవు నాపై దయచూప వలయురాకడకు వచ్చుచుండెరా యీ కాయమున సత్త్వము

పడిన పాట్లు చాలురా నా బాధలుడుగ జేయరా

బడలుచున్న నాలుక నిను నుడువుచున్నది చూడరా

వడివడిగ  నీవు నేడు వచ్చి నన్నేలరాపెద్దపెద్ద వరము లిచ్చు దేవుడుపెద్దపెద్ద వరము లిచ్చు దేవుడు మన

      పెద్ద లెఱిగించినట్టి దేవుడు

పెద్ద పెద్ద కన్నులున్న దేవుడు బొల్లి

      గద్ద నెక్కి తిరుగుచుండు దేవుడుసురలైనను తుదకు శరణు జొచ్చునట్టి దేవుడు

నరుక కెల్ల నాయకుడై నడచినట్టి దేవుడు

పరమాత్ముడయ్యు వట్టి నరుని వలె మెలగిన

మరియాదాపురుషోత్తమ మహామూర్తి వీడువలరాజుకు మించి యంద మొలికించిన దేవుడు

తుళువలను ధరనుండి తొలగించిన దేవుడు

నలుగడల ధర్మమును నడిపించిన దేవుడు

కొలుచు నట్టి వారి కెల్ల  కొంగుబంగరు వీడుతన పేరే సుమా భవతారక మను దేవుడు

మునిముఖ్యుల తపము లరసి మోక్షమిచ్చు దేవుడు

వనజాక్షి సీతతోడ వసుధనేలు రాముడు

మనకు సదా సేవ్యుడైన మాధవుడే వీడు


హరేరామ హరేరామ యనవేమే మనసాహరేరామ హరేరామ యనవేమే మనసా

మరొక జన్మ ముండదే మతిలేని మనసాఆమంత్ర మంతటిదని యీమంత్ర మింతటిదని

యేమో ఋజువు లున్నాయని స్వాములోర్లు చెప్పేరని

యేమి తెలిసి నమ్మేవే యెంతమోసపోయేవే

రామ మంత్ర మొక్కటే రక్షించే మంత్రమేఏమి నేర్చి లాభమేమి యెంత నేర్చి ఫలమేమి

రామరామ యనెడు దాక రక్షణ యెట నున్నదే

పామరుడగు వాని కైన పండితోత్తమున కైన

రామనామ మంత్రమే రక్షణకవచమేఅయిన దేమొ ఐనదిలే ఆసంగతి వదలవే

నయము కదా నేటి కైన నమ్మకము కుదిరినది

వియచ్చరులు మునులు కూడ వేడుకొను రాముని

రయమున శరణు జొచ్చి రక్షింప వేడవే21, మే 2020, గురువారం

శ్రీకరమై శుభకరమై చెలగు దివ్యనామముశ్రీకరమై శుభకరమై చెలగు దివ్యనామము

శ్రీకాంతుని నామము శ్రీరామనామము


ఇల మీద సుజను లుపాసించు నట్టి నామము

తలచిన వారలకు సిరులు దయచేయు నామము

కొలిచిన వారలకు శుభము గూర్చునట్టి నామము

పలికినంతనే భయము పారద్రోలు నామముఇందిరా రమణుని అందమైన నామము

అందరి నామముల వంటిదా రామ నామము

అందరాని ముక్తి ఫలము నందించు నామము

నందివాహనుని నోట నానునట్టి నామముహరుడు వారణాసిలోన నందించు నామము

నరజన్మము సార్ధకముక నడపునట్టి నామము

పరమయోగిసేవితమై వరలునట్టి నామము

మరలమరల పుట్టకుండ మనుపునట్టి నామము


చేయుదమా మనసారా శ్రీ సీతారాముల సేవచేయుదమా మనసారా శ్రీ సీతారాముల సేవ

మాయనణచు సేవ మనకు హాయిగొలుపు సేవకల్లకపటములు లేని మనస్సులు కలవారలమై యందరము

ఎల్లవేళలను హితములు గూర్చెడి యీశుభమూర్తుల కందరము

కొల్లగ వరములు భక్తుల కెప్పుడు  కురసెడి వారల కందరము

చల్లగ జగముల నేలుచుండు మన తల్లిదండ్రుల కందరముభూరికృపాళువు లైన వీరిని పుణ్యాత్ములు సేవింతురట

వీరికి సేవలు చేసెడు వారికి కోరికలు నెరవేరునట

కోరగ వలసిన దేమియు నుండని గొప్పస్థితియు కలుగునట

చేరి కూరిమి మీరగ వీరిని సేవించినచో మోక్షమటచీకటి కొంపలు వెలువడి వచ్చి సీతారాముల కొలిచెదమా

ఆకలి దప్పిక లవలకు నెట్టి అమ్మను నాన్నను కొలిచెదమా

ప్రాకటముగ హరిభక్తు లందరము వీకొని యాశా మోహంబులను

శ్రీకరులగు మన జననీజనకుల సేవలుచేసి తరించెదమా


సీతారాములకు మీరు సేవచేయరేసీతారాములకు మీరు సేవచేయరే సం

ప్రీతచిత్తు లగుచు సర్వవిధములుగను వేగసేవచేసి కీశేంద్రుడు చేకోనె సింహాసనము

సేవచేసి దైత్యేంద్రుడు చేకొనె గురుపీఠము

సేవచేసి యమరేంద్రుడు చెందె వాంఛితార్ధము

సేవ చేయు సత్ఫలము చేకూరును మీకునుసేవచేసి పక్షులైన చిరకీర్తిని బొందినవి

సేవచేసి యుడుత కూడ చెందె నెంతో ఘనత

సేవచేసి బ్రహ్మపదము చేకొనె నొక మర్కటము

సేవచేసి వైకుంఠము చేరగలరు మీరునుత్రోవజూపు తలిదండ్రుల సేవచేయ వలయును

సేవ సీతారాములకు చేయుటయే కర్తవ్యము

సేవించి నరుల నెవడు చెందగలడు మోక్షము

సేవింప దొరకొనుడు సీతారాములను


19, మే 2020, మంగళవారం

రామ నీనామమే నీమహిమ చాటగ


రామ నీనామమే నీమహిమ చాటగ

నామనసు నిండగ నా బ్రతుకు పండగకోరదగిన దింకేమి కువలయమున కలదు

కోరి నీదయను గెలచుకొన్నదే చాలు

కోరకనే నీవు చూపు కూరిమియే చాలు

దారిచూపినదే చాలు చేరదీసిదేవుడవని నిన్ను తెలుసుకొంటి నేను

నీ వలన నేను నా నిజతత్త్వ మెరిగితిని

భావించితి నిన్ను నాదు పతిగ గతిగ నేడు

నీ వెలుగున లీనమైతి నిశ్చయముగపావనమగు నీనామము పరగ నిట్టి దాయె

జీవులను నీవెలుగున నిలుపు నట్టి దాయె

జీవులమగు మేమెవరము దేవు డనగ నెవడు

భావింపగ తత్త్వ మద్వైతమనగ

18, మే 2020, సోమవారం

సేవజేసె పక్షిరాజు శ్రీరామునకు


సేవజేసె పక్షిరాజు శ్రీరామునకు

భూవలయమునకు వచ్చిన శ్రీవల్లభునకుఅతడు జటాయువట హరితండ్రికి మిత్రుడట

ప్రతిన జేసి యెదిరించె రావణాసురుని

యతని మిత్రధర్మమున కమితసంతుష్ఠుడై

అతులితమగు నపవర్గము నందించె విభుడు


అతడు జటాయువున కన్న యతడి పేరు సంపాతి

అతడు లంకలోన సీత నరసి చెప్పెను

ప్రతిగ రెక్కలను బొందె పక్షీంద్రుడు తక్షణము

ప్రతిలేని రామమహిమ ప్రకటించె నాతడిటు


పాడు నాగపాశములు పట్టు టెఱిగి ప్రభువును

కీడును తప్పించగ నక్షీణబలుడు గరుడుడు

వేడుకతో వచ్చి నిజవిభుని రక్షించి పలు

కాడెను నీ వాడననుచు అంజలించి ప్రేమతో
హరి లేడను వారు హరి యెవ్వడను వారు


హరి లేడను వారు హరి యెవ్వడను వారు

హరితోడ పని యేమను వారుక్రొత్తగ నేడే కువలయమున మొల

కెత్తినటుల చింతించుట దేనికి

ఎత్తి నరాకృతి యీశ్వర ధికృతి

మత్తిలి యుండెడి మనుజులు పెక్కురురాముని గూర్చి రవ్వాడుదు రే

రాముడు హరియని లక్షించెదరా

రాముని విడిచి కాముని కొలిచుచు

భూమికి బరువుగా పురుషాధములుపరమన కలదను భావన నెరుగని

నరులు తలతురా నారాయణుని

మరి వారలకును తరణోపాయము

హరి నీదయచే నమరెడు గాక

తెలియలేరుగా పామరత్వమున ద


తెలియలేరుగా పామరత్వమున దేవదేవ శ్రీరఘురామా

జలజాతాప్తకులోత్తమ వారికి చక్కని బుధ్ధి నొసంగవయాహరిచరితములను పరిహసించుట అపరాథంబని తెలియరుగా

హరినామములను పరిహసించుట అపరాథంబని తెలియరుగా

హరిపారమ్యము పరిహసించుట అపరాథంబని తెలియరుగా

హరిసద్భక్తుల పరిహసించుట అపరాథంబని తెలియరుగాదేవుని యునికిని తర్కంచుటచే తెలియరాదని తెలియరుగా

జీవుడు లేడు దేవుడు లేడని చెప్పరాదని తెలియరుగా

ఆవల ఈవల యనునవి లేవని యనుట తప్పని తెలియరుగా

దైవము హరియని తెలియనేరక తిట్టరాదని తెలియరుగాచిల్లిగవ్వ యును వెంబడిరాదని చిత్తములందున తెలియరుగా

ఎల్లసుఖంబుల కాకరమను తను విట్టే చెడునని తెలియరుగా

నల్లనయ్య యే రామాకృతిగొని నడిచి వచ్చెనని తెలియరుగా

చల్లగచూచెడు రాముని నమ్మిన చాలను సంగతి తెలియరుగా


బహుజన్మంబుల నెత్తితిని


బహుజన్మంబుల నెత్తితిని బహుదేహంబుల మెలగితిని

బహుబంధంబుల జిక్కితిని బహుకష్టంబుల బొందితినిబహు విధములగు కూటివిద్య లభ్యాసము చేసి మురిసితిని

బహుధనములకై ప్రాకులాడుచు బ్రతుకులు వృథగా గడిపితిని

ఆహరహమును కడు విషయాసక్తుడ నగుచు లోకమున తిరిగితిని

ఇహమే కాదొక పరమును కలదను యెరుకే లేక చరించితినిజరిగిన దేదో జరిగిపోయినది చాల తప్పులే దొరలినవి

మరి యీ జగమే మాయామయమను యెఱుక నేటికి కలిగినది

పరితాపముతో పొగిలితి నంతట తరణోపాయము వెదకితిని

కరుణామయుడవు పరంధాముడవు కలవు నీవని తెలిసితినినీవున్నావను యెరుక కలిగినది కావున నిన్నే నమ్మితిని

నీవే తల్లివి నీవే తండ్రివి నీవే గతియని తెలిసితిని

జీవుడ కడు నజ్ఞానుడ దేవా చేరితి నిదె నీ పదములను

రావే యీశ్వర రామచంద్ర నను కావవె దయతో కమలాక్ష17, మే 2020, ఆదివారం

తెలుగులో తమిళ అక్షరాల ప్రవేశం? తస్మాత్ జాగ్రత జాగ్రత!!!

తెలుగు భాషాభిమానులకు ఒక చేదు వార్త.

ఈ నెల 7వ తారీఖున ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికలో తెలుగులో తమిళ అక్షరాలా అంటూ  ఒక వార్త వచ్చింది.  తమిళ భాషలోని రెండు అక్షరాలను తెలుగులో విరివిగా వాడుతున్నందున వాటిని తెలుగు అక్షరాల్లో చేర్చాలన్న ప్రతిపాదనను యూనికోడ్ కన్సార్టియమ్ వారు ఆమోదించారట!

ఇవిగో ఆ అక్షరాలు అంటూ పత్రికలో ఇచ్చినవి:ఇదెలా జరిగిందీ? తెలుగులో తమిళప్రవేశం ఏమిటీ?

రెండు తమిళ అక్షరాలను అదే రూపంలో (తెలుగు సమాన అక్షరాలుగా కాకుండా) యథాతథంగా వైష్ణవ మత గ్రంథాలలోను, ముఖ్యంగా తిరుప్పావై, తిరువాయిమొళిలలో విరివిగా తెలుగువారు వాడుతున్నారని ఒక పది పన్నెండు పాత పుస్తకాలను ఆధారంగా చేసుకుని అతను యూనికోడ్ వారికి ప్రతిపాదించడం, యూనికోడ్ వారు దీనిపై పెద్ద చర్చ లేకుండానే ఆమోదించడం జరిగిపోయింది అని ఆంధ్రజ్యోతి కథనం.

ఈ కథనం లో నిజానిజాలను మనం నిర్ధారించుకోవలసి ఉంది. మన బ్లాగర్లలో ఆంధ్రజ్యోతి అన్న పేరు వింటేనే నిప్పులు చెవుల్లో పడ్డట్లుగా చిందులు త్రొక్కే వారు బ్రహ్మాండమైన సంఖ్యాబలంతో ఉన్నారు. అందుకే యూనికోడ్ సైట్ నుండి వివరాలు సేకరించ వలసి ఉంది. అందుకోసం యూనికోడ్ కొత్త అక్షరాల ప్రపోజల్స్  పేజీని ఒక సారి పరిశీలిద్ధాం.

Draft Candidate Characters for Version 14.0 అనే టేబుల్ వద్ద ఈ క్రింది సమాచారం చూడవచ్చును.

AllocationCountName

0C3C1TELUGU SIGN NUKTA
0C5B..0C5C2TELUGU LETTER TAMIL TRANSCRIPTIONAL LLLA
TELUGU LETTER TAMIL TRANSCRIPTIONAL RRA
0C5D1TELUGU LETTER NAKAARA POLLU


All Characters: UTC Status & ISO Stage అనే టేబుల్ వద్ద ఈ క్రింది సమాచారం చూడవచ్చును.

AllocationCountNameUTC StatusISO Stage

0C3C1TELUGU SIGN NUKTA2020-Apr-28
Accepted
N/A
0C5B..0C5C2TELUGU LETTER TAMIL TRANSCRIPTIONAL LLLA
TELUGU LETTER TAMIL TRANSCRIPTIONAL RRA
2020-Apr-28
Accepted
N/A
0C5D1TELUGU LETTER NAKAARA POLLU2020-Apr-28
Accepted
N/A


ఇక్కడ స్పష్టంగా ఉంది కదా 0C5B..0C5C అని రెండు తమిళ అక్షరాలను తెలుగులిపిలో ఇరికించుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా.

అదీ సంగతి.


ఈ విషయమై యూనికోడ్ వారిని మరలా ఆలోచించి ఈ అక్షరాల చేరికను నిలిపివేయవలసిందిగా మనం విజ్ఞప్తి చేయవలసి ఉంది.

యూనికోడ్ పధ్ధతిలో వ్రాసేటప్పుడు ఇతర లిపులలోని అక్షరాలను యథాతధంగా వాడటానికి ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు. అందుచేత ఒక భాషలోనికి ఇతరభాషల అక్షరాలను కలుపుకొని పోవటం అనవసరం.

ఐతే తెలుగువారి ఈఅక్షరాలను విరివిగా ఉపయోగిస్తున్నరని ఒక తమిళుడు ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా యూనికోడ్ వారు ఈనిర్ణయం తీసుకోవటం అభ్యంతరకరం.

అందుచేత ఎప్పటిలా నిర్లిప్తంగా ఉండకుండా తెలుగువారు అందరూ కలుగజేసుకోవలసిన అవసరం తప్పకుండా ఉంది.

లేకపోతే తెలుగులిపి కుక్కలు చింపిన విస్తరిలా తయారు కావటానికి ఆట్టే సమయం పట్టదు.


[ ఒక ముఖ్య గమనిక. ఈ వార్త ఆంధ్రజ్యోతి తప్ప ఇతర పత్రికలలో వచ్చిందా లేదా అన్నది తెలియదు. ఆవిషయం నేను పరిశీలనగా చూడలేదు. దాని అర్ధం నేను సదరు ఆంధ్రజ్యోతి మాత్రమే చూస్తానని కాదు. ఇతరపత్రికల్లో వస్తే వచ్చి ఉండవచ్చును కాని నాదృష్టికి రాకపోయి ఉండవచ్చును. ]

15, మే 2020, శుక్రవారం

నరవేషములో తిరుగుచు నుండును
నరవేషములో తిరుగుచు నుండును నానారకముల పశువులు

హరిహరి మీరా పశువుల మందల కతిదూరముగ నుండవలె
తిండితీర్ధములు దేవునిదయ యని తెలియని వాడొక పశువు

తిండియావలో దేవుని మరచి యుండెడు వాడొక పశువు

దండిగ సంపద లుండిన చాలని తలచెడు వాడొక పశువు

కండలు పెంచుచు గర్వాంధతతో నుండెడు వాడొక పశువు
హరి యను వాడొక డున్నా డనియే యెఱుగని వాడొక పశువు

యెఱుక చాలక హరియే లేడని యెగిరెడి వాడొక పశువు

యెఱిగియు హరిపై నమ్మక ముంచక తిరిగెడి వాడొక పశువు

హరి భక్తులను పరిహసించుచు మొఱిగెడు వాడొక పశువు
హరియే రామాకృతియై వచ్చుట నెఱుగని వాడొక పశువు

వరవిక్రముడగు రాముని రక్షణ వలదను వాడొక పశువు

తరణికులేశుని తత్త్వము లోలో తలచని వాడొక పశువు

నిరతము రాముని నిందించుచు సంబరపడు వాడొక పశువు


కల్నల్ ఏకలింగం ప్రకటన

ఈ సోమవారం 11వ తారీఖున కల్నల్ ఏకలింగం బ్లాగులో ఒక మాలిక నియమాల్లో మార్పులు ప్రకటన వెలువడింది.  ఇది చాలా సంతోషం కలిగించింది.

ఇకనుండి అసభ్య వ్యాఖ్యలను అనుమతించే బ్లాగులను మాలిక వ్యాఖ్యల పేజీ నుండి తాత్కాలికంగా తొలగించడం జరుగుతుంది అని ప్రకటించటం ముదావహం.  మా సైటు ను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాడం  మా బాధ్యత అని కల్నల్ గారే కాదు అందరు బ్లాగర్లూ భావించాలని ఆశిస్తున్నాను. అలా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలీ అంటే బ్లాగు ఓనరు మహాశయులందరూ అసభ్య వ్యాఖ్యలను అనుమతించమని శపథం చేయవలసి ఉంటుంది.

అసభ్య వ్యాఖ్యలను అనుమతించం అనగానే సరిపోతుందా? సరిపోదు. ఒక చెత్త వ్యాఖ్య ప్రకటించి, ఆ పిదప  ఆక్షేపణలు వచ్చిన తరువాత తాపీగా వీలు చూసుకొని తొలగిస్తాం అంటే కుదరదంటే కుదరదు. ఈలోగా ఆ చెత్తవ్యాఖ్యకు ప్రతిస్పందనగా అంత కంటే చెత్తవ్యాఖ్యలూ పడే అవకాశం కూడా ఉంది మరి. 

ఐనా అంతవరకూ కల్నల్ గారు కొరడా తీయకుండా వదిలి పెడతారా? వదిలి పెట్టరు కదా. అందుచేత చెత్తవ్యాఖ్యలను చాలా వేగంగా తొలగించాలి.

మీకన్నా కల్నల్ గారు వేగంగా ఉంటే అంతే సంగతులు కొరడా దెబ్బ తగులుతుంది. దేవిడీ మన్నా ఐపోతుంది బ్లాగుకు.

అందుచేత మోడరేషన్ పెట్టి యోగ్యం అని నమ్మకంగా అనిపించిన వ్యాఖ్యలనే అనుమతించాలి. అలా చేయండి మహాప్రభో అని ఎప్పటి నుండో మొత్తుకుంటున్నాను. ఎటొచ్చీ ఎవరూ వినటం లేదు.

ఇప్పుడు వినక తప్పదేమో చూడాలి.

రామనామ మది యమృతమే యని


రామనామ మది యమృతమే యని నీమనసునకు తోచినదా

రాముడు శ్రీమన్నారాయణు డని నీమనసునకు తోచినదాపడిపడి బహుపుస్తకముల జదివిన ఫలము లేదని తెలిసినదా

గుడిగుడిలో గల రామచంద్రుడే గుండెల నుండుట తెలిసినదా

వడివడిగా భగవంతుని వైపుకు నడచుట మేలని తెలిసినదా

అడుగడుగున శ్రీరామచంద్రునే యఱయుట మేలని తెలిసినదాతెలియవలసినది తెలిసిన పిమ్మట తెలివిడి చక్కగ కలిగినదా

కలిగిన తెలివిడి ఫలితముగా హరి కలడన్నిట యని తెలిసినదా

తెలిసితివా యీవిశ్వము శ్రీహరి దివ్యవిభూతిశతాంశముగ

తెలిసితివా శ్రీహరియే రాముని దివ్యాకృతియని చక్కగనురామనామమే తారకనామము భూమిని పుట్టిన జీవులకు

రామరామ శ్రీరామరామ యని రామనామపు రుచితెలిసి

యేమనుజుడు ముక్కాలంబుల నెంచి పాడునో వాడు కదా

పామరత్వమును విడచి చేరును రాముని సన్నిధి తప్పకను


12, మే 2020, మంగళవారం

బలే వాడవయ్యా నన్ను పంపిన దెందు కయ్యా


బలే వాడవయ్యా నన్ను పంపిన దెందు కయ్యా

యిలాతల మెల్ల దిఱిగి యిట్టే వెనుదిరుగుటకాపిన్నలకు నిన్ను గూర్చి వివరింప బంపితివి

తిన్నగ నీగొప్ప నా తెలివిడికి

పన్నుగ నా బుధ్ధికి తెలియ వచ్చినంత పలుకక

కొన్నినాళ్ళిందున కులికి కూళ నగుదునా రామనీ నిజభక్తుల గలసి నివసించ బంపితివి

మానితమగు తెలివి మప్పి నీవు

కాన నీదు భక్తకోటి కలసి పాడుచుందు గాని

మాని యన్యదైవముల మరగుదునా రామనిన్ను గూర్చి పాడుటకై నియమించి పంపితివి

మన్నికైన బుధ్ధినిచ్చి మరి నీవు

యెన్నడైన నిన్ను మఱచి యితరుల పొగడుదునా

నన్ను గన్న తండ్రి శ్రీమన్నారాయణా రామ


పామరులము మేము పరమాత్మా


పామరులము మేము పరమాత్మా మాకు

కామిత మీయవె కమలాక్షఎత్తిన జన్మంబు నుత్తుత్తి సుఖముల

చిత్తాయె వేదన చెందితిమి

చిత్తజగురుడ సీతాపతి మాకు

చిత్తశాంతి నిమ్ము శ్రీరమణధారాళమైనట్టి దయగల దేవుడ

కారణకారణ కామప్రద

శ్రీరామచంద్రుడ సీతాపతి మాకు

వైరాగ్యము నిమ్ము పరమాత్మానీ యందు భక్తిని నింపుము మాలో

మాయయ్య నిన్నే నమ్మితిమి

చేయెత్తి మ్రొక్కేము సీతాపతి మాకు

హాయి నీకొలువందు మది యిమ్మా


10, మే 2020, ఆదివారం

హరిహరి గోవింద యనలేని నాలుక


హరిహరి గోవింద యనలేని నాలుక

నరునకు కేవల నరకహేతువుఉరక నబధ్ధము లుత్పాదించుచు

పరమోత్సాహము బడసెడు నాలుక

హరినామపు రుచి నెఱుగని నాలుక

నరున కెందుకు నారాయణాకూరలు నారలు కోరిక తీరగ

నూరక మేయుచు నుండెడు నాలుక

శ్రీరామ నామము చేయని నాలుక

పారవంటిదే నారాయణానిలుకడలేని పలుకుల నాలుక

కలహములకు దిగు కపటపు నాలుక

పలుచని నాలుక పాపపు నాలుక

పిలుచు టెపుడు గోవిందా యనుచు


6, మే 2020, బుధవారం

రాముడ దయజూడ రావేలరా


రాముడ దయజూడ రావేలర పరం

రాముడ నీవింత తడయగ నేలరవేడిన వారిని విడువ వట నీ

నీడను జేరిన నిర్భాగ్యులకను

వీడును చింతలు వేదన లందురు

వేడెడు వీడిని విడిచెదవాకడుసూటి మాటల ఘనుడవు నీవు

వడిగల బాణాల వాడవు నీవు

ఉడుతను జేరదీయుదువే నీవు

విడచెదవా నను విడచెదవా
దారుణదనుజ విదారణశీల

నీరజనయన యనేకుల భక్తుల

కూరిమి బ్రోచిన కారుణ్యాలయ

వీరరాఘవ నను విడచెదవా


శ్రీరామ జయరామ సీతారామ


శ్రీరామ జయరామ సీతారామ

ఘోరభవార్ణవ తారక నామచిన్ని నవ్వుల రామ సీతారామ

నన్నేలు వాడవు నాతండ్రి రామ

ఎన్నెన్ని జన్మల నెత్తితి రామ

నన్నేల రక్షించ కున్నావు రామవాడవాడల గుడుల పట్టాభిరామ

వాడని సత్కీర్తి భాసిల్లు రామ

వేడిన రక్షించు వాడవు రామ

నేడైన ననుదయ చూడుము రామమనసార నినుగొల్చు మనుజుడ రామ

నినునమ్మి యున్నాను నిజము శ్రీరామ

ఇనకులాంబుధిసోమ ఇకనైన రామ

ననుదయజూడుము నాతండ్రి రామ3, మే 2020, ఆదివారం

శివలింగముపై చీమలుపాకిన


శివలింగముపై చీమలుపాకిన

శివు డేమైనా చిన్నబోవునాఅకటావికటపు టల్లరి మనుషులు

వికవిక లాడుచు వెన్నుని దిట్టిన

సకలజగత్పతి కొక లో టగునా

వెకిలిమూక దుర్విధి పాలగునాకనులు మూసికొని కాలము లేదని

గొణిగిన లాభము కొంచము గలదా

మనసు మూసికొని మరి హరి లేడని

ఘనముగ తిట్టిన కార్యము కలదాచింతపండు నొక డెంత పిసికినా

ఎంతగ పులుపెక్కేనో యొక నది

రంతుగ మూర్ఖులు రాముని తిట్టిన

నంతే ఫలితం బది వా రెఱుగరు


2, మే 2020, శనివారం

రామనింద మహాపాపం!


ఈ మధ్య కాలంలో దూరదర్శన్ ఛానెల్ హఠాత్తుగా బాగా ఆదరణలోనికి వచ్చింది. దానికి కారణం దూరదర్శన్ వారు తమ వద్ద నున్న బహుళజనాదరణ పొందిన ఆ రామాయణం ధారావాహికను పునఃప్రసారం చేస్తూ ఉండటమే.

ఇలా పునః ప్రసారం చేయటం వెనుక ఒక గొప్ప కారణం ఉందట. రాముడి తమ్ముళ్ళు ఎందరు అన్న చిన్న ప్రశ్నకు మన భారతీయుల్లో నుండే ఒకటి నుండి వంద వరకూ అన్ని సంఖ్యలూ జవాబులుగా వచ్చాయట. అందుచేత అక్షరాలా జనోధ్ధరణకార్యక్రమంగా మరలా రామాయణం పునఃప్రసారం మొదలైనదట.

అనుమానప్పక్షులు ఉంటారు. వారి కోసం కొంచెం వ్రాయాలి మరి. తెలుగువారిలో తక్కువే కావచ్చును పౌరాణికవాంగ్మయంలో ఓనమాలు తెలియని వారు. ఔత్తరాహుల్లో మాత్రం ఎక్కుఏ అని దశాబ్దుల క్రిందటనే విన్నాను.

నా మిత్రుడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర రాజు అని ఒకతను హైదరాబాదు వదలి ఉత్తరాదికి వెళ్ళాడు ఉద్యోగం మారి. కొన్నాళ్ళ తరువాత హైదరాబాదుకు అతను వచ్చినప్పుడు కలుసుకున్న సందర్భంలో పిచ్చాపాటీలో ఈ విషయం చెప్పాడు. అతని వాక్యం "వాళ్ళలో ఎక్కువమందికి భీముడూ భీష్ముడూ అనే ఇద్దరున్నారని తెలియదు" అన్నది చదివితే ఆక్కడి జనం సంగతి అర్ధం అవుతుంది కదా.

ఐతే రానురానూ మన తెలుగు వారిలోనూ అటువంటి మహానుభావులు ఎక్కువ అవుతున్నారేమో అనిపిస్తున్నది.

దానికి తోడు అసక్తి లేకపోవటం, తిరస్కారభావం (ఆట్టే ఏమీ తెలియకుండానే!) కలిగి ఉండటం అనే గొప్ప లక్షణాల కారణంగా వీరి సంఖ్య పెరుగుతున్నదని నా విచారం.

నిన్న మే 1 న సాహితీ నందనం బ్లాగులో వచ్చిన ఈవ్యాఖ్యను పరికించండి.

సీతని పోగొట్టుకున్న టైంలో అన్న భార్యపైన, రాజ్యంపైన కన్నేసిన సుగ్రీవుడు లడ్డూలాగా దొరికాడు. అప్పటికి రాముడు 'జీరో'. అందుకే వాలిని చెట్టు చాటునుంచి చంపాడు. వానరసేనని సపాదించాక ఆబలంతో రావణుడితో ముఖాముఖీ యుద్దం చేశాడు. అక్కడ తేడావొస్తుందెలారా బాబూ అనుకునే టైంలో... మళ్ళీ లడ్డూ లాగా విభీషణుడు రేడీ.

అడవుల్లో, కొండల్లో యుధ్ధం చెయ్యడంలో నేర్పరితనంలేని అయొధ్య సైన్యాన్ని వాడుకోకుండా తనసైడు ప్రాణనష్టాన్ని పూర్తిగా తగ్గించాడు.

ఇప్పుడు చదువరులకు నా బాధ అర్దం ఐనదని భావిస్తున్నాను.

చదువరులు నా బాధ మరొకటి కూడా అర్ధం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాను.

తెలుగుబ్లాగు ప్రపంచంలో రెండు రకాల వ్యక్తులున్నారు.  బ్లాగులు వ్రాసేవారు, అవి చదివే వారు. నిజానికి చదివే వారిలో ముప్పాతిక మువ్వీసం మంది బ్లాగులు వ్రాసే వారే.

వ్రాసే వారిలో కాలక్షేపం కోసం వ్రాసే వారి నుండి నిష్ఠగా ఆథ్యాత్మికవిషయాలు మాత్రమే వ్రాసే వారి దాకా అనేక రకాల వారున్నారు.

చదివే వారిలో దాదాపుగా అందరూ కాలక్షేపం కోసం చదివే వారే.

ఎందరో ఎన్నో  విషయాలపైన అమూల్యాభిప్రాయాలు వెలువరిస్తూ ఉంటారు నిత్యమూ. రాజకీయవిషయాలపైన ఐతే నిముషాల వ్యవధిలోనే స్పందనలు పుంఖానుపుంఖాలుగా వస్తూ ఉంటాయి.

కాని ఇంత దారుణంగా రామనింద జరుగుతున్న సందర్భంలో ఒక్కరికి కూడా ఒక్కముక్క మాట్లాడటానికి మనసు రాలేదా?

ఈ దౌర్భాగ్యపు వ్యాఖ్య వ్రాసిన పెద్దమనిషి కనీసం పిల్లల బొమ్మల రామాయంణం పుస్తకం లాంటి దైనా చదివిన వాడు కాదని ఒక్కరికీ తోచలేదా?

అవాకులూ చవాకులూ మాట్లాడరాదని ఇంత గడ్డిపెట్టటానికి ఒక్కరికీ ధైర్యం లేదా?

సాహితీ నందనం బ్లాగరొకాయన మహా దొడ్డవారు. ఆయన బ్లాగులో ఎవరేమి వ్రాసినా కిమ్మనక ఆమోదించి ప్రచురించి తరిస్తారు. చూసి ఆమోదించి మరీ ప్రచురించటం ఉచితం అని ఆయనకు ఎంత చెప్పినా ప్రయోజనం లేదు.

దైవనింద అంత కమ్మగా ఉన్నదా ప్రజలారా? లేదా అలా నింద చేయరాదు అని చెప్తే వారి మనోభావాలు దెబ్బతింటాయి, రాముడికి దెబ్బతగిలితేనేం ఆయన ఏమీ అనుకోడు ఏమీ చేయడులే అని ఉదాసీనంగా ఉన్నారా?

ఒక్క మాట తెలుసుకోండి అయ్యలారా అమ్మలారా,

ఉ. సారపు ధర్మమున్ విమల సత్యముఁ బాపము చేత బొంకుచేఁ
బారము బొందలేక చెడబాఱినదైన యవస్థ దక్షులె
వ్వార లుపేక్ష చేసిరది వారల చేటగు గాని ధర్మ ని
స్తారకమయ్యు సత్య శుభదాయక మయ్యును దైవ ముండెడున్


మనకెందుకొచ్చిన గొడవలే అని చూస్తూ ఊరకున్న పుణ్యాత్ములూ పాపభారం మోయవలసిందే అని చదువరులను గ్రహించ కోరుతాను.