8, నవంబర్ 2020, ఆదివారం

శ్రీవిష్ణుదేవుడీ సీతారాముడు

శ్రీవిష్ణుదేవుడీ సీతారాముడు మా

సేవలుగొను చిరునగవుల సీతారాముడు


ఆజానుబాహుడును యరవిందనేత్రుడును

శ్రీజానకిపతియు నీ సీతారాముడు

రాజసమొలికించుచు రమణితో గద్దియ

పైజేరి యున్నాడు పరమాత్ముడు


నారదాది ఋషులిటు నానారాజన్యులటు

చేరి ముచ్చటించుచుండ సీతారాముడు

కూరిమితో లక్ష్మణసామీరియంగదాదులను

ధీరులతో కొలువైన దివ్యపురుషుడు


సవినయులగు భక్తులు సలుపు విన్నపములకు

చెవులొగ్గుచున్నాడు సీతారాముడు

అవనిజయు తలయూచినట్టి కోరికల కెల్ల

నవుననుచున్నాడీ ఆదిపురుషుడు