28, నవంబర్ 2020, శనివారం

రామా నిన్ను నమ్మితిని

రామా నిన్ను నమ్మితిని నామనసు నిచ్చితిని

కామితము నీపాదకమలసేవ యంటిని


సుజనులతో చేరుటయే సుగుణమని తెలిసితిని

కుజనులతో వాదములు కూడవని విడచితిని

స్వజను లనగ నీదు భక్తజను లనుచు నెరిగితిని

నిజభక్తుల భవముక్తుల నీవు చేయు టెరిగితిని


నా కన్నియు నీవనుచు నమ్మి నిన్ను కొలిచితిని

లోకు లాడు నిందలకు శోకించక నిలచితిని

శ్రీకరమౌ నీరూపమె చిత్తములో నిలిపితిని 

చేకొని నిజ భక్తుల రక్షింతువని తెలిసితిని


ఎన్నో జన్మము లెత్తితి నేనెన్నెన్నో చూచితిని

ఎన్నో చోట్ల తిరిగితి నే నెందరినో చూచితిని

ఎన్ని చిక్కులైనను నిన్నెపుడు మరువకుంటిని

నన్ను నీవు విడువవని నమ్ముకొని యుంటిని


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.