26, నవంబర్ 2020, గురువారం

తప్పులే మాయందు

తప్పులే మాయందు తరచు కదప్పా మా

అప్పా రామప్పా ఓ ఒప్పులకుప్పా


కటకటపడ నించుక కారణమున్న

దిటవుచెడి నీదయలే దేబిరించేము

చిటికెడంత సుఖభావన చేకూరినచో

చటుకున నిను మరచి సంచరింతుము


తలగాచు నీవు మా దాపున నున్న

కలిసిరాని చుట్టాలకు కాళ్ళుపట్టేము

అలుగని నీదయలతో ఆపద కడచి

సులువుగ నిను మరచి మెలగుచుందుము


వెన్నుడ ఓ దేవుడా వివర మెరిగియు

మున్నెరుగని దేవుళ్ళకు మ్రొక్కుచుందుము

ఎన్ని తప్పు లున్న గాని ఎంతో దయతో

మన్నింతు వని మేము మరువకుందుము

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.