11, నవంబర్ 2020, బుధవారం

అన్నన్న ఆ మాయ

అన్నన్న ఆ మాయ యున్నదే అది

నిన్నిదే తగులుకున్నది


వన్నెలచిన్నెల వయ్యారి ఆ మాయ

నిన్ను కాగలించుకున్నది అది

నిన్నెన్నడు విడువ నన్నది నీకు

కన్నుమిన్ను తెలియకున్నది 


ఎన్నడో వెర్రినాగన్న ఆ మాయ యే

నన్నును చిక్కించుకున్నది అది

నన్ను హరి నెన్న వద్దన్నది నాకు

కన్నప్పుడే తెరచుకున్నది


నన్నేలు హరినే వద్దన్న ఆ మాయనే

తిన్నగ చీచీ పొమ్మన్నా నిపు డది

నిన్నెట్టు విడచునా మిన్నంట రామ

అన్నావా ఇంకెక్కడున్నది