26, నవంబర్ 2020, గురువారం

గోంగూర పచ్చడి లేక..

గోంగూర పచ్చడి లేక గొప్ప విందు కాదు

శృంగార మన్నది లేక జీవితమే కాదు


హరిశాస్రము కాదా అది చదువే కాదు

‌హరిభక్తులు లేరా అది సభయే కాదు

హరిసేవకు పోదా అది తనువే కాదు

హరిప్రసాదము కాదా అన్నమే కాదు


హరేరామ యనదా యది నోరే కాదు

హరిభక్తులు లేరా అది యూరే కాదు

హరితీర్ధము కాదా అది సేవ్యమె కాదు

హరి భజనము లేని సభ కందమే లేదు


రామజపము లేక దినము రమ్యమే కాదు

రామకీర్తన లేని భజన రమ్యమే కాదు

రామస్మరణ లేని బ్రతుకు రమ్యమే కాదు

రామకోవెల లేని యూరు రమ్యమే కాదు