19, అక్టోబర్ 2020, సోమవారం

కోరిన వరమిచ్చువాడె గొప్పదేవుడు

కోరిన వరమిచ్చువాడె గొప్పదేవుడు చాల
కూరిమితో నుండువాడె గొప్పచుట్టము

మరువక నిన్నాదరించు మంచివాడె మిత్రుడు
కరుణామతి నన్నోదకంబు లిచ్చు వాడే దొర
గరువము లేకుండ నీవి కలుగువాడే దాత
తరియించు విద్యనిచ్చు దయాశాలియే గురువు

హరిని గూర్చి తెలుపునదే యసలుసిసలు విద్య
హరికి జోడించు నట్టి కరములే‌ కరములు
హరి పైన నిలచి యుండు నట్టి బుధ్ధి బుధ్ధి
హరియె సర్వస్వమను నట్టి వాడె పో నరుడు

సరగున ఫలించి ఫలమొసంగు నదే మంత్రము
మరియాద నిలుపునట్టి మంచిమాటయే మాట
హరినామములె పలుకు నదియే చక్కని నోరు
తరచు రామతత్త్వమును తడవునట్టిదే మనసు