10, అక్టోబర్ 2020, శనివారం

రామనామ మొక్కటే రాదగినది నోట

చిన్నప్రశ్న సమాధానము చెప్పవయ్య
అన్నన్న ఎంతమాట అడుగవయ్య

ఏమయ్యా దైవ మంటే యెట్టు లుండును
రాముని వలె నుండును రాముడే దైవము

ఏమయ్యా ధర్మ మంటే యెట్టు లుండును
రాముని వలె నుండును రాముడే ధర్మము

ఏమయ్యా సత్య మంటే యెట్టు లుండును
రాముని వలె నుండును రాముడే సత్యము

ఏమయ్యా సద్గురువన నెట్టు లుండును
రాముని వలె నుండును రాముడె సద్గురువు

ఏమయ్యా అన్నిటికిని రాము డందువు
రాముడే జవాబు నీ ప్రశ్న లన్నిటికిని

రామనామ మొకటి తప్ప రాదా నీ నోట
రామనామ మొక్కటే రాదగినది నోట