28, నవంబర్ 2020, శనివారం

కాల మిట్టిదనుచు

 కాల మిట్టిదనుచు చెప్పజాల రెవ్వరూ మీ

రాలసింతు రేల హరి నాశ్రయించగ


నేడు రేపు భోగముల వేడుకగా ననుభవించి

వేడుదును పిమ్మట శ్రీవిభుని నే ననగరాదు 

నేడో రేపో యముడు రాడని యనలేముగా

వాడు వచ్చులోన హరిని వేడవలయును


కళ్ళముందు కాలు డొరుల కబళించుట గనుచును

ఎల్లకాల ముండ ననెడు నెరుక గలుగు దెవరికిని

కల్లబ్రతుకు చెదరులోన నిల్లు విడచి కదలు నొడలు

చల్లబడెడు లోన మీరు జానకీశు వేడవలెను


కాలకాలుడైన నీలకంఠు డెపుడు జపియించు

కాలాత్మకుడైన హరి ఘననామసహస్రిలో

చాల పేరుగొన్ప రామచంద్రుని నామమును మీరు

కాలవశులు కాకమున్నె మేలుగా జపించవలెను