29, నవంబర్ 2020, ఆదివారం

తపమెరుగ

తపమెఱుగ జపమెఱుగ తండ్రీ  యేమెఱుగ

నిపుడు నన్నుధ్ధరించు నితరు లెవరి నెఱుగ


ఎఱుక లేక చెడినట్టి వెన్ని జన్మలగు గాక

ఎఱుకలే కుంటినని యిపుడు తెలిసి కొంటిరా

ఎఱుక గల వారి జాడ లెరిగించుము రామయ్య

ఎఱుక లేని నాపైన నించుక దయ చూపవయ్య


వేదములు నేర్వలేదు విదుల శుశ్రూష లేదు

వేదాంతము నేర్వలేదు విన్నాణ మసలులేదు

బూదిపాలైన చాల పుట్టువుల తీరట్టిది

వేదన కలిగేను రామ వేగ దయచూపవయ్య


నిన్ను గూర్చి వినుచుంటి నీవు దయాశాలివట

నన్ను బోలు పామరుల నవ్వుచు రక్షింతువట

నిన్ను చేరి కొలుచు నేను డెన్నడును చెడిపోడట

నన్ను కటాక్షించవయ్య నా తండ్రీ రామయ్య