19, అక్టోబర్ 2020, సోమవారం

చదువుల్లో దొడ్డవైన చదువు లేవి

చదువుల్లో దొడ్డవైన చదువు లేవి యవి
చదువు వారి కొదవునట్టి పదవులేవి

చదువవలయు మొదట రామచరిత మందరు అది
చదువుటచే నబ్బు ధర్మాచరణ నిష్ఠ
చదివి రామచరిత మే పదవి పొందు మానవుడు
పదవులు లట్టు లుంచి పుణ్యపదము పాందగలడు

చదువవలయు భారతమును పిదప నందరు అది
చదువుటచే కార్యాకార్య జ్ఞానమబ్బు
చదివి మహాభారత మే పదవి పొందు మానవుడు
పదవు లట్టు లుంచి వాడు ప్రజల మన్నన పొందు

చదువవలయు భాగవతము సర్వజనులును అది
చదువుటచే కలుగును బ్రహ్మజ్ఞానము
చదివి భాగవతము నే పదవి పొందు మానవుడు
పదవులు కాదయ్య వాడు పరమపదము పొందును

బలేబలే చదువులను బాగొప్ప చెప్పితి విటు
కలిసి రా వవి చదివిన కాసులు కలవె
మలి వయసున వాటి విలువ తెలియు మానవుడు
తెలిసి దుఃఖ ముంది యిందే తిరుగుచుండును