3, నవంబర్ 2020, మంగళవారం

దేవదేవ రామచంద్ర దీనశరణ్య

దేవదేవ రామచంద్ర దీనశరణ్య నీవు
మావంకకు తిరిగి సుంత మాటలాడవా

మధురమధుర మైన నీ మాటలే చాలు నా
అధరముల మీది మందహాసమే చాలు
సుధలగురియు చల్లని నీ చూపులే చాలు మా
వ్యధలన్నీ తీరు కదా పరమపురుషుడా

మా కనుల కనులు కలిపి మాటలాడ రాదా
మా కష్టసుఖములను మమ్మడుగ రాదా
మా కోరికలను గూర్చి మమ్మడుగ రాదా
మాకు నీ పలుకరింపు మరియాద కాదా

నీ వంటి దొరలేడని నీసేవ చేసేము
నీ వారల మని పలుకుచు నిక్కుచు తిరిగేము
నీవు మా మరియాదను నిలబెట్ట గోరేము
నీవు మా కేడుగడవు నీవు మా దైవమవు