1, నవంబర్ 2020, ఆదివారం

ఇక్కడ పడియుంటివి

ఇక్కడ పడియుంటివి నీ వెక్కడికి పోయేవు
వెక్కసమని సంసారము విడిచిపోలేవు

ఎంత చదివినా నీ విందిందే తిరిగేవు
ఎంత నేర్చినా నీ విందిందే తిరిగేవు
ఎంత జూచినా నీ విందిందే తిరిగేవు
ఎంత చేసినా నీ విందిందే తిరిగేవు

ఎంత వేడినా నీ విందిందే తిరిగేవు
ఎంత వేచినా నీ విందిందే తిరిగేవు
ఎంత రోసినా నీ విందిందే తిరిగేవు
ఎంత గింజుకొన్న నీ విందిందే తిరిగేవు

ఎంత భారమైన నీ విందిందే తిరిగేవు
ఎంత కాలమైన నీ విందిందే తిరిగేవు
పంతగించితే రామ మంతరము చేసితే
సంతసముగ రాముని సన్నిధి చేరేవు