3, నవంబర్ 2020, మంగళవారం

తలచినంతనే భయము

తలచినంతనే భయము కలుగుచున్నది

కలుగ నీకుమా రామ యిలను నన్నింక


మరల పడుదునో యేమొ మరొక తల్లి కడుపులో

మరల బుజ్జి పాపాయిగ మసలుదు నేమో

మరల నివే చదువులను మానక చదువుదు నేమో

మరల యేనాటికి నీ మార్గము కనుగొందునో


మరల నే తరుణులకో మరల నే ధనములకో

మరల నే పదవులకో మనసగు నేమో

మరల నేయే మిషల నిన్ను మరచి నే నుందునో

మరల నెంత కాలమునకు మనసు నిన్ను పొందునో


మరల నెట్టి తనువౌనో మరల నెట్టి బ్రతుకౌనో

మరల నెందు నునికియౌ మరి యేమగునో

మరల రసన నీనామ మంత్ర మెపుడు చేయునో

మరల నెప్పటికి నీ చరణముల చేరుదునో