11, నవంబర్ 2020, బుధవారం

మాయామర్మము

మాయామర్మము లేని మన రాముడుండగా

మాయదారి మాయ గోల మనకెందుకు దాని

మాయలో పడి చెడుట మనకెందుకు


అది చెప్పే మాటలన్నీ అంత నమ్మరానివి

అది యిచ్చే సుఖము లన్నీ ఆట్టేసేపు నిలువనివి

అది చూపే దారు లన్నీ అథఃపాతాళానివి

అది మన ప్రక్కనుంటే ఆపైన నరకమే


అది ధర్మాధర్మముల ఆలోచన వద్దనును

అది దేవు డనేవాడే అబద్ధము పొమ్మనును

అది తనువున వయసున ఆనంద ముందనును

అది ప్రక్కనుంటే చాలు నంతా తలక్రిందులే


అది ఉన్నాయనే బంధా లసలు లేవు నీకు

అది చెప్పే సత్యాలన్నీ అబధ్ధాల పుట్టలు

అది లేడని చెప్పే దేవు డడిగో మన రాముడు

అది మన ప్రక్క నెందు కవతలకు పొమ్మందాం