30, అక్టోబర్ 2020, శుక్రవారం

రామా రామా నీవు

 రామా రామా నీవు రాకాసుల జంపి

భూమి నేలితివయ్య మున్ను దేవ


ఏమయ్య యీ భూమి యెట్లున్నదో యేమో

మా మీద దయుంచి రామ చూడవే

స్వామీ నీవే వచ్చి చక్కగ మరియొక సారి

కామాసురుల నుండి  కావ రావయ్య


పరుని భార్యను చెరబట్టు వాని జంప

నరుడవై ఆనాడు విరుచుకు పడితివి

హరి హరి ధరను నేడు తరుణుల నాత్మజల

చెరబట్టు తుళువల చెండ వేగమె రావె


నరక రావణులను నమ్మి కొలిచెడి వారు

మరి నీ తప్పులెంచి తరచు వదరువారు

ధరను నిండి కనుబడు తప్పుడు కాలాన

మరియొక సారి వచ్చి మంచిని నిలుపవే