12, అక్టోబర్ 2020, సోమవారం

మాయమ్మ సీతమ్మతో మాయింటికి రావయ్యా

మాయమ్మ సీతమ్మతో
మాయింటికి రావయ్యా

దశరథనందన ధర్మవివర్ధన
ప్రశమితరావణ పాపవిదారణ
యశోవిశాల దయామయ రామయ
దిశలను వెలిగించుచు నేడే

ధర్మాత్ములు నీతమ్ములు మువ్వురు
నిర్మలహృదయులు నీతో‌ నడువగ
కమ్మని మారుతి గానము వినుచు
నిమ్ముగ నీ వూరేగుచు నేడే

కలిగిన వాడను కాకపోయినను
కలిగిన వాడను కాదా భక్తి
యిలలో ధనమన నిదియే‌ కాదా
తెలిసిన వాడవు దేవా నేడే