15, అక్టోబర్ 2020, గురువారం

నీవేలే నా నిజమిత్రుడవు

నీవేలే నా నిజమిత్రుడవు
నీవే నా ప్రాణేశ్వరుండవు

నరుడవు కమ్మని నను పనిచితివి
కరుణామయ నే కాదనగలనా
నిరుపమానుడ నిను పొగడుటకై
నరలోకములో తిరుగుచుంటిని

నిను మరిచిన దిన మనునది కలదా
నిను పొగడని దిన మనునది కలదా
దినకరవరకుల తిలక నీవే
మనసున నెరుగుదు వని తలచెదను

జననుత రామా జగదభిరామా
దనుజవిరామా తరచుగ నిటులే
మనుజుడ నగుచు మరి నిను పొగడుచు
మన నెయ్యమును మరువక యుందును